MIDDELBURGSCHE COURANT, Vrijdag 28 Juli. Uit Stad en Provïim N°. 176. 148" Jaargang. 190S. Doze courant verschijnt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs por kwartaal, zoowel voor Middelbnrg ala voor alle plaatsen in Nederland franco pp., 2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THERMOMETER BN VERWACHTING. 27 Juli. 8 o. Tin. 72 gr., 12 n. 82 gr., av. 4 n 79 gr. F Verwacht: zwakke wind, bewolkte lacht, ieti warmer weer. Advortontiën20 cent per regel. Bij abonnemont veel lagor. Goboorto-, dood- en alle andore familieberichten en Dankbetuigingen van 1—7 regels 1.60; olke regol m 20 cent, Reolames 40 cent por regel. Groote letters naar de plaats, dio zij innemen. Tot de plaatsing van advertentiën en reclames, niet afkomstig uit Zeeland, betredende Handel, Njjverhoid en Geldwezen, is uitsluitend gerechtigd het Algemeen Advertentie-Bureau A. DM LA HAS An., N.Z. Voorburgwal 366, Amsterdam. Middelburg 27 Juli. KLACHTE. Et rees drieërlei klachte van rechts. Vau den beginne aan zou tel zjjn opgetreden tegen bet «christelijk" kabinet. De verkiezingsstrijd zou van links met na meloos minne middelen zjjn gevoerd. Na de overwinning links behaald is, zon men er mede in de war zitten daar anders wel spoediger een kabinet gevonden zou zjjn. Tegen deze drie klachten past een besliste ontkenning. Nimmer iB een kabinet met zooveel cour toisie bejegend door de oppositie als het niiterie-Knyper. De oud-liberalen waren zelfs zeer in hun nopjes met dit kabinet en onbe- gTjjpeljjkerwjjs heeft zich hun inschikkelijk heid zelfs nog voortgezet, toen de partijzucht van kabinet en rechterzijde reeds al te duidelijk gebleken was. Waren Talma en de zjjnen, de toenmalige democratisch aangelegden onder de anti-revo lutionairen, wat beter opgekomen voor de «kleine luyden", zoodat het ministerie niet ge heel had kunnen afzinken naar den conserva tieven hoek, de toestand ware gansch anders geworden. Maar, geljjk Schaper het uitdrukte, de demooratie van Talma bleek talmi-demo- oratie. Dat de verkiezingsstrijd links met nameloos minne middelen zou zjjn gevoerd, is eenvoudig een der vele onwaarheden, die gedurende den tjjd van spanning, welke achter onB ligt, van christelijke zjjde zjjn gedebiteerd en met groote driestheid telkens herhaald. Wie echter weet hoe de verkiezingsstrijd werd ingezet van ohristeljjke zjjde in de Feestzaal in de Willemstraat in Den Haag; wie zich herinnert op welk een diapason daar hit christelijk verkiezingsorchest werd ge stemd wie de beweringen onthouden heeft, dat de Tariefwet ongeveer alleen op weelde artikelen zou drukken, dat prof. TreuD het geld van de boeren wilde halen, enz. enz. zal heel wat anders verhalen omtrent de oor zaak, zoo het peil van den verkiezingsstrijd daalde. Wjj laten nu nog het deelnemen aan den verkiezingsstrijd van tallooze predikanten in actieven dienBt daar. De derde klachte is nog zonderlinger. Wanneer toch kwam in 1901 het kabinet van den heer Kuyper publiek Immers ook pas 30 Juli. Eu de leider van de gecoali- seerde partgen had een meerderheid van sta vast aohter zich, van personen, die, zoo ze al niet allen tegen hem op zagen, toch goeddeels ver plicht zouden zjjn hem te volgenmaar de kabinetslormeerder van links Dank zjj het plattelandskiesreoht, waaronder wjj leven, heeft hg niettegenstaande het volk het Kuyper-rógime ondubbelzinnig heeft afgekeerd geen voldoende meerderheid om een kabinet te kunnen samenstellen alleen uit vrijzinnig-democraten en C/nre-liberalen. Sa mengaan met de oud-liberalen is een gevaar lek spel en de sociaal-demooraten vallen na tuurlek buiten de formatie. Bovendien is de Eerste Kamer uit de gematigde aleer gebracht, waarin zjj zich steeds bevond. Voetangels en klemmen genoeg instru menten, die nog vermeerderd worden