M1DDGLBURG8GHE COURANT. Woensdag 26 Juli. i Uit Stad en Provineie, N°. 174. 148° Jaargang. 1908. Deze courant veraohijnt d a g o 1 ij k amet uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp.,/2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent, thebmomkter en verwachting. 25 Juli. 8 u. vm. 65 gr., 12 n. 76 gr., av. 4 n 74 gr. F Ver wacht: zwakke Z.W. wind, ainemende bewolking, dezelfde temperatuur. Advertentiën20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorto-, dood- en allo andere familieberiohten en Dankbetuigingen van 17 regels f 1.50elke regel meer 20 cent. Reclames 40 cent por regel. Grooto letters naar de plaats, die zij innemen. Tot de plaatsing van advertentiën en reclames, niet afkomstig uit Zeeland, betreffende Handel, Np verheid en Geldwezen, is uitslaitend gereohtigd hot Algemeen Advertentie-Bureau A. DU LA MAR As., n.Z. Voorburgwal 266, Amsterdam. Middelburg 25 Juli. 3» t E 8t- Juur nke liten 72a, id. min: ttjd. 45 45 45 45 45 rone kon ken, ping eiri- ïeid, uur ken. BENOEMINGEN. ENi. By kon. besluit is benoemd tot officier van justitie bp de srr.-rechtbank te Roermond mr H. J. van Lulofs Ombgrove, thans officier van justitie bp de arr.-rechtbank te Heerenveen; zyn benoemd tot ontv. der dir. bel. enz. te Dan Helder I- Noë, ontvanger te Enschedéte Leerdam jhr. J. W. E. von Schmidt auf Alten- atenatadt, ontvanger te Lochemte Nieuw- Buinen A. H. Bondam, verificateur te Rotter dam; te Baarlo L. R. Willems, ontvanger te Huiaen; te Waalwyk J. J. A. Houben, ontvanger derzelfde middelen te Heerlen; te Goedereede A. A. van Gameiden, ontvanger te Woudrichem te Alkemade J. A. Petter, surnumerair te 's-Hertogenbosch te Lemmer H. A. Anker- ■mit, surnumerair te Arnhem te NieuwesluiB (gemeente Heenvliet) M. C. E. BruinB, surn. te Rotterdam*, te Blpham H. van Ebbenhorst Tengbergen, surnumerair te Amsterdam; te Spanbroek A. A. H. Soutendpk, surnumerair te Arnhem ia aan den reserve-eerste-luit J. H. Driels- ma, van het reg. gren. en jagerB, een eervol ontslag uit den mil. dienst verleend is aan den majoor by den staf der inf. A. Buytendgk, werkzaam bp de Cadettenschool, op zyn verzoek, een eervol ontslag uit den militairen dient verleend; en hp benoemd tot hoofd van onderwijs in de wiskundige vakken aan de Cadettonachool zpn bevorderd: tot commies der posteryen late kl. G. H. -Mulder, thans 2de lel.; tot commies 2de kl. J. H. F. Pfaiï, thans 3de kl.tot commies 3de kl, H. A. J. Boudier, thans commies 4de kl. is benoemd by den post- en telegraafdienst tot boekhouder J. G. A. Lieffering, te Haar lem, thans bureel-ambtenaar. De St. Cl no 172 bevat het kon. besluit, waarby bepaald is dat de >loodspensioenwet 1905", 1 Augustus in werking treedt. twebdh kamerverkiezing. De R. K. Centrale kiesvereeniging in het district Den Helder heeft besloten don heer A. P. Staalman niet candidaat te Btellen voor de Tweede Kamer. Ook de plaatselpke R. K kieBvereeniging Eendracht te Helder nam een geiyk besluit, korte mededeelingen vergaderingen. Te Utrecht hield de Ned. Post en Telegraaf bond zgn jaariyksche bondsvergadering. Op voorstel van het Bondsbestuur werd de contributie op f 2 per jaar bepaald. Besloten werd de volgende jaarvergadering wederom to Utrecht te houden. Naar aanleiding van een rapport tot stich ting van een ziekenfonds werd bosloten dit punt aan een referendum te onderwerpen. Ton slotte deed het hoofdbestuur verslag van esn conferentie met den directeur-generaal der posteryen en telegraphie, en waarop het hoofd bestuur door den directeur-generaal verant- woordolpk werd geBteld voor den inhoud en den scherpen toon van het Bondsorgaan. Over dit onderhoud werd