MIDDELBURGSCHE COURANT. Maandag 2 October. Uit Stad m Provincie. VERKOOPINGEN, enz. PRIJZEN VAN EFFECTEN ZWAKKE! IN0. 232. 148° Jaargang. 1903. Doze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- on Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middolbnrg als voor allo plaatsen in Noderland franco pp., 2. Afzonderlijke nummers koeten 5 cent. THEBSIOMETEB EN VERWACHTING. 30 Sept. 8 a. vm. 58 gr., 12 a. 59 gr., av. 4 n. 59 gr. F. —Verwacht: toenemende N. wind, betrokken luoht, dezelfde temperatuur. Advertontiën20 oont per rogel. Bij abonnomont veel lAgor. Goboorte-, dood- on alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 17 regels f 1.50; elke regel meer 20 cent. Beolamos 40 cent per regol. Groote lettors naar de plaats, die zjj innemen. Tot do plaatsing van advertentiën en reclames, niet afkomstig nit Z e e 1 a n d, betreffende Handel, Njjvorheid en Geldwezen, is aitslaitend gerechtigd het Algemeen Adverteiille-Bareeu A. DK LA OS AR An., N.Z. Voorburgwal 360, Amsterdam. Bij deze courant behoort een Bijvoegsel, Morgen (Zondag) vangt de winterdienst op de spoorwegen aan. De bekende opgaaf in ons blad iB dienover eenkomstig gewjjzigd. Belangrjjke veranderingen hebben in den dienst niet plaatB. In zjjn heden gehouden vergadering, waarvan het aitvoerig verslag is opgenomen in het bjjvoegsel tot dit nommer, bepaalde het polderbestuur van Walcheren het gewoon djjkgeschot voor 1906 op f 14 per heotare ■chotbaar en i 5.80 per hectare wjjland. Voor 1905 waren die ojjfers f 13.50 en 15.! De door commissarissen van den polder opgemaakte voordracht voor voorzitter van het polderbestuur bestaat uit de heeren H. P. den Bouwmeester, M. C, van Westen en jhr C. J. J. A. van Teylingen. De benoeming geschiedt door H. M. de Koningin. Ds Vrjjdagavond was een van die heerlijke herfstavonden, die met stil verlangen en zaohten weemoed beide, terugdenken duen aan den nu snel heen-vliedenden zomer. Bjjna zwoel was de lucht en de wuivende pluimen derboomen op het donkere Molenwater, waarboven zieh eindeloos de starrenhemel welfde, verrieden ■leokts hoe de wind ook in dat vredig ■tadig-aan bezig wa3 met zjjn sloopingswerk onder den aarzelenden val der gelende bladeren. Er was muziek. De laatste uitvoering der d.d. schutterjj had hoel wat menschen van Middelburg zelf, maar ook van Vlissingen en verscheidene dorpen in den omtrek, naar het Molenwater alhier gelokt, en het was een aardig gezicht die don kere massa te zien, onrustig bewegend of aan dachtig luisterend rond de muziektent, die als een eilandje van licht stond in de wjjde duisternis. In die omgeving De slag hij Waterloo met zjjn apotheose van bengaalsch vuur, vriendelijke attentie van het bestuur der Vereeniging voor de Zondagavond-concerten." Maraoh-mnziek en koraal-accoorden, treur- marBch en vaderlandsche zang en daar tusschen- door het knallen en donderen der schoten, brachten de gemoederen beurtelings van ge spannen aandacht in ernstige stemming en van luchtig voeton-beweeg tot bigde opgewonden heid. En dun ook nog de klakkermarBch. Waarlgk de dankbare toejuiching van het pnbliek is wel het lnid-klinkendst bewjjs ge weest en van de groote voldaanheid waarmee ieder huiswaarts ging èn ook van de popula riteit waarin het muziekkorps met zjjn direc teur zich verheugen