MIDDELRURGSCHE COURANT. IS. H\ 229. 148° Jaargang. 1905. Donderdag 28 September. P. Uit Stmt ei Pravineia, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pr(jB per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp., f 2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. IHERMOHBTER EN VERWACHTING. 27 Sopt. 8 u. Tm. 55 gr., 12 u. 60 gr., av. 4 u. 61 gr. F. —Verwacht: zwakke Z. wind, toenemende bewolking, dezelide temperatuur. Advortentiën: 20 cont per regel. Bij abonnemont veel lager. Geboorte-, dood- on alle andoro familieberichten en Dankbetuigingen van 1—7 rogels f 1.60; elke regel meer 20 cent, Reclames 40 oont per rogeL Groote letters naar de plaats, die zjj innomen. Tot de plaatsing van advortentiën en reolames, niet afkomstig uit Zeeland, betredende Handel, Nijverheid en Geldwezen, is uitsluitend gereehtigd het Algsmeon Aclv«rt*ntl«-Baraaa A. DB LA HAR An., N.X. Voorburgwal 206, Amntordam. Bij deze courant behoort een Bijvoegsel, dat voor zoover het niet bg dit hoofdblad is gevoegd zoo spoedig mogelgk zal worden nagezonden. SDEÏ- nnr. iris 250 familie, l werken, Éten voor- dit blad, gel. Bg morgens Kraat. w straat. Gz. igekon- rokken, roeping reisi- enheid, 55 unr reiken. Middelburg 27 September. Kameroverzicht. Zitting van Dinsdag. Het debat over het Adres van Antwoord ma g een enkel punt misschien daargelaten, een encces genoemd worden voor het nieuwe kabinet, dat, bjj monde van mr De Meester, ongetwijfeld een goeden indruk op de Kamer zal gemaakt hebben. De premier schonk klare wgn; en omtrent zgn houding en z|jn plannen voor de toekomst bleek duidelijk, dat de natie hier met een stel van ernstige en degelgke mannen te doen heelt, wier arbeid met gernBtheid kan worden tege- Zeker, de oratorische talenten van dr KnypeT mist mr De Meester, maar daartegenover doet het, na vier jaar knaleffect te hebben aange hoord, aangenaam aan thans een man te hooren, die de politiek behandelt zonder daarbg steeds het oog gericht te hebben op een stem bus, op partijbelangen, op zaken, die de kwestie zelve niet raken. Zoo eenvoudig, kalm en nuchter als heden door mr De Meester de verschillende sprekers beantwoord werden, zou zeker niet geschied zjjn als dr Kuyper nog achter de groene tatel had geBtaan. Er waren nataurlgk onvermgde- lgke vragen aan den minister gesteld, waarop bepaald een antwoord moest volgen, dat, naar de opvatting van den vrager, in oasu mr Heemskerk, niet afdoende was. Zoo b.v. vroeg de afgevaardigde van Sliedreoht of een opdracht tot de Kabinetsformatie, vóór deze aan den heer Borgesius was verleend, ook aan een ander was opgedragen. Natuurljjk kon de heer De Msestsr hierop geen antwoord geven. Hjj was geen formateur geweest. Ook de tweede vraagof bg de kabinets formatie ook voeling was gehouden met groepen der reohterzjjde, moest hg wel onbeantwoord laten. Immers hg was geen formateur geweest. En waarom nu iemand weigaren moest in een homogeen ministerie zitting te nemen, omdat de formateur er geen deel van uitmaakt, verklaarde hg, en o. i. tsreoht, niet te begrgpen. De heer Heemskerk zeide niet verder op dit onderwerp, de rechtvaardiging van het op treden van het kabinet, te zullen ingaan. Bg hoofdstuk I zou hg er echter op terug komen. Nu, dit is te begrgpen. Zulk een dankbaar onderwerp laat een oppoBitieman niet loopen, al verliest bg hierbg geheel uit het oog dat do partggroepeering in de Kamer geen normale is, zoodat hiermede bg de formatie van het kabinet rekening moest gehouden worden. De overgangsperiode, gevolg van de vergiftiging onzer politiek door de antithese, moet door gemaakt worden. Maar voor dezen grond van de rechvaardiging van het optreden van het kabinet scheen de heer