MIDDELBURGSGHE COURANT. Maandag 4 September. Uil SM w Provincie. N°. 208. 148" Jaargang. 1905. Doze courant versohijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp., f 2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THERMOMETER EN VERWACHTING. 2 Sept. 8 n. rm. 60 gr., 12n. 63 gr., av. 4 n. 63 gr. F. Verwacht: matige W. wind, meest betrokken on regenachtige lucht, dezelfde temperatuur. Advertentiën: 20 oent per regel. Bij abonnomont veel lager. Geboorte-, dood- en allo andore familieberichten en Dankbetuigingen van 1—7 regels 1.50; elke regel meer 20 cent. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats, die zij innemen. Tot do plaatsing van advertentiën en reclames, niet afkomstig uit Zeeland, betreflende Handel, Ng verheid en Geldwezen, ib uitsluitend gerechtigd het AJgemean AdvartanUa-Buraan A. DM Uk HAR An., N.I. Voorburgwal 366, Amsterdam. By eze cooraut behoort een Bijvoegsel. Middelburg 2 September. Lof en blaam. Elk groot man heeft zijn belijders, zijn benijders en zijn bestrijders. En dr Kuyper is een groot man. Niemand mag dit ontkennen. Daarom deelt hij in bet lot van iedere groote persoonlijkheid. Nu hij heengegaan is als minister, meer nogals premier van een zich noemend bij uitstek christelijk kabinet, nu verheffen zich verschillende stemmenhier om hem een eeresaluut te brengenginds om te juichen over zijn val en zijne zwakke zijden, zijne fouten, zijne misslagen breed uit te meten. Het eerste is ons aangenamer dan het laatste. De hoofdredacteur van het Nieuws van den Dag deed onlangs dit eerste in een fijn gestyleerd opstel en prees dr Kuyper als „theoloog, historicus, literator, redenaar, docent, journalist, partijhoofd, staatsman, artist." En menig woord uit dftt opstol was ons uit het hart gegrepen. Wie trouw en onpartijdig lezer is van ons blad, kan weten dat, al bestreden wij den grooten man menigmaal, wij ook herhaalde lijk onze bewondering over hem uitten, telkens als wij gelegenheid hadden gehad hem nader te leeren kennen in zijno ver schillende uitstekende hoedanigheden. Als wij hem hadden hooren spreken, b.v. in het Schuttershof te Middelburg wij lieten niet na den diepen indruk ie schet sen, dien hij op ons had gemaakt, evenals op zijn gan8che gehoor. Als schrijver van menig belangrijke be schouwing, hetzij in De Standaard, hetzij in brochure-vorm, dwong dr Kuyper ons meermalen tot de verklaring dat hij als stylist zijn weerga niet vond in pittigheid, puntigheid, kernachtigheid en bondigheid, zoo heerlijk begrijpelijk voor hen voor wie hij hoofdzakelijk sohrjjven wilde. Als journalist, d. w. z. als schrijver in een orgaan van zijne richting, niet als dag blad-man die het geheel bestuurt, was hij ons een voorbeeld. En als leider van een partij, die nog in hare geboorte was en die hij in betrekkelijk korten tijd, in kracht en omvang deed stij gen, wekte hij onze vurige bewondering. Wij verbloemden dit nooit. Het is waar hij kon snaren doen trillen, die bij anderen, niet tot zijno volgelingen behoorend, niet in beroering konden ge bracht worden. Wie, zo'oals hij, Gods woord neemt als grondslag voor alle betoogen, vindt gemak kelijk gehoor bij allen wier levensopvatting op diezelfde basis rust. En dan valt het propageeren, het regeeren, het inBpireeren gemakkelijk. Maar tooh: eenig is dr Kuyper in zijn kracht en zijne macht om het volk te be- heerschen dat hem is toegedaan. Hij heeft dat getoond zoowel op kerkelijk als op politiek gebied. Wij hebben wel eens hooren verluiden dat, toon dr Kuyper nog als predikant stond bp de Ned. Hervormde gemeente te Bee8d, provincie Gelderland, prof. Beets reeds getuigde dat van dien jeugdigen man een zeldzame invloed zou uitgaan en men iu den lande van hem veel zou gewagen. Dat is geschied. En dat zou zeker niet het geval zijn geweest als dr Kuyper niet iemand was van „singuliere" gaven. Hij is ook een man van zeldzame kennis, van groote studie, van buitengewone werk- kraoht. Door de officieele wetenschap is hij mis kend merkte de hoofdredacteur van hot Nieuws op. „Hij had reeds jaren