door de houding der kerkeljjken, die wel steeds ge schreeuwd hebbenpaBt toch op menschen voor de zweep van Troelstra, maar die nu bljjkbaar erg veel lust hebbon om die zweep op de ruggen der vrjjzinnige partgen te doen De klachten van rechts zjjn derhalve alle even ongegrond. Ware het kiesrecht behoor lek geregeld, er zou een verpletterende meer derheid tegen de kerkeljjken zjjn verkregen en bet eenige, waarmede deze heeren der de kiezers nog eenig krediet zullen kannen herwinnen, is dat zg voortaan den godsdienst maar buiten de politiek laten en van karie meewerken aan maatregelen in het belang der kleine luyden, die thans aan de orde zul len moeten komen. Na het opstapelen van de uitgaven door het christelijk kabinet, zonder dat daarvoor mid delen zjjn aangewezen (behalve door het fameuze Tarief, dat nu natuurljjk weg is), zal er ontzagljjk tekort zjjn op de begrooting; oorlog, marine en onderwjjs-uitgaven zullen dit tekort doen zwellen. Nieuwe belastingen moeten er dus komen, als niet bezuinigd kan worden. Bezuinigd kan worden op oorlog en marine; door de staatsexploitatie der spoorwegen kunnen ook een paar millioen worden kregon, maar nieuwe belastingen zullen daar naast noodig zjjn. Laten deze dan in de eerste plaats niet drukken op den kleinen man. Voor maatregelen als deze zal echter alleen dan een meerderheid te vinden zjjn, als allen, die van goeden wille zjjn, medewerken. De anti-these is nu eenmaal veroordeeld. Het Nederland8che volk heeft getoond voor de zooveelste maal, dat het niet van een predikanten-regeering gediend is. Verzedeljjking by de wet wenscht het niet; zg mislukt altjjd. Waarom zouden nu de predikanten, die 1 Thorbeoke's woord den geest meer moeten richt hebben op het hiernamaals don op het ondermaansche, zioh voortaan niet uitsluitend wjjden aan hun herderljjk werk en de politiek laten aan de staatslieden? De godsdienst en de Btaatkunde zullen er beide wel bjj varen. V. D. PREDIKANT-KAMERLID. In De Nederlander iB een breed betoog opge nomen van dr J. Th. de Visser, gerioht tegen de beweging, dat de Synode der Ned. Herv. Kerk het predikambt onvereenigbaar verklaren e met het lidmaatschap der Tweede Kamer. Dr De Visser meent, nu hjj «uitsluitend pre dikant" is «over het zich inlaten van predi kanten met de politiek en de oomblnatie predi kant-Kamerlid geheel onpartjjdig een woord te kunnen zeggen". eene stelling welke wel nog voor tegenspraak vatbaar schjjnt, en welke misschien maar beter ook in de pen van dr De Visser gebleven ware. Onpartgdig- heid toch kan van hem in dezen moeiljjk worden gevergd, doch iets anders iB 't dat, zoo iemand, hg uit ervaring over de zaak spreken kan. Wjj zjjn er verre van af te ontkennen, dat vooral in den laatsten tjjd «het inlaten van predikanten met de politiek" een meer dan bedenkelijk karakter heeft aangenomen, en dat zoowel in de politiek als in de Kerk daarvan de minder gunstige gevolgen niet uitgebleven zjjn. Een andere vraag echter is of 't daarom aanbeveling verdient, dat de Synode den predikanten de gelgktjjdige waar ing V8n het lidmaatschap der Kamer verbiedt. Wjj voor ons Btellen ons daarin geen partjj, maar zien oogetwjjfeld voor de staat kundige ontwikkeling van het Nederlandsche volk meer kwaad in het onrustbarend toe nemen der predikanten-propagandisten, en dit kwaad wordt niet gekeerd door het verbod, dat van de Synode verlangd wordt. Bovendien merkt dr De Visser terecht op dat, moet voor dat verbod het argument gel den dat door de vereeniging van het Kamer lidmaatschap met het predikambt «veel tjjd aan de gemeente wordt onttrokken, dan de Synode ook allerlei combinaties moet ver bieden en wel allereerst die, welk uitsluitend versterking van geldelijke inkomsten bedoelen." Zouden wjj voor 't overige van betgeen door dr De