mag, vooral gevolg der keuze van goede, tot het algemeen sprekende muziek. Het uiteengaan van het pnbliek ging dit maal bjj uitstek ordeljjt en kalm. De rustige wandeling huiswaarts werd door geen gedrang verstoord. Bjj kon. besluit is benoemd tot burge meester der gemeente Cl in ge D. Ph. F. Vercauterenen is aan Th. H. van Dgk, wed A. C. A. de Jong, schippersknecht op een rgksvaartuig te Middelburg, f 107 pensi oen verleend. Uit Vlissingen. De tot tweede-luitenant bjj het 3e regiment- infanterie benoemde sergeant H. Sieperda, het 7e regiment, is nader ingedeeld bg het 4e bataljon te Vlissingen. De sergeant-majoor A. Verhage, van de 3e comp. 4e bat. aldaar, is tegen 9 October aan gesteld tot serg.-maj.-schrgver bg het le reg. vest.-art., standplaats Utrecht. De badplaats Domburg had in 1905 een veel grooter aantal badgasten dan in voor gaande jaren en dat niettegenstaande het laatste tjjdperk van het seizoen tegenviel. Er waren meer bezoekers, in 't geheel 1579, meer zeebaden 4834 (2425 dames- en 2409 heerenbaden), meer binnenbaden 92, meer be zoekers van het badpaviljoen, 207 toegangs kaarten werden genomen, en meerdere ontvang sten van verteer, strandstoelen enz. De verzending van leverbare oesters van nit Y e r s e k e is reeds vrg belangrjjk en overtreft in hoeveelheid veel die van andere jaren omtrent dezen tjjd. Ook over de kwaliteit is men tevreden, maar niet over de prjjzon, die van den aanvang door de concurrentie worden gedrukt. Aldus meldt de Iers. en Th Crt. Op de Vrjjdagavond door de vereeniging Kindervoeding te Zierikzee gehouden ver gadering bleek nit het verslag dat in het dienstjaar 1904—1905 aan 86 kinderen portiën werden verstrekt. Volgens de rekening hebben de ontvangsten bedragen f 306.05, waartoe de roderjj kers ver eeniging Concordia f 50.75 bjjdroeg, en do itgaven 281.03s, zoodat eon klein batig slot ovorbljjft. Door den landbouwer S. van Dorsselaer te Kapellebrug is voor f 1000 verkooht Donderdag aigeleverd een paard, zwangere merrie, bestemd voor Prins Hendrik. Het is een prachtig dier, wat door de be taalde som en de bestemming wordt bevestigd. EEN ANTWOORD OP EEN ADRES. Op het in Januari 1905 door eenige Indus- trieelen uit Goes, Middelburg o. a. gemeenten aan den betrokken minister ingezonden adres, waarin grieven tegen het optreden van don adj- inspeoteur van den arbeid, H. J. Scholte, wer den kenbaar gemaakt, werd d.d. 28 Sept. 1905 hot volgende schrjjven van den minister van Landbouw, Njjverheid en Handel aan de on- derteekenaar8 van dit adres gezonden Naar de gegrondheid van de grieven, die bg het ook door u onderteekend adres d.d. Januari 1905 tegen den adjunot-inspecteur H. J Sckolte ter kennis van den toenmaligen minister van Binnenlandsche Zaken worden gebracht, werd een onderzoek ingesteld. Bjj dit onderzoek is niet gebleken, d&t deze ambtenaar zich aan afkeurenswaardige hande lingen heeft schuldig gemaakt. Sommige van de ingebrachte grieven bleken haren grond te vinden in de onbekendheid van de klagers met de bevoegdheden van de ambtenaren der arbeidsinspectie en met de aan die ambtenaren opgedragen taakvoor andere kon geen bewjjs worden bjjgebracht. Tevens kwam aan licht, dat verscheidene onderteekenaars van bet adres bjj rechterljjk vonnis zjjn veroor deeld wegens overtreding