herzitting moeten hebben in de Kon. Academie van Wetenschappen naast Kuenen, wiens even knie hij was, en indien hij in het laatst zijner levensdagen gekozen zou worden, dan werd hij gekozen door mannen', die, hoe geleerd ook, niet kunnen staan in zijn schaduw." Dit kan wel waar zijn. Wij weten echter niet welke redenon tot die uitsluiting aanleiding hebben gegeven. Zekor is ook wetenschappelijk dr Kuyper een man van beteekenis. »Het was eens tgdena het Miniaterie-Bor- gesiue, dat wg, in Don Haag vertoevend, voor het eerst de tribune der Tweede Kamer op- zoch'en- Militaire debatten werden juist ge- voord. De geheele Kamer luisterde met aan- dacht naar een spreker van gezette gestalte over den middelbaren leeftgd heen. Vol be wondering luisterden wjj naar het prachtige betoog, voorgedragen met meesterlijke eloquen tie. Telkens klonken interrupties. Slagvaar dig werden ze afgeweerd. Eon boutade werd beantwoord met een kwinkslag. Ea bjj ons- zei ven dachten wjjWat zouden wjj voor een tiende van de welsprekendheid van dien of ficier reeds dankbaar zjjnWie zou het tooh zjjn Fluisterend gevraagd aan onze buur man. »Wel natuurlijk, dat is Kuyper." Wjj stonden perplex. In stjjgende bewondering, hadden wjj geluisterd en dachten ons een krjjgsman en het was een predikant, een ge leerde, van wien wjj wisten, dat hij veel was en veel beteekende. Van dien dög at wg hoorden toen en in latere zittingen, ook tg- dens het Ministerie-Kuyper, een groot aantal Kamerleden, politici van beteekenis, Lohman, Schokking, Heemskerk, voormannen der libe ralen en socialisten dateert onze bewonde ring voor dr. Kuyper als politicus, als staats man. Want al waren wjj gewoon geregeld te lezen de verslagen der Tweede Kamer zittingen, het gesproken woord, klinkend van oor tot oor, is tooh nog gansch iets anders, dan het beate verslag geven kan. Het staat tot elkander als eon sohilderjj van Rembrandt tot een houtsnede. En meer don eens hebben wjj in een debat tjjdens de jongste verkiezingscampagne, uit eigen beweging, uitdrukkelijk gezegd, dat wg dr. Kuyper beschouwden als den grootsten po liticus van ons land. Gerust kan er bjjgevoegd worden, de grootste na Thorbecke. Trouwens, het spreekt wel van zelf dat een party hoofd, die met het schrgven van een meesterlijk Ons Program, dat wel een eeredoc toraat waard-geweest was, de leiding van een kleine kudde op zich neemt, deze aanvoert en weet uit te breiden tot een hechte orga nisatie, geschoold en vast gedisoiplinoerd, vol vuur en geestdrift, talr jjk en bereid tot groote offers, die weet tot stand te brengen een co alitie, die (hoezeer ook door ons betreurd), niettegenstaande het verre uiteenloopende der elementen voor elkander met groote trouw ten strjjde optrekt, een beteekenend, neet, een veelbeteekenend man is." Aldus uitte zich dezer dagen IC. V., de bekende schrijver „Uit de Friesche pastorie" in Het Vaderland, niettegenstaande hij in de laatste maanden in geschrift en op de tribune scherp dr Kuyper heeft aangevallen, togen hem een strijd voerde die hem zelf somtijds te bitter was. Maar nu bracht bij zjjn tegenstander een eeresaluut, getuigde hij dat met dr Kuyper een groot ma ging uit hot Torentje, en wilde hij hem eeren als een zeldzaam begaafde. Maar daartegenover verheft zich een an dore stem, die scherper en harder klinkt en geen lof verkondigt maar den gewezen minister ernstige verwijten doet. Het is de heer M. Beversluis, N. H, predikant te Barcndrecht, die in een bro chure de stelling verkondigt„De val van dr Kuyper een zogen voor ons land en volk". En hij verdedigt die stelling op deze gronden: lo. omdat daardoor oen dam is opgeworpen tegen het veldwinnend Clorica- rismo2o. omdat daardoor afbreuk is ge daan aan de heerschappij van het Dogma tisme; 3o. omdat daardoor, naar hij wil hopen, do macht van don partijhaat gebro ken is en de weg gebaand tot een verzoe ning der elkaar bestrijdende machten4o. omdat daardoor de mogelijkheid is ontstaan voor een Christelijk-liberaal stroven. Eene aanhaling uit dit geschrift, ken schetsend don geest