MIDDELRURGSCHE COURANT. Maandag 14 Augustus. Uit Stad e» Proviim BUITENLAND. IP. 190. 148e Jaargang. 1908. Doze coarant veriohijnt d a g e 1 ij k a met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp., f2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THERMOMETER EN VERWACHTING. 12 Aug. 8 u. vm. 63 gr., 12 u. 68 gr., av. 4 u 69 gr. F - Verwacht: zwakke tot matige W. wind, bewolkte lucht, waarachjjnljjk droog weer, dezelfde temperatuur. Advertentiën20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorto-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 1—7 regels 1.50; elke regel meer 20 cent, Beclames 40 cent per regel. Grooto lettors naar de plaats, diVzg innemen. Tot de plaatsing van advertentiën en reclames, niet afkomstig uit Zeeland, betreffende Bondol, Nijverheid en Geldwezen, is uitsluitend gereohtigd het Algemeen Advertentie-Bureau A. DU LA MAR An., N.I. Voorburgwal 306, Amsterdam. Bg deze courant behoort eea Bijvoegsel Middelburg 12 Augustus. Nu de vrjjzinnige kiesvereeniging Alge meen Belang te Vlissingen met groote meerderheid den heer C. A. Kalbfleisch candidaat stelde voor lid der Provinciale Staten, na is het de plicht van alle vrij zinnigen in dat district om niet alleen Dins dags a.s. op hem hun stem uit te brengen, maar ook om voor hem zooveel moge- 1 ij k te ijveren. Allereerst uit algemeen politiek oogpunt. Het nauw verband tnsscben de Provin ciale Staten en de Eerste Kamer dwingt daartoe. Wij hebben het voorrecht dat met Sep tember de Tweede Kamer om is. Maar nu dient het oog vooral gericht op onB Hoogerhuis, dat eene anti-liberale meerderheid heeft. Daarin verandering te brengen moet het •treven van onze p&rtjjgenooten zijn. En al zal dit zeer langzaam gaan of liever juist daarom zonden wij zeggen geen enkele gelegenheid mag verzuimd worden om dit doel te bereiken. De vrijzinnige kiezers in het Vlissingsche distriot bedenken dit wel. Eiken zetel, dien zij de tegenpartjj, in dit geval den antirevolntionnairen, kunnen ont nemen in het Provinoiaal college, brengt hen een stap nader tot het door ons aan gewezen doel. Daarop aij de bijzondere aandacht ge vestigd. In de tweede plaats is het gewensoht zioh voor don heer Kalbfleisch op de bres te ■tellen omdat hij een zeer goed lid der Staten zijn zal. Hij toch is een bezadigd, werkzaam man. Hoe algemeen geacht hij in zijne woon plaats is, bleek nog bij de jongste stem mingen voor den raad, toen zelfs de anti revolntionnairen hem candidaat «telden. Een bewijs dus hoezeer ook zij hem waardeereu. De gemeenteraad aohonk hem een blijk van vertrouwen door hem te benoemen tot wethoudereene betrekking die hij met toewjjding vervnlt. Hij bewijst bovendien aan tal van nut tige instellingen zeer goede diensten. Zoo U hij penningmeester van het JVwfidepar- tement, voorzitter van de spaarbank en de volksbibliotheek van die afdeeling, en president der afdeeling van den Volktbond, Vereeniging tegen drankmisbruik; terwijl hg op verschillend ander, maatschappelijk on kunst-gebied zich ook zeer verdienstelijk maakt.Hij was een der stichters van het nieuwe Weeshuis en van de Oudheidskamer, twee voor VliBsingen zeer nuttige instellingen. Hij is bovendien een onafhankelijk man, die alle gelegenheid heeft zioh geheel te wjjden aan de betrekkingen, welke hij op zich neemt, en zeker ook die van lid der Provinciale Staten met ijver zal vervullen. De ingezetenen van Ylissingen zullen stellig zich wel een gang naar de stembus getroosten om aan een algemeen geacht medeburger, als de hoer Kalbfleisch is, een