MIDDELRURGSCHE COURANT Maandag 23 October. Uit Stad en Provincie. PC. 280. 140* Jaargang. 1905. Doro courant vergehijnt d n g e 1 ij k a met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp., f 2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THERMOMETER EN VERWACHTING. 21 Ook8 n. vm. *7 gr., 12a. 46 gr., av. 4 n. 46 gr. F. Verwacht: zwakke tot matige N.W. tot N.O. wind, opklarend doch nog eenigszins buiig weer, dezelfde temperatuur. Advortentiën: 20 cent per regoL By abonnement voel lager. Geboorte-, dood- on allo andere familieberichten on Dankbetuigingen van 1—7 rogels f 1.60; olke regol moei 20 oent, Reclames 40 aent per regoL Groote lettors naar de plaats, dio zij innemen. Tot de plaatsing van advertentiën en reclames, niet aibomstig uit Zeeland, botrefiende Handel, Nijverheid en Geldwezen, is uitalaitend^gereohtigd het Algsmesn Adnrlcnlls-Baresn A. DU liA MAR Ai., N.X. Voorborg wel 200, AmiUrdan. Bij deze courant behoort een Bijvoegsel, Middelburg 21 October. Zeeuwsche Omtrekken. In onze vorige Omtrekken schrijvend over subsidies aan Vereenigingen tot bevor dering van het Vreemdelingenverkeer, wezen wij er op dat met dit doel op de begroo tingen der laatste jaren van de gemeente Vlissingen een poBt voorkomt van f 100, maar dat de daar bestaande Ver- eeniging biervan niet altijd gebruik maakt. „Alleen wanneer zij aan het geld behoefte heeft, beschikte zij daarover geheel of ge deeltelijk", zoo schreven wij. En wij noem den dit „eene groote zeldzaamheid." Wij gingen toen niet verder over dat punt door, maar het nader overwegend, kwamen wij tot de slotsom dat hierop nog wel even de aandacht mocht gevestigd worden. Men zou uit hetgeen we sohreven tot tweeërlei conclusie kunnen komen eerstens dat de Vereeniging zoo ruim in hare geld middelen zit dat zij aan zulk oen subsidie geeu behoefte heeft en dan had zeker onze uitroep omtrent groote zeldzaamheid alle reden of dat zij zich beporkt in hare werkzaamheden en daarom het geld onaangeroerd laat. Ook dat zou men zeldzaam kunnen noe men, maar een gelukkige uitzondering konden wij het dan niet heeten. Eu nu gelooven wij dat er alle grond is voor die laatste meening. Herinneren wij ons goed, dan worden indertijd die honderd gulden geroteerd met het doel dat daarvoor ten behoeve der badplaats Vlissingen reclame zou worden gemaakt in buitenlandsche bladen. Wie nu eenigszins bekend is met de financieele eischen, die door zulk eene reolame worden gesteld, kan begrgpon dat honderd gulden, om het zoo eens uit te drukken, weinig diept of droogt. Zou nu soms daarin de reden gezocht moeten worden voor het onaangeroerd laten van die subsidie? Wij gelooven dat wij, dit aannemende, miet ver van de waarheid zgn. Vergissen wij ons niet, dan waoht het bostuur der Vereeniging Bteeds totdat haar eigen kas zoo goed voorzien is, dat sy met de honderd gulden van de gemeente op flinke wijze aan haar opdracht kan voldoen. Dit is eohter, naar onze meening, geen goede taktiek. Want op die wijze ontstaat gedurende een of twee jaren stagnatie in een voor Vlissingen dringend noodig en nuttig werk. Een badplaats moet steeds van zich laten hooren. En vooral eene in opkomst, zooals de VlisBingflche. Zij is nog jong, zij heeft te strijden tegen zoovelo andere, die meer aantrekkelijkheden bieden. Wil men dus vasthouden aan het idee dat onze zusterstad badplaats hly ve en meer en meer worde, dan moet men, in de eerste jaren niet het minst, zich daarvoor opofferingen getroosten, aan particuliere maar vooral aan offlcieele zijde vanwoge de gemeente. En dan beweren wij dat f 100 jaarlijks slechts is een druppel in een emmer. Kan do gemeente voor dat doel niet meer besteden, laat zij dan haar idee van Vlissingenbadplaats opgeven of do exploi tatie ervan onder de meest billijke voor waarden overdragen aan eene Maatschappij, Wij