ervan, aantoonend scherp en juist wat dr Kuyper voor velen, en voor ons, trots zijne groote gaven, onmogelijk maakte „Steeds krachtiger streefde hij zijn doel na: de Anti-revolutionaire partij tot macht en heersohappij te brengen om dan zelf, als de leider ou het hoofd dier partij, het roer van den staat iu handen te nemen on Nederland te onderwerpen aan wat hij „do ordonnantiën Gods" noemt, maar feitelijk niets anders is dan de dogmatische opvat tingen der Gereformeerde of Calvinistische leer op politiek en sociaal gebied. Om schreef hij zelf in 1897 zijn doel als de wensch om „die ordeningen Gods in het volk in te graveeren" zóó diep, dat „dat volk zich weer voor God zou buigen", zijn kerkelijk streven, dat zijn werken niet min der bezielde dan zijn politiek streven, toonde duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Niet slechts het tot heersohappij brengen van den godsdienst, van hot Christendom was zijn doelniet slechts het Protestantisme diende hijja zelfs wnB het tot heerschappij komen van de gewone orthodoxie onder de Pro testanten hem niet genoeg. Het Calvinisme, het dogmatische stelsel dor Gereformeerde kerk was het, dat hij weer tot dwingende macht op geestelijk gebied wilde verheffen, aan welks stellingen hij de regeering dos lands wilde binden. Daarom moesten de orthodoxe hoogleeraren Oosterzoe, Doedes, Beets en Valeton worden verdacht gemaakt daarom was hij niet gediend van de hulp der „halven", zooals hij Bronsveld c.s. be titelde; daarom moest de „Vrije Universi teit op Gereformeerden grondslag" geitieht wordendaarom moest hij scheuring ver wekken in do Ned. Herv. kerk, en de „do- leoronden" drijven tot het stichten van een nieuw „Gereformeerd kerkgenootschap" daarom moest bij oppermachtig worden, opdat hij aan zijne „Universiteit" het jus promovendi zou kunnen geven. Langs dien weg moesten langzamerhand de mannen gevormd worden voor wie de dogma's van Calvjjn goddelijk gezag hadden en die alles, ook politieke vraagstukken, beschouwden bij het licht van die dogma's. In óén woordDr Kuyper wilde den Slaat regeeren naar Calvijns dogma's. Dit nu is niets anders dan eene herleving van het Clericalisme in oen nieuwen vorm." En later getuigt do heer Beversluis „Het work van dr Kuyper heeft de ontwikkeling van het sociaal gevoelburgers zijn van óón volk, dat zijn eigen taal, zijn eigen karakter, zijn eigen gesehiedenis heeft, tegen gehouden, on in plaats daarvan den geest der blinde veroordeeling van andersdenkenden wakker geroepon in een groot deel van ons volk." En de Barendrechtscho predikant hand haaft over dr Kuyper het eens door hem geschrevene »Gg, rgk begaafde, veel gepreezene, Gjj moordt gewetens om u heen; En in den naam van den Verreezne Sleurt gg uw volgers naar beneen. Terwgl gg haat en tweedracht Btichttet, In huis en kerk, in school en staat, Zegt gg van 't kwaad, dat gg verriehttet, Dat gjj dit deedt »het volk ten baat." Het volk tot schade strekt uw streven! Och dat uw invloed wierd geknot! Gg hebt ons steen voor brood gegeven, En tot een oordeel zond u God!" scharen aan de zijde van hen, die mot V. dr. Kuyper prijzen om zijn beleid als staatsman en hom op óón lijn stellen met Thorbecke. Als zoodanig heeft hij groot willen schijnen maar is bij te klein gebleken. Die woelde heeft hp niet kunnen dragen. En wij herhalen wat wij reeds opmerk ten Wie, zooals hij, ook als minister der kroon bovenal bleef de politieke agitator, do heftige partijleider, moest als regeerder échec lijden. En al zijn groote gaven als redenaar, wetenschappelijk man, sohrijver en wat al moer, kunnen do fouten, dooi hom als minister begaan, niet doen vergeten. Eén voordeel heeft dr Kuypor's minister schap gehad. Daardoor is gebleken dat hot Calvinisme in ons vaderland niet geschikt is als richt snoer voor 's lands bestier. Dit is de eenige roden waarom wij ons verheugen dat dr Kuyper, de in zeer vele opzichten zeldzame man, nog eons minister was. Zjjn room heeft dat echter niot verhoogd. Maar wel hooft het ons land een nuttige les gegeven en een hoogst noodigo erva ring