zetel in die Staten te verschaffen. En op het platteland dienen de vrijzin nigen, die in Juni zich zoo dapper kweten van hunne taak, hen in dat verlangen steunen. De heer J. J. van der Harst te Koude- kerke, de candidaat, voor wien men in 1904 met zooveel sucoes den strijd heeft gevoerd, toonde ditmaal zioh niet genegen een can- didatuur te aanvaarden. Dat nu daarom allen die hot vorig jaar hun stem op hem uitbrachten, zich veree- nigon op den heer Kalbfleisch. En wanneer dan zooals te verwachten is Ylissingen zich in het bjjzonder inipant voor zijn wethouder, dan is er wel kans dat Dinsdag a. tot lid der Provinciale Staten gekozen wordt de heer e. A. KALBFLEISCH, Tan den Haagschen Toren. Over de oplossing der ministerieele crisis )g steeds geen definitief nieuws. Misschien .1, als dezen u bereikt heeft, het lang ver beide ministerljjstje in de Staatscourant staan, maar een bepaalde aanwjjzing daartoe heb ik niet. Trouwens geheel deze ministercrisis is als het ware bniten het pnbliek en de pers om gegaan. Van het oogenblik af, dat mr Bor- gesins zjjn pogingen om een kabinet te for- meeren begon tot op den huidigen dag toe waren de persberichten daaromtrent even sober alB spaarzaam. Hoe heel anders zon dat over de grenzen toegegaan zjjn als daar in oritieke om standigheden een zeer ingewikkelde toestand tot oplossing moest gebracht worden Ons kikkerbloed en misschien ook nog wel een weinig atavistische nawerking van het vroegere regentenregiem maakt ons immum voor wat noemt een opgewekt politiek leven. Al leen met de verkiezingen, als er van de poli tiek een relletje gemaakt wordt, komt er bjj de groote massa een beetje vuur en beweging in, maar zoodra is die opwinding weer gezakt of met de belangstelling voor de politiek van de groote massa is het gedaan. En ditmaal zoo finaal, dat men over de geheele crisis bjj - na door niemand hoort spreken. Het drnkst maken zich nog de mannen van de rechterzjjde, die er niet over uitgepraat geraken, hoe dood jammer het is, dat het Kajpor-gouvernemeni afgedaan heeft. De stem ming in die kringen is dan ook nog even bitter als op den eersten dag na de herstem mingen en zjjn myn informaties jnist, dan moet het daaraan voor een groot deel toe te schry ven zjjn, dat er zoo getobd wordt met de kabinets formatie. Immers en dat is zoo duideljjk als iets is het voor een man van naam en positie, die bereid is als minister voor de Kamer op te treden, een groot verschil of bjj een inderdaad loyale oppositie tegenover zioh kr jjgfc of een oppositie, welke alleen in naam loyaal belooft te zjjn, maar waarvan de leden zich in privé uitlaten op een toon en een manier, die in dit opzicht weinig goeds voorspellen. Natuurljjk maakt dit de positie van den kabinets-formatenr, die toch al beperkt in zjjn keuze is, nog lastiger, want tegen dit werken achter de sohermen gaat het bezwaarlik wat in Sfandaard-Btjjl heet: een contra-actie" te stellen. Het opzienbarend en met groote plechtig heid in scene gezet vertrek van dr Knyper, •uitgeleide gedaan door zjjn mede-ministetB" is wel een bewjjs, dat tot zelfs de leider zich zeer weinig gelegen laat liggen aan de goede vormen, welke in zulke omstandigheden af tredende ministers tegenover hun opvolgers plegen in acht te nemen. Het ljjkt wel alsof een huurder uit zjjn huis trekt precies op den datum, 4 jaar nadat hg erin getrokken is. Wilde daar bjj die manifestatie van die »ambt- genooten" op het station soms ook publiekeljjk uitdrukkenik heb er niets meer mede te maken, trek er tusschen uit, het is vandaag