herhalenvooral in den beginne moet men op allerlei manieren voortdurend de aandacht op Vlissingen vestigen. En daarvoor dient de Vereeniging voor vreemdelingenverkeer over ruimer middelen te kunnen besehikken dan nu het goval ia. Half werk is voor zulk een doel slecht werk. Men geraakt daardoor eer aebtor- dan vooruit. Dat die Vereeniging niet meer deed, is haar niet tot verwijt te maken. Zy kon niet anders, bij gebrek aan de noodige fondsen. Zij moest voor dat onderdeel van baar taak elk jaar minstens over f 3ÖÖ kunnen beschikken en die dan ook opmaken. Zulk een uitgaaf brengt wij schreven het een vorig maal hare rente optal van neringdoenden profiteeren van bezoe kers aan eene gemeente, vooral van bad gasten, en de welvaart van eene stad wordt er door bevorderd. Wij hebben er steeds opgewezen, hoeveel Vlissingen door zijne ligging boven andere plaatsen voor heeft. Zee- en landzicht zijn verrukkelijkhet straud is er uitstekend de omgeving heerlijk. En wanneer straks de tram naar Dom burg rijdt, is er gemakkelijk gelegenheid, ook voor de Vlissingsche badgasten, om van het schoone Walcheren te genieten. Het groote badhotel ging in eigendom over in particuliere handen. Een bewijs dat men in do exploitatie daarvau voordeel ziet en men vertrouwen heeft in de toekomst van de Badplaats. Maar daarom te meer moet van officieele zijde hiertoe meegewerkt worden. Is het niet mogelyk zoo vragen wy dat de raadscommissie voor de bad plaats, hot bestuur van het Vreemdelingen verkeer en de exploitanten van het Bad hotel met elkaar overleggen wat er gedaan moet worden in het belang der gemeente, als Badplaats allereerstdat zij nagaan welke kosten dit zou na zich sleepon on dat dan aan het gemeentebestuur om ruimer middelen werd verzocht om te kunnen doen wat noodig is Dit is, dunkt ons, vooralsnog do eonige weg om te trachten het doel te bereiken, waarnaar men streeft. Zeeland moet op allerlei wijzen vreemde lingen trekken. Dat is noodig. Het is zóó mooi dat het waarlijk wel gezien mag worden. Maar Zeeland moet ook niet stiefmoeder- lyk behandeld wordenZeeland moet zich doen gelden als daaraan te kort wordt gedaan. Tot die aansporing vinden wg gereede aanleiding in een paar opmerkingen, inde jongste zitting der Provinciale Staten ge maakt. De bekende klachten omtrent gemis aan aansluiting met de booten, die do reizigers, per trein te Vlissingen aankomend, menig maal ondervinden, werden daar weer her haald. En eveneens luidde opnieuw hetzelfde antwoord de schuld ligt aan de Staatsspoor. Wat daaraan te doen? De heer Hennequin wees op den ellen- digen dienst, zooals die nu wordt uitgeoefend, wat betreft die aansluiting. Hij gaf enkele wenken in deze, die wol zullen worden opgevolgd. Maar weer klonk het bescheid aan zyn adres: de oorzaak vau den minder goeden dienst der booten ligt aan de Staatsspoor. Gereede aanleiding voor den afgevaar digde van het district Oostburg, die steeds in de Tweede Kamer met zooveel ijver voor de belangen van Zeeland opkomt, dit punt weer eens bg de behandeling der Staatsbegrooting ter sprake te brengen. Meer directen invloed kan de provincie uitoefenen op de bestuurders der tram op Schouwen, tegen wie de heer Fokker klacht inbracht dat de verbinding met dat eiland zoo slecht is, in tegenstelling met die met Rotterdam. Een schaduwzijde van deze tram is in veler oogen steeds geweest dat zij oen deel van Zeeland zou vervreemden van gewest en meer voeling zou doen zoeken met Rotterdam. Tegenover dit bezwaar staan echter te veel voordooien om dit te doen wegen. Maar wanneer nu de verbinding eenzydig goed is, dan is er toch alle grond om daar tegen te protesteeren en daarover te klagen. Want dat werkt stellig ten nadeolo ons gewest. Het is nu te hopen dat Ged. Staten hieraan hunne aandacht eens ton volle schonken. De provincie, die deze tram subsidieert, beeft