MIDDELRIJRGSCHE COURANT. Maandag 16 October. Uit Stad m Provinsia, N°. 244. 148' Jaargang. 1908. Doze courant verschijnt d a g e 1 ij k s', met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prjjs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp., 2. Afzonderlijke nummer» kosten 5 cent. 14 Oct. 8 a. vm. 46 itormachtige W. tot THERMOMETER EN VERWACHTING. T., 12 O. 51 gr., av. 4 u. 49 gr. P. Verwacht: matige tot krachtige ot ÈÏ.W. wind, betrokken lucht, regen, zachtere temperatuur. Advortentiën20 cent per regel. Bg abonnemont veel lager. Geboorte-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbotnigingen ran 17 regels f 1.60; elko regel meer 20 cent. Reclames 40 cent'por regel. Groote letters naar de plaats, die zij innemen. Tot de ■fifïï, van advertentiën en reclames, niet atkomstig uit Zeeland, betredende Hapdel, Nijverheid en Geldwezen, is uitsluitend gerecht A. ®S LA HAR An., N.S. Voorburgwal 866, Al itigd het Algomeon Ainntordam. Bariau Bij deze courant behoort een Bijvoegsel. Bovendien: waaraan stelt r bloot? Middelburg 14 October. Tan den Haagschen Toren. Het besluit, verleden week door den teraad genomen inzake de verbreeding van het nauwe Heulstraatje, waardoor de bouwgrond- maatachappp Ons Bezit i 26.000 rijker is ge worden zonder dat daarmede het algemeen belang noemenswaard is gebaat, wordt nog steeds druk besproken. Ook door het publiek, en dit iB sterk, want gewoonlgk interesseert de Hagenaar zich bitter weinig voor hetgeen in den raad gebeurt en daar wordt algebabbeld. Bp Jan Publiek staat dit ooilege niet hoog aangeschreven. Ilc laat in het midden of er niet veel vóór of tégen die op vatting te zeggen valt; ik constateer alleen het feit. Ea zoo ook moet nu geconstateerd worden, dat hetzelfde publiek, dat zioh anders niet bekommert om de ongehoorde zaken, die er in den raad dikwijls plaats vindenbeslui ten en beslissingen welke soms ljjnrecht tegen het algemeen belang indruischen, thans in eens overloopt van verontwaardiging. Nu ziet men «een belastingbetaler", »vele belastingbetalers" in eens uit hun slot schieten en toornen over het cadeau, dat de raad aan Ons Bézit doet. Alsof dat het eerste cadeautje is, dat een particuliere maatschappij uit de gemeentekas ontvangt Het is waar: ditmaal word door de heeren voorstellers al zeer rilcksichtlon opgetreden en kon de gewone man zelfs zonder eenig naden ken voelen en taBten, dat door deze f 26.000 de niet urgente verbreedins van de Heulstraat, inplaats van gebaat, geschaad werd, zoodat alleen Ons Bezit er mede vooruitging. Vooral ook omdat deze maatschappij ter wille van winkelhuizen, die z£ in het Heulstraatje wil botman, op den grond, waar vroeger het hui» van den heer Oudermeulen stond, toch tot de verbreeding had moeten overgaan, waarvoor het nu nog f 26.000 op den koop toe kr$gt. Dat is juist het ergerlijke van het geval, waarbjj nog komt, dat het besluit b|j verrassing i* genomen, zonder dat het op de agenda stond. Zelfs de sohjjn en de vormen, die anders in dergelijke gevallen met de grootst moge- ljjke zorgvuldigheid in aoht genomen worden, werden dus verwaarloosd. Het is dan ook zeer goed te begrepen, dat Ged. Staten, zooals ik vernam, dit besluit, genomen onder deze omstan digheden, niet zullen goedkeuren en vernietigen, Maar inplaats van nu na te pleiten over het gebeurde en boos te zjjn gelijk de «belas- tingbetalers" in ingezonden stukken blijken te wezen, is het m. i. veel beter deze gelegen heid eens te benutten om de oorzaak na te gaan, die tot dergelijke betreurenswaardige voorvallen aanleiding geeil. En die oorzaak ligt voor de hand. Onze kiesverenigingen zjjn nl. niet geluk kig in de keuze van de candidaten