MlDDELBljRGSCHE COURANT, Dinsdag 29 Augustus. Uit Stad en Provincie. IV. 203. 148° Jaargang. 1905. Doze courant versohjjnt d a g e 1 ij k smet uitzondering van Zon* en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederlandfranoopp.,/2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent, THBBMOHETKU EN VERWACHTING. 28 Aug. 8 u. vm. 57 gr., 12 u. 66 gr., av. 4 u. 66 gr. F. V e r w a o h tmatige tot kraohtige Z.W. wind, meest zwaar bewolkte lucht, buiïg weer en dezelfde temperatuur. Advertontiön20 oent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorte-, dood- en allo andore familieberichten en Dankbetuigingen van 1—7 regels 1.50elke regel meer 20 oent. Reclames 40 oent por regel. Groote letters naar de plaats, die zij innemen. Tot de plaatsing van advertentiün en reclames, niet aikomstig nit Zeeland, betreffende Handel, Njjverheid en Geldwezen, ia uitsluitend gerechtigd het Algemeen Advertentie-Bureau A. DM LA HAR As., N.X. Voorburgwal 366, Amsterdam. Middelburg 28 Augustus. KORTE .1IEDEDKEMN6KN VERGADERINGEN. Zaterdag is te Utrecht de jaarigksche alge- mpene vergadering gehouden van de Ned. Vexteniging voor Gemeentebelang en. De voorzitter, de beer F. B. Jacob van Rotterdam, herdacht in zjjn openingswoord het 25-jarig bestaan der Vereeniging. Medegedeeld werd, dat aan den heerRaupp opgedragen is te trachten met e enige personen uit een kring van gemeenten, waarvoor een ziekenhuis noodig en gewenscht is, eene com missie te tormeeren, die eene gemeenschappe lijke regeling zou kunnen ontwerpen voor de oprichting van een ziekenhuis voor een groep van gemeenten, en dat een ingekomen voorstel van de heeren Romejja en Zaalberg betreffende een unitorm-regiatratuur-atelsel voor gemeente administraties, in handen gesteld was van een commissie. De heeren mr L. A. Bybau, G. R. C. M. Raupp en mr D. Alma werden als bestuurs leden herkozen. Het examen-reglement (opgenomen in de Mededeelingen der Yereeniging, le stuk van 1905) gaf aanleiding tot breede besprekingen, vooral naar aanleiding van punt d van het examen-program, luidende«kennis van de hoofdbeginselen van het burgerlijk recht, in zonderheid van de bepalingen betreffende den burgerlijken stand." Het bestuur beloofde bjj de definitieve vast stelling van het program met de gehouden besprekingen rekening te houden. Veorts werd het bestuur gemachtigd een adres aan de Regeering te zenden om aan te dringen op een wijziging van 2 der Woning wet (aangifte omtrent het aantal bewoners). De heer jbr mr W. Six, oud-voorzitter der Vereeniging, werd alsnog tot eere-lid der Vereeniging benoemd. Een gemeenschappelijke maaltjjd in Hotel Zeiler te Baarn werd na afloop der vergade ring gehouden. benoemingen, ene. B(j kon. besluit: is benoemd tot politiecommissaris te Hoorn, E, F. van der Lugt, thans hoofdinsp. van politie te Arnhem zjjn benoemd tot off. van justitie bjj de arr.-rechtbank te Heorenveen mr B. van Eeten, thans subst.-off. bij de arr.-rechtbank te Gro- ningen tot subst.-off. bjj de arr.-reohtbank te Gro ningen mr H. C. van Eleffens, thans in de zelfde betrekking bg de arr.-rechtbank te Hee- tot subst.-off. bg de arr.-rechtbank te I renveen mr P. Peereboom, thans ambtenaar van het openbaar ministerie bg de kantonge rechten in het arr. Utrecht, ter standplaats ütreoht sjjn benoemd tot vertegenwoordigers der legeering op het van 11—16 September a.s. te Boedapest te houden Xde internationaal congres tegen het alcoholismemr L. Peerbolte, hoofd- comm. bg het Dep. van Binnenl. Zaken, te Gravenhage; jhr mr Ch. Ruys de Beeren- brouck, ambt. van het openb. min. bg kantonger. in het arr. Maastricht, en Th. W. van der Woude. hoofd eener openb. 