MIDDËLRURGSUHE COURANT. Zaterdag 21 October. Uit Stad en Provincie. N°. 249. 148° Jaargang. 1905. Doze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon* en Feestdagen. Prijs por kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp., f2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THERMOMETER EN VERWACHTING. 20 Oot. 8 n. vm. 12 gr., 12 u. 49 gr., av. 4 u. 46 jrr. F. V e r w a o h tzwakke N. wind, bewolkte luoht, weinig of geen neerslag en dezelfde temperatuur. Advortentiën20 oent por regel. Bij abonnement veel lager. Goboorte-, dood- en alle andoro familieberichten en Dankbetuigingen van 1—7 regels 1.50; elke regel meei 20 oent. Reclames 40 cent por regel. Groote letters naar de plaats, die sjj innemon. Tot de plaatsing van advortentiën on reclames, niet afkomstig uit Z o e 1 a n d, betredende Handel, Ng verheid en Geldwezen, is uitsluitend-gerechtigd het Algemeen Adverientle-Bareaa A. DK LA MAR Aa., Voorburgwal 366, Anuterdam. Bij deze courant behoort een Bijvoegsel. Middelburg 20 October. Sprokkelingen. Nu de Katholieke hoofdmannen niet meer, zooals bg het vorig ministerie, rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op benoemingen, zijn tegenwoordig de katholieke bladen druk in de weer om dit zjjdelings te doen. Zjj slaan daarbg een hoogen toon aanzien de zaken somber in of zjjn vol vertrouwen, al ■aar gelang hun dit noodig en politiek voorkomt. Eerst was do redactie van De Tijd ernstig bezorgd over de bennemingen voor leden der VoogdQraden thans laat Hel Centrum zjjn •tem hooren over eene eventueele keuze van burgemeester voor Schiedam. Zjj beschouwen zioh zoo wat als adviseurs van het kabinet. Zjj is opmerkelijk, die beweging en die drukte. Voor zoover wjj ons kunnen herinneren, is dit eene nieuwe methode, die nooit in toe passing gobraoht is door de vrijzinnige bladen tijdens het bewind van het z. g. «christelijk" kabinet. Zg heeft al komt zg ons niet goed voor hare reden. De hoeren kunnen zioh nog maar niet voor stellen dat het met hun invloed gedaan is. Gelukkig achten wg het daarom dat het huidige ministerie uit te flinke mannen be staat om zich daardoor van de wgs te laten brengen. Zjj zjjn te zelfstandig om niet hun eigen weg te gaan en te handelen zooals zjj dit het best achten. n Over de beslissing van Ged. Staten van Zuid-Holland tot vernietiging vac het bekende besluit van don Haagschen gemeenteraad be treffende aankoop van grond ter verbreeding van de Heulatrnat, verheugt zioh Het Fad. wegens haar practisch gevolg: het overigden van het ongezonde Raadsbesluit. »Maar zoo schrgft zgne redactie dat de door Gedeputeerden bggebraohte motieven ons echter overtuigen, neen. Overgling is het beheerschende argument, ol eigenlgk alleen de mogelgkheid van overgling. Zelfs als de overgling een feit ware en om voor Gede puteerden feit te kunnen zgn, mogen de b e w g z e n niet ontbreken dan nóg sohgnt ons dit een zwak argument, om een inbreuk te reohtvaardigen op de gemeentelgke auto nomie. Misbruik dozer autonomie moet, naar ons gevoelen, alleen blgken uit den inhoud self van een voorstel, en die inhoud ge tuigt van oen roekeloosheid met het gemeen- telgk vermogen, waartegen hooger gezag te waken. Wg wenschen dit verschil van opvatting te onderlgnen, omdat het verder strekt dan alleen tot dit concreet geval". De beslissing is door den raad in handen van burg. en weth. gesteld om