geen discussie gevoerd. In de te Maandag Amsterdam ge houden gadering der Vereniging ter veredeling van het Ambacht bleek uit het zevende jaarverslag dat de hoofdwerkzaamheden der vereeniging in 't afgeloopen jaar wederom bestonden in het hou den van proefafleggingen voor gezellen meesters in het timmeren, smeden, schilderen, meubelmaken, metselen en steonhouwen. In den aanvang van dat jaar was het ledental van 225 personen en 32 vereenigingen geste gen tot 240 personen en 33 vereenigingen. Deze cyters zpn thans teruggegaan tot 238 personen en 33 vereenigingen. Terwpl in 1903 het totaal aantal candidaten voor de gehouden proefafleggingen in de ver schillende vakken 60 was, bleek dit getal in 1904 tot 115 te zpn gestegen. 13 personen kregen den graad van meester en 38 die van gesel. Bpzondere subsidie» ten behoeve der proef afleggingen werden in 1904 ontvangen de gemeente Utrecht f 100, van Groningen f 100, van particuliere bosturon in Groningen f 180, van de gemeente 's Gravenhago f 200 en van Arnhem f 200. Ook word weer een rijkssubsidie ontvangen van f 1700. Voorts bleek uit het verslag, dat door den uitvoerenden raad een sohrpven gericht is aan den minister van binnenlandsohe zaken, met verzoek om het tot nu toe genoten rpkssub sidie van 11700 voor 1905 te brengen op f4000. Dit verzoek werd gedaan met het oog op de grootere deelname aan de proefafleggingen, wat ten gevolge heeft, dat de geldmiddelen der vereeniging ontoereikonde zyn. In het hoofdcomité werden bopoomdin de vacature, ontstaan door het het overiydenvan den heer H. L. Boersma, de heer Joh, Sohmidt te 's Gravenhage; in de vacatures, ontstaan door het terugtreden der heeren jhr. mr. D. O. van Engelen en S. J. H. Trooster B.-Hzn., de heeren D. W. Wisboom te Arnhem en F. van Harderwijk te 's-Gravenhage. Aan den uitvoerenden raad werd machtiging verleend om aan de Regeering te verzoeken, zich /bp voorkeur te bedienen van de personen die een brevet van bekwaamheid van de Ver eeniging hebben verkregen. Door den heeT Van Ab werd gewezen op het gesprokene in de vergadering van den Bond leeraren van Ambachtsscholen en aanbevolen om met dien Bond te bespreken welke grieven hp heeft tegen de wpze van examineeren, door de Vereeniging gevolgd, teneinde door aamenwerking een regeling te treffen welke aan die bezwaren tegemoet komt. By de discussie daarover bepleitte de hoer Van Nieukerken de wenschelpkhoid dat bp de ambachtsscholen meer do pracfcjjk op den voor grond zou staan. Het ambacht moet No. 1 zpn en subsidiair komen de ambachtsscholen. De heer W. Jelsma sprak met klem tegen dat het werken der Vereeniging niet door de ambachtsscholen zou worden gewaardeerd. De directeuren en leeraren der ambachts scholen, grootendeels zelf uit de praktyk voort gekomen, kunnen niet anders doen dan do praktyk hoog houden. Jhr mr D. de Marees van Swinderen, uit Groningen, wees erop dat bp de examenB een vry overwegend percentage leerlingen der ambachtsscholen met sucoes do proovon heeft afgelegd. De uitslag der discussie ia dat men met het bestuur van den Bond zal bespreken welke bezwaren er z. i. tegen de proefnemingen zpn. Uit een advertentie in dit nommer blpkt dat de bosschen onder Domburg, het zgn. overbosch van Duinvliet, met de welbekende manteling, van af 1 Augustus voor het publiek zpn gesloten, De redenen, die de eigenaar daarvoor heeft, zpn vrp wel bekend. In de eerste plaats wordt het verbod om door de nauwe paden te fietsen, Bteods over treden. Verder ontsieren de talrpke bezoekers, wier aantal door de sluiting der andere buitens zeer is vermeerderd, de mooie wandeling door, na het gebraik van het daarvoor medege