Heemskork, anders scherpzinnig genoeg, blind te zgn. Van meer gewicht dan deze korte gedachten- wisseling over de geboorte en het optreden van het kabinet was het debat over de kies- reebt-quaastie. Mr Troelstra had op de 3e alinea van het Adres van Antwoord een amendement voor gesteld, teneinde den wensoh te accentueeren, dat de in uitzicht gestelde grondwetsherzie ning bespoedigd zon worden. Wat tbanB alB »weerslag" door de commissie van redactie was voorgesteld, Bcheen hem te slap toe. Bovendien vreesde hjj, dat de wjjziging van andere artikelen der Grondwet tegelijk met het blanco maken van art. 80, de kiesreoht-quaestie op den achtergrond zou stellen. Althans oplossing niet zom bespoedigen. Oppervlakkig geoordeeld had hjj hierin niet geheel ongeljjk, maar waar in de Kamer voor een blanooïseeren van art 80 alléén zeker geen meerderheid te vinden is, ia het stellig een bewjjs van goed politiek beleid, dat de regee ring zich niet blind staart op art. 80 maai ook rekening houdt met de politieke factoren, die hierbg in het spel zgn. De heer Troelstra trok zgn amendement dan ook in, nadat mr De Meester zeer nadrukkelgk verklaard had, dat het der Regeering met het oplossen der kiesrechtzaak ernst was en daarbg de noodige voortvarendheid, al werd het onderwerp Staats- commissoriaal gemaakt, zou worden betraoht. Jr. Bepaald sensatie maakte de houding, door den heer Van Karnebeek tegenover de Regee ring aangenomen naar aanleiding van hare verklaring, dat zg niet tot de behandeling der staatsbegrooting zou wachten met hot be noemen van deze Staatscommissie. De afgevaardigde van Utrecht kreeg een voudig kippenvel, toen hg vernam, dat de tcgeering niet van zins waa aan zgn verlangen tot uitstel te voldoen. Hg sprak van «autori tair optreden" der Regeering, was in een woord geducht in zgn wiek geschoten en be schuldigde de Regeering van gebrek deferentie voorde Kamer, omdat zg een commissie wilde benoemen ter voorbereiding van grondwetsherziening, waarvan ten opziohte van het kiesrecht de heer Van Karnebeek de zgnen niets weten willen. Het was een zonderlinge logica die hierbg pas werd gebraoht. Het kabinet zou «verzoenend" optreden, aldus oreerde de geachte afgevaardigde en toch werpt zg dezen «twistappel" in de Kamer 1 Welk verband hier nu tusschen bestaat, is ons niet erg duidelgk. Maar wèl, dat van oud-liberale zgdo een bedenkelgke neiging tot het voeren van een oppositie merkbaar is ge worden, die zeker niet in overeenstemming is met de gevoelens van de meerderheid der kiezers, die deze hoeren in de Kamer hebben gebracht. Het debat ging niet diep en breed genoeg om thans reeds een definitieve conclussie uit het gesprokene op te maken. In November zullen wg er echter wel meer van hooren. Zonder hoofdelgke stemming werd ten slotto het Adres aangenomen, en besloten de Indische de Staatsbegrooting de volgende week e sectiën te behandelen. j De ministor heeft zich tegenover den heer Van Karnebeek zeer duidelgk on positief uit gesproken. wees er daarbg op dat het do heer Van Houten was die bg de vorige grondwetsherzie ning op art. 80 oen amendement heeft voorge teld om te bepalen, dat de leden der Kamer rorden gekozen door de kiezers die de wet al a a n w g z e n; en bg de daaraan gegeven toelichting zeide de heer Van Houten, dat de regeling van het kiesrecht niet mocht worden belemmerd door den grondwettelgken band. De regeering iB dat eens en heeft nog andere redenen voor het blanco-artikel. Wanneer de Handelingen verschenen zgn, waarin de woorden van den minister zgn op genomen, zullen wg die onder de oogen van onze lezers brengen. Red. TROONOPVOLGING. In eenige bladen en misschien meer nog in particuliere gesprekken is dezer