rijker gemaakt. Wg mogen zeker nog wel eens de aan dacht vestigen op het feestconcert, dat Woens dagavond a. in het Schuttershof alhier plaats heeft ter eere van het negentig jarig bestaan van het muziekkorps der dd. schutterg. Het korps ontving, naar wg met genoi vernamen, reeds verschillende blgken van in stemming met dit plan. Maar het grootste bljjk van waardeering zal voor den directeur en de mansohappen wel gelegen zjjn in een talrgke opkomBt dien avond, Dat men die hun Bchenke De tuin zal by die gelegenheid zeer fraai worden versierd. Als het weêt nu ook maar wat meewerkt! Wij stolden met opzet twee uitlatingen tegenover elkaar, beide van mannen, pre dikers, die in het heengaan van dr Kuyper zich verheugden. Bij don een is echter nog het gevoel van waardeering aan het woord, bij den ander heeft bitterheid den boven toon. De eerste schrijft, meer dan de laatste, jn onzen geest. Want dr Kuyper is en blijft een groot man, wiens goede zijden te eeren een plicht is van elk eerlijk tegenstander. Maar te ontbonnen valt hot niet dat hij, geBteund door zijne eminente gaven, aan staat en kerk meuigen ondienst bewees. En dandr Kuyper had nooit minister moeten worden. Want daardoor werd hij hot slachtoffer van zijne groote menschelijko eigenschappon, die hem verder dreven dan hij gaan mocht in 'slands belang; daardoor heoft hij dat belang ten offer moeten brengen aan dat van zijne partij on zich niet vrij gevoeld tegenoVer bondgonooten, die hem konden helpen zijn doel te bereiken. Toen moest hij veel inboeten van wat hem groot deed zijn als politiek leider, en is hij ontrouw geworden aan vroeger leden beginselen. Om die reden kunnen wij ons niet Di tVliasingen. Dinsdagmiddag te twee uren vergadert de gemeenteraad. Dan zullen de gekozen en herkozene raads leden worden geïnstalleerd, zullen mededee- lïngen gedaan en stukken overgelegd worden. Verder heeft de benoeming plaats van een wethouder, van een ambtenaar van den burger- lgken stand (vacature-Kalbfieiscb), van loden in de vaste commissies van den gemeenteraad en van tgdeiyke leeraren aan de burgeravond school. Verder komen in behandeling voorstellen van bnrg. en weth. tot het opnieuw aanvra gen van bevoegdheid tot heffing van een plaat- selgken accgna op het gedistilleerd, totwgziging der verordening regelende het getal scholen en den omvang van het openbaar lager onder- wge en tot vaststelling der rekening over 1904 en de begrooting voor 1906 van de oom- missie van den Vlissingaohen—Koudekerksohen straatweg. Anker en ketting van het Spaansche oor logschip zyn opgevischt. De soldaat J. E., van de 4 comp. 4 bat. al daar, Bedert 21 Augustus j.l. gedeserteerd, heeft zioh Vrgdag namiddag in het kamp van Kgk in den Pot vrgwillig aangemeld en zal gesteld wordeH ter beschikking van den audi teur in het derde Militair arrondissement. Tot onderwgzer te RillandBath is benoemd de heer J. Butegn aldaar. Bg kon. beBluit is zooals gemeld werd in een deel der oplaag van ons vorig nommer aan den directeur van het telegraftf-kantoor en brievengaarder te Brouwershaven A. Noteboom op verzoek eervol ontslag verleend. De afdeeling T h o 1 e n en omstreken de Nederlandsche Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde, die thana 30 leden telt, hield Woens dag hare eerste byeenkomst, waarin baron De Grancy, voorzitter van het hoofdbestuur der Maatschappg, haar doel cn hare belangen be sprak. De beer Camman, rgkstuinbouwleeraar voor Zeeland en W. Noord-Brabant, hield vervolgens oen voordracht, opgeluisterd door liolxtbeelden, Bg do jaarlgksche tentoonstelling aldaar van ter kweeking verstrekte bloemen en planten waren door 78 personen 624 stekjes ingeleverd. Te Oud-VoB*Bemeet werd in de »Hiksche Kreek," tengevolge van den hoogen waterstand, in den tyd van twee dagen in aal- korven niet minder dan 160 pond paling ge vangen. Vrydag werd te Koewaoht door den burgemeester der gemeente de eerste ateen ge legd van de in aanbouw zgnde marechaussee kazerne. Een en ander had plaats natuuriyk met de daarby gebruikelijke plichtplegingen