brachte, de verpakking daarvan, zooals papier, ledige flessohen en andere restanten, weg te werpen. Er wordt ook in menig ander opzicht onhebbelpk gehandeld. Do eigenaar van de bezitting kan zich daarop zelf niot vrp be wegen en het publiok eigent zich meerdere reohten toe dan hp zich zelf permitteert. De met het toezicht en onderhoud van de wandelpaden belaste persoon kan met den besten wil ter wereld de bezitting niet in orde houden, 't Wordt voor hem Sisiphns- arbeid. Zooals uit de annonce blpkt, kunnen de badgasten en inwoners van Domburg van de wandeling blpvên genieten; voor hen zpn wandelkaarten verkrpgbaar. Heden zpn hier en te Vliesingon van groot verlof teruggekeerd do miliciens, hoorende tot de lichting 1902, die, ingevolge art. 111 der militiewet, voor herhalingsoefe ningen onder de wapenen zpn geroepen. Op den 12en Augustus zullen zy weder in het genot van groot verlof worden gesteld. Uit VliBsingen. In aansluiting met hetgeen wp in ons vorig nommer gemeld hebben omtrent het schoon maken van de koninklijke wachtkamer aan het station aldaar, deelt men ons mede, dat in verband met de komst van de Koningin, de opknapping iets vroeger geBohiedt dan ge- woonlpk het geval is. De firma Van Eeden en Gillissen, to Mid delburg, heeft nu opdracht gekregen om de ponton te versieren in verband met dat bezoek Daar zal opgesteld worden een houten pavil- loen, 5 meter ia het vierkant, gedrapeerd mot zware groote pluche gordpnen en gedekt met een gekleurd dak van zeildoek. Do wapens van Nederland, Zeeland, Walcheren en Vlisaingen, en vlaggentropheën zullen het pnvilloen kronen Het pavilloen rust op vier piëdestals on wordt gedragen door zware vlaggeatokken. Boven dien wordt de ponton geheel en al versierd met vlaggen en piëdestals, terwpl op de pon tonbrug een eerepoort zal worden opgericht. Deze wordt met vlaggen en pluche gordpnen gedrapeerd en gedekt door een kolossaal Ne- [derlandsch wapen, dat door vlaggen omgeven Donderdag avond vergadert de kamer van wetenschap kwamen dat zich in de villa kont- koophandel en fabrieken, tor behandeling van bnre schilderijen bevonden, waar het blpkbaar ingekomen stukken en rapporten. De uitBlag van den zoilwodstrpd Ostende— Vlisaingen ia dat in do eorsto match de eerste prps behaald werd door Hamburgin 2 uur 22 minuten en 34 seconden. In de tweede match won Ang'cle in 3 uur minuten en 1 seconde don eersten prpsde tweede viel ten deel aan Rozamond in 3 uur 56 minuten en 5 seconden. In de derde match was Singa winner van den eersten prps in 3 uur 18 minuten en 56 secondenden tweeden prps won Nan in 3 nut 36 minuten en 29 seconden. De Duitschland heeft heden ter reede ge- proefstoomd en gaat morgen naar Rotterdam om te dokken. Door den gemeenteraad vanNieuw- n S t. J o o s 1 a n d is tot wethouder en amb tenaar van den burgerlpken stand benoemd de1 heer Pieter Kodde en tot commissaris der brandweer de heer J. K. Mesu. De vacatures waren ontstaan door het over igden van den heer H. van Leerdam. Vóór eenigen tpd vatte het beBtuur der afdeeling Domburg van den Volksbond het plan op, een voetbal-club voor jongelieden op te richten. Daar zich echter bpna geon liefhebbers aanmeldden, is nu van de oprich ting afgezien. Aan A. A. Hendrikse, burgemeester van Waterlandkerkje, is vergunning ver leend om tot 13 April 1911 to IJzendpke te wonen, de belangrijke inbraak TE mlbdelburg. Ter aanvulling van het in ons vorig nommer medegedeelde, laten wp nu volgen de omsohrp- ving van de bp don hoor Boogaort gestolen schilderpen. Het eerste stelt voor oen dame, busto, bloots hoofds, gepoederd haar, gedecolletteerd, licht geel oorsage, met een roode bloem in het