in deze alle reoht van spreken. Het bestuur van Uit hel Volk—Voor het Volk te Middelburg heeft een goed idee opgevat, daartoe zeker uitgelokt door het succes, dat de reclame-optocht 31 Augustus 1.1. heeft gehad. Yan die Vereeniging uitgaande, zal het volgende jaar op dien dag worden gehouden een optocht van Handel en Nijverheid in den meest uitgebreiden zin. Aan deelneming zal het, willen wij hopen, niet ontbreken. Men heeft nu allen tgd tot voorbereiding den ganschen winter kan men eraan werken. Wat in 1906 te zien zal worden gegeven, moet grootsoher en grooter zijn dan de stoet, die op den jongsten jaardag dor Koningin door onzo straten trok. Dan alleen kan dit voldoen. Allo banden daarvoor aan het werk en allo hoofden aan liet zinnen om elkaar de loef af te steken. Gelukkige en goede idee's weusohen wij tal van deelnemers toe. Eene belangrijke bladzijde uit het Ver slag van deu toeBtaud der provincie Zeeland, over 1904, is wel die, handelende over de uitvoering der Leerplichtwet, on ingediend door de beide Districts-sohoolopzioners. Die in het district Middelburg schrijft In afwachting van de toegezegde wijzi ging, in de Leerplichtwet aan te brengen, valt er over dit onderwerp niet veel te zeg gen. De klachten over de te geringe straffen, door de kantonrechters uitgesproken, duren voort. Vooral uit het arrondissement Hulst, waar in verreweg do meeste ge vallen slechts eene boete vün f 0.50 wordt opgelegd (van de 93 veroordeelingen 66, terwjjl de overige 27, op óéne uitzondering na, f 1 beliepen). De schoolopziener in dit arrondissement verklaart dan ook, dat op wijze een flinke uitvoering der Leer plichtwet onmogelijk is, en dat alles alleen goed gaat, zoolang do ouders zich storen aan waarschuwing of aan oproepingen, door de commi«9iën tot wering van schoolverzuim gedaan. Doen ze dat evenwel niet en ko men zo ten gevolge daarvan met den kan tonrechter in aanraking, dan is er weinig meer aan te doen, daar straffen van ƒ0.50 f 1, zelfs bij herhaalde overtredingen, stellig niet afschrikken." En de schoolopziener in het district Goes merkt het volgende op: De indruk, dien de werking van de Leerplichtwet op mij maakte, deels door eigeu ervaring verkregen bij schoolbezoe ken, deelB door bij mij ingekomen berichten van de arrondissements-schoolopzieners, en van schoolhoofden, is vrijwel dezelfde als dien ik het vorig jaar ontving. Dank zij de behoorlijke samenwerking van hen, die in het arrondissement Zierikzee met de uitvoering van die wet belast zijn, kan ook over 1904 de werking in dat deel van mijn ambtsgebied zeer voldoende ge noemd worden. De vlugheid van behan deling der overtredingen en de oplegging van straflen, die indruk op de veroordeel den maakten, hadden het gewenschte gevolg. In de arrondissementen Goes en Tho- 1 e n daarentegen was, evenmin als in vorige jaren, veel te bemerken van eene krachtige uitvoering der wet. De voorwaarden, daarvoor vereischt, werden ook in 1904 in die deolen van mijn district niet vermeld, hoe zich de arron- diBsements-schoolopzieners ook inspanden om het daarheen te leiden." Eigenaardig dat verschil van toepassing der voorschriften van die wet in do ver schillende arrondissementen. In Zierikzee behoorlgko samenwer king, vlugheid van behandeling en opleg gen vau goede straften. En dit alles had het gewenschte gevolg. In de andere arrondissementen juist hot tegendeel. Er mag toch niet vermoed worden dat hierbij meerdere of mindere sympathie voor de wet zelve een rol speelt. Dit zou niet geoorloofd zijn. Men moge tegen haar bezwaren hebben aan de richtige uitvoering dient ieder, die daartoe geroepen is, de hand te houdon. En dit is, meeneu wy, juist bet beste standpunt dat zulke bezwaarden kunnen innemen. Want hoe beter men de wet toepast, hoe meer hare gebreken, hare, misschien al te strenge eischen aan het