dagen aleiding der toegezegde Grondwetsher ziening het vraagstuk der Troonopvolging ter sprake gebracht. Zoo lazen we in de Arnh. Ct. over de denk- larheid (en do ongewensohtheid) van een vorst uit het huis Reuse en naar aanleiding daarvan een vraag in de Haagsche Crt., deze nl.of niet Saksen-Weimar hier ia voorbijge zien. Maar het blad veronderstelt, dat de Groot hertog, als 't er op aankwam, wel van zgn recht" op Nederland afstand zou doen. Hiermee is een der zonderlingste onzeker heden aangeroerd, die onze Grondwet oplevert. Heeft de regeerende Groothertog van Saksen- Weimar inderdaad een «recht" op den Neder- landschen troon? M. a. w: wie is thans de mgewezen troonopvolger V De Grondwet is op dit punt niet duidelgk. Zg zegt in art. 23, dat de Koning geen vreemde kroon kan dragen, met uitzondering der Ln- xemburgsche. Beteekent dit, dat iemand, die een vreemde kroon draagt (gelgk de Groothertog van Saksen- Weimar) niet Koning worden kan? Zoo ja, komen dan in zgn plaats zgn eventueele af stammelingen, gelgk in het geval van afstand of vóór-overlgden Of gaat de Kroon i op hen, die, ingeval de Groothertog nooit bestaan, den Troon zouden bestggen, t. w.het huis ReuBB Of beteekent het Grondwetsartikel, dat wie m vreemde kroon draagt wèl Koning Nederland worden kan, maar dan tusschen zgn kronen een keus moot doen? Evenwel, waai is dan de sanctie van het artikelhoe, zoo de nieuwe Koning niet kiest Men ziet, het Grondwetsartikel is niet vol komen duidelgk. Bg een algemeene Grond wetsherziening mag dit niet uit het oog worden verloren. Vad.) STAATSBEGROOTING. De uitgaven voor het gansohe departement van Waterstaat, handel en ngverheid worden voor 1905 geraamd op f 34,650,046.21, waarvan echter is afgetrokken f 14,800 die de provincie Noord-Holland bgdraagt in kosten voor de verdediging van de Noordzeekust; f 150,000 door Amsterdam bg te dragen voor do ver betering van het Noordzeekanaal,en het gansohe bedrag ad f 2,000,000 voor de verbetering van het kanaal Gent-Terneuzen, dat de Belgische Staat betaalt, zoodat als eindegfer blgft f 32,485,246.21. Na aftrek van de posten voor de afdeelingen handel, ngverheid en landbouw was voor 1905 toegestaan i 31,756,750.55, zoodat de begroo ting voor 1906 die van het loopend jaar met f 728,495,66 overtreft. Voor de verbetering der traktementen van het lagere peraoneol der poBtergen wordt aals f 334,250 gevraagd, Voor andere uitgaven iB meer geraamd t 455,703. Wegens de verkiezing van den heer mr J. H. Patgn, administrateur van de Generale Thesaurie, tot lid van de Tweede Kamer is, ingevolge het kon. besluit van 5 Febr. 1868, in de begrooting voor het Dep. van Financiën een vcrlofstractement van administrateur uit getrokken. KORTE MEDEDEELINGEN VERGADERINGEN. Ta 's gtb.venho.ge is de 35e algemeene ver gadering gehouden van de Nederlandschc maat schappij van Tuinbouw en plantkunde. De toestand der Maatschappg is, blgkens de mededeeling van den voorzitter, gunstig en het ledental stggt. Na langdurige discussie werd aangenomen in voorstel van het hoofdbestuur, luidende «De algemeene vergadering besluite in be- nsel, dat de maatschappg toetrede tot een e entueel op te richten Nfid. Tuinbouwbond of federatie van Ned. Tuinbouwvereenigingen, mits de Maatschappg in haar tegenwoordigen vorm blgve bestaan, haar zelfstandigheid vol doende gewaarborgd zg en de financieele ver pliohting, uit de toetreding voortvloeiende, haar drangkracht niet te boven ga." Alvorens was een motie om de beslissing uit te stellen verworpen. Als plaats voor de volgende algemeene vergadering werd Leiden aangewezen, voor de winterbgoenkomst Utrecht, voor de vriend schappelijke bgeenkoiuBt Zeist. De liefhebberg voor het