Visser wordt aangevoerd niet veel voor i rekening willen nemen, hierin echter stemmen wjj geheel met hem in, dat de be ing een zeer stelligen politieken bijsmaak heeft en dat 'took daarom zeer wenscheljjk geacht moet worden, indien «de Synode een uitspraak in dezen tot kalmer tjjd verdaagde en eerst eens aan ernstige mannen de gele genheid liet om het vóór en tegen in dagblad of tijdschrift te bediscuBsieeren. Zjj staat dan zelf bjj het kenbaar maken van haar gevoelen op vaster grond. Bovendien is er op dit oogenblik toch geen periculum in mora." Inderdaad, haast bjj de zaak is er niet, maar wanneer ook de Synode een beslissing neme hoe deze ook luide, in de laatste jaren is dikwjjls de gedachte in ons opgekomen, hoe verstandig een vorig geslacht toch gehandeld heeft, dat, geleerd door de veelvuldige treurige ervaring der geeBteljjke dwingelandjj onder de oude Republiek, in de Grondwet geestelijken en bedienaren van den godsdienst niet ver kiesbaar verklaarde voor het lidmaatsohap der Kamer. Bjj alle klachten vergete men niet dat bjj de Urondwetherziening van 1887 de toenmalige liberalen zelf het paard van Troje hebben binnengehaald. (Arnft. Crl Van der Goes contra Troelstra. Van der Goes komt in Het Volk van beden op tegen bet bekende schrgven van mr Troelstra. Hg noemt diens verklaring dat bjj, zoo partjj berust in het gebeurde op het congres, onmogelijk de verdere politieke leiding, ook in de Kamer, op zioh kan nemen zen zaohtst een onbehoorlijk dreigement. «Troelstra heeft zich laten herkiezen voor de Kamer, heeft andere min of meer gewich tige oandidaturen aanvaard, heeft in vele dis tricten een werkzaam aandeel genomen in de campagne. Is dat de houding van iemand, zich gedrukt voelt door een votum van i trouwen De geheele partjj heeft gejuicht in zjjn hernieuwde en schitterende overwinning in III. Troelstra is wel zeer veoleiBchend als by behoefte heeft aan nog meer betuigingen van het vertrouwen der Partij voor het ambt, waartoe zjj hem aanwijst en waarvoor by volgens het algemeen gevoelen beter dan iemand geschikt is. Neen, indien een stem in zjjn binnenste hom aanspoort nog meer te vragen, dan is het niet zjjn geschonden eer, maar enkel zjjn onbevredigende beerscbzuoht die spreekt. Zielkundig is het onmogelijk te doen, wat hg sedert April heelt gedaan, steeds vervolgd door het besef, dat hg het vertrou wen kw{jt is, dat hjj rondloopt met een ge krenkte eer". En verder: «Wjj willen hopen voor de eer vai Partij, dat, mocht Troelstra bjj zjjn eisch volharden, zjj hem zal afwjjzen met de meeste beslistheid. Troelstra plaatst baar door dit ultimatum in een positie, waarin zjj met be houd van haar waardigheid slechts op éen manier kan handelen. Door tot Troelstra te zeggenNeen. Dat bjj Troelstra alleen de heersebzuebt' spreekt, bljjkt uit de plompe wijze, waarop hg hans met zjjn dreigement voor den dag komt. Immers, langs dezen weg is wel misschien zjjn heerschzucht, nooit zjjn eergevoel te bevredi gen. Wanneer nu bet volgend congres niet «be rust in het gebeurde" gebeurd iB alleen, dat het vorig congres zeide liever Tak dan Troelstra aan het hoofd van Het Volk te zien dan kan, gegeven de omstandigheid van de voorafgaande bedreiging, de uitslag, hoe hjj moge vallen, nooit beschouwd worden als een zuivere stemming. Een oogenblik aannemende, dat Troelstra in alle opzichten voldoening wordt geschonken, onverschillig in welken vorm, wie zal dan be palen, hoeveel van de afgevaardigden gespro ken hebben, omdat zg hem voldoening ver schuldigd achtten en hoevelen, omdat zjj vreesden hem voor de Partjj te zullen verlie zen Iemand, die in waarheid enkel herstel van eer beoogt, houdt geen dreigement gereed voor het geval dat men hem zou atwjjzen. Af gedwongen eerherstel kan-geen waarde