1. school, Toorz. van de Nederl. onderwjjzers-propaganda- club voor drankbestrgding, te Amsterdam is tot gedelegeerde der Nederl. regeering bg het op 12—14 September te Luik te houden eerste internationale congres voor de studie der radiologie en ionisatie, buiten bezwaar van Rgks schatkist, benoemd dr C. H. Wind, hoogl. aan de Rjjks-universiteit te Utrecht zgn bg de koninkl. marine-reserve bevorderd tot adelborst lstekl., de bnitengow. adelborsten J. van Dalken, M. van Tricht en J. J. Bgl is aan den luit. t/z. 2de kl. J. G. Brandt Coratius op verzoek eervol ontslag verleend uit den zeedienst is aan den heer mr E. E. van Kaalte eervol ontslag verleond uit zgne betrekking van Rjjks- advocaat te Rotterdam, met dankbetuiging zgn benoemd bg het wapen der cavalerie tot lnit-kol. de majoor van dat wapen J. C. Camerling Helmont, op non-activiteitbg den staf van het wapen, tot luit.-kol. de majoor van dien staf J. V. Westenbergbg het late reg. huzaren tot luit.-kol. de maj, J. D. Camerling Helmolt, van het korps; bg het wapen der artillerie bg het 2de reg. vesting-artill. tot kap. do eerste-luit. 8. M. S. de Kanitz, van het 2de reg. veld-artill.bg het 3de reg. vesting-artill. tot kap. de eerete- lnit. F. H. Umbgrovo, van het korpB ponton niers bg het 4de reg. vesting-artill. tot maj. de kapt. I. Franpois, van het 2de reg. veld- artill.tot kap. de eerste-luit. G. A. H W.G. Eyken, van het korps; j het personeel der mil. admin, tot kap.- kwartierm. bg het 4de reg. huzaren, de eerste- luit-kwartierm. P. A. Smits, VRn het korps pantserfort-artill. ia benoemd tot dir. van het poat- en tele graafkantoor te 's Gravenzande E. A. R, Stockx, thans comm. der tel. tweede kl.; is aan den hoofdcomm. der telegraphie A. Timans, op verzoek, eervol ontslag verleend; aan den dir. van het postkantoor te Hees, fl. J. Knoop Pathuis, op verzoek, wegens lichaamsgebreken, eervol ontslag verleend zgn benoemd tot amanuensis bg het archief van het hoofdbestuur der post. en telegraphie C. G. van der Boom, thans assistent, en tot bode D. J. Kool, thanB vaste knecht is aan mr Th. H. de Meester eervol ontslag uit den Indischen dienst verleend, onder toe kenning van een voorloopig pensioen is dr A. W. Visser, ass. aan de pathol. kliniek in het ziekenhuis te Groningen, toegelaten als privaat-docent in de faculteit der geneesk. aan de Rgks-universiteit te Groningen, om onder- wgs te geven in de toepassing der algemeene chemie op medisoh gebied; dr A. M. F. H. Philipse, arts, ass. bg de hygiëne aan de Rgke-universiteit.te Groningen, toegelaten als privaat-docent in de faculteit der geneeskunde aan genoemde Universiteit, om onderwgs te geven in de bacteriologie; en dr F. Schuh te Sn eek, tot wederopzeg ging, toegelaten alB privaat-docent in de facul teit der wis- en natuurkunde aan bovenge melde Universiteit, om onderwgs te geven in speciale wiskundige onderwerpen. De gewone audiëntie van den minister van oorlog zal Donderdag a. niet plaats hebben. Ter beschikking van den gouvern-gen. van Ned.-IndiÖ kunnen worden geplaatst 10 per sonen ter benoeming tot commies 3de kl. bg den post- en telegraafdienst daar te lande. Voor nadere bijzonderheden zie men ShCf.no201. De Minister van Marine brengt in de St.Ct. ter kennis van belanghebbenden, dat de nage- noemde jongelingen, in alphabetiche volgorde gerangschikt, in aanmerking komen voor een benoeming tot adelborst 2e kl. bg het Kon. Instituut voor de marine te Willemsoord W. Garrer, S. W. F. Hendrikse, J. Ph. P. Holtrop, J. Lagaay, W. J. Mans, H Nieuwen- huis, R. Polis, H. Spits, A. U. P. F. Vastenou, A. C. Wakerlin. Met wgziging van de aankondiging in St.Ct. van 15 Aug. jl., zgn met ingang van 4 September a. s. benoemd tot adelborst der 3e kl. bg het Kon. Instituut voor de marine te Willemsoord, met beBtemming voor den zee dienst; J. D. Woltorbeek, A Sannes, J. Fruin, F. M. Idzerda, J. H. De Vey Meatdagh, J. W. Cohen Stuart, W. Lubberink, J. C. Knegt- mans, L. W. C. Kooman, H. Van Eeghen, P. Seret, J. Harenmaker, L. J. M. Tholen, H. G. Gerke, J. G. H. H Maokay en C. Pantekoek. Blgkens oen telegram van den gouverneur- generaal van Nederl.