klakkeren zit den Middelburgschon jongens en meisjes thanB zoo zeer in 't bloed en wg kunnen ons dat best begrgpen dat zg dit zelfs niet kunnen nalaten bg gewone muziekuitvoeringen op het Molenwater, waarbg de zoo geliefde kleppermarsch niet op het program Btaat. Dit hindert den directeur, de muzikanten en het publiek. Zouden wg daarom de lieve jeugd eenB mo- tn verzoeken hun ambitie voor het klakkeren bg zoo'n gelegenheid wat in te binden en liefst dit geheel na te laten. Zg zullen daardoor zeker den heer Morks, dien zg zulk een goed hart toedragen, wel het genoegen doen. nemen deze gelegenheid tevens te baat om een andere categorie van jongens, die wel wat hinderlgk kunnen zgn, vooral na af loop van zulke uitvoeringen, aan te raden zich iet te houden dan tot heden wel eens ge schiedde. Het zou anders mogelgk kunnen zgn dat se zeiven daarvan groote onaangenaam heden ondervonden. Wï geven deze wenken vooral ook met het oog op de laatste openbare uitvoering op aan- Vrgdag. Ons Huis en de Huishoudschool, in het nieuwe gebouw Molstraat, alhier, hadden Dinsdag avond een druk bezoek, vooral ook van hen,! voor wie bg voorkeur de uren tusschen zeven negen waren gekozen. - Met ingang van October a. s. zullen de zittingen van het kantongerecht te Middel burg, in plaats van zooals tot dusver op Woensdag, des Zaterdags gehouden worden. Hedenmorgen werd door kapitein H. G. Fraser, op de gebruikelgke wgze, voor het front van den troep de bronzen medalje voor 12 jaren dienBt uitgereikt, aan den serg.-fourier P. Vis- van de 4e comp., 2e bat., 3s reg. inf., te Middelburg in garnizoen. De korporaal A. Verslugs van de 3e comp., van hot 2e bat. alhier in garnizoen, wordt op 29 dezer bevorderd tot sergeant bg de le comp., 4e bat. te Ylissingen. Hedenmiddag, omstreeks 1 uur, viel de straatveger D., alhier, terwgl hg met het ophangen eener lamp bezig was, boven op een tafel staand, daarvan af en bekwam zulke ver wondingen dat bg, naar een dokter loopend, daar in een zoodanige toestand geraakte, dat per telephoon om een brancard verzoe ken moest, waarop de man, na geholpen te zgn, onder politietoezicht weder naar zgn woning ia vervoerd. m Door eene commissie, bestaande uit de heeren Planten, secretaris-penningmeester Ornithophiha, Waiolbakker, redacteur van De Pluimgraaf, D. Pel, jurylid van verschillende pluimvee-tentoonstellingen, on K. Meertons Kz-, secretaris der atdeeling «Walcheren" van de V. P. N., werd Dinsdag middag aan mevrouw de wed. B. Neelmeger alhier ter bezichti ging aangeboden do zilveren wisselbeker, die als een herinnering aan den overledene d' naam zal dragen en op iedere tentoonstelling, uit te schrgven door Ornithophilia on Avicultura, zal worden beschikbaar gesteld voor den win ner met HoUandsehe kroppen. De heer Pel voordo daarbg het woord en bood mevrouw Neelmeger een eenvoudig album aan met een photographic van den beker en de namen der stichters. De sierlgke beker, 52 o.M. hoog, is vervaar digd van mat zilver in de fabriek der firma Begeer te Utrecht. Op hot deksel prgkt een Hollandsche krop- per, welke duit is gemodelleerd naar een prjjswinner, voorheen het eigendom van den heer Neelmeger. Waar velen uit onze stad aan dit kunstvoor werp bgdroogen, melden wg dat dit in de étalage van den heer Jacq Frank in de Lange- deltt alhier is tentoongesteld. Op de begrooting van waterstaat wordt voor de voorbereidende werken voor het ma- kon van een tweede doorvaartopening in de spoorwegbrug over het kanaal door Zuid-Be veland bg V1 a k e f 5000 aangevraagd. Zaterdag is aan het station te Clinge (België) een 5-jarig kind van een wagen beet wortels gevallen. Een wiel ging over hot kind, het zoontje van oen brigadier der