van de Arbeidswet of Veiligheidswet, nadat door den adjunct- inspecteur Scholte deswege prooes-verbaal was opgemaakt. Bg dit onderzoek is bovendien gebleken, dat velen het bovenbedoeld adreB, waarin zoo ernstige beschuldigingen tegen een ambtenaar worden ingebraoht, op lichtvaardige wjjze hebben onderteekend. Sommigen kondon zich slechts met enkele daarin geuite grieven ver- jen, anderen onderteekendon zonder zich belioorljjk rekenschap te geven van de zaak of don persoon, waarom hot ging. {Zeeuwsche Crt.) wel doordachte keuzo voor baar eereavonden geprezen en zjj gaf onB met Miss Hobbs alweer geljjk. De elegante geëmancipeerde, waarin nog niets van zure mannenhaat, was als voor haar geschreven en zjj beeldde haar kranig nit kranig in zeggen, in bewegen, in kleedjj". En zoo werden om 't zeerst stuk en spel ge prezen. Dit laatste wordt bg do Rotterdammore steeds gekenmerkt dooi distinctie. Wjj willen wedden dat het Woensdagavond in onzen schouwburg vo\ ia. Het boricht in de N. R. Crt, als zou het liot geheel zeker zjjn dat de heer Louis Bouw- meostor naar Indië vertrekt, kunnen wjj, ni van hem heden ontvangen telegraphische mede- deeling, beslist tegenspreken. Orelio is na zjjn terugkeer uit Indië voor het eerBt weder in ons land opgetreden en wel in de Groote Kerk te Njjmegen, waar hjj zgn medewerking verleende bjj een buitengewoon kerkooncerf. De Vereeniging voor Grafische Kunstnijver- heidheeft besloten een prjjsvraag uit te schrjjven voor het ontwerpen van oon diploma, nit te reiken aan arbeiders, werkzaam in inrichtingen van leden der Vereeniging. Deelneming aan dezen wedstrgd is opengesteld voor ieder in Nederland woonachtig artiest. Ernst Possart nam Woensdagavond te Munoken afscheid van het tooneel in de rol Na afloop der voorstelling verscheen het ge- heele personeel op het tooneel en werd hem sns dit een gouden lauwerkrans vereerd. Bjj het verlaten van den schouwburg bracht een tallooze menigte hem een Btormachtige ovatie. Bj de Vrijdag te Vlissingen gehouden aanbesteding van aardappelen, ten behoeve der menage gedurende het tgdvakl November 1905 tot 31 Mei 1906 is ingeschreven door den heer A. Botting, tegen f 3 98 per H. L. ®TOEMM§. In de Vrjjdagavond te Goes door Vereeniging De Ambachtsschool gehouden, slecht bezochte, vergadering herinnerde de voorzitter, de hoer C. C. Coomans dat de vroegere vaste subsidie ad f 16C0, door do provincie bg te dragen, als zoodanig is opgeheven; er wordt nu voor eiken leerling f 25 subsidie toegekend, met dien verstande, dat de som van i 1600 maximum geworden is en door grooter aantal leerlingen niet overschreden kauworden. Wel kan de som verminderen als het aantal leer lingen krimpt. Thans wordt het maximum bereikt daar er juist 64 leerlingen de schooL De begrooting voor den dienst 1906 werd vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f 11.056.37. Van den vorigen dienst is er een saldo i wezig van f 386.37, terwjjl onder do uitgaven voor onvoorzien is uitgetrokken f 262.57. De heer G. Bljjdenstjjn, onderwijzer te II o n t e n i s s e, is benoemd tot onderwijzer aan de O. L. school te Zevenaar. LETTEREN EN KUNST. MISS HOBBS. Wg hebben er eenige persbeoordeelingen op na golezen, geschreven na de eerste op voeringen van dat bljjspel, indertjjd door mevrouw Van Eysden—Vink gekozen voor haar eereavond; een stuk dat iedereen zien en hooren mag. En wg lazen daarover zeer veel goeds. Zoo o. a. in Het Tooneel, waarin onder de Eotterdamsche Kroniek het volgende word ge zegd: »Een bljjspel zonder schuinigheden. 