al één dag over den tjjdis mjjn opvolger nog niet gevonden? De geheime roerselen van des premiers hart zjjn my natuurljjk niet bekend, maar dat die parade-uittocht niet zonder opzet geschiedde, dat zal toch wel niet tegengesproken worden of was dat misschien een laatste «spontane" Kuyper-hulde En nu volgt zoo waar de heer Van Weede, gewezen minister van buitenlandsche zaken, ook al dat voorbeeld; trekt er ook tusschen uit voordat er nog een opvolger benoemd is. Werkeljjk als dat nu eens een liberale of te wel de >vryzinnigheid" gedaan had, was er niet moord en brand geschreeuwd door geheel de rechterzyde Maar nu dT Kuyper zich zulke dingen ver oorlooft, is dat dadelyk uiterst correot en beleefd geworden. Of het ook tjjd werd, dat dat regime een einde nam! Waaraan ook eenn een einde moest komen, is aan het voortdurend opbreken en weder toemaken, om na een paar weken weder opge broken te worden, der straten. Den Haag is daarvoor beruoht, maar zooals het tegenwoor dig is, heb ik het nog niet bjjgewoond. Bjjna alle drukke verkeerswegen zjjn thans versperd, hetgeen nog tot daar aan toe is, maar wat erger iseenige haast om zoo spoedig mogelyk de straten weder begaanbaar te maken, wordt in hot geheel niot betracht. De Prinsonatraat is nu al een maand lang gebarricadeerd, de Groenmarkt dito-dito, do geheele Zoutmanstraat ligt opgebroken en is het op verschillende punten van de stad gesteldom de veertien dagen gaat de boel open en dicht. Nu is het volkomen waar, dat wjj hier in een overgangsperiode verkeeren geen aiphalteering of trambouw kan plaats hebben zonder straten opbreken, maar waarom kan dat niet in eigen beheer geschieden en waarom kan bjj P. W. geen Straten-departe ment worden opgericht geljjk te Rotterdam met zooveel sucoes werkt Als er nu in den raad over geklaagd wordt heet hetwjj kunnen 's naohts hier niet doorwerken. Maar dan vraag ik in alle bescheidenheidwas er don niet een man te vinden geweest die wel kans gezien had 's naohts door te werken Beter nog als het werk in eigen beheer was uitgevoerd, zou dan niet wat op te vinden geweest zjjn, dat de heer wethouder van P. W. een meer bevredigend antwoord had gegeven? Nu is het eenvoudig een schandaal, evenals de groote snelheid waarmede de electrisehe trammen hier xyden en bljjven ryden, ondanks de vele klachten welke hierover van het publiek zjjn vernomen. Het is en Btaat schneidigdie vliegende trammen, en is dividend-spekkend voor Scheveningsche trust, die geen minunt en gt bezoeker kan miBsen, maar de tram is er voor het publiek en niet voor de trast en het publiek is op zoo'n doodenrit por elec trisehe tram heelemaal niet gesteld. Enfin, eerst zullen er eenige dooden moeten vallen eu dan zal de vaart ook wel verminderen. Yoordien zal de snelheid van een goederen trein wel gehandhaafd bljjven. Waar nu wèl een eind aan gekomen it aan den courantenoorlog, dien wjj hier van November a. p. af beleefd hebben. Land en Volk is verdwenen en komt nu nog tot 1 Ootober alleen uit als het ochtendblad van Hel Vaderland. Eventjes 70 mille zjjn or in die onderneming verdwenen, die zuiver en alleen ten doel had het andere liberale orgaan dezelfde politieke richting oononrrentie aan te doen. Eenige behoefte aan een ander orgaan bestond er niet; daarom was dat van den beginne af aan een dood geboren kindje. Tooh hebben nog eenige kapitalisten er een alordigen dnit voor over gehad om dat zaakje een maand of tien aan don gang te houden. Eigonljjk iets dat niet zoo wonderlgk is als het wel schjjnt, want van rjjke menschen is