douane, waardoor het terstond een lgkwaB. Een ander kind, dat ook op den wagen zat, werd licht gekwetBt. Naar men ons uit Neuzen meldt om trent den diefstal van een ponny te Hoek, be weert JanssenB dat P. de ponny in huur had en niet aan zgn geldelgke verplichtingen voldeed, waarom besloot te trachten het dier weer in handen te krggen wat hem ge lukte. De ponny is nu op stal bg Janssens. P. en zgn vrouw houden vol dat de ponny in gebruik was gegeven. Het is dus een zaak van de justitie om dit uit te maken. Door een onjuiBt gerucht meldde men ons dat de arbeider RomegnBen reeds overleden was. Hg is niet dood en zgn toestand is zelfs gun stiger. Dinsdagavond ie aldaar aangebracht de 19- jarige schipper F. H., varende bg schipper J. ter H., die Maandag te Veere verward ia geraakt tussohen de jaaglgn. Hg werd bg het aanzetten door de paarden omhoog getrokken en viel met gebroken been in het kanaal. Hg werd gered en in Veere werd hem geneeskun dige hulp verleend. Het beest, dat misschien daar bescherming zocht, had in zgn vaart niets gebroken. Diefstallen met braak blgven a van den dag. Te W&ddinxvoen heeft er een plaats gehad, te Ovien en te Sandpoort. De vermoedelgke dader van die te Ovien is te Tiel gevankelgk binnengebracht. De diefstal, te Dieren, waarvan melding gemaakt in one nommer van Dinsdag, blgkt op het kantoor van bet staatsspoorstation te zgn gepleegd. VerschilSende Berichten. De Regeering heeft nog ingetrokken het wets ontwerp tot uitvoering van art. 96, 2e lid, der Grondwet (de vereeniging van het lidmaatschap der Staten-Generaal met andere betrekkingen.) De Minister van Binnenlandache Zaken heelt aan het Rgks-schooltoezicht een schrgven gezonden, waarin wordt gewezen op den in vloed, dien de Bchool kan oefenen op het kind, ook waar het geldt tegen te gaan de kwel lingen die het dier zsb vaak ondervindt. De Minister dringt er op aan, dat het schooltoe zicht in deze medewerke, en de zaak worde behandeld in de vergaderingen der schoolop zieners. Te Amsterdam is Dinsdagmiddag eei langdurige vergadering gehouden door de uit tien personen samengestelde commissie van patroons en arbeiders uit 't grond- heiwerkersbedrgf, die zioh ten doel stelt regeling van den arbeid in dat bedrgf te treffen. Waarin werd opgemaakt een eonoept- arbeidsovereenbomst, die een einde zal kunnen maken aan de staking der heiwerkers en ook voor de toekomst waarborgen biedt dat de vrede in dat bedrgf beter verzekerd worde. De werk liedenorganisatie zal zich nu over die conoept- arbeidsovereenkomst hebben uit te Bprek< H. M. de Koningin-Moeder deed nog bg afzonderlgken brief aan den voorzitter haar dank betuigen aan het Comité voor het ge- denkteekon ter eere van haar Regentschap. H. M. ontving heden te Seestdgk de Konin gin-Moeder van Italië, die daar een bezoek kwam brengen van uit Amsterdam, waar zg nu vertoeft. De door burg. en weth. van Groningen ontslagen werkman bg de gasfabriek Groen zal bg den raad protesteeren tegen dat ontslag. Hg is gemeenteambtenaar. Daar boorde zg allerminst thuis 1 Dezer dogen liep te Leiden een koe, die naar de markt werd gebracht, in draf het Vegeta risch Restaurant in, Btootte de vestibuledeuren open en ging verder, tot grooten schrik der dienstbode, de gang door. De geleider wist het dier te keeren, het van zgn idee af te brengen en verder naar de markt te vervoeren. Het haringkaken, zoo meldt het Hand. v. Anlw., begint op groote schaal gedreven te worden in West-Vlaanderen en men treft tal- rgke inrichtingen daar voor aan tusschon Brugge en Ostende, Het verdient vermelding dat België jaarlgks voor meer dan 300 millioen frank haring uit den vreemde invoert en het verbruik neemt van dag tot dag toe. Een