licht komen. En hoe eerder men zal overgaan tot eene herziening, om de scherpe kanten aan,, de wet te ontnemen en haar meer in over eenstemming te brengen met de eischen der praktijk. In het belang der kinderen, en der ouders, maar vooral in dat van het algemeen, is het daarom noodig dat de kantonrechters aan de herhaalde klaohten gehoor geven en zoodoende steunen heD die de leerplichtwet op flinke, eerlijke wijze willen uitvoeren. Ja, er was reclame in 't spel. Do oplossing van de grap vindt men onder de advertentiën. Woensdagavond j.l. hield het toelaagfonds Ambachtslieden, alhier, in de kegelbaan der sociëteit De Vergeno'ging, i|jn jaarverga dering, onder voorzitterschap van den heer J. A. van Nederveen. Door den secretaris en den penningmeester werden verslagen uitgebracht, waaruit bleek dat de rekening, in ontvang f 1549 58* en in uitgaaf t 1469.81 bedragende, sluit met een batig saldo van f 79.77', terwjjl deVereeniging 213 leden telt en een begunstiger Jjeeft. Haar kapitaal bedraagt thanB f 455.11'. UitVlissing en. De twee torpedobooten, ia aanbouw bg de Kon. Mg. De Schelde voor rekening van het Departement van koloniën, zullen heeten Draak en Krokodil In den afgeloopen nacht ie te W e s t- k a p e 11 e ingebroken bg Van Roojjen in den Oranjeboom. Uit een daar opgeborgen negotie- kar werd ongeveer 80 kilo kaas ontvreemd, ter waarde van i 25. De dader of daders zjjn onbekend. De wachtmeester der kon mar. H. Boo- gert aldaar verlaat binnenkort den dienst lot pensioen. Naar men ons uit W e m eldin ge meldt, werd dezer dagen iemand door een jager nit Goes aangeschoten. Een der hagelkorrels trof hem juiBt boven het oog. De dokter, onder wiens behandeling hg werd gesteld, verklaarde dat de wond niet gevaarlek was. Van 1219 Ootober zgn van T e r e e k e 760.000 leverbare oesters verzonden- De prjjzen zgn ongeveer als volgt: 80 Kg. fr 85-90 70 Kg. 55-60; 60 Kg. fr. 40—45; 59 Kg. fr 20—2540 Kg. fr. 15. kon. besluit is aan J. Orerbeeke, te Rilland-Bath, op verzoek, eervol ont slag verleend als gezworene van den Anna- Mar/apolder. Reeds gemeld in een deel der oplaag van ons vorig nommer. In de Vrjjdag te Zierikzee door de Vereeniging tot oprichting er» de instandhouding van de Ambachtsschool, onder voorzitterschap van den heer J de Bruyne, gehouden verga dering werd de begrooting voor 1906, in ontvang en uitgaat op t 6360, met algemeene stemmen vastgesteld. Het salaris van den onderwijzer in het schilderen, den heer Vos, werd met f 50 verhoogd. Tot leden van het bestuur werden de heeren M. Couvóe, A. Timmerman en M. van der Linden, die allen de benoeming aan namen. TeNoordwelleisbjj enkele oandi- daatstellicg tot lid van den raad gekozen ver klaard de heer C. Moeliker. Vrjjdag is namens het gemeentebestuur van G r a a u w de dokterewoning publiek ge veild en daardoor naar men ons schrjjft de hoop op het bezit van een aldaar gevestigd geneesheer zoo goed als verdwenen. Men loofde tot f 1000 salaris uit, plus vrjje woning, doch by nadere kennismaking met een en ander trokken zich de sollioifanten terug. En de reden Hoogstwaarschijnlijk deze, dat b|j elke vaca ture, die ontstond, het aantal fiuanoioel goede klanten verminderde, daar deze in do omlig gende gemeenten geneeskundige hulp gingen zoeken en, bg goede behandeling, daar ook bleven, zoodat voor den komenden geneesheer do financieele omstandigheden minder werden dau die van zgn voorganger. Toch schatte men dat een geneesheer iu die gemeente op een inkomen van oiroa kon rekenen. Vóór eenigen tgd is als gemeente-arts aan gOBteld de heer Froytier te Hulst, In de, op een lid na voltallige vergadering van den gemeenteraad van Oostburg werd Vrjjdag herzien en opnieuw vastgesteld oen onlangs genomen besluit tot het verleenen vau «rfpacht op eenige peroeelen gemeentegrond. Esn dier perceelen ligt onder, naast