MIDDËLBURGSCHE COURANT. Vrijdag 20 October. Uit Stad en Provincie, N°. 248. 148° Jaargang. 190S. Deze courant verschijnt dagelijkaj, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp., f 2. Afzonderlijke nummers koBten 5 cent. THERMOMETER ES VERWACHTING. 19 Oct.8 u. m 45 gr., 12 u. 50 gr., av. 4 n. 48 gr. F. Verwaoht: zwakke wind, bewolkte 0t nevelige lucbt, waarschijnlijk droog weer, dezelfde temperatuur. Advertontiën: 20 eent per regel. Bjj abonnement veel lager. Geboorte-, dood- en allo andere familieberiohten en Dankbetuigingen van 1—7 regels f 1.60; elke regel meei 20 cent, Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats, die zij innemen. Tot de plaatsing van advertentiën en reclames, niet afkomstig uit Zeeland, betreffende Handel, NJjverheid en Geldwezen, is uitalaitend gerechtigd hot Algemeen AdvortenUe-Baremu A. DE LA HAR Al., MJL Voorburgwal 306, Amsterdam. Middelburg 19 October. Sprokkelingen. Wjj leven weer in de Octobermaaud met zgne gebruikelijke werkzaamheden voor de versohillende gemeenteraden. Zy dienen dan de begrooting voor het vol gend jaar vast te stellen. En steeds moeilijker wordt het die sluitend te maken. De hoofdelijke omslag is in de meeste ge meenten zoo enorm opgevoerd dat verhoogen ervan feitelijk onmogelijk is. En bezuinigen gaat ook niet gemakkelijk. De finanoieele toestand bljjtt bjjna overal zorgwekkend. En zoolang de deatjjds benoemde commissie, belast met het onderzoek daarnaar en naar de middelen tot verbetering, nog haar taak niet heeft volbracht en er geen verandering is ge komen in de regeling der uitkeoringen van het RJjk of geen verruiming van het gemeentebe lastinggebied, zal het sukkelen blijven. De Nederlander nu gaf dezer dagen een mid del aan dat spoediger ter hand zou kunnen worden genome». Het ia wel niet nieuw maar de toepassing ervan is nog altjjd onmogelijk. En nu geeft genoemd blad een wenk om die mogelijk te maken. De Nederlander is n.l. van oordeel en w{j stemmen daarmee geheel in dat het RJjk bg de herziening der vermogens- en bedrgfs- belasting, welke aanstaande schgnt te zgn, alvast «ou kunnen beginnen met het aan brengen van verbetering. Niet veel, maar althans iets zou gewonnen zgn, wanneer aan de ambtenaren der gemeente onder geheimhouding inzage werd verleend van de van Rgkswege vastgestelde kohieren. Ook afgescheiden van den geldnood ware deze maatregel aanbevelenswaardig. Een eerste eiaoh van iedere belasting is toch wel, dat ze gedragen wordt door hen aan wie zo wordt opgelegd, m. a. w. dat ze werkt naar haar bedoelen. Dit schgnt met de gemeente- lgke inkomstenbelastingen slechts in beperkte mate het geval te zgn. Wg durven wel zeggen dat dit zoo is. Yrg algemeen is de indruk, dat haar opbrengst in auzienlgke mate gedrukt wordt door ontduiking. Economisch is dit verkeerd, omdat de in theorie beat opgezette distributie van lasten op die wgze in de praotgk met lamheid geslagen wordt. En moreel is het nog veel meer verkeerd, daar het de inkomstenhetfing voor een groot deel tot een belasting op de eerlgkheid maakt. Overwegende bezwaren tegen de bedoelde wetswgzigingen kunnen moeilgk bestaan. De gemeentalgke ambtenaren toch, die door wgziging in het Rgksgeheim zouden worden ingewgd, zgn thans toch reeds bekend met de geheime gemeentelgke opgaven. Uitbreiding van hun geheime wetenschap zou er dus alleen zgn ten opzichte van hen, die fraude plegen. Het komt De Nederlander