maatschappg is nu te Brugge tot stand gekomen die een stoomvisscherBvloot gaat ait- tQ8ten om op de haringvangst uit te varen. De vloot zal Zeebrugge als aanleghaven hebben Maandagavond is de sneltrein Oostende— Doornik—Pargs gedeeltelijk ontspoord in het grensstation Moeskroen. Twee rgtuigen spron gen uit de sporen en een ervan viel om. Zes reizigers hebben min of meer erge wonden opgeloopen en de kok van den restaurantwagen werd aan de voeten gewond. Tot nn toe kent mei de oorzaak niet van bet ongeval, dat een ramp had kunnen worden stoffelgke schade is nog al aanzienlgk. - Bg het strooper8drama te Zeelhem zgn uiet alle drie de veldwachters doodgeschoten doch slechts een van hen. Het geweer was niet met hagel geladen doch met een kogel De vermoedelgke daders zgn aangehouden. Het zgn een der voornaamste pachters uit Zeik i zgn twee knechts. Te Petit Reohain, in België, waren Zon dagavond twee zusters als meiden in dienst gekomen bg de eigenares van een brouwerg. Maandag morgen wilde het dochtertje der meesteres de beide meisjes gaan wekken, doch onverdragelgke gasreuk dreef baar terug. De deur werd ingetrapt. Beide meisjes lagen te bed, roerloos, geen teeken van leven meer gevend. De opengedraaide gaskraan gaf spoedig de oplossing van 't gebeurde. Geneesheer en wer den geroepen en dezen slaagden er in, do de lSjarige Odile tot het bewustzgn terug te roepen. De oudste was reeds dood. Zg was 20 jaar oud. Jaluzot is naar de strafrechtbank te F&rgs verwezen wegens het vestigen van een spaarbank, met overtreding van de wet die machtiging van de regeering eisobt. Zondag beeft te Nimes een stierengevecht zeer krachtig gewerkt op de hartstochten der toeschouwers. Nadat daar zes stieren waren afgemaakt, eisohte hst publiek, dat ook do reserve-stier in de arena zou komen. Toen dit geweigerd werd, verbrak het de barrières, sloeg alles kort en klein en stak de arena in brand 1 Een commissie van tegenstanders van stie rengevechten heeft een telegram aan president Loabet gezonden, waarbg zg hem dringend verzoekt, tor wille van de goede zaak te bedan ken voor het stierengevecht, dat men bg zgn aanstaande reis naar Spanje te zgner eer te Madrid zal houden. Loubet zal echter wel niet de kans willen open zgn Spaansche gastheeren te beleodigen. Het in de Mersthamtunnel gevonden Igk in de jonge dame is herkend als dat van Miss Money, werkzaam als boekhoudster in een zaak te Clapham. Zg was uitgegaan maar bad gezegd spoedig terug te komen. Haar patroon ongerust toen zg zoo lang uitbleef en telegrafeerde aan haar broer. Deze wist ook niets van haar at, en ging op zgn beurt overal inlichtingen vragen. Maar toen hg 's avonds in couranten het bericht van het vinden van het lgk las, trof hem het nummer 245 dat men op het ondergoed had gevonden, en dat hg kende als 't nummer waarmee het goed van zgn zuster gemerkt was door de wasoh- viouw. Bg onderzoek bleek zgn vreeselgk vermoeden juist. De gedachte aan een zelfmoord wordt door allen, die haar kennen, afgewezen daar zg zeer opgewekt van aard web. Voor zoover bekend ia, had zg geen liefdesbetrekkingen. Ze was Zondagmiddag nog bg een familie geweest en was daar te zeven uur weggegaan, ook met de dat ze niet lang zou uitblgven Het eohter een raadsel waarom ze toch heele- maal tot Victoria station is doorgereisd. Van den dader geen spoor. Bg verkiezingen te Pietricazzio, op Gor- sika, ontstond er Zaterdagavond een gevecht tuBBchen de vrienden en do vganden van den maire. Er werden geweersohoten gelost adjunkt van den maire en de veldwachter weiden gedood, en eon sergeant met verlof werd gewond. De verkiezingen hadden den vol genden dag plaats.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1