voor den Het is waarer zgn dikhuidigen onder, die zeggen »laat ze maar schreeuwen", 'maar di> neemt niet weg dat anderen, die zoo iemand op het gestoelte der eere gebracht hebben, in dat geval bom dan aan het veratand moeBten brengen, dat een andere verdeeling zjjner functies verkieslijker zou zjjn Wat al een zonderling gescharrel met de vele concessie-aanvragen, door de Trust in den loop der jaren gedaan en waarmede do raad zich Bom3 doodeljjk blameerde 1 Wat al aanslagen op de gemeentelijke schatkist zgn er reeds door H.H. bouwspe- culanten gewaagden telkens kon men dan van terzjjde vernemen als do verontwaardiging op het peil der >Ingezonden stukken" kwam te Btaan «ja, dat raakt je de koekoek, het lid persoon, die alles in den raad zóó haar fjjn wist uit te leggen, weet dat van de H.H aanvragers zelf, het lid B. behoort ook tot de bevriende mogendheden enz., enzIk denk hier b.v. aan de tramconoessie, het kabaal over de plaatsing van de Kurhauslar aan de Zorg- riief-jammer, het gedoe met de Trust om van idere dingen niet te spreken. En dit euvel zal aan omvang met de jaren toenemen. De Scbeveningsohe Trust zal by l aohteruitgaan harer ii nan tien steeds meer meer >zaken" met de gemeente moeten doen; de bouwmaatsohappyen zjjn natinrljjk op eigen voordeel nit, maar daarom moet men dan ook personen, die nota bene officieel in relatie staan tot de particuliere belanghebbenden, niet in den raad brengen. Dat geeft geen pas. Ik heb hier eenigszins lang by stilgestaan omdat het m. i. een achoone gelegenheid is principieel aan te toonen, hoe het komt dat wp hier, in Den Haag, zoo voortdurend met onzen gemeenteraad sukkelen. Of de raadsleden nu z. g. «vóórvergaderingen" honden; of het publiek nu al protesteert, als het kwaad reeds geschied iB, wat doet dat er toe als men er toe medewerkt om ingezetenen tot raads leden te promoveeren, van wie men vooraf weet, dat ze in den raad een voortdurende zelfstryd zullen hebben te voeren Dat is het principieele kwaad, veel erger dan de 26.000, aan On» Bezit heeriyke naam anders voor een gezelschap van naar gouddorstende kapitalisten toegestaan. Er wordt bg het candidaatatellen niet ge noeg rekening gehonden met de overweging, dat onze gemeentelgke belangen voortdurend in botsing kunnen komen ën met wat ik maarj kortweg zal noemen de belangen van de Soheveningsche trust èn met de belangen van H.H. bouwgrondspeoulanten. Ea nu kan m. i. een candidaat nog zoo knap en geschikt zyn voor de functie van gemeenteraadslid, maar wanneer hg, hetzy door particuliere belangen, hetzg door andere banden, niet volkomen en in elk opzicht vry staat tegenover deze beide, het gemeenteiyk belang bedreigende, maobten, dient men zoo iemand ook niet candidaat voor den gemeenteraad te stellen. Ook voor den persoon zelf is dat veel beter. Hfi biyft dan uit de verleiding en verzoeking men bespaart hem den innerlgken stryd ali hjj in zjjn qualiteit van gemeenteraadslid iet moet doen wat hjj in zgn qualiteit van dit of van dat zeker niet zon doen. Voor een Über mensch mag dit kinderwerk zyn, voor een ge. woon mensch is dat alsof hg dageiyks den Duivel op bezoek krygt. Daarom voel ik ook niets voor de persoon, lyke aanvallen, die thans weder, naar aanlei ding van het gebeurde met Ons Bezit, op het gemeenteraadslid, den heer Van Liefland, zyn gedaan omdat hg, arohitect van het Kurhaus en niet onbekend in de wereld der H.H. bouw- speonlanten, in dit gevalletje beter dan zyn medeleden wist waar Abraham den mosterd haalt. Want de kiesvereeniging, die hem in den gemeenteraad bracht, is m. i. de sohnldige en had zoo iemand nooit in den gemeente raad moeten brengen. In principe is dat slist verkeerd, ook