voor, dat niemand zioh daarover ernstig ongerust kan maken. Een wgziging, als die wg aanbevelen, zegt het blad, is indertgd door den heer Van Raalte als Kamerlid bepleit bg den toenma- ligen minister, die er niet geheel aikeerig van bleek. Wellioht dat ook thans een woordje van den minister van Justitie bg zgn collega van Finan ciën niet in onvruchtbare aarde zou vallen en, waar deze toch reeds wetswgziging overweegt, op een spoedig gunstig resultaat zou kunnen bogen. Wg helpen het De Nederlander wensohen. Naar aanleiding van den bekenden post hoofdstuk I der Staatsbegrooting (Huis der Koningin) als eersten termgn voor den bonw van nieuwe stallen met toebehooren bg het paleis Het Loo, merkt het Hbld op dat, al is dit zeldzaam, het ditmaal tooh niet de eerste keer is dat dergelgke buitengewone uitgaven zgn aangevraagd. Zoo vindt men in de Staatsbegrootingeu voor de jaren 1876, 1877 en 1878, dus in drie tormgnen, bg Hoofdstuk I gelde* uitgetrokken voor Aanbouw van nieuwe stallen met koets huizen en verdere aanhoorigheden in den tuin van hot paleis des Koninga te 's Gravenhage, kosten van het maken van ontwerpen en van toezioht op de uitvoering daaronder be grepen." In het geheel werd vöor deze buiten gewone uitgaaf in de drie jaren een som van f 526,000 toegestaan. Op latere begrootingen, voor 1892 tot 1896, >men posten voor ten behoeve van aansluiting der paleizen te 's Hage, te Amsterdam, Het Loo en het Huis ten Botch aan waterleiding en voor brandblusohmiddelen. Hieruit blgkt hoe de toepassing van art. 28 der grondwet sedert 1843 is geweest. Nieuwe inrichtingen als st&llenbouw, waterleiding, brandblusohmiddelen,werden niet onder «onder houd" gerekend, maar met goedkeuring van Staten-Generaal afzonderlgk ten laste van het Rgk gebracht. Dezelfde toepassing geldt het thans bg de aanvraag van gelden voor den bouw van nieuwe stallen op Het Loo. Ook daarbg is geen sprake van gewoon onderhoud, maar van een buitengewone uitgaat tot verbetering van landsgebouwen, welke reedB volgens het gewane recht ten laste komt van den eigenaar, hier den Staat, en bovendien onder het «in gereedheid brengen" van art. 28 der Grondwet valt. Afgezien van de vraag of thans de aanvraag behoort te worden toegestaan, waaromtrent de regeering inliohtingen zal hebben te geven, staat het dunkt het blad vast, dat van eenigen «trjjd met de Grondwet geenerlei sprake kan zgn. Dit beamen wjj. Maar de groote vraag loopt juist over de kwestie of het in de tegenwoordige omstandig heden gewettigd is een dergelgke som te vo- teeren voor zulk een doel en of het niet beter ware en ook mogeljjk op zuiniger wgze te voor zien in eene bestaande behoefte. Land en Volk houdt zioh overtuigd dat na den storm, die daartegen is opgestoken, van onze Koningin zelve het initiatief zal uitgaan dezen post voorloopig, tot beter tjjden, achterwege te houden, tenzij H. M. er de voor keur aan geven mocht 's lands begrooting met de voor deze bouwplannen noodige gelden niet te belasten 1 Nu wg tooh dit onderwerp weêr behandelen nemen wg de gelegenheid te baat den pers overzicht schrijvor van Het Volk erop tewgzen dat hg tegenover ons een vergissing heeft begaan. Evenals wg, aanhalende wat de Haagsohe briefschrijver der Zaanlandsche Crt over dit onderwerp Bohreef, laat de redacteur van Het Volk hierop volgen: »De vrgz.