't Was keurig aangekleed en 't werd zéér goed ge speeld. Mevrouw CoelinghVorderman, in wier emplooi weinig Nederlondsche aotrices haar zullen ovenaren, sinds ook mevrouw Al- bregt dood is, kwam er in uit met een kos telijk opgevatte en volgehouden komieke oude tante, in wier kleeding en bowegen iets Dickensachtigs waB, zonder overdrijven of te veel aandikken, een figuurtje dat staat het tooneelleven van dit seizoen. Mevrouw Van Eysden speelde in het Btuk de hoofdrol; ook een rolvervnlling, die geen Nederlandsche actrice haar zal nadoen om dat ook zjj als ooquette nu eenmaal alleen staat. We hebben vroeger haar gelukkige 'artrokken etsa Aangekomen: 28 Sopt. te Camaran het a.s. Ambonvan Batavia naar Amsterdam te Oleh leh het s.s. Besoeki, van Rotterdam naar Java29 Sept. H&vre het s.s. Prins Wil lem V, van Paramaribo naar Amsterdam. Vertrokken:28 Sept. van Batavia hi j. Oranje, naar Amsterdam. Gepasseerd: 28 Sept. Kaap Finisterre het s.s. Koningin Wilhelmina, van Amsterdam naar Batavia29 Sept. Wight het s.s. Noor- dam, van New-York naar RotterdamKaap Blanc het s.s. Koning Willem III, van Batavia Amsterdam. BEKENDMAKINGEN. POLITIE. Aan het bureau van politie te Middel burg zgn als govonden aangegeveneen jas, een koperen sleutel, zes spelden op een kaart, een grjjze pet, een bruin lederen beugeltasch, sleutelring met 3 sleutels, een moer van een rjjtuig, oen ledoren riem, een rood a bandje, een paar zwart glacé handschoenen, automobielketting, twee portemonnaie's met inhoud, een nachtzak, een jas-pellerine, drie zilveren broches, een zilveren boerenknoopje, een witte zak met inhoud, een nikkelen passer i een medaillon met portret. Deze voorwerpen zjjn aan het bureau van politie op werkdagen dos avonds tnsschen 7 uur te bevragen. 879e STAATM-LOTERIJ. 5e klasse. 8e ljjst. Trekking van Vrjjdag 29 September. Prjjs v. 1000No. 2378 11208 40078 16176 200: 2900 7905 13328 16657 19832 100: 5496 6633 9155 9411 1CC53 12243 14554 18581 18967 19333 19787 PRIJZEN VAN 70. 363 3136 4304 4592 9805 18385 3108 4232 4328 9803 13152 NIETEN. 412 8126 3924 4237 4350 4787 6286 444 3912 4218 4250 4596 6259 8951 9854 1979 3914 4226 4289 4774 6263 8967 14647 HOOGWATER. Vlissingen. Zondag 1 1 1 Oot. nm. 2.48 Maandag 2 337 Dinsdag 3 4 29 Woensdag 4 5.21 Donderdag 5 619 Vrjjdag 6 vm. 6 47 Zaterdag. 7 8.14 RECLAMES. Sêtó Ster et EEN MERKWAARDIG GEVAL TE MIDDELBURG. rjj publiceeron het volgende geval omdat wjj denkon dat het voor vele personen te Middelburg, die aan dezelfde kwaal ljjden, van belang kan zgn. Mejuffrouw C. VERMEULE, wononde Leer looierssingel 292 te Middelburg, meldt ons >Vjjf jaren lang ben ik het slachtoffer geweest vaD eon ziekte dor nieren. Mjjn medische randgevor zeido mg, dat ik een losse nier had m ik had hierdoor onophoudelijk een hevige pgn in don rug en de lendenen, terwjjl ik aangedaan was met hoofdpgn en een afgemat, vermoeid gevoel door het geheelo lichaam. Ik sliep slecht en droomde veel; terwgl mjjn eetlust met den dag minder werd. De urine kwam steeds ongeregeld en veroorzaakte mg veel