te dienen van advieH in hoever het wensohelgk ia in hooger beroep te gaan of om het beBlait in te trekken en opnieuw de kwestie te behandelen in eene volgendo vergadering. Op dit laatste drong de heer Van Liefland aan. Het raadslid Bourdrez meende dat de zaak wel wat te veel geruoht hoeft veroorzaakt, en wol. volgens hem, omdat de publieke opinie de bedoeling en geschiedenis der zaak niet kent. Zgne bedoeling was een wenschelgke ver breeding, althans gedeeltelgk te bevorderen, Beter ware geweest, als de raadsleden een vaste gedragslgn vonden in een algemeen schets-plan en daarom vroeg hg dringend het uitbreidingsplan zoo spoedig mogelgk aan de orde te stellen. Wg kunnen natuurlgk niet de juistheid der bewering van den heer Bourdrez beoordeelen, maar wg nemen haar volgaarne aan. Hg veroorloove ons echter de opmerking dat tal van porsonen en redacties van bladen, die stellig wel op de hoogte zgn van de be- doeling en de geschiedenis der zaak, ook in deze kwestie zich zeer afkeurend over het be sluit uitlieten, o, a. onze Hasgsche medewerker. En uit hun betoogen bleek toch duidelgk dat er alle reden was rucht te maken. i over deze zaak ge Borgesius en Kuyper, die gingen* niet best samen. Dit bleek vorige jaren meer dan eens in de Tweede Kamer. Als Kajrper zgn voorganger een hak kon zetten, liet hg het niet na. Nu hg minister af is, zet zgn lgiblad de hatelgkheden aan het adres van mr Goeman Borgesius voort. Tot in het onkiesche en het onhebbelgke toe. Dezer dagen schreef De Standaard, gewa gend van de komende algemeene beschouwin gen, het volgende: Nu is de man, om wien de besprekingen voor een aanzienlgk deel zullen moeten draai- nl. mr Borgesius, lid van de commissie van rapporteurs voor dat voorloopig verslag. Zelfs verluidde, dat hg is voorzitter van die commissie van rapporteurs. Zou hier geen aanleiding zgn tot het stel len der vraag, of dit in parlementairen zin wel kieBch kan worden genoemd. KieSch, dat een politiek debat, zich op hoogst gewichtige punten richtende tot mr Borgesius, zal gebaseerd zgn op een verslag, op sohrittelgke gegevens en mededeelingen, op welker samenstelling diezelfde staatsman als lid der commissie van rapporteurs en als voorzitter uiteraard geen geringen invloed heeft gehad?" Handelsblad en Land en Volk komen hier- gen op. Zg noemen zulk een schrgven beleedigend, onkiesch en onhebbelgk. Laatstgenoemd orgaan sohrglt Het wil onB voorkomen, dat in dit stukje gebrek aan kennis uitkomt van de wgze waarop een voorloopig verslag tot stand komt. Hoe ook een commissie van rapporteurs zg lamengesteld, zg behoort objectief weder te geven wat in de aideelingen ia te berde ge bracht. Meent De Standaard nu, dat het eenig ver schil maakt of de heer Borgesius, wiens gestie besproken is, deel uitmaakt van de Commissie rapporteurs? Don cgfort bet blad voor eerst de andere vier rapporteurs weg. Maar het onderstelt bovendien gemis aan objectiviteit bg een der oudste leden der Kamer, die heuBch de parlementaire usances en tradities op z'n duimpje kent. Daarvoor het antirevolutionnairo hoofdorgaan hard te vallen, komt niet in ons op. Sedert zekere Juni-gebeurtenisBen zgn afgod ten val brachten, is het elk begrip van wat tegenover den tegenstander geoorloofd is, radicaal kwgt. En als die tegenstander Goe man Borgesius heet, dan 19 niets z66 onkieBch en zóó onhebbelgk, of De Standaard durtt het nog