-dem. Middel- burgsche Crt is het daarmee eens, maar meent dat de volksvertegenwoordiging vrg staat." Een aandachtige lezing Tan hetgeen wg in ons Hommer van Dinsdag l.L schreven, zal hem zeli wel zgne vergissing doen inzien. Mogen wg hem die aanbevelen. Wg schreven geheel wat anders; want wg waren het sleohts op een paar punten Dit zullen onze lezers wel weten. Een eigenaardig kgkje op de onderlinge verhouding tussohen orthodox-Protestanten en hunne Roomsch-Katholieke bondgenooten werd ons dezer dagen wederom geschonken. Dr F. J. N(ugens), de bekende strgder voor de ultramontaansche ideeën, richtte in De Maasbode eene waarBohuwing tot de oud-libe ralen, en hield hun o. n. voor>De geschie denis van onzen tgd wgst daarheen, dat eenmaal gekozen zal moeten worden tusschen anarohie en katholioisme". Daarop vatte De Nederlander vuur. Het orgaan van jhrmr A. F. de Savornin Loh- man, den voorheen vurigen bestrgdor van Rome's invloed en macht, noemde dit vreemde uitlating" en zohreef verder: Het komt ons voor, dat deze woorden cum grano talis moeten opgevat worden. De gesohiedenis meldt, dat de deugden van ordelievendheid, burgerzin en krachtige hand having van het overheidsgezag het weligst op bloeiden in de landen waar de Reformatie wortel sohoot. Duitsohland, Engeland en vaderland hebben op dit punt een gunstiger verleden dan bv. Frankrgk en Italië. Te ontkennen valt allerminst, dat de R.-K. Kerk met name in protestantsohe landen, en onder de inwerking die zg van het protestan tisme ondervindt, op publiek terrein veehdns kracht ten goede is, een steun ook tegen de anarohie. De macht van Rome is, sohreef prof. Chantepie de la Saussaye, in verweer de antipapisten, in Duitsohland en ten onzent, «daarom niet onrustbarend omdat zg reguleerende, geen overheersohende is". De goede faotoren van het katholioisme komen schaduw van het protestantisme tot hun reoht, en geven daarmede vastigheid aan het maatschappelgk gebouw. Dooh de voorspelling van dr N. sohgnt ons met de feiten voor oogen, buitenmate vreemd." Als waar iB wat dr N. en De Nederlander sohrgven, wanneer beiden en hun aanhang met zooveel vertrouwen elk op de kraoht van hun geloof, de toekomst tegengaan, waarom, vra gen wg, dan. zulk een ophef gemaakt van de anarchisten en de vrees voor hen zoo aange wakkerd in verkiezingsdagen bg eigen geloofs- genooten Dan is steeds schering en inslag de bewe ring dat liberalisme voert tot socialisme en democratie en die beide weer tot anarohisme. De groote meerderheid van onB volk is ver standig genoeg geweest om in Juni zioh daar door geen vrees te laten aanjagen. Kenteekenend is dus zulk een polemiek tus sohen dr N. en De Nederlander omdat zg aantoont de zwakheid van hun vreesaanjagend argument of van hun eigen geloof. Wat ook uit die gedaohtonwisseling opnieuw blgkt? Hoe weinig vast en stevig het cement is, dat beide partgen aan elkaar bindt. Terecht merkt de Arnh. Crt. ook op dat die polemiek bgzonder teekenend is>De gemeene wortel des geloofs", zoo is ons sedert vier jaren ge leerd, is de grondslag, waarop de samenwer king gebouwd is van katholieken en protes tanten ter bestrgding van ongeloof en anaichie op staatkundig gebied, en nu eisohen de twee uit dien wortel opgeschoten stengels elk voor zioh de eer op van het bezit der kracht, waaraan die wortel zgn weldadige werking ontleent. Dat de katholieke stengel goeds uit werkt, zegt De Nederlanderdankt hg hoofd- zakelgk aan den invloed van het protestan tisme, terwgl dr N. aan den