haar en vermoedelpk ook een op do borst. Op de acbterzpde van het doek staat geschreven peinl par Langillicre 1708. Do waarde van dit doek is meer dan f 2000. Het tweede schilderp, evenals het vorige een antiek familieportrot, geeft de beeltenis een jonge, zeer mooie vrouw, met kort haar, lange hals, gedecolletteerd; gekleed in een stpf wit keuisiyf, terwpl om de schouders een blauw zpden doek is geslingerd. Een derde schilderp vertoont do beeltenis van een heer van middelbaren leeftpd, buste, met een bruine pruik en dikke lippon. Op het vernis zit aan het voorhoofd oen plek in den vorm van een streep. Het vierde schilderp stelt een jongo vrouw voor, buste, gedecolletteerd, met een donker blauwen fluweelen doek om de schouders slagen. Dit antiek lamilieportret is mooi geschilderd. Al de doeken hebben een afmeting van 0.81 bp 0 69 M. De gestolen zilveren lepeltjes, waarvan wp reeds melding maakten, namaak antiek, zpn zgn. aposteltjes. Het zwart email medaillon met een bloemtakje van diamanten bevat twee boven elkander liggende portretjes, een heer en dame, waarvan alleen de laatste zichtbaar is. Aan dat medaillon is bevestigd een gouden ipeld, aan welks beide uiteinden en in het midden een diamant is bevestigd. De ontvreemde gouden armband ïb zeer antiek en samengesteld uit drie ringen, met twee door elkander gevlochten letters H on C, die over de sluiting vallen. Nog is gestolen een hangklokje, in den vorm in een horloge, waarop een Btuk bol ge bogen lenB. Het ontvreemde loderpndoosje is zwaai vergald en met pareltjes omzet. Van den diefstal wordt verdachtzekere Vermeulen, van wien wp in ons vorig nommer spraken, oud 50 jaar,'rossige knevel en haar, boven op het hoofd kaol, ingevalion gelaat, lengte ongeveer 1.70 M. en nog al broed ge bouwd hp was gekleed in een grpsachtig jasje, witte flanellen pantalon met blauw streepje, rood dasje, bruine of gelo schoenen; hp draagt soms een lorgnet en spreekt vloeiend Fransch, Duitsoh, Engelsch en Hol- landsch. Ook rust verdenking op oenen Block, Israë liet, Koopman in schilderijen en antiquiteiten. Deze personen zpn Vrpdag jl. te Roosendaal geweest; sedert is hun spoor vorloren. Behalve deze lieden worden ook verdacht twee mannen, die m de hoteliegiaters zpn ingeschreven geweest onder do namen Canivet en Bebert de la Courtille. Verder vermoedt men dat ook een vrouw of een kind bp den diefstal behulpzaam is geweest. Allicht zal men vragen hoe de dader» van den diefstal bp den heer Boogaart tot de alleen om te doen is geweeBt, In het vorig jaar maakte een zoon van den bestolene in België, waar hp zioh met zyn jacht bevond, kennis met iemand, die zich zoo goed wist voor te doen dat de jongeheer B hom inviteerde om, als hp te Middelburg kwam, hem daar eens te komen bezoeken. De man, achteraf blpkt dit Vermeulen voren genoemd te zpn geweeBt, kwam, werd gaatvrp ontvangen en had direct het oog op de schil derijen. Een andere bpzonderheid is nog dat onlangs iomand, die te Domburg kennis gemaakt had met een familielid van den heer Boogaert, zich aan diens woning vervoegde en, na over een andere zaak gesproken te hebben, de schilde rijen op het tappt bracht en voor twee ervan duizend gulden bood; dat bod werd algeslagen. Alles wjjst erop dat de ontwerper van den diefstal Vermeulen moet geweest zyn en dat een broeder van don gearresteerde Nya, Marcel, hem behulpzaam is geweest. De bende, waartoe beide belmoren, bestaat uit een aantal leden en heelt zoowel Nederland als in België, vertakkingen. ThanB wordt vanwege onze politie te Brussel m onderzoek ingesteld. Daar woont Marcel Nps. en zpn gearresteerde broeder had daar ook zpn domicilie. De