hebben. Troelstra, daarom, heeft het aan de Party onmogelijk gemaakt, hem van het «wantrou- wens-votum" ooit te ontslaan. Dit ia in wer keljjkheid niet erg, want zjj heeft hem een zoodanig votum nooit gegeven. Dooh goBteld dat hg zich thans bezwaard voelde, welke ver achting zon hjj kunnen verwachten ran een oongresbesluit, waarvan vriend en vjjand steeds zou kunnen zeggennu ja, ge hebt uw zin ge kregen omdat de menschen bang waren dat ge hen in den steek zoudt laten Noch voor Troelstra, noch voor de S. D. A. P is het te wenschen, meen ik, dat anders dan met een stellige weigering door haar worde geantwoord op deze ongehoorde aanmatiging. Voor Troelstra niet, omdat toegeven van de zjjde der Partjj eerst reoht het votum van wantrouwen zou beteekenen waarvan hg .preekt. Beteekenen zou het dat men zjjn be dreiging ernstig opnam, haar niet door de ingers zag als gevallen in een oogenblik van boosheid. Betoekenen zou het dat men Troel stra in staat achtte de Partjj, waaraan zjjn n historisch verbonden is, te verlaten zoo zg zich niet willoos aan hem overgeeft. Be teekenen, eindelyk, dat men hem niet slechts hield voor een man die ambitie heeft, maar voor een schelm die om zjjn heerschzucht de Party in haar belang, de Party in haar oer, bereid is te treffen. Voor Troelstra niet, bovendien omdat het op deze gewelddadige wjjze verkregen «ver trouwen" bljjk zon zjjn van een gezindheid waarop hg niet blgvend zou kunnen rekenen, en die hem zedeljjk oneindig zou verzwakken tegenover de buitenwereld." Ook voor de Partjj is het volgens Van der Goes te wenschen dat zjjn ultimatum wordt afgeslagen. Niet, dat de schrjjver licht vaardig denkt over het verliezen van Troelstra's medewerking. «Dit laatste ware, zoo schrjjtt hjj, niets minder dan een ramp voor de D. A. P. Alleen zou het nog grooteie ramp zjjn meen ik, indien de Partjj zich door deze bedreiging liet bang maken. Beter dat wjj het eenigen tjjd moeten Btellen zonder de medewerking van uitmuntende talenten, dan dat wjj deze medewerking zouden betalen met onze zelfstandigheid tegenover hunne bezitters. Ook de uitmuntendste talenten moeten in dienst zjjn van de socia&l-demokratie, niet zjj onderworpen aan hen. Het doel van deze artikelen is voor hei aangeduide gevaaT de Partjj kan het zjjn, ook mjjn oudsten wapenbroeder in de party Troelstra zelf, te waarschuwen. Reeds meen ik te hebben getoond dat in het voorwaardelijk aankondigen van zjjn heengaan een ongeoor loofde, meesterachtige 'rek ligt. Doch ook de verdere inhoud van zjjn jongste opstellen brengt dien trek aan bet licht. Zooals hg nu, spreekt niet iemand die innig overtuigd is van een geleden onrecht. In zjjn stukken rekla- meert de gekrenkte jjdelheid, de gedwars boomde heersohzucht." KORTE MEDEDEELIN6HN VERGADERINGEN. Te Ng mogen vergadert de Nederlandsche Aannemersbond, die in alle provinciën afdeo- lingen heeft. Het aantal ervan was 37. Het ledental klom van 829 tot 982, waaron der 32 algemeene leden. De rekening sloot met een voordeelig saldo van 1 1266.12, waarmede bet bondskapitaal vormeerderde tot f 3392.03®. Te Snoek word Woensdag de 64e algemeene •ergadering gehouden van het Selskip lor Fryske Tael en Skrittenkennis. Uit het jaarverslag bleek dat het Selskip thans 13 kriten (afdeelingen) telt; nieuwe kriten zjjn opgericht te Franeker en te Wir- dum. Het aantal leden is sedert het vorige jaarverslag met 145 gestegen en bedraagt 1186, waarvan 1152 gewone leden. Er 2yn nu 28 Friesche vereenigingen buiten Friesland, die buitengewoon lid van Selskip zjjn. Ze tellen gezameljjk 2377 leden. De grootste van deze vereenigingen is Frysl&n, te Utrecht, inet 260 leden. Te 's Gravenhage hield de Vereeniging van godsdienstonderwijzers lij de Hervormde kerk hare le algemeene vergadering. Uit het verslag bleek dat de