wel aan. Van Groen van Prinsterer blgkt het op het stuk der vormen waarlgk nog minder te heb ben geleerd dan het zgn tegenstanders vorwgt." Zoo'n opmerking is ad rem. Maar op een huid als de redactie van De Standaard meer en meer blgkt te hebben, zal zg wel afstuiten. Over de militaire menage schrgft de Nieuwe Arhh. Crt. eenige juiste regelen. Zg wgst erop dat de rationsprgs van den soldatenmaaltgd in de verschillende garnizoe nen nog al uitéén loopt. Zg varieert, breuken achtèrwege latende, van 21—27 cents. Als voorbeelden heeft het blad er bg voegend, dat het niet heeft kunnen opsporen,waaraan het verschil is toe te schrgven Willemstad 27, IJmuiden 25, Doesburg, Utreoht en Arnhem 24, Amsterdam, Haarlem en Groningen 21 cent. Voor elk dezer plaatsen komt er bg het boven opgegeven getal nog oen breuk, varieerend van ongeveer een vierde tot drievierde cent. >Aan het hoofd van elke keuken aldus schrgft de redactie van het Arnhemsohi orgaan staat een kapitein voor speciale diensten. Daaronder reiaorteeren een sergeant menagemeester, een korporaal-kok en bg kok, naar bohoefte. Van alle hier genoemde mili tairen is alleen de korporaal-kok vakman, welke kennis hg heeft opgedaan aan de Am- sterdamsche Huishoudschool. In een paar maanden leerde hg daar het bereiden van de verschillende maal tg den. Het klinkt o gelooBgk, tooh is het de pure waarheid. Hg heeft kennis opgedaan omtrent het bereiden van gehakt, van verschillende jussoorten, groenten, meel- cn melkspgzen, het braden van rolladeB en carbonaden, het koken van aardappelen, het zetten van koffie en al wat verder tot het ambt kan worden gerekend. Ea een man met zoo'n veelzgdig talent, chef-kok in een inrichting waar des zomers voor 800 man moet gekookt worden, voert den nederigen rang van korporaal, met eene Boldg beneden die van zgn ranggenoot. Bescheiden heid verbiedt 's mans salaris te noemen. Het ligt voor de hand alle waar is naar zgo geld dat de ontwikkeling van den mili tairen kok geen verband houdt met zgne zeer verantwoordelgke betrekking. Die noodige ontwikkeling achten wg ook voor hem een belang, omdat, hoezeer in het algemeen ge- wenscht, hg is de Alfa en de Omega in do kookkunst. Is het vleeach aangebrand of de jus, niemand kan hem raden wat te doen, zelfs de kapitein, hoe bedreven ook in de militaire aangelegen heden, moet het antwoord sohuldig blgven. Weet de kok het raadsel niet op te lossen, dan staat de prison voor hem open en de sol daat is bg slot van rekening de dupe. Wat we willen Aan het hoofd van iedere keuken een ser geant-majoor-kok, bggestaan door twee ser geanten-koks, welke laatsten elkaar geregeld aflossen, en de noodige bgkoks. Onder leiding van bedoelden sergeant-majoor kok kan dan van iedere lichting per compagnie een milicien worden opgeleid om te velde het eten te bereiden. De onderofficieren-koks hebben, vóór hunne aanstelling in deze betrekking, eene bgzondere opleiding in de kookkunst genoten. Hunne bezoldiging zou wellicht gevonden kunneD worden uit een verminderden rationsprgs. Zie o. a. Amsterdam, waar allen klagen over de duurte der levensmiddelen, en de kok, levende in de schaduw der kookschool, goedkooper werkt dan de meeste collega's in de andere garnizoenen." Wg zgn niet zoo ingewgd in de militaire keuken als onze collega te Arnhem Maar wg meenen toch, op grond van verkregen inlich tingen, dat hg den spgker op