laatste staat zeer ongunstig bekend. Hy is herhaaldelijk veroordeeld, terwpl er nog eone vervolging tegen nem aanhangig is. De arrestatie van den persoon, die verdacht wordt medeplichtig te zpn aan den diefstal het Mauritshuis te 's-Gravenhago, had niet Zaterdag maar Donderdag plaats. Hy noemt zich Pierre Joseph Nps. Hp heeft toegegeven in Den Haag te zpn geweeBt en in gezelschap van twee andere personen, waaronder een Franschman, hot Mauritshuis te hebben bezichtigd. Deze bekentenis wordt bevestigd door een opzichter van het genoemde museum, die den gearresteerde beslist herkent als de man die den 7en dezer tusschen 12 en 4 museum bezocht. Nys heeft verder verklaard dat hy na zpn verbljjf te 'sGravenhage eenigo dagen in hot buitenland vertoefd heeft. Beslist ontkent hp echter iets van don dief stal van het schilderp van Frans Hals te weten. Toen hp te Middelburg was, ontving hp een koffertje, waarop een remboursement van 22.50 was verschuldigd. Zpn hotelier schoot om dat, op zpn verzoek, voor. By zpn arresta tie bleek dat lijj slechts weinig geld bezat; ongeveer een galden of zeven. Hg heeft hier ter stede een bezoek gebracht aan het museum op het Btadhais, vermoedelpk om zich te orienteeren, Naar wp vernemen, moet hp, thans overge bracht naar het huis van bewaring te 's Gra- venhage, daar alleB behalve mededeelzaam zpn geweest. Hp bekende ook daar in het Mauritshuis ge weest te zpn, doch alleen voor zpn genoegen. Hp houdt vol van den diefstal niets te weten. Politie en justitie doen al het mogelijke a de bende te vatten en daarvan waB een bekend ingezetene van Middelburg Maandag de dupe. Hp werd te Roosendaal aangehouden en moest daar eenigen tpd in arrest blpven, tot zpn identiteit was bewezen. ONDERWIJS. )e heer J. C. Npland van Middel burg is, na gehouden examen, toegelaten tot de eerste klasse afd. A (Handteokenon) van de Rpks normaalschool voor teekenonder- wgzera te Amsterdam. Tot leeraar in het bouwkundig teekenen aan de teokenschool te YarsBeveld is benoemd de beer J. van Pagé te Middelburg. Aan de Kweeksohool voor Machinisten, aideeling Technische School, is hot diploma voor suikerfabrikatio uitgereikt aan F. C. Douw van der Krap en G. A. N. Zimmermann. Op verzoek is eervol ontslag verleend aan de heer J. Rottier als leeraar aan do R. H. B. S. te Zwolle. LETTEREN EN KUNST. de „vierjaarlijkschb". Up do gemeentelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van levende meeBtera, die tot 28 Aug. in Musis Sacrum te Arnhem wordt houden, zpn door de jury bestaande uit de heeren Willem Maris on H. W. Mesdag, daartoe uitgenoodigd door het bestuur, on A. M, Gorter, H. J. Haverman en Willem Witsen, daartoe aangewezen bp meerderheid van stem men door de inzenders de volgende bekro ningen toegekend: een gouden medaille aan de inzen dingen van G. W. Dpsselhof te Haarlem, mevr. Bisschop—Robertson te 's Gravenhago, en Jan Veth, te Bussum de groote zilveren medailles van H. M. de Koningin, H. M. do Koningin Moeder K. H. Prins Hendrik der Nederlanden resp. aan de inzendingen van Edzard Koning, te Nunspeet, J. Akkringa, te Schoveningen, en Charles van Wgk, te Voorburg; zilveren medaille aan de inzen dingen van Joh. G. Heyberg, te Rotterdam, Eduard Frankfort, te Amsterdam, en W. Maris Jbzn, te 's Gravenhage een bronz'.en medaille aan de inzen dingen van August Falise, te Wageningen, Jan Louwerse, te 's Gravenhage, mej. S. O'. Henriotte de VrieB, te Amsterdam, Antoon Derksen van Angeren, te Hot-van-Delft, H. M. Krabbé, te Watergraafsmeer, en mej. E. Sieburgh, te Gravenhage De jury heeft gemeend, de vergald zilveren medailles niet te moeten toekennen en het aantal bronzen