proteBtantschen stengel blgvende uitwerking ontzegt, natuurlgk omdat het protestantisme eene afdwaling is, welke, naar hg wel gelooven moet, stellig boetvaardig erkend zal worden, zoodra het menschdom voor het door hem voorspelde alternatief geplaatst zal worden, om te kiezen tusschen anarchie en het eenig ware geloot. Moet de Christelgke coalitie gehandhaafd blgven, dan schgnt 't ons niet voorzichtig dat de twee stengels over en weer in het open baar elkaar's kraoht en beteekenis in discre- diet brengen" Voor ons, die altgd gewezen hebben op de broosheid van de coalitie, ia die wederzgd- sohe taxatie koren op onzen molen. Het hoofd der (Herv.) christelgke Bohool te St. Jacoba parochie, de heer Kuyper, beklaagt zich, met ontroering en verbazing, in De Heraut dat de meeste ouders, leden der Gereformeerde kerk, weigeren hun kinderen bg hem te zen den, en ze op de openbare school deden of lieten. En in De Nederlander wgst de heer Klaassen, predikant bg de Ned. Herv. gemeente te Dassen, er op dat, zoo men bg hen omgaven komt voor de chr. school aldaar, dit niet is een Hervormde, maar een doleerende school 1 Veelzeggende teekenen des tgds, en e( treffende logenstraffing bovendien van het in verkiezingsdagen ook in onze omgeving zoo luide verkondigde beweren, dat de ondergrond van den schoolstrgd was de antithese tussohen openbaring en rede. Hoe worden zg in het gelgk gesteld, die jweerden dat het vooral ging om uitbreiding an kerkelgken invloed. Wg zullen eens zien hoeveel «zegen" de gouden regen uit de schatkist, door de vorige regeering over het bgzondor ondorwgs uitge stort, brengen zal aan den inwendigen bloei en de kracht van het bgzonder onderwgs. BENOEMINGEN, EN2. Bg bon. besluit: is de heer J. L. Dekkers erkend en toegelaten als vice-consul van België, te Amsterdam zgn bevorderd tot luit. t/z. 1ste kl. de luit. t/z. 2de kl., R. L. Dgkhnis, en tot luit. t/c. 2de kl. de adelb. 1ste kl. E. Th. de Veer, W. Voorbeytel Cannenburg en J. G. van der Laan. In de commissie tot het examineeren van >n, die een diploma van geëxamineerd en beëedigd landmeter verlangen, voor het jaar 1905, zgn benoemd tot lid en voorz. H. J* Heuvelink, hoogl. aan de Teohn. HoogeBchool Delft en tot leden A. W. E. Kwisthout, ing.-verit. van het kadaster te Roermond, en M. S. van Dunnó, insp. der registr. en do meinen te Delft. De in Juli hier ter stedegearresteer- Bslg P. J. Ngs, verdacht van den sohilde- rgen-diefatal in het Mauritshuis te 's-Graven- hage, die naar Den Haag werd overgebracht en daar sedert in voorloopige hechtenis werd go- houden, is, naar wg vernemen, dezer dagen aan de Belgische justitie uitgeleverd, wgl hg in België terecht moet staan wegens opliohting. geen termen te zgn gevon den om hem wegens den diefstal in het Mau ritshuis te vervolgen. 1 De sergeant-majoor J. G. Broeksma, van het 2e bataljon Se regiment infanterie te Middelburg, is voor den militairen dienst ongeschikt bevonden en zal deze eerlang met pensioen verlaten. Uit Vlissing en. De Btoomboot Walcheren, van den provincialen ■toombootdienst, ligt thans in de binnenhaven aldaar. Vermoedelgk is dus de schade, veroorzaakt aan de Wcdzoordenwaarvoor de Walcheren dienBt deed, reedB hersteld en het schip weder in de vaart gebracht. De offioier-machinist 2e klasse M. Griek wordt met ingang van 7 November geplaatst bg de maatschappg De Schelde teVlissingen. Reeds gemeld in een deel der oplaag van ons vorig