den kop Blaat en er voor zgne opmerkingen alle grond bestaat. En daarom zgn se overweging waard, vooral van de militaire autoriteiten die in deze het gezag en de regeling in handen hebben. Gedurende het 4e kwartaal 1905 komt de rationsprgs te Middelburg op f 0.2770 en te Vlissingen op f02713, daaronder ook begrepen de 21/3 cent per man en per dag voor groenten en specergen. Deze bedragen kunnen in verband met de hooge aardappelprgzen eenigszins overschreden worden. ook is het ons onbekend of de schutter niet vervolgbaar is. Wg zouden het laatste wel wenschen, want welk nut kan hot hebben, welk voordeel kan hot opleveren en welk genot kan het schenken <*on di$r allorwoge als golnkbrenger beschouwd >>n als zoodanig beschermd en geholpen, ti dooden on daardoor mogelgk ook den gezel of de gezellin te yerdrgven ot te laten veronge lukken Naar men ons uit Hoedekenskerke meldt, is de Engelsche barge Hetty Donderdag bg hoog water zonder hulp vlot gekomen er h'eft het scbip zgn reis voortgezet. Naar men ons verzoekt te melden is in het bestuur dor afdeeling T h o 1 e n van het Groene Kruis gekozen mej. Anna Wagtho, ec niet, zooals onB werd bericht, mevrouw N- WagthoVan der Burght. In eene vergadering van burgemeesters en secretarissen in het eiland Tholen is ter sprake gebracht de samenwerking van ver schillende besturen der gemeente in het eiland omtrent de aanstelling van een deskundige voor de uitvoering van de bepalingen der woningverordening en woningwet. Bg die be sprekingen bleek evenwel dat er verschillende ernstige bezwaren bestaan die het plan in den weg staan. Te Oud-Vosmeer ia tegen 1 Nov. a.s. benoemd tot postbode op Tholen en brieven besteller J. Deurloo te Klaaswaal, in de plaats van zgn vader, die op 1 Oct. 11. eervol werd ontslagen De tbans fungeerende postbode zal met den nieuw benoemde om beurt als bode besteller werkzaam zgn. Door den raad van Poortvliet is tot gemeente-geneesheer benoemd de heer J. F. A. Gerhard Thz., med. docts, artB te Harderwgk. Don heer Johs Gelderblom, organist in I. Herv. Kerk te Stavenisse, ontving dezer dagen, ter gelegenheid van zgn 50-jarig jubileum als zoodanig, van onderscheidene in gezetenen een prachtige secretaire ten gesahenke. Op de plaat tusschen Stavenisse en Viano is omhoog gevaren het gzeren schip De Twee Gebroeders, van Groningen, schipper J. Schouwman, on geladen met 106.000 G. bestemd ruwe potascb, van Zevenbergen naar Brussel. Gedeeltelgk is de lading in lichters gelost, maar met de afgaande tgen is het niet waarschjjnlgk, dat het vaartuig in de eerste dagen vlot zal komen. Uit een in dit nommer voorkomende advertentie blgkt onzen lezers dat Zaterdag avond in den schouwburg alhier de eerste voorstelling plaatB heeft van Lohoff's kine matograaf. Toen nu een jaar geleden de heer Lohoff hier zgn theater van levende photographiën vertoonde, had hg een welverdiend succes en naar hg ons verzekert, heeft hg sedert dien tgd zgn instrumenten nog verbeterd en nog mooiere tableaus zich aangeschaft. Hg zegt toe een zeer gevarieerd programma, aarvan de hoofdnommers in do advertentie genoemd zgn. Wg twgfelen niet of evenals verleden jaar zal de schouwburg eiken avond een talrgk publiek herbergen, dat zioh daar uitstekend zal vermaken. Heden middag omstreeks drie uur ont stond een begin van brand op den zolder var een woning in het Baanstraatje alhier. Door buren werd