het in don tegenwoordigen tjjd een soort van sport hun geld te steken in »een nieuw groot dagblad". Dat zjjn zoo van die millionnairs phantasieën, evengoed als oen postzegelverza melaar maniac voor een postzegel van Maurit- sius van het jaar 1854 met plezier 5000 neertelt. Zoo'n zegel staat goed in het album en zoo schjjnt het gekleed te staan als men een goed gevulde brandkast heeft dat daarin ook couranten-aandeelen opgeborgen zjjn. Maar het moeten aandeelen zjjn in een «nieuw groot dagblad". Vooral nieuw en vooral groot evenals de rjjkdom van den bezitter gemeen- ljjk nieuw en groot is. Dat is je ware en staat uiterst deltig eu gekleed. Met dat al is het de vraag of dat gescharrel nu wel dienstig is aan het prestige, dat de journalistiek, in haar geheel genomen, in de oogen van het publiek dient te behouden. Als de pers werkeljjk orgaan van de publieke opinie wil bljjven, dient in de eerste plaats het pnbliek zoo'n zaak als ernBtig op te vatten en niet als oen ding waarvan gezegd kan worden»zoo zie je het en zoo zie je het niet". Dat geeft een deuk aau het prestige van de journalistiek, en van prestige moet zy toch leven. Daarom zjjn zulke couranten nog wel groote en nieuwe organen die ver schenen en verdwynen binnen het jaar en waarvoor niemand een bestaansreden kon of kan opgeven, zeer fataal voor do journalistiek. Want is er werkeljjk eens behoefte aan een of ander orgaan, dan zeggen natuurljjk de geldmannenik dank je, kjjk maar eens naar Land en Volk. En zoo kunnen nuttige zaken en onderne mingen tegengehouden worden door den ver keerden opzet en uitvoering van een andere onderneming. Het plezierigst zjjn er echter de oude abonné's van het gewezen Dagblad toe. In November a. p. zjjn ze »overgedaan" aan Land en Volk a raison van, geloot ik, f 2.50 per stuk en nu zjjn ze weder «verkocht'- aan Het Vaderland. Of zo meer of minder waard zjjn geworden in deze 9 maanden, dat vermag echter niot uit te maken Uw getrouwe Torenwaohtor. Den Haag, 11 Aug. Uit Vlissingen scbrjjft men ons: De tentoonstelling van voorwerpen, in ledige en vervaardigd, georganiseerd door de ver eeniging Vlissingen Vooruit, zal Vrjjdag te drie in het voorlokaal van het gebouw De oude Vriendschap, geopend worden. Die opening zal een feestelyk karakter dragen. Het aantal inzendingen op het gebied van sny-, zaag- en smeedwerk is vry groot, terwjjl de aideelingen schepen, schilderden en teeke- ningen, nuttige- en fraaie handwerken eene groote verscheidenheid bieden. Zoo zal er te zien zjjn een collectie voor werpen, vervaardigd in de weesinriohting te NeerboBch, terwjjl ongeveer tien aideelingen van de vereeniging Tessclschade diverse voor werpen inzenden. De kleine zaal wordt bestemd voor tentoon stelling van voorwerpen van onderwijsinrich tingen, terwjjl het aohterlokaal de poppen- afJeoling zal bevatten. j gunstig weer zullen 's avonds in den tuin concerten plaats hebben, terwjjl het optreden van mynheer CacadornB heel wat bezoekers zal lokken, daartoe tevens uitgelokt door den matigen entréeprjjs. De tentoonstelling bljjit 12 dagen geopend. Yolgens een bericht in verschillende bladen zal Hr. Me. Noord-Brabant van de Java-divisie door de Kon. Maatsohappjj De Schelde van nieuwe ketels voorzien worden. Men is ook thans hier met do voorbe reidende werkzaamheden voor de stoomtram begonnen. Op de Loakade wordt, door middel van een kraan, grint gelost, en Bpo zal een aanvang gemaakt worden met den aanlog van den tramweg. Ook op den Ylissingsohen weg schiet men al goed op. Men is daar druk bezig met