nommer. Te Hoedekenskerke is de Engel- sche barge Het tij, met gzer van Antwerpen naar Engeland, door windstilte tegen den dgk aangedreven. Vermoedelgkzal het met hoog water weer vlot komen, Gedurende de maand September werden uit Zeeland verzondendoor Bergen op Zoom 47.998 kg. oesters en 264.156 kg mosselen; door Krabbendgke 4.376 kg. oesters; doorKrui- ningen—Terseke 129.283 kg. oesters en 750 kg. door Vlake 21.302 kg. oesters en 385 kg. mosselen en door Bruimsse 27.850 kg. oesters en 1.753.000 kg. mosselen. Te Philip pine werden aangevoerd 1.380.500 kg. mosselen. Te T h o 1 e n is Woensdagavond tweede samenkomst gehouden van de daar opgerichte afdeeling van het Groene Kruis, ter benoeming van een bestuur. Gekozen werden mevr. L. PotMeger, mevr. N. WagthoVan der Burght, mej. A. M. Pou- mej. M. de Lange— Chrietiaanse, be- e heeren mr J. Plet, C. A. H. Wagtho, W. F. van Dgk, J. W. Walpot, J. B. Soomers, H. Cornelisse, C. van Eekelen en H. J. Laban. De aideeling telt thans 104 leden. De Zondagavond te Moerbeke gewonde Ad. R. is, hoewel niet buiten gevaat, ign woning overgebracht. R. moet, naar ons uit Koewacht wordt bericht, tegenover het parket verklaard heb ben den waren dader niet juist te kennen dit wist hg evenwel dat de aangehouden V. d. V. of een zekere P. v. D., van Koewacht, hem den Bteek heeft toegebracht. Het parket van Gent heeft Woensdag nog 6 personen gehoord. Een achtergelaten hoed en de kleeren van R. zgn in beslag genomen. Het bovenstaande werd nog medegedeeld in de tweede editie van ons vorig nommer. Voor de tgdelgke waarneming van het vacante ontvangkantoor der directe belastingen en aocgnzen te Breskens iB aangewezen heer D. O. Norel, surnumerair ter directie te Middelburg. In de provinsie Zeeland kwamen ge durende de afgeloopen week van 1117 October 11 gevallen van beBmettelgke ziekte voor: 1 van Febris typhoidea, Wissekerke, 6 Roodvonk, waarvan 2 Ellewontsdgk en Wolphaartsdgk en 1 Kruiningen en SaB van Gent, 4 van Diphteritis, 2 te Aardenburg en 1 O. en W. Souburg. De colleote voor de Unie, Scholen met den Bgbel, bracht te Goes f 195.366 en te Vrouwepolder f 18.15 op. Te Utrecht slaagde voor het theoretiBoh apothekers-examen de heer A. Thomassen. RECHTSZAKEN, De afdeeling van den Raad van State voor de gesohillen van bestuur, behandelde Woensdag o. a. het beroep van H. M. van Brakel te Middelburg, tegen het besluit burg. en weth. dier gemeente, waarbg geweigerd is hem te ontslaan van do naleving van eene der voorwaarden, waaronder hem bg kon. besluit van 19 Sept. 1899 vergunning is verleend tot opriohttng van eon huidenzouterg in de Lange Geere. Uit het over deze zaak door Staatsraad mr Asser uitgebracht rapport bleek dat apellant verzocht een tweetal lacht- kokers 2 meter lager te mogen maken dan was voorgesohreven, en zulks op grond dat de luchtkokers van de voorgeschreven hoogte (9 meter) tengevolge van het zwiepen door den wind schade veroorzaken aan het dak der inrichting. De provinciale hoofdingenieur adviseerde het verzoek van appellant toe te staan. Gedep. Staten wezen op plaats gehad hebbende infor maliteiten, waardoor appellant niet ontvankolgk zou zgn in zgn beroep en het bestreden be sluit wegens strgd met de wet zou behoor en te worden vernietigd. Voorts werden nog rapporten uitgebracht door staatsraad mr Asser omtrent het be roep van Jao. Kools en anderen teOostburg tegen het beBluit van burg. en weth. dier