het vuur spoedig geblusch'. Er werd wat schade toegebracht aan kleoreo provisie, terwgl in het onderliggend deel nog al waterschade werd aangericht. De oorzaak van den brand ia onbekend. Men schrgft ons uit Koudekerke: Er zgn toch vreemde menschen in de wereld. Die waarheid iB ook hier weer bevestigd. Donderdag middag streken op het tolhuii alhier een paar ooievaars neer, die blgkbna' zeer vermoeid waren. Thans is er slechts een meer over, want een Nimrod heeft den ander doodgesohoten. Wat dien vogelmoorder aanleiding tot die afkeurenswaardige daad gaf, weten wg niet Men schrgft 0ns Het graven van het nieuwe kanaalgedeelte te Sluiskil en het indgken van het noodige deel der zoogenaamde Axolsche vlakte is zoo goed als geëindigd, zoodat bgna al het volk, dat er aan werkte, bedankt is. Ook de brug over het oude banaal ia reeds gedeeltelgk afgebroken. De overtocht heeft nu per pont plaats, tamelgk primitief ingericht, evenals de steile opritten, zoodat al eens een kar met paard is omgeslagen. Naar wg vernemen, ligt het dan ook in het plan van vele belanghebbenden ter bevoegder plaatse te iequesteeren om in een en ander afdoende verbetering te brggen. - Donderdagmorgen vond een ingezetene i Boschkapelle al zgne hoenders dood don stal liggen en de eieren uit de neBten verdwenen, 't Bleek dat een wezel of bunsing aan het werk was geweest. Toen Woensdag de postbode aldaar op zgn its wilde springen, haakte hg met zgn schoen zgn stalen ros, zoodat dit uitglipte en hg met zgn rgwiel in een diepe sloot langs den weg terecht kwam. Gelukkig was spoedig hulp bg de hand, anders ware de man waarsohgolgk verdronken. Zgn bestelling was natuurlgk klets nat. Te Groonendgk (Hontenisse) beet een eerste ruziemaker zgn tegenpartg een stuk uit do kin. In de Donderdag te N e u z e n gehoude a raadszitting werd afgewezen een verzoek tot plaatsing van een lantaarn voor den ingang van hot ziekenhuis, doch eene nabgzgnde lantaarn zal op dubbele lichtsterkte worden g.'bracht. Toegestaan werden verzoeken tot afwgbing van den eisch der bouwverordening betreffende open ruimte aan L. C. Deg en J do Meger, beiden voor het bouwen van een bergplaats voor materialen. Tot plaatsvervangend lid der keuringscom missie voor de veemarkt werd benoemd de heer Aarn. de Brugne, landbouwer. Geklaagd was over de slechte communicatie voor vee en voertuigen to sluiskil. Er werd op gewezen dat de pont, die daar de brug vervan gen moet, niet voldoet; ongelukken hebben reed" plaats gehad en men vreest dat die nog meer zullen voorkomen. Medegedeeld werd dat een aantal landbouwers zich da&Tover reeds tot den minister hebben gewend. Burg. en weth. werden uitgenoodigd eens een kgkjo te gaan nemen en te trachten ver betering te verkrggen Voorts kwam in de langdurige zitting ter tafel de gemeontebegrooting. Doze word vast gesteld op een eindegfer van f 77.296.741 Bg de behandeling staakten do stemmen over een voorstel tot verhooging van het salaris van den bode mot f 50 en over een van den heer Dees om de publication der gemeente niet moer te plaatsen in het Ter Neusensch Volksblad, daar dit is vervormd in een partg-orgaan. Aan den bouwmeester word in uitzicht ge steld drie tweo janrlgksohe vorhoogingen van f 100. Aan de onderwgzers en onder- wgzeres.en werd f 25 verhooging van salaris toegekend. De subsidie aan het ziekenhuis werd van f 200 gebracht op f 300gevraagd