-Indië, van 26 Aug. 1905, wordt de gouvernements-koftieoogst op Java voor dit jaar thans geraamd op 72.000 pikols. Op de in de St Cl aangegeven data wordt de Bchout-bg-nacht J. G. Snethlage ontheven van het bevel over de Java-divisie en op non activiteit gesteld. Tevens worden daarop gesteld de luit. t/z. le kl. K. F. Slugs, de luits t/z. 2e kl. A. N. van Santen, J. J. M. Baart, G. R. J. Haentjens Dekker, H. B. L. Braam, J. Heringa, W, A. v Aken, G. J. E. Brutel de la Riviète, G. Duy- chink Sander en L. M. J. Gregoryzoomede de adelborsten le klasse J. M. de Booy, J. van Reede en H. IJssel de Schepper. Allen dienen aan boord von genoemde divisie. De koninklgke trein, die morgenochtend te ruim tien uren te Vlissingen aankomt, stopt te Middelburg om jhr mr A. van Reigers berg Versluys, kumerheer in buitengewonen dienst, gelegenheid te geven daarin plaats ie nemen. Op het perron wordt echter niemand anders toegelaten. De trein wordt begeleid dooi de heeren O. Walraven, inspecteur der exploitatie, H. Thjjs- sen, ingenieur der traotie, en jhr Sandberg van Boelens, ingenieur van den weg. De trein gaat te twaalf uren naar den Hoek van Holland. Het programma voor de feestviering te Middelburg, Donderdag a.s., is thanB verschenen. Het bevat al de namen der 950 kinderen, die deelnemen aan den Kleppermarsoh. Deze zal deB namiddags te half een worden uitgevoerd op de Markt. De feestdag wordt te half negen nut geopend met de uitvoering van koraalmuziek. Te tien uur hebben er godsdienstoefeningen plaats in de Grooto kerk en in de Gasthuis- kerk Lange Delft. Om half twee vangen het bloemencorso en de reclameoptooht hun tournee door de stad aan. Aan den eersten nemen veertien firuia'a deel, aan het corso wordt door twaalf personen deelgenomen. De stoet wordt vergezeld door Euphonia uit Goes, Van half drie tot vjjf nren geeft het muziek korps der dd. achntterjj eene uitvoering op do Groote Marktevenals 's avonds te half zeven terzelfder plaats. Zooala ook bekend, zullen dan lichtbeelden worden vertoondterwjjl bg gunstig weer ons fraaie marktplein, evenals het vorig jaar, zal worden verlioht. De feestdag zal worden besloten met een •groot Bohitterend vuurweik" op het Molen water. Dit is vervaardigd door de Antwerp- sche firma Eug. Hendrikx en Co. Wo ensdag geeft het stafmuriekkorps van het 3e regiment infanterie uit Bergen op Zoom, onder leiding van den heer A. Barbe, woer een concert in den tuin op het Noordbolwerk, alhier. Het volgend programma zal worden uitge voerd Marohe en Cortège uit de opera La Reine de Saba, C. Gounod; F est Ouverture, Lentner; Le dernier Sommeil dc la Vierge, J. Massenet; Groote Fantasie uit de opera Car men, 3. Bizet; Ouverture de 1' opera Zampa, HéroldIntermezzo russe, T. FrankeDans le Sud, exquise Amerieaine, MiddletonValse Lente, Gillet; en De slag bij Waterloo, groote pot pourri, Joh. Coenen. Mr Kronenberg,rechter te Middelburg, zal met September aanstaande optreden als rechter-oommissoris, belast met de instructie van strafzaken in het arrondissement Middel burg. Dit is reeds medegedeeld in de tweede editie van ons vorig nommer. Op