Vereeniging in den loop van het jaar vier leden door den dood verloor. Het ledental is thans 167, met 7 afdeelingen. Over het algemeen zjjn de afdeelingen bloeiende. Het saldo der rekening bedraagt i 401 84. Als lid van het hoofdbestuur werd herkozen de heer P. Mettau te Amsterdam. De volgende vergadering zal te Meppel ge houden worden. BENOEMINGEN, ENie. Bjj kon. beslnit: is dr W. van IJzeren, op zjjn verzoek, eervol ontheven van het geven van onderwjjs in de geneesmiddelleer aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, en aan dr W. A. Boekelman, genees heer te Utrecht, gedurende het tjjdvak van 16 Sept. tot en met 81 December 1905, het geven van bovengenoemd onderwjjs opgedragen zjjn benoemd, met ingang van 1 Augustus 1905bjj bet wapen der int.tot kap. de eerste-luits van dat wapen H. G. Polvliet, op nonact. wegens tjjdeljjke ongesteldheid, en J. Kerkhof f, ged. bjj de landmacht in West-Indië; bjj het 3e reg.tot kap. de eerste-luit. P. C. er, van het 6e reg.; tot eerste-luit. de tweede-luit. J. F. Wichman van het korps; bjj het 5e reg.tot eerste-luit. de tweede-luits J. H. A. L. Strjjbosch en R. J. Hoffmann, beiden van bet korpsbjj het 6e reg.tot eerste-luit. de tweede-luit J. A. J. M. Schotman, van het korps; het 8ereg.: tot kap. de eerste-luit. J. Smelt, van het 7de regiment, en A. S. Vorstman van het korpsbjj het 10de „reg.tot kap. de eerste-luit. E. H. baron van ItterBum van het 11de reg. en J. H. de Haas van het 6de reg., gedet bjj den staf der inf., toegevoegd aan inspecteur van het wapentot eerste-luit. de tweede-luit. C. J. M. van Blgenburgh, van het korps; "j het wapen der cavalerie tot eerste-luit. bjj het lste reg. huz., de tweede-luit. H. D. Simon en C. S. Sixma baron van Heemstra, beiden van bet korps bjj bet 2de reg. huzaren, de tweede-luit. P. H. M. Teupken, van bet korps; by het 3de reg. huz., de tweede-luit. H. J. van Rjjesen en H. A. M. Sassen, beiden van het korps bjj het wapen der art.; tot eerste-luit. bjj het 3de reg. veld-art. de tweede-luit. J. P. de Man, van het korps; by het late reg. voBt.- art. de tweede-luit. D. van Riemadjjk, van het korps; bjj bet 2de reg vest.-art. de tweede- luit. W. F. Sillevis, S. Schilderman, Th. J. H. Steur en J. P- Enklaar, allen van het korps ijj het 3de reg. vest.-art de tweede-luit. J.W. Peppelman van Kampen, van het korps; bjj het 4de reg. vest.-art. de tweede-luit. F. S. Op ten Noort, J. H. Westerveld, J. H. Roog en W. M. Visser, allen van het korps; bjj het korps pant8erlort-art. de tweede-luit. B. Por- theine, van het korpsbjj de instr.-compagnie de tweede-luit. J. Oostryck, van die compagnie bjj het korpB torpediston, de tweede-luit. W. R. van der Weide, van dat korps; bjj het wapen der genietot eerste-luit. bjj het reg. genietroepen de tweede-lnit. J. N. Schreuder en R. Bossert, beiden van het korps. De Minister van Buitenlandsche Zaken brengt fer kennis van belanghebbenden, dat te Ant- werpon, gedurende de maanden April en Mei 1906, eene internationale tentoonstelling op huishoudkundig gebied (exposition internationale (Téconomie domestique) zal gehouden worden, onder de besoherming der Belgische Regeering en der provincie en stad Antwerpen. De consul generaal aldaar, die deel uitmaakt van het beschermingscomité van genoemde tentoonstelling, is gaarne bereid aan belang hebbenden allo mogeljjke desbetreffende in lichtingen te verschaffen. De minister van marine brengt ter konnis van belanghebbenden, dat, in vorband mot den uitslag van het onlangs gehoudon examen voor adspirant-machinist, de hierna genoemdo jon gelingen, gerangschikt naar de bjj het examen behaalde cjjfers, voor eene plaatsing bjj de opleiding van adspirant-machinisten to Helle- oetsluis in aanmerking komen: O Donker, G. W. J. van Sierenberg de Boer, H. J. C