al behoeft er, geiyk hier het geval is, niet de minste verdenking te bestaan, dat de candidaat, later het raadslid, willens en wetens het gemeenteiyk belang zou verwaarloozen. i zoo iemand al Op politiek terrein is het thanB nog vry stil. De Tweede Kamer zal deze week wel gereed komen mot het afdeelingsonderzoek der begroofing. In verband hiermede verluidt de beraadslaging in de secties niet is a van een algemeene instemming, door de led-n der linkerzgde aan den dag gelegd ten opzichte van de voorgestelde 10 opcenten. Maar of dit nu beteekent dat de leden, die e belaatingverhooging geen vrede heb ben, ook tegen zullen Btemmen, moet, wat ik er van hoor, voorbarig genoemd den. Want hun stem zal afhangen van de nadere verklaringen, door den minister van finantiën te geven en die zouden van dien aard kunnen zfc'n, dat die leden om opportu- niteits-redenen hun tegenstand zonden kannen opgeven. Zóo althans werd mg berioht. Ook de hou ding door de oud-liberalen tegenover de re geering ingenomen en waarover men allerlei gernchten verneemt, zal medevallen alB het in de Kamer op zakendoen aankomt. Dat de kiesrecht-quaestie met zooveel voort varendheid door dit kabinet wordt ter hand genomen, mag enkelen hunner niet naar den zin zyn, maar dat zg daarom en bloc na een ministercrisis zouden willen uitlokken, is eenvoudig te mal om over te spreken. Bovendien zgn er enkelo oud-liberale Kamerleden, die niet ongenegen zyn tot een grondwetsherziening mede te werken indien de Regeering duidelgk zou willen verklaren wat behalve het blanco maken van het kies recht-artikel, verder in de grondwet wil »her- zien". Wy zouden in dit opzicht dus moeten wachten totdat by hoofdstuk I de zaak breeder en uitvoerig besproken woïdt. Te hopen is het dan ook dat de quaestie van de erfopvolging ter sprake zal gebraoht worden. In hooggeplaatste kringen zou men die zaak liefst blauw blauw laten en het is dan ook op gevallen, dat minister De Meester in zyn ant woord, dienaangaande bg het Adres van antwoord aan mr. Troelstra gegeven, de quaestie van de erfopvolging zelfs niet met een enkel woord aanroerde. M zg eenmaal op het tapgt is gebracht dient zg ook met allen ernst en mot bekwamen spoed opgelost te worden. Wat een toestand tochdat wjj hieromtrent geen absolute zeker heid bezittenDat er geen communis opinio bestaat, wie onze koningin moet opvolgen, indien zg wat ons nog lang bespaard mag big ven kinderloos komt te overly den? het de hertog van Saksen-Weimar, is het prins Yan Reusz de 34e van dat geslacht, die Hendrik heet of wie is het Dit hetgeen de bladen schtgven, blgkt dat hierover absoluut geen eenstemmigheid bestaaten dat mag toch niet voortduren. De oplossing van het kiesrecht-vraagstuk is een politieke kwestie, maar dit is een zaak van groot nationaal belangen dat een regeling van die zaak kan samengaan met de regeling van het kiesrecht dnnkt mg zeer gelukkig. Wie zich nu tegen een grondwetsherziening verklaart omdat hjj tegen een regeling van het kiesrecht ie, belet tevens een behooriyke ■egeling van deze zaak, die een groot natio- belang betreft, een kwestie die voor de oatie een levensvraag kan worden. Want dat uien het niet kan laten aankomen op de ver schillende interpretaties die aan dit artikel de grondwet gegaven kannen worden dat Btaat toch wel vast. Hier mag zelfs geen schgn van twR'fel bestaan. En hierbg laat het ditmaal Uw getrouwe Torenwachter. Den Haag, 13 Oct. Vrydagavond had in het Schuttershof al hier eene algemeene vergadering plaats van de IJsclub Middelburg. Nadat de voorzitter, de heer J. F. Boutens, de vergadering had geopend en dooi den se- cre'aris de presentieiyat en de notulen der vorige vergadering