pgnzg was steeds vuil, donkerrood en liot veel bezinksel na. Nooit heb ik baat ge vonden bg al de voorgeschreven geneesmidde len, totdat ik ton slotte kennis maakte met Uw Foster's Rugpjjn Nieren Pillen. Ofsohoon daar in het begin niet aan geloofde, moet ik nu toch eerljjk verklaren dat ik reeds in en paar dagen de goede werking hiervan Kon gevoelen; en thanB, nadat ik drie weken geregeld met hot gebruik ben doorgegaan, heeft er een groote verandering in mjjn toe stand plaats gegrepen. Ik ben veel sterker opgewekter en van de pgn kan ik bgna niets meer bespeuren. Om echter een alge- heelo genezing te bewerkstelligen, zal ik nog eenigen tjjd met Uw medicgn verdergaan, en leer ik ooit iemand ontmoet, die mocht lgden zooals ik voorheen, zal ik hem gaarne uiet de goede eigenschappen van Uw pillen ikend maken. Ik, ondergeteekende, vorklaar dat het boven staande waar is en machtig U het pnbliek te maken op elke wgze die u goeddunkt. Hebt gjj ooit getwjjfeld dat Uw nieren de oorzaak Uwer ziekte waren? Hebt gjj pgn in den rug, in het hoofd of in de leden Lgdt aan rheumatiek, zwakte van het hart of waterzucht? Is uw urineloozing te weinig of te veelvuldig en is Uw water vermengd mei steen of bezinksel? Gevoelt gg U immer ver moeid, terneergeslagen en prikkelbaar? Denk er eens over na. Verzeker U dat men U de echte Foster's Rugpjjn Nieren Pillen geeft, dezelfde, die Mejuffrouw VERMEULE gehad heelt. Zg zgn te Middelburg verkrjjgbaar bg den Heer JOH. DE ROOS, Vlasmarkt K 157. Toezending ge- sohiedt franco na ontvangst van postwissel a 1.75 voor één of f 10 voor zes doozen. MARKTPRIJZEN VAN TARWE EN 91 EEL. Vrijdag 89 September. Antwerpen. Tarwe vast, La Plata fr 17>/«. Pargs. Tarwe prgsh. loop. md. fr. 23.10. Boeda Pesth. Tarwe lusteloos gestemd, Vrjjdag 7.90. Donderdag 7.92. B o r 1 g n. Uit het buitenland werd geen bemoedigend nieuws ontvangen, zoodat bg het prachtige weder het opnieuw iets ruimer aanbod een ongunstig onthaal vond. Tarwe heeft daarvan meer te lgden gehad dan rogge. N e w-Y o r k. De termjjnmarkt voor tarwe opende prgshoudend. c. lager, daalde op dezelfde gronden als de markt te Chicago en sloot flauw. Loco traag. C h i o a g o. De tarwemarkt opende prgshou dend, '/e c lager, daalde weder op teleurstel lende telegrammen, op meeningaverkoopen en contramineaanbod, op gunstiger weerberichten uit het Westen en op opruimingen door haus siers. Verder liepen de prgzon terag op een vermeerdering van de aanvoeren in het binnen land, in overeenstemming met de msismarkt en op aandrang tot verkoopen en de markt sloot flauw. Koen Ptr Uitgraaf. Vorig» ran koen. hodaa. Amiterdam. 80 Sept., Mtantslecnlngcn. NEDERLAND. pCt. Bedrag Stukken Cert. N. W. 8ch. SI/, f 1000 78S/8 781/» 1000 983/8 1000 B21/t 921/8 dito ObL dito Cert. S 1000 SONG. Bel. r. Str. 1892/1904. 4 kr. 2000 9613/m ITALIË. In». 82/81 S Lir» 100-10000 100 OOSTENRIJK. ObL Kr. 9000 10U/M 2000 1011/tf lOU/a Mei-Norember. dito Jnn.-Juli PORT. ObL le »er dito Se RUSLAND. Obl. 1880 gecon». 4 dito 1889 Hope.. 4 dito '94 8e En... 4 dito 1867-89. 4 1884 goud.6 SPANJE. O. buit. Perpet. ÏURK1JB. Qepr. 4 JAPAN. Leening 1899 Obl. 4 4RG. REP. Buit. Leeuing 1898/99 4 BRAZILIË. ObL Londen 1889.4 dito Funding Lg. 18986 dito dito 1908. 