de landbouwtentoonstelling te Roo sendaal is de Zeeuwsche Voeder- en Kunst- mesthandel, voorheen S. en M. Boogerd, te Middelburg bekroond met een eersten prjjs voor eene inzending gemengd veevoeder en met een bestuurflprjjs voor eene inzending van acht varkens, met dat meel gevoederd. In de afgeloopen week werden dooi de keurmeesters van vee en vleesch alhier versohillende leverB en tongen van runderen en varkens afgekeurd, als ongeschikt voor de consumptie, en op de gebruikelijke wjjze onder politietoezicht onschadelijk gemaakt. Ui tVlissingen Zondag heersohte daar een buitengewone druktede trams uit Middelburg brachten geregeld volle wagens met passagiers aan, waarvan het meerendeel aan de keersluis uit stapte, om een bezoek te brengen aan onze oorlogsschepen. Honderden maakten van do gelegenheid ge bruik om de Utrecht, die aan de ponton ge meerd lag, en de Noord-Brabant en Gelderland die in de binnenhaven lagen, te bezichtigen; allervriendelgktst werden de bezoekers ont vangen en op heusohe wgze werden de ver langde inlichtingen gegeven- Door de leden der sociëteit Unitas werd Zaterdagavond aan de offioieren van de Java- divisie een feestavond aangeboden. Het koninkljjk Engelsoh jacht Victoria and Albert wordt 7 September aldaar verwacht ter inscheping van den koning van Engeland, die daar 8 September van Mariënbad zal arriveeren op zgn doorreis naar Engeland. Bg het jl. te Kampen gebonden eindexamen is o. a. geslaagd voor luit. kwartiermeester h. t. 1. de sergant H. J. Koole, van het 4e bataljon te Vlissingen. De soldaat J. E., van de 4e comp. 4e bat., heeft sinds Donderdag jl. zgn garnizoen verlaten en is daarin tot heden nog niet teruggekeerd. De heer A. J. W. Landman aldaar is be noemd tot leerling-maohinist bg de maat schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ter standplaats Vlissingen. Door de direotie dier maatschappij is een gratificatie toegekend aan den ondermachinist J. L. Bouff te Vlissingen, voor zgn oplet tendheid en actief optreden, waardoor op 13 Juni 1905 te Fgenoord, bg wachtpost 55, de aanrijding van een troepje kinderen werd voorkomen. gemeentehuis de eerewgn aangebodenen niet, zooala gemeld, bjj den heer dr Metzger aan huiB. Op het feestterrein leidde de heer Van der Bel de oefeningen, die soms afgebroken moes- ton worden wegens den regen. Het Domburgsch Fanfarecorps speelde in een tent op het terrein. Na afloop werd nog een tocht door de ge- Omtrent het turnfeest, Zaterdagmiddag te Dombnrg gohouden, meldt men ons dat het onder groote belangstelling plaats had. Nadat de aankomende gymnasten op den weg door muziek waren begroet en ingehaald, werd aan het bestuur van den Bond op h et Te Borssele viel Vrjjdag een leugdige arbeider van een hoog dilt in een landbouw- schuur op don harden vloer. Tot overmaat van smart kreeg de ongelukkige de losgeraakte balk, waarop hjj had gestaan, op zgn ljjf. De jongen was buiten kennis. Onmiddeljjk inge roepen geneeskundige hulp bevond dat de ljjder inwendig gevaarlijk was gewond. Door burg. en weth. van Hoedeken s- kerke is tot opperbrandmeester te Kwaden- damme benoemd de heer L. Peetere, tot brandmeester do heer C. Cbamuleau, tot onder- brandmeester de heer C. Geus. Tot brandmeester bjj spuit I te Hoedekenskerke is benoemd de heer A. Oele. Den 25sten jaardag der Koningin hoopt men te Wemeldinge op luisterrijke wjjzo te vieren. Morgens wordt eerst een aubade aan den burgemeester gebracht, waarna eene Cantate met pianobegeleiding wordt uitgevoerd. Voorts heeft een optocht met versierde fietsen plaats, gevolgd door een gxooten alle- gorischen, ten deele gecostumeerden optocht. Als