Tegenwoordig waren de leden van den raad, de twee aannemers en de bouwkundige. Het gebouw, dat tot aan de zoldering is opge bouwd, belooft een sieraad te worden van de gomaenta en in alle opzichten doelmatig te zullen zgn. Woensdag avond brachton de muziek- vereenigingen Uit het Volk— Voor het Volk en Hosanna te Breskens den heer J. G. Ger ritsen eene serenade tor eere van zgne benoe ming tot ridder in de Oranie-Nassau-orde. De voorzitters der vereenigingen spraken den burgemeester hartelgk toe en wenschten hem geluk met de hem ten deel govallen on derscheiding. De heer Gerritsen betuigde zgn dank voor die attenties. Kunnen wg, zooals wy schreven, onmo- goiyk van alle feestvioringen in onze provincie melding maken, in 't algemeen willen w(j nog meedeelen dat by die gelegenheid overal bgna optochten, volksfeesten en muziekuitvoeringen plaats hadden, terwyi ook de sohoolkinderen worden onthaald. De dag word meestal met een vuurwerk besloten. In Cadzand werd voor ouden van dagen een feestmaal tyd aangericht. In hetzelfde land van Cadzand spande Bier- liet zoo schryft men onB van daar ten minste de kroon. Van andere gemeenten waren velen derwaarts getogen. Aan den ingang der gemeente bg de Room- sche kerk was een poort geplaatst, die met het opschrift prgkte Hulde aan Koningin Wtl- htlmina 1880—1905en ook het Welkom den vreemden bezoekers toeriep. De langste straat, de Gentsohe, en geheel bewoond door arbeiders, prgkte met de drie sierlgkste eerebogen van het dorp. Groen en bloemen waren met kwistige hand aangebracht. Voor de volkapelen en rgwielconooursoa werden vgftig pryzen uitgeloofd. In de feestcommissie waren alle rangen en standen vertegenwoordigd. Jammer, merkt onze correspondent op, dat de commissie over te weinig fondsen had te beschikken. Daarom had zg ditmaal, wat by elke feestviering steeds nommer één was, het onthaal der sohoolkinderen, 500 in aantal, achterwege gelaten. Op een paar bewaarscholen werden de kin deren van particuliere zyde getraoteerd. Te Axel trok de stoet veel aandacht. En hg verdiende dit ten volle. De praalwagens, ige waarvan verschillende ambachten werden uitgeoefend, en een scheepje, bemand met zes matroosjes, moeten keurig geweest zyn. De jongenB op die wagens werkten, zegt de Ax. Ct., als leeuwen, nog harder dan by hunne dageiyksohe bezigheden. BEN KINDERFEEST. Vrgdagavond werd in den tuin van het Schuttershof alhier de feestavond gehouden, door het bestuur Tan Uit het VolkVoor het Volk aangeboden aan allen, die medewerkten aan de Marcia Castagnole, welke met zooveel succes op Koninginne-jaardag is uitgevoerd. Het was met recht een feestavond. Op de eereplaats, tegenover den muziektem pel, hadden al de meisjes en jongens plaats genomon, die aan den klakkermarsch deelna men zy waren in hun mooie plunje en zagen er allen even vergenoegd uit. Elk was voorzien van zy'n of haar klakkers en véor de muziekuitvoering begon, gaf de eeuwig bewegelgke, kwikzilver vlugge jeugd reeds een klakkerconcert op eigen houtje. En gejuicht dat daarbg werd De dames onderwgzeressen, de hoeren onder- wyzers, de leden der jury, de bestuurders van Uit het Volk, allen traden op als commissarissen van orde en wisten, toen de muziek begon, met taot en geduld zooveel mogolyk don zit er in te houden. Dat was iets, want de heer Jan Morks, die zich met zgn kapel welwillend, belangeloos voor het feest had beschikbaar gesteld, had nommerB op het programma gebracht, die op de jeugdige hoorderB pakkend werkten. Na elk stukje gaven zy dat zeer duidelijk te kennen. Het Vlaggelied zongen ze me? en de heer Morks had daar blgkbaar pleizier in, want by nam van dien zang dadeljjk de leiding. Nadat eenige nommers waren ten gehoore gebracht, werd het podium van den muziek tempel ingericht voor de vertooning van licht beelden door de firma A. C. Zoethout en Go alhier, die dit nommer van het programma aangeboden had. Wat een verschil tusschen Donderdagavond en thans. Toen niemand bevredigendnu allen voldoenend. Scherp en mooi kwamen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1