Dful, G. A. L. Lutz, J. C. Puppelendam, J. Verduyn, J. M. Kruyt, C. Stadhouders, A. van Strjj, J. D. Bruinier, J. J. van Eyk Menkmon, D. J G. van Steenbergen, C.Ouweband, H. van der Brugge, J. J. van Waart, A. J. Huysse, L S. Bannet, H. W. J. Maas, J. Figee, G. Wjjga, W. R. Spruitenborg, H. P. Allaries. W. F. H. Riecker, B. Zietse, A. D. Jongkees, J. A. W. van der Laan, J. O. Hamilton. Woensdagmiddag, ongeveer drie uren, zjjn, wjj meldden het reeds in de tweede editie van ons vorig nommer, uit bot Huis van bewaring alhier twee gedetineerden ontvluoht. Zjj zjjn over den muur van de groote wandel plaats geklommen, terwjjl de schildwacht zich aan de andere zjjde bevond. Zjj waren op die plaats aan het witten en maakten van de gelegenheid, dat zjj een oogen blik buiten toezicht waren, gebruik om door middel van een ladder, bjj het werk gebezigd, over den muur te klimmen en het hazenpad kiezen. De eene ontvluchte is Vincent Wilhelm Siekierski, een 23-jarige kellner, laatst wonende te Rotterdam, die den 14 Juli jl., wegens diefstal van een horloge te Vlissingen, door de rech'bank alhier veroordeeld werd tot 6 maanden gevangenisstraf. Omdat de appèldagon nog niet verstreken waren, vertoefde h|j nog in het Huis van be waring. De andere persoon, die ontvluchtte, is Floront Brissinok, een werkman, oud 26 jaar, laatst gewoond hebbende te Frasene (België). Door de Belgische justitie is den 12 dezer zjjne uitlevering aangevraagd ter zake van diefstal. Bside zjjn langs het kanaal naar Veere gegaan en daar de sluizen overgestoken om op den weg naar het Sloe te komen. Omstreeks 6 uur werden zjj daar gezien door den rjjks- en den gemeenteveldwachter^ Arnemuiden. Toen zjj de politiemannen in het oog kregen, zjjn zy ieder in versohillende rich ting weggevlucht en konden niet achterhaald worden. Heden in den vroegen morgen, 't was ongeveer vier uur, werd Siekierski over de sluis te Veere gaande, staande gehouden door de rijksveldwachters Sturm en Van Oorschot. Hg had een witten kiel onder den arm, zeide schilder van beroep te zjjn en te Vlissingen thuis te behooren. Terwjjl dit gesprek plaats had, nam Siekierskj eensklaps de vlucht, doch werd dadeljjk ge- 'olgi door den brigadier-titalair Sturm, die hem een paar revolverschoten nazond, echter zonder hem te raken. De rijksveldwachter Van Oorsohot, die hem ook achtervolgde, wist hem, nadat ongeveer een 1000 meter waren afgelegd, in een sloot te dry ven. Toen S. zich daarin bevond, sprong de rijks veldwachter boven op hem en nam hem ge vangen. Hg werd daarop weor naar hot hniB van bewaring terug gevoerd. De andere persoon is nog niet opgespoord, maar zal zeker wol in handen dor politie vallen, daar hg zich moot bevinden tusschen Arnemuiden en het Sloe on de weg tot ont komen hem is afgesneden. Het was Woensdag bjj hot derde zomer- coiKjert in bet Schultershoj alhier oen prach tige avond om buiten te zitten. Do tuin was dan ook goed bezet, hoewel hot ons verwondert dat met zulk zeldzaam zomorwoer niet alle plaatsen tot don laatsten stool toe zjjn inge nomen. Het ooncert werd gegeven door het muziek korps dor stedeljjke schnttery, dat als gewoon- Ijjk hot publiek do volle maat toediende bet was bjj half elf toon de laatste tonen van de Fauitmarsch weerklonken. Er stonden verschei dene aantrekkelijke nummers op het programma. Behalve do reeds meer vermelde, zooals bet Dallet Espagnole en Piet Hein Rhapsodic, noemen we in 't bjjzonder de Hiawatha, en Down South, twee typische produoten van de Ameri kaansche muzikale wereld, waarvan vooral het laatste met zjjn bewerking van een vroolgke niggcr song een opgewekte compositie vormt. Bovendien waren er drie solo-nummersde pioooli8t toonde weor zjjn vaardigheid op zjjn

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1