6 VENEZUELA 1881 4 70 89 891/,, sl a Kinderen, die het- lichameljjke ontwikkeling, hetzg bg het leeren eenigszins achterlgk zgn, zoowel als volwassenen van iederen leef tgd, die aan bloedarmoede of zenuwzwakte lgden, en zich daardoor afge mat of prikkelbaar voelen, gebruiken met uitstekend gevolg als versterkingsmiddel Dr. HOMME L"s Haematogen. De eetlnst wordt opgewekt, de ver standelijke en de lichamelijke krach ten nemen snel toe, bet geheele zenuw stelsel wordt versterkt. Men vrage evenwel uitdrukkelijk het eebte „Dr. Hommers" Haematogen. en late zich geen der vele nabootsingen op dringen. KANSiËtSBSJïIGKÏE*!, Graanmarkten, enz. IJzendijkb, 30 Sept. Ter graanmarkt tn heden was de aanvoer van weinig beteeke- nis en de omzet bestond slechts uit enkele partgtjes. Men besteedde voorjarige tarwe 7.50 7.75, nieuwe tarwe 7.— a 7.25a/— jarige rogge a fnieuws rogge 5.25 a 5.50nieuwe wintergersl 7.75 a 8.—; nieuwe zomergerst 7.50; haver 7.75 a 8.paardenboonen 7.75 groene erwten 7.25 a 7.50kroonerwten 8.25 a 8.50 a j Gent, 29 Sept. Tor veemarkt van Vrg dag werden te koop gesteld: 33 schapen, lammeren, 104 kalveren, 253 vette varkens, 4 loopera, 403 biggen, 30 melkkoeien, groote ossen, 90 jonge ossen, 97 vaarzen, 84 vette koeien, 28 stieren, 230 magere dieren. Prjjzen waren per kilogr. voorossen en vaarzenvleesch fr. 1.46 a fr. 1.52; idem 2o qual. fr. 1.36 a fr. 1.40koeienvleesch fr. 1.37 a fr. 1.41idem 2e qual. fr. 1.25 a fr. 1.30 stierenvleesch fr. 1.30 a fr. 1.46; kalfsvleesch fr. 1.37 a fr. 1.78; schapenvleesoh fr. 1.50 a fr. 1.60lammerenvleesch fr. 1.80 a fr. 2.— varkensvleesch fr. 1.30 a fr. 1.40. H u i d o n. Vaarzen, ossen, koeien fr. 1.07 a fr. 1.12stieren fr. 0.96 a fr. 0.97kalveren fr. 1.26 a fr. 1.58. Versoh roet fr. 0.55 a 0.62 fr. Pe». 1000-24000 58 fr. 600-2500 Oöl/8 100 160-500. lZÏ BOS/, 993/, Indus tri ëele cn Flmanoleele ondernemingen NEDERLAND. pCt. N. W. k Pm. Pb». si/, 60-100 181&i» Ned. Hand. Mg A, 1000 1933/, 1946/„ Spoorwegleenlngen. pCt. .NEDERLAND. Holl. Spoor i Mfj. tot Expl. tan St. Spw. Aand. N.-L Spw. Aand. TALIE. Spoorweg- Maati. ObL Z.W. Spoorafij. 4 AMERIKA. Atah. Top. k 8. F. Cert. ran gew. aand. dito Alg. Hyp. O. 4 N, I, Peniylr. Oliio prior ObL 41 Ulinoi» Cert. v. A. ditoLeML.Bt.Ct. 4 Min. Kan». Tex. le Hyp. ObL 4 Centr. Pao. ObL 4 Union Pao. Rr. Comp.Cert.T.gew, Aand. dito oont. Gold Bond»^6 UnionPac.GondO 4 Weit New. X. k Penni In». Mort. gage Geldb 5 260 260-1000 1101/, 216 1091/, 220 Lire 600-2600 B 600-6000 Z^, 100 0816/iB 0816/1, 1381/, M 100 QJt. 826 877/8 88s/4 883/4 891/i D». 800-1000 B 600-1000 937/8 103 883/4 1021.% It n 800-1000 600-1000 600-1000 112 1773/4 1021/4 1781/4 600-1000 1000 1011/3 1001/, ïoiv» 10 1000 134 1000 10411/u 1047/n Zeeuwsche Fondsen. 8tr.Mij._Z A. f «50 dito dito C Kon.Mij,DeScheldeA. dito dito 1900 ObL 41/| Honth.r/h.GAlberb Lr, k Co. A. Zeeuwaohe Hyp. B. Pdbr4 Breik, Maldeg. Bt. tr. Mij- A. leN.C. Beetw.Sni- fcerfabr.8.r.G Obl 6 IZ Premlelecnlngen. NEDERL. St. Am. S 100 Stad Rotterdam 8 100 BELGIË. St. Antw. 1887 fr. 100 dito Brnuel 1886 21/, 100 HONG. Theiu. loten 100 OOSTENRIJK. itaatil. I860. 6 600 dito 1864. 100 Cred.init, 1868. 100 RUSL. Staatii. 1864 100 dito 1866. 6 100 BPANJE. St. Madr. 5 100 TURKIJE. Spoorwl, 2 400 103 1091/, 10213/ig 1021/g

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1