historische personen komen daarin voor Luipold van Swaben, eerste baron van Borsele en Heer van Zuid-Beveland, met schildknaap, Jan van Henegouwen, Heer van Beaumont, Blois en Zuid-Beveland, met schildknaap, Frank van Borsele, Graaf van Oostervant, met gevolg, Filips de Lalain, Heer van Ville, Baron van Borsele en Heer van Zuid-Beveland, met gevolg, Antonius de Lalain, Graaf van Hoogstraten, Baron van Borsele en Heer van Zuid-Beveland, met gevolg, mr Pieter Coomans, Burgemeester van Goes, Ambachtsheer van Wemeldinge, met N. Dominicus, kapitein der Landmacht van de Heerljjkheid Wemeldinge. Verder worden de armen bedeeld, hebben volksspelen plaats, wordt een muziekuitvoering gegeven, wordt een fietsoptocht met verlichting gehouden eneindeljjk oen vuurwerk afgestoken. Vrjjdag wordt een kinderfeest gegeven. Zaterdagmorgen sprong in die gemeente van de sleepboot Stad Antwerpen de stoom pijp, waardoor de stoker door de ontsnap pende stoom zoodanig werd verbrand, dat direct geneeskundige hulp noodig was. Na verbonden te zgn, is hg met de plaatsvervan gende boot Oosler Schelde naar Dordt vervoerd om daat in het ziekenhuis te woiden opgenomen. O De heer J. M. Sturm, geboren te K a t s, is benoemd tot adjunct-jjker. Zaterdagmiddag heeft te Scharendjjke, gemeente Eikerzee, een ernstig ongeluk plaats gehad. Twee paarden, vooi een wagen met mest gespannen en toebehoorende aan den keer Joh Flohil, van Ellemeet, schrikten van eenige kinderen, die op een hoop grint speelden, en sloegen op hol; zg overreden de vrouw van L. de Jong te Scharendjjke die daorbjj ernstig aan haar rug gewond werd en Zondagmorgen naar het ziekenhuis te Noordgouwe is vervoerd. In hunne vaart holden de dieren de haven van Scharendjjke op, waar zg den wagen van den molenaar L- van den Hamer van Brouwers haven, verbrijzelden. Daarna vielen zjj van den djjk, waarbg zg nog schipper M. de Jong aanreden, die daardoor in een sloot viel doch met den schrik en een nat pak vrjj kwam, Toen werden de paarden, welke ook aan de huid zeer gekwest waren, tot staan gebraoht. De voerman was nog bjjtjjds van den wagen houden openbare zitting had de uitspiaak plaats in de zaak van Th. v. d. M., Sas van Gent, als vader van zgn minderjarigen zoon J. v. d. M., contra eene beslissing van het bestuur der Rijksverzekeringsbank. Klager's vordering werd ontzegd. De raad was op grond van de processtukken van oordeel, dat de ongeschiktheid van klager juist door het bestuur is geschat op 30%, en aan klagers zoon diansvolgens terecht door dat bestuur eene rente van 21% van zgn dagloon was toegekend. Niet-ontvankeljjk verklaard werd het beroep, ingesteld door J. v. Z., Vlissingen, omdat deze niet had voldaan aan eene uitnoodiging om een gepleegd verzuim te herstellen. kerknÏÉows. Wekehjksche opgaaf betreffende de Ned. Hero. kerk. Beroepen naar: Harderwjjk H. J. Roscam Abbing te Weesp; Helder A. J. Werner te Noord SchermerLelkena F. Postma, oand Solium en Ballum P. Groot, candWorknm G. W. C. Vunderink te Hoogeveen. ingenomen naar De Meern A. B. te Winkel, cand. Bedankt voor: Zoutelande, Bleiawjjk en Nieuw- veen door A. B. to Winkel, cand. on voor Oosterond door L. G. do Jonge, cand. Gereformeerde kerken. Aangenomen naar Lollum door A. H. Niobber te Burum. Bedankt voor: Ovorschio door A. Hoeneveld te Rotterdam. Doopsgezinde Broederschap. Bedankt voor: Medemblik door I). Pottinga Wz. te Baard. Tot commies der post erg en en telegraphie 3e klasse m Ned. Indië ia benoemd de heer L. van Brakel H.Mz., thans klerk der postergen en telegraphic 2de kl. te Neuzen, OUDERWIJS. Te Wageningen slaagde voor do acte landbouw (1. o.) de heer A. J. Calliber, ondor- wgzer te Zwolle, vroeger te Middelburg. Tot tjjdelfik leeraar bg de Rgksnor- maalschool voor teekenonderwjjzer te Amster dam is benoemd de heer H. J. Rutters. werk- tuigk. aldaar. Aan minister J. Kraus is, op verzoek, eervol ontslag verleend als hoogl. in de weg- en water bouwkunde en als rector magnificus aan de Tochn. Hoogesohool te Delft. rechtszaken. Raad van beroep ongevallenverzekering te Middelburg. i In de heden (Maandag) door dien raad ge Gemeenteraad van Goes. Zitting van Zaterdagmiddag 3 uur. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig met kennisgeving de heer W. Ka- kebeeke. Onder de ingekomen stukken behoort een adres van de onderwijzers houdende verzoek om wgziging te brengen in do salarisregeling, welk adres gesteld wordt in handen van burg. i weth. ten fine van advies. Verder van den minister van binnenlandsche zaken de mededeeling, waarom hg afwijzend heeft beschikt op het verzoek der gemeente om ontheffing van de verplichting der jaarlgk- sche uitgaat (t225Q.—voor de Hoogere Bur gerschool. De minister verwgst naar de raadszitting van 13 Juni 1900, toen de raad zgne ingeno menheid betuigde met de regeling. De beer Van der Leeuw herinnert dat ds vorige minister gezegd heeft, een barmhartige schuldeischer te zullen zgn en dat hg eene ontheffing van het bedrag in 't vooruitzicht heeft gesteld. Besloten wordt tot teruggave aan 0. Oranje van betaald vergunningsrecht tot een bedrag van f 18.75, zulks in verband met de gedanen afstand van de ten zgnei name staande ver gunning. Aan C. A. Schuerveld wordt op zgn verzoek vergunning verleend tot het hebben van uit weg voor te bouwen woningen aan den West- singel tegen eene jaarlgksche retributie van f 1 per uitweg. De rekening van het burgerljjk armbestuur over 1904 wordt goedgekeurd in ontvang op f 65.418.52, in uitgaaf op f 57.815.24, dus met m goed saldo van f 7.603.28. Ook wordt goedgekeurd de rekening van het gasthuisbestuur over hetzelfde jaar. De ontvangsten bedragen i 16.679.28', do uitgaven f 14.806.71' en het goed saldo f 1872.57. Voorloopig vastgesteld wordt de gemeente- rekening over 1904 in ontvang op 1164.490 45', in uitgaaf op f 159.039.62, dus met een voor- deelig saldo van f 5450.83. B009IENVERK00P. Vervolgens komt aan de orde een voorstel ,n burg, en weth. om de navolgende boomen verkoopen: 99 zachte olmen aan de West- havendjjk, 108 dito op het Roosjeshof, 9 dito aan den Poelweg III, en 2 dito op de atgem. igraafplaats. De opbrengst wordt geraamd op f 4000, f 970, f 150 en f 70totaal f 5190. Do boomen van het RooBjeshof zullen alleen gerooid moeten worden, wanneer het verzoek van den heer J. Th. Pilaar, inzake het ver krijgen van een gedeelte grond in erfpacht, wordt toegestaan. Burg. en weth. doen nu reeds het voorstel tot verkoop, omdat daarop goedkeuring noodig is van Ged. Staten en de afdoening van het verzoek van den heer Pilaar te veel vertra ging zou ondervinden wanneer daarmede moest worden gewacht tot de behandeling der be grooting. Verder stellen B. en W. voor: le in te planten aan den Westsingel 170 zacbteol men en 9 dito aan den Poelweg Hl, waarvoor de kosten geraamd worden op f 165; en 2e de eventueel te verkrijgen gelden van bedoelden boomenverkoop te bestemmen voor verbetering ter bestrating en rioleering in de gemeente, waarvoor nadere plannen zullen worden over gelegd. De financieele commissie kan zich met het voorstel tot verkoop van boomen vereenigen. Wat betreft de 108 zaohte olmen op het Roosjeshof lioht zjj toe, dat dit niet uitmaakt de geheele beplanting v&n dat schilderachtig

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1