gemeente, waarbg aan de Mg. tot détailver koop van petroleum de Automaat vergunning is verleend tot oprichting van een bewaar plaats voor gezuiverde petroleum; en door staatsraad mr Huber, betreffende het beroep van den raad der gemeente Z i e r i k z e e tegen het besluit van Ged. Staten van Zeeland, waarbg goedkeuring is onthouden aan de be grooting der gemeente Zierikzee voor 1905. De kon. beslissingen volgen later. De kantonrechter te Haarlem heeft den dokter, die beschuldigd was een onjuiste doods oorzaak te hebben afgegeven, vrijgesproken. Verschillende Berichten. Gedep. Staten van Zuid-Holland hebben hunne goedkeuring onthouden aan het besluit van den gemeenteraad van 's-Gravenhage tot aai koop van grond ter verbreeding van de Heulstraat, hoofdzakelijk op grond dat dit be sluit werd genomen aan het einde eener ver gadering, terwgl de beraadslaging over dezen aankoop niet in den oproepingsbrief was ver meld on dus zoodanig raadsbesluit niet den noodigen waarborg aanbiedt dat het zonder overjjling genomen werd en werkeljjk weergeeft het gevoelen van de meerderheid van den raad. Aan een besluit, voor het vermogen der ge meente van gewicht, genomen onder omstan digheden welke overjjling niet uitsluiten, kunnen Ged. Staten geen goedkeuring verleenen. Bjj de stemming voor een lid der Eerste uner in de Provinciale staten van Gelderland, waarbg, zooals gemeld, de heer Van Löben Seis (A.) is gekozen, waren 18 stemmen uit gebracht op jbr G. A. van Nispen (R.-K.) Het moet in het voornemen van het ministerie van landbouw, handel en njjverheia liggen om binnenkort vgf perBonen naar Ame rika te zenden, ter bestudeering van het be waren van fruit. De gouverneur van West-Indië, de oud minister A. W. F. Idenburg, vertrekt naar Paramaribo met het stoomschip Prins Willem I. Te Hilversum overlepd de gepensionneer- de kapitein-paardenarts H. C. Ittmann. Voor de betrekking van vader en moeder van het Diaconiehuis der Ned. Herv. gemeente te Voorburg hebben zioh een veertigtal ge huwde paren aangeboden. Bg de begrafenis van een hoofdagent van politie te Rotterdam stond Dinsdagmiddag een groot aantal politieagenten op een houten grafatelling rond de groeve. Juist toen een collega een toespraak zou houden, bezweek de stelling en vielen de doodgraver en een zestal hoofdagenten en brigadiers in de geopende groeve. De meesten hunner bezeerden zich aan de beenen en knieën, doch geen bunncr bekwam overigens ernstig letsel, wat daaraan te danken was, dat sleohts één kist in het ruime graf stond, waardoor de mannen meorendeels in hot zand terecht kwamen. Te Enschede is een 13jarige fabrieksar beider levensgevaarljjk in de long verwond. De dader is onbekend. De gewonde» werd naar het ziekenhuis vervoerd. Een Groninger modemagazijn is door een sluwe oprichtster afgezet voor een elegant ooBtuum, een waarde van f 25 vertegenwoor- i. De «dame" kwam 's avonds in het magazjjn, zocht er een montelcostuum uit en verzocht dit op zicht te willen zenden aan een opgegeven adres. De opdracht word uit gevoerd, een looper bracht het pak naar het aangegeven adroB, waar het door de dame, die toevallig reeds stond te wachten, werd in ontvangst genomen met de boodschap den anderen morgen om bescheid te komen. Dit gesohiedde maar toen de looper aan de woning kwam waar hg het goed had afgegeven, bleek men daar van niets te weten.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1