was i 500. Afgewezen werd een verzoek om verhooging van salaris van de verloskundige en dat van den grafdelver. Daar verhooging der lasten niet mogelgk is en de gewone middelen voor de geusje uit gaven niet toereikend zgn, werd besloten 3Ïne buitengewone rgkssubsidie in de onderwgs- koaten aan te vragen ad f 2500. De hoofdelgke omslag werd uitgetrokken op f 25.000. Do heer J. Wine te Z a a m b 1 a g lid der gezondheidscommissie voor do vereeniging van gemeenten, welke haar zetel heeft te Neuzen, iB door den Commissaris der Koningin aangewezen tot voorzitter dfKg-noomde com missie. ALS IN 'T PARK DB BLADEREN TALLEN Is de romantiek dan nog de wereld niet uit Tgdsohriften en dagbladen begveren zioh om t zeerst de afgebeulde mensohheid in het spot- sarrend zonnetje van het realisme te zetten, en daar hinderen je dag in dag uit in de advertentie-kolommon dierzellde bladen annon- als«Emile kom thuis, alles is vergeven"; of van jonge menschen, natuurlgk begiftigd met een knap uiterlgk etc., die dito- begiitigde jonge dames vragen. Ongeloovigen hebben tor genezing van hun kwaal slechts ons nommer van Donderdagavond in te zien. Er viel niets aan te doen, een onderzoek moeBt worden ingesteld, onderzoek naar de realiteit dezer romantiek Het tooneel Btelt voorMolenwater te Mid delburg, 's middags 3 uur. Voel zon en wandelaars, die zich koesteren in haar wófirigk wél-doende stralen. Wacht és, hoe stond het erookweör? «Da mes, die daartoe genegen zgn, gelieven zioh Vrgdagmiddag om drie uur op hot exercitie- plein, bg de muziektent te begovon. Het her- kenningsteeken is een witte bloem in het knoopBg&t en zich noemende Oscar". Welk een rgmonde oombinatiedames die genegen zgn en een exeroitieplein Neé, het is een óngergmdheid 1 De voorstelling ging dan ook niet door. Verklaringen doet men niet midden op den dag en het Molenwater, met een sporadisch- opgekomen gichelend publiek om je heen. Witte bloemen in dit seizoen, als in 't park de bladeren vallen En de bg het realisme dezes tgds groot-ge- braohte lezer wendt zioh wrevelig af. Wat er achter de advertentie verborgen lag Een Teol&me RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. Heden (Vrgdagl zgn veroordeeld wegens diefstal O. F. T., 31 j., loodgieter, Gent, thans alhier in heohtenis, tot 6 m. gev.straf, met mindering dor preventieve hechtenis, en H. G., 63 j., gemeente-brugwachter, Vlissingen, tot f 1 b. s. 1 d. b. mishandelingP. F. T., 19 j., boeronkneoht, Schoondgke, en M. C. v. K30 j., meubel maker, Goes, beiden tot 4 m., J. H., 23 j., veldarbeider, 's-Heer-Arendskerke, tot 1 m. en P. J. F. d. W., 32 j., schipper, Philippine, tot 14 d. gev.straf; en beleediging van een ambtenaar en wedenpannig- Iheid: 3. A. C. v.R., 24 j., kantoorklerk, Neuzen, tot 150 b. s. 10 d. h. Vrijgesproken is G. R, 54 j., schipper, Oase- nisse, beklaagd van diefstal. Bg bevelschrift van die rechtbank is naar de openbare terecht rit ting verwezen M S, oud 16 jaar, geboren en wonende te Goes, thans alhier in heohtenis, ter zake dat hg in den avond van 15 September 1905, omstreeks 7'/a uur, te Goes, moedwillig 3. Huige, nabg diens woning met een mes over de linkerhand gesneden heeft, tengevolge waar van deze snede ter lengte van ongeveer 9 cen timeter over den rug van die band bekomen heeft, daardoor eenige vingers van die hand

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1