of tegen gebouwen van twee ingezetenen, dio beide voor een deel gebruik daarvan maken voor uitweg, röodat het voor de hand ligt dat de raad aan beiden evenveel rechten wil toekennon al was het vroeger slechts aan éón hunner toebedeeld. Deze eene neemt echter met de regeling geen genoegen, steunende op oen koopcontract van joager datum dan de oorepronkelgke acte van opstalrecht (nu voorgenomen om te ver anderen ia ertpaoht). Niettegenstaande dit, is door den raad besloten gemeld stuk zoodanig te ver(erf)pachten, dat beide burgers hebben wat ze kunnen verlangen en billjjk is w en acht men daarmede geen genoegen te nemeD, dan zullen andere maatregelen overwogen worden. Tot leden van het burgerlijk armbestuur werden achtereenvolgens benoemd de hoeren E. F. Janssens (vacature-Allejjn), J. H. van Peenen en D. Cappon, beide laatsten wegens periodieke aftreding. By de behandeling der begrooting 1906 werd nogmaals de verlichting ter sprake gebracht, met het gevolg dat onverwjjld nog een lantaarn zal worden aangeschaft ter betere verlichting der Ooat- of Brouwerjjstraat. De wenaoheiykheid werd betoogd voor eene periodieke verhooging van jaarwedde van don veldwachter tot een zeker maximum. Over het aanstellen van een vasten gemeen tearbeider was door het dagi ljjksch bestuur nog niet gedachthoewel eene zoodanige aan stelling bezwaren heelt, wilden burg. enweth. wel nota nemen van de dienaangaande ge maakte opmerking. Algemeen werd geklaagd over de slechte regeling van de torenuurwerken gedurende dit halfjaar; gepoogd zal worden verbetering te krfigen. De hootdeljjke omslag werd op 1 8900 be paald en de begrooting, welke door de bere kening der Rjjksbjjdrage in zake het onderwgs, nog f 200 meevalt, in ontvang en uitgaaf met algemeene stemmen vastgesteld op 1 18.103 86, met f 816.02 voor onvoorziene uitgaven. Aangezien aldaar verzuimd is een der inge schrevenen voor de nationale militie op de offioieele Ijjst te plaatsen, zal aldaar eene naloting moeten worden gehouden. Nevens den bestaandon postrittendienst Breskens-Hoofdplaat-Biervliet zal met Novem ber nog een bodeloop ingesteld worden B i e r- liet—Breskens en terug, t.w. zoolang de wvaterdienst voor do stoomboot duurt. Door het inbrengen van een tgdelgken bode loop, in verband met de vier-uurboot, worden naar men ons sohrjjft de ingezetenen van Biervliet en Hoofdplaat ten zeerste gebaat. Bleef de correspondentie, die met de avond- postkar vervoerd wordt, vroeger in den winter te Breikenz overnachten, door den nu in te stellen bodeloop wordt niet alleen dat bezwaar opgeheven, maar het nu genomen besluit zal vermoedelijk ook aanleiding geven tot een derde bestelling in de kom der gemeente Biervliet. VERK00PINGEN, enz. Vrijdagnamiddag had te Vlissingen ten raadhuize voor burg. en woth. de aanbe steding plaats van Ruhr- en Engelsche steen kolen ten dienste der verschillende gemeente- adminiBtratiiin en scholen gedurende den win ter 1905/1906. Ingeschreven werd voor Ruhrkolen door de heerenA. B. Bgleveld f 0 86, S. M. Visser f 0.88 en C. Pierens f 0.86'. Voor Eugelsohe kolen eohreven dezelfde heeren in reap, ad f 1.28, f 1 34, f 1.31. RECLAMES. 40 Cent per repel. f/ llf A ITTTü Kinderen, die het- CA W n IkiiLt zg in lichamolgke ontwikkeling, hetzjj bg het leeren oenigszina aohterlgk zjjn, zoovel als volwassenen van iederen leef tgd, die aan bloedarmoede of zenuwzwakte lgden, en zich daardoor afge mat of prikkelbaar voelen, gebruiken met uitstekend gevolg alB versterkingsmiddel Dr. H O M M E L's Haematogeu. De eetlust wordt opgewekt, de ver standelijke en de lichamelijke krach ten nemen snel toe, het geheele zenuw- stelsel wordt versterkt. (NV Men vr&ge evenwel uitdrukkelijk het echte ,.Dr. Hommel'*" Hacmatogen, en late zioh geen der vele nabootsingen op dringen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1