het heien. Het werk lokt veel bekjjks. Vrijdagmiddag te vier uren, men had het werk ietwat vervroegd, heeft men aan don voet van het duin onder Vrouwepolder het eerBte der twee kolossale stukken doen zinken, waarvan in ons nommer van Donderdag sprake 'as. Het zinken is uitstekend geslaagd. Uit Domburg schrjjft men ons Evenals het vorige jaar wordt ook gelukkig in dezen zomer voor goede muziek gezorgd. Het waren de heeren De Jong, vader en zoon, uit Middelburg, die Vrjjdag aan een zeer groot auditorium een avond van kunstgenot bezorgden. Van de ensemble stukken vonden wjj het mooist een sonate voor piano en viool van den Parjjschen organist en componist C. Franck, een geboren Luikenaar. De viool had hierin een mooie voordracht. Deze sonate, met hare vreemde motieven, vormde een pakkend con trast na Beethoven en Chopin. Wat het solospel van deu pianist betreft, we werden het luisteren niet moede. Vooral gingen we op in de sonate in As voor piano van Beethoven. Hoe zangerig was het laatste gedeelte daaruit, de Fagahoe weelderig hot slot 1 Het luid en aanhoudend applaus was meer dan verdiend. Bjj de hulde, deu heer K. de Jong herhaal- deljjk in dit blad gebracht, behoef ik aller minst iets te voegen. Zjju talent is verre boven mjjn lof verheven. Onder politiegeleide is naar Goes terug gebracht een minderjarig meisje, dat te Rot terdam in een berucht bierhuis was aangetrof- n. Een eervolle vermelding met 5 beloo ning is door den directeur-generaal der Staats spoorwegen toegekend aan den ploegbaas J. M. Jellema en den wegwerker van de S. S., J. Govers, voor hunne activiteit en hun beleidvol optreden bjj den brand op het stations- empla cement te Goes op 15 Juli jl. (O. Crl Bjj kon. besluit is benoemd tot burge meester der gemeente Borssele J. L. Richel Verder is, op verzoek, eervol ontslag ver leend aan J. Pilaar, als kapitein-commandant van de rustende schutterjj te Goes. Deze besluiten zjjn reeds medegedeeld in de tweede editie van ons vorig nommer. Te Driewegen is tot wethouder be noemd, in de plaats van den heer C. de Jager, de heer M. de Dreu. Vrjjdag is te Zierikzee plotseling overledon de heer mr J. C. M. W. Roosenbnrg, griffier bjj het kantongerecht. De overledene, vroeger substituut-griffier bjj de arr.-reohtbank te Amsterdam, was eerst sedert kort te Zie rikzee in functie getreden. Op een vraag of de secretaris Gezondheidscommissie tevens lid van den Gemeenteraad mag zjjn, heeft de redactie van de Gemeentestem geantwoord, dat de Gezond heidscommissie rekenplichtig ia aan den Raad en dus een aan hot Gemeentebestuur onder geschikte administratie, zoodat haar secretaris, die aan haar rekenplichtig is, onder uitsluiting van art. 23g der Gemeentewet valt. Wanneer Ged. Staten van Zeeland die deelen, kan te Zierikzee spoe- verkiezing worden tegemoet gezien zegt de Z.Nbde. De heer mr F. C. van Deinae, lid van den raad van Neuzen, heeft een schrjjven gericht aan de liberale kieavereoniging De Vrijheidwaarin kjj mededeelt voornemens te zjjn te bedanken voor het lidmaatschap van den raad als de daardoor vacant komende plaats door een katholiek kan worden ingenomen. Hjj verzocht daarvan ook mededeoling te doen aan de andere, de antirevolutionnaire kies vereeniging en deze to vragen of zjj in dat geval bereid is, niet alleen zelf geen tegen- candidaat te stellen, maar tevens een eventu- eele antirevolutionnaire of andere oandidatuur, buiten de kiesvereeniging om gesteld, te be streden. Alleen bjj beantwoording dezer vraag in bevestigenden zin zou de heer Van Deinso zjjn