waren voorgelezen, werden door laatstgenoemde en den penningmeester korteiyk verslag uitgebracht over het afgeloo- pen jaar, uit wolk laatste verslag bleek dat een kas-saldo aanwezig was van f 29.12, welk be drag door een commissie, nit de aanwezige leden, daartoe door den voorzitter nitgenoodigd, geverifieerd. Het aantal leden bedraagt 269 en dat der donateurs 10. het bestuur was een door tien leden onderteekend voorstel ingekomen om de be staande commissie van toezicht af te schaffen bestuur, thans bestaande uit 5, uit te breiden tot 15 leden. Het bestuur daarentegen stelde voor het stuur te houden op hetzelfde ledental, maar eveneens de oommissie van toezicht te schrappen. Door den heer Kommera werd het leden- oorstel nader toegelicht, doch na veel he n weer gepraat verworp-m met 10 tegen terwyi het bestuursvoorstel met 11 tegen emmen aangenomen werd. Eon der leden maakte echter de opmerking d; «aar het aangenomen bestuursvoorstel tevens reglementsherziening inhield en eer hiertoe kon worden overgegaan 2/3 der uitgebrachte 18 stemmen noodig wa°, ferwgl thanB zich sleohts 11 stemmen vóór hadden verklaard, ook het bestuursvoorstel verworpen was en de toestand dus onveranderd bleef. Na eenige disoussie werd men het hieromtrent eens en big ven dus de zaken bg bet oude. ~jj de reglementsherz'ening, die thans volgde, werd besloten art. 6 der statuten, handelende over de contribntie der leden, in dezen geest i dat zg die thans lid zgn dervereeni- «ing tl voor een persoons- en f 1.50 voor een gezinskaart betalen zullen, maar dat daaren tegen nieuw aankomende leden, dus zy die niet de risico van een winter-zonder-gs willen loopen en daarom steeds gewoon zgn bjj elk nieuw vereenigingsjaar hun lidmaateohap op te zeggen, f150 voor een persoons- en f2.50 voor een gezinskaart betalen nullen. AIbhu werd de heer J. F. Boutens, die als bestuurslid aan de beurt van aftreden was, met op 3 na algemeene stommen herkozen, welke herbenoeming do voorzitter onder dank betuiging voor het betoonde vertrouwen aan aardde. Tot leden van de commissie van toezicht, waarin drie vacatures te vervullen werden gekozen de heeren Van Heusden, C. J. Bernard en A. M. v. d Hel en als toege voegd lid de heer H. Delzèone- le rondvraag stelde een der leden voor een huiBhoudelgk reglement samen te stellen en daarin ook dio artikelen nit de statuten •e plaatsen welke er thuishooren. Ook dit werd echter verworpen, waarna de voorzitter <le vergadering Bloot. maanden vry druk bezocht. Jammer maar dat de woning niet grooter is, zoodat het wel eens moeilgk is om aan de aanvragen om logies te voldoen. Lieten de financies dit toe, dan voorzeker ware uitbreiding zeer gewenscht. Het bestuur biyft zich dan ook bg voortdu ring voor meer geldeiyken steun aanbevelen. Het aantal bezookers bedroeg gedurende het nfgeloopen jaar 1413, ferwgl aan 47 personen logies werd versohafthieronder bevonden zich ook enkele dames nit het buitenland. In het bestuur ontstond een vacature door het ov ifljjden van mej. P. Koole, die van at oprichting voor het Tehuis werkzaam was Bteeds toonde der inrichting een warm hart toe te dragen. Een tweede vacature ontstond door het aanstaand vertrek van mevr. De Veer—Barger, die eveneens van ai het begin fitting in het bestaar h&d en gedurende al die jaren als secretaresse optrad. In haar plaats werd mej. C. Sprenger tot seoretaresie gekozen. De directrice, mej. Dormaar, kweet zich met liefde van baar taak, om bet haar gasten mogelgk te maken. Een persoon, zich noemend O.