medailles van drie op zes te mogen brengen. een kalme erend middel. In een Engelsche provinciestad, zoo meldt Hel Taoneel, werd een tooneolvoorstelling ge geven van De Zigeunerknaap. Op zekeren avond zou de voorstolling juist beginnen, toen de regisseur telegrafisch bericht ontving, dat de hoofdrol onmogelpk op tyd aanwezig kon zpn, door oponthoud van den trein, zoodat hg de acteur eerst over een uur te verwachten was. Een doubluro bleek niet voorhanden, er was dus geen denken aan, de voorstelling zonder den bewuston tooneel- speler te kunnen beginnen. Men wiBt zich echter uit den nood op vernuftige wpze te redden, namelpk door het publiek een tooneelrepetitie te doen bpwonen, waarby de hoofdrol ontbreekt. De regisseur dood vaneen ander aan de verzamelde menigte konden om van de repetititie het interessante te ver- hoogen, vroeg hp of onder het publiek niet iemand zich bevond, die de rol van den afwe- zige, op het tooneel wilde komen lozen. Na gefluister en beraad, meldde onder de bravo's van het publiek zioh iemand die zich bereid verklaarde en op het tooneel geleid werd. Niet alleen dat hy zioh daar vrpwel als oen kat in een vreomd pak huis gedroeg, wat op zich zelf reeds de lach spieren van het publiek m beweging bracht, maar de aoteurs en actrices, die zelf niet weinig schik hadden in de comodie, maakten met opzet de gekste fouten en zoo ontstonden er allerlei malle scènes en quiproquo's dio de men- schen een allervermakelpkst uurtje bezorgden. De tpd was om eer men het wist en toen eindeiyk mot den inmiddels aangekomen eer- eten acteur, de heuschelpke vertooning kon beginnen, speelde men voor een publiok, dat een en al tegemoetkoming was, zoodat het stuk meer dan ooit buccès had. Verschillende Berichten. Verplaatst tegen 1 Aug. de commies der posterpen en telegrafie W. F. Dhont van het postkantoor te Zwolle naar dat te Amsterdam. Volgens de N. Oron. Crt komen de heeren J. H. Blum, distriots-schoolopziener te Vlisaingen, en mr J. A. Philipse, advocaat te 'a Gravenhage, ernstig in aanmerking voor de betrekking van directeur der tuchtscholen onderscheidenlpk te Npmegen on Haren. Dit deelt het blad onder voorbehoud mee. Bjj de in te dienen Indische bogrooting zal de in 1906 te veilen hoeveelheid Banka-tin vermoedelpk op niet meer dan 126.000 pikolï worden geraamd, waaronder 10.000 pikols ge raffineerd tin. Tot leden van den raad te 's Gravenhage :pn bp herstemming gekozen de heeren K. ter Laan (S, D.) en de liberale heeren J. J. L. Bourdrez en A Smit. De raad bestaat nu met September uit 24 vrijzinnigen, 20 anti-liberalen en 1 sociaal democraat. -Geiyk is nog niet eigen" zegt het spreek woord. De heer Jules Corckens, voorzitter der Soc. Beige de Bienfaisance, vestigt er de aan dacht op, dat zyne vereeniging in geen be trekking staat tot de z. g. Club international de Bienfaisance die te Rotterdam en Amsterdam ipeelbanken heeft opgericht. De Société Beige de Bienfaisance boBtaat sedert tien jaren en heeft haren zetel in het hotel Métropole Heiligenweg, Amsterdam. Zy staat onder het eere-voorzitterschap van den gezant van België te 'a- Gravenhage, en houdt zich uitsluitend bezig met het verleenen van on derstand aan behoeftige Belgen, welke zich in het consulaire arrondissement van Amsterdam bevinden. Hare statuten werden goedgekeurd by kon, besluit van 5 Juni 1896, en jaarlpke versobpnt hare balans met verslag. De speelclub te Amsterdam wil men on mogelpk maken door daarvoor te posteeren, zooals in sommige plaatsen de politie doet met beruchte huizen. In de hoofdstad doet het publiek het zelf. Veel geeft het nog niet i

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1