zetel ter beschikking der katholieken stellen. Na bespreking van dit schry ven in de Maandag gehouden vergadering van De Vrijheid, w&arbjj bleek dat de bedooling ten zeerste werd geapprecieerd, werd besloten van den brief mededeoling te doen aan de antirevolu tionnaire kiesvereeniging en het comité der katholieken en, wanneer overeenstemming kan worden verkregen, verder te onderhandelen. Zoo meldt de Tern. Crt. In hetzelfde blad wordt aan den hoer J. Nelemans, ingenieur van 'a rjjks waterstaat le kl. te N u t e n, die, zooals gemold, 1 Nov. a. naar Utrecht wordt verplaatst, hulde gebracht voor wat hjj gedurende zjjn 16 jarige werk zaamheid te Neuzen heeft verricht. Herinnerd wordt aan zjjn verdiensten als waterstaats-ambtenaar en ook aan die ten op zichte van de gemeente en hare burgers. Te Sluis heeft een leurder met para- pluies, na in een logementje den nacht te hebben doorgebracht, zonder de kosten vau het logies betaald te hebben, zich verwjjdsrd. Toen zjjn patroon, die met hem de dorpen zou bezoeken en het door hem gelode geld in ontvangst zou nemen, te Sluis kwam, vond hjj den vogel gevlogen met de ten verkoop be stemde parapluies, die een waarde van onge veer f 200 vertegenwoordigden. De ontrouwe leurder iB te Antwerpon ge arresteerd. Rualand's kroonprins, de long verwachte, vurig gewenschte Cesaren witch Alexis, wordt heden een jaar. Die dag zal wel, zooals gobruikelyk, feestelyk gevierd worden. Het klinkt 'anders wel als een parodie Rusland viert feest Waarijjk veel reden om feest te vieren is niet. Men had gefluisterd, en het was als een publiek geheim rondgedragen door het volk, dat op den jaardag van het Kind van Staat een overvloedshoorn van publieke vrjjheden over het arme, ontredderde land zou worden uitgestort. Wjja zal men doen met niet veel, of liever met niets te verwachten. Onder den dwang der revolutionnaire woe lingen had men zich dan eindeljjk gezet om de eischen van het volk te bespreken en men beweert zelfs uit betrouwbare bron te weten dat de ministerraad met 22 togen 5 stemmen principieel besloten had tot het in het leven roepen van eene volksvertegenwoordiging. Helaas, de regeering voelt zich thans, nu de revolutionnaire beweging, als reeds zoovele mslen, weer in plaatseljjke uitbarstingen ver- loopen is, sterker dan ooit. Dit blykt -wel uit het brutale opleven der censuur en het voornemen om de vermetele deelnemers aan het Zemetvo-oongres ter ver antwoording te roepen en ook uit het huivering-wekkend aantal doodvonnissen, die voltrokken worden. Voorwaar, Rusland viert feest! Maar aan de schemerende kimmen van den 12en Augustusdag zal de stralende vryheidszon voor het Russische volk niet verrjjzen. Men zal dus voorzichtig doen met, zooals een wjjze heeft gezegd, den dag van heden niet te prjjzen voor hjj voorbjj is. DK OORLOG. Zelfs op het oogenblik, waarin de gevol machtigden der beide krjjgvoerende naties met elkaar conforeeren. bljjven de Mandsjoerjjsohe legers een activiteit ontwikkelen, grooter zelfs als vóór eenigen tjjd, toen nog geen sprake was van vredelievende ideeën. Nu reeds ge durende een dag of vier toch bereiken om, weliswaar korte en weinig zeggende, berichten over een serie kleine voorposten-gevechten, welke thans, naar het schjjnt, een gevolg zjjn van Linjevitch aanvallend optreden. Sotnia's kozakken, gerugsteund door artillerie, sohjjnen weer bezig met hun oude krjjgstactiek van even eens gauw hun slag te slaan en alt 't al te warm wordt spoorslags te verd w jjnet

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1