-I. militair, heeft, ten nadeele van een mede-kostganger, lhier een klein bedrag aan geld en e enige kleeren ontvreemd. De politie zoekt hem op. Uit Vlissing en. Hedenmorgen te negen uur arriveerden al hier per ex'ra trein, komende van Kopenhagen, H. M. Koningin Alexandra van Engeland en Prinses Victoria. Op het perron waren ter verwelkoming aan wezig de kommandant van het jaoht en de heer P L. de Brugne, vice-consul van Ei land alhier. De vorstelgke personen begaven zich na aankomst direot door de koninkiyke wachtka- naar het aan de ponton liggend jaoht. Toen de Koningin aan boord wab, loitten de twee ter reede liggende kruisers saluutiohoten. Nadat de bagags geladen was, verliet hot jacht de haven met bestemming naar Port- Viotoria, gevolgd door de kruisers Roseburgh en Hampshire. De volgende week wordt aan de werf der Kon. Mg. De Schelde verwacht Hr Ms kruiser Noordbrabant om de noodige herstellingen te ondergaan en van nieuwe stoomketels te worden voorzien. Met het dageiyksoh toezicht wordt belast de hoofdmachini9t der marine A. J Cracq, die daartoe 27 dezer aan genoemde MaatBchappjj wordt gedetacheerd. By de onlangs gehonden verkiezing voor leden der groepsvertegenwoordiging van het taatsspoorwegpersoneel zgn o. m. gekozen voor groep VIIIc, tot lid W. M. Verkroost, wagen maker te V1 i b s i n g e n, en tot plaatsvervan gende leden H. Huysman, ketelmaker te Vlis singen, en J. Vermeulen, bankwerker te Roo sendaal, en voor groep Vc tot plaatsvervan gend lid A. Groot, perron-controleur te Roo- Men schrjjft ons: Het zal weldra zeventien jaren geleden zgn lat te Middelburg een Tehuis voor Dienst boden werd opgericht Zooals bekend, was het loei hiervan om aan dienstmeisjes, voorname lijk aan haar die van bniten de stad komen, gelegenheid te geven haar vrye avonden aange naam en in fatsoenlgk gezelschap door te brengen. Ofschoon over het bezoek niet te klagen valt, meent het bestuur toch dat nog meer aandacht aan deze nattige inriohting kon worden geschonken en met name in de buiten gemeenten meerdere bekendheid wenschelgk is Het aan het Tehuis verbonden logement voor vrouwen werd vooral gedurende de zomer Vrydag hield de Vryzinnige kiesvereeni ging te Oost - en "West-Souburg eene vergadering. Tot candidaat voor den gemeenteraad werd gekozen de heer P. Polderman. De heer C. van Weele meende om verschil lende redenen zgn ontslag als voorzitter der Vereenigïng te moeten nemen. Al werd daarop ook door een der leden een motie van vertrouwen in den voorzitter voor gesteld, die met algemeene stemmen werd aan genomen, toch kon de heer Van Weele slechts in zooverre op zgn besluit terugkomen, dat hg zich daarop nog een wenchte te bedenken. Een zeer heftige disonsBie werd daarop gevoerd tar aanleiding van het bekende incident in den raad. De heer Jobse gaf te kennen dat hg wensohte door de vergadering te zien uitgemaakt of zy het wenschelgk achtte dat hg nog langt ecretaris der vereenigïng zou biyven. Daar slechts een kleine meerderheid voor zgn aanblgven was, meende hy niet dadelgk, maar eerst later, daarover een9 beslissing te moeten nemen. In de Vrgdagavond te Westkapell e gehouden vergadering van den gemeenteraad, -verd aan den heer P. Minderhout Jz., op zgn ■erzoek, eervol ontslag verleend als ambtenaar «an den burgerlgken etand. Verder had de beëidiging plaats van den nieuw benoemden gemeente-secretaris, den L J. den Hollander. De burgemeester wenschte den benoemde gelak, wees hem op het gewicht zgner betrek king en sprak de hoop nit eensgezind met bem te zullen samenwerken. Da secretaris zoide te hopen zich het ver trouwen, dat de raad in hem heeft geBteld, waardig te zullen betoenen vroeg den steun van den burgemeester en de raadsleden om Ba- men te werken tot den bloei der gemeente. Tot ambtenaren van den burgeriyken etand werden benoemd de heeren L, Cgsouw en L den Hollander, met wie waren aanbevolen de heeren P. Hendrikse en P. C A. van Hoe pen. De toeatand van den landbouwer A. V., wien de vorige week Vrgdag door den tram het bekend ongeluk overkomen, is alleszins bevredigend. Tot heden was hg behandeld en verpleegd ten huize van den heer dr Campert. Vrgdagmiddag is hg naar zyn woning vervoerd. By kon. besluit: zyn benoemd tot dykgraaf van den Weslkerke polder H. vanStrien,teWolphaartsdyk, tot gezworene van den Koudepolder J. de Kraker, te H o e k tot plaatsverv. dgkgraaf van den Henrielte polder W. C. van Nieuwen - huizen te St. Phi lip sl and; tot lid van het bestuur der waterkeering van het cal. waterschap EUewoutsdijk en den cal. polder Borssele J. Bruggeman Pz., te Driewegen en tot lid van het bestuur der waterkeering van den cal. Nicwo /Veuzenpolder A. Franse Cz., Hoek. Reeds gemeld in een deel der oplaag van ons vorig nummer. Te Goes heeft in eene houtzagerg een werkman zyn duim geheel afgezaagd. Te Hoedekenskerke werd Vrgdag avond door het gemeentebestuur een proef genomen met gasoline gloeilicht. Een der straatlantaarns, nameiyk die voor het gemeentehuis, is in den gewenschten vorm veranderd. Blgft deze proef, die aanvankelgk uitstekend slaagde, voldoen, dan ligt het in de bedoeling van het gemeentebestuur de ganscho verlich ting te herzien, zoodat eerlang de «gloeiende spykers" (petroleum straatverlichting) tot het ver/oden zullen behooren. Tot brugwachter aan de Schore-brug -er het kanaal door Z n i d-B e v e 1 a n d is mat ingang van 16 Oct. benoemd J. Polderman, ana sluisknecht te Hansweert. Dank zg het koeler worden der tempe ratuur wordt de verzending van oesters drakker. Het warme weder deed niet veel goed aan de oeiters in de putten, doch nu zal men langzamerhand grooter voorraad in de pntten durven brengen. Het gewone verschynsel: «Concours in de agst mogeiyke noteering" komt dit jaar eder den handel sterk drnkken. Raadsel achtige lage prgzen hoort men noemen en de afnemers schromen niet te trachten, om tegen nog lager pryzen te koopen. Franco-zendin gen, betaling van inkomende rechten, enz. komen reeds voor op hunne voorwaarden van levering". Aan wie de sohuld van dezen abnormalen toestand vraagt de Iers en Th Crl. Te Yerseke biyft'de vraag naar leverbare oeBters buitengewoon aanzieniyb, wat ten deele moet toegeschreven worden aan do vraag ook uit Eogeland. Er zgn reeds weken geweest dat de verzending op een millioen stuks gero- kend werd. Da kwaliteit biyft eveneens bjjzon- der mooi, ook die van de Iersche bank, die enkele jaren bg andere banken achterstond. De pryzen zyn niet hoog. Naar men ons meldt,is heden te Kn't- aart de drie en twintig jarige zoon van den landbouwer De Z. te Hulst door zgn wagen ovorreden, doordat zyn paarden geschrokken waren van de tram. De heer J. van Vliet te Ax*11 is geslaagd te Gent voor het examen voor electrisch-inge- nieur. BRIEFWISSELING. Aan H. De spoorboot vaart Zondags i Zie de opgaaf in bet byvoegsel. Herhaaldelgk, in den laatsten tgd vooral uit Oost-Souburg van een bekende hand, ontvangen wy anonieme brieven. Wg herinneren dat wg daarvan geen notitie Meermalen wordt ons het verzoek gedaan idvertenties bij de familieberichten te plaatsen of eene andere opgegeven ruimte laarvoor te bestemmen. Hoewel wij zoer gaarne met verzoeken n dit opzioht geuit, rekening houden, kan ^ene Taste plaats aan advertenties niet altijd vorden gewaarborgd. De Middelburgsche courant wordt e avonds i «even uur in Ylissingen uitgegeven. Dagolijk» worden, tegen twee galden •r kwartaal, abonnomenten aangenomen oor dan agent C. N J. DE YEY ME8T« A«H aldaar De Administratis;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1