M1DDELBIRGSCHE COURANT Zaterdag 22 Juli. Uit Stad @n Proviim N°. 171. 148" Jaargang. 1905. Deze courant versohijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp., 2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. 21 Juli. 8 u. vm. thermometer en verwachting. i gr., 12 u. 76 gr., av. 4 u. 77 gr. F Verwacht: niet ontvangen. M Advertentiën: 20 oont per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorte-, dood- en allo andere familieberichten en Dankbetuigingen van 1—7 regels 1.50elke regel meer 20 cent. Beolamos 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats, die zij innemen. Tot de plaatsing van advortontiën en reolames, niet afkomstig nit Zeeland, betredende 1, Nijverheid en Geldwezen, is uitsluitend gerechtigd het Algemeen Advertentie-Bureau Handel, A. DU IiA MAR Ax., N.Z. Voorburgwal 366, Amsterdam. Middelburg 21 Juli. twrbde-kambrverkiezing. Woensdagavond heeft de liberale kiesver- eeniging te Zutphen, na een warme aanbeveling door den heer C. L. van Balen, met algemeene stemmen den heer F. Lieftinok definitief candidaat gesteld voor de Tweede Kamer in het district Zutphen. De liberale biesvereeniging Helder, te Den Helder, heeft mr Z. van den Bergh, te Amster dam, met algemeone stemmen candidaat ge steld voor de Tweede Kamer. Zondag zal de centrale liberale kiesvereeni- ging in het district vergaderen, om oen defi nitieven candidaat te Btellen. Mr troblstra. Uit een artikel van mr Troelstra in Het V»lk bljjkt, dat de sociaal-democratische leider zich beu gevoelt van zgn leiderschap en Kamerlidmaatschap In verband hiermede maakt het Vad. melding van een voor eenige maanden in Friesland loopend gerucht, dat het blad destgds onwaar schijnlijk leek, dat nl. de heer Troelstra de politiek den rug zou toekeeren en een betrek king aanvaarden bjj de Brandwaarborgmaat- Bohappjj Neeilandia. Het bedoelde artikel van mr Troelstra is het slot van een beschouwing waarin hg den inwendigen toestand van de Sociaal-democratische Arbeiderspartij aan een scherpe kritiek onder worpen heeft, en waarin hg sterk protesteert tegen de aanvallen waaraan de leiders bloot staan. In zgn eerste artikel heeft hg reeds gewezen op de aanvallen van de personen die meer de theoretioi van de partjj genoemd kunnen worden, Van der Goes c.s., en betoogde hg dat deze beter doen, om, in plaats van de personen te bemoeilijken die meer aangewezen zjjn om de politieke leiding te hebben, zich bezig te houden met wetenschappelijk werk, bjjv. het weerleggen van het boek van profes sor Treub tegen de sociaal-democratie. In dit slotartikel spreekt mr Troelatra de hoop uit dat nu bljjkt, dat het wantrouwen in de partijleiding ook tengevolge van de be kende Congres-motie betreffende de herstem mingen on haar uitlegging, steeds aangroeit, het volgend Congres zich eens wat kras en duidelijk zal uitspreken, opdat de vertrouwens mannen in de Partjj voortaan weten, dat zg bg aantijgingen en verdachtmakingen als de laatste jaren den toon tegenover de aange wezen leiding in de Partjj boderven, het volle ongerepte vertrouwen der Partjj bezitten. Dat zal elk Partijbestuur kracht en lust geven, om de noodigo verantwoordelijkheid op zich te nemen in gevallen als het onderhavige, dat op het CongreB slechts gedeelteljjk was te beoor- deelen en waarover een volledig oordeel, alle omstandigheden omvattende, eerst na 16 Juni mogeljjk was. Daarna gaat de schrjjver voort: «•Zooals de geest in de partjj thans is, begint hg sterk te gelgken op dien in de anarchis tische vakvereenigingen, waar het bestuur, in plaats van het met vertrouwen bekleede uit voerend liohaam dor organisatie te zgn, meer de zondebok is voor al wat den leden niet aanstaat en de wrgfpaal voor allerlei elemen ten, die als hun eigenlijke taak schjjnen te beBohouwen het ondermjjnen van de autoriteit der verkozen leiding Het is meer dannoodig, dat deze misstand ophoude. Het dient uit te zjjn met de onhebbelijkheid, die ik bg het laatste congres vooral bg de jongeren opmerkte, om de voormannen voornamelijk te beschouwen als objecten, waaraan zjj hun lompheden kun nen kwjjtrafcon en hun zelfoverschatting I kunnen demonBtreeren." Ten slotte zegt mr Troelstra, dat hg zgn lang opgekropte ergernis over de ervaring van jaren, hiermee heeft uitgesproken en dat zgn persoonlgke grieven voor hem geen andere beteekenis hebben dan zg hebben voor de Partg. »Dat ik, tengevolge der beslissing van dat congres, de offers aan geld en tgd en het risico voor de gezondheid mgner vrouw, die het wonen in Amsterdam meebrengt, niet op mg kan nemen, daar die nadoelen voor mg nu geen vergoeding vinden in voordeeion voor de Partg dat ik dus naar Den Haag terug keer dat is niet sloohts mgn psrsoonlgk, doch ook een partgbelang. Dat dezelfde ele menten, die mg beu hebben gemaakt van de hoofdredactie, mg op het laatste congres, ter- wgl ik mg niet kon en wilde verdedigen, in een hoek hebben getrapt, uit vreeB, dat ik weer aan de redactie zou komen dat is niet ■leohts mgn zaak, het is die der Partg. Het iB partgzaak, of een groep in de Partg, die niet om de losheid, doch om de vastheid van mgn groep mg den door mgn talenten aangewezen arbeid in de Partg traoht onmogelgk te maken on hem tracht te beperken tot mgn werkkring als Kamerlid, daarin op den duur zpl slagen. Wat echter ten slotte mijne zaak is, dat is nit de feiten, zooals zg thans vóór mg liggen, de conolusiën te trekken. Ben ik de politieke lei ding van het blad niet betrouwd wegens onvast heid" of om welke andere redenen ook, dan is ook de politieke leiding in de Kamer in mijn handen niet veilig. Pannekoek moge met zekere slim heid die consequentie van zgn en anderer drg- von hebben trachten te vermoffelen, door mg een uitnemend politiek leider" te noemen, ik laat niet aan Pannekoek over te beslissen, wat de logische gevolgtrekking is uit zgn en anderer daden ik gebruik daarvoor mgn eigen ver stand. En dat zegt mg, dat de Partg, indien zg berust in het gebeurde op het Congres, mg de verdere politieke leiding, óók die in do Kamer, onmogeltjk maakt. Het votum van vertrou wen, als hoedanig ik de discussiën over Het Volk moot opvatten, geldt mgn gansche werk zaamheid voor de Partg en ik zal dan ook niet nalaten, indien zelfs de schgn van dit votnm op mg blgft rasten, aan dat votum in vollen omvang, voor elk gebied van werkzaamheid, gevolg te geven." drankwet. De minister van financiën heeft aan de directeuren der regiBtratie|en domeinen de vol gende ciroulaire gerioht «Door een gemeente-secretaris werd inlich ting gevraagd omtrent de toepassing van art. 34, no. 5 der Drankwet, of n.l. de d&tr ver leende vrgstelling van zegelreoht kan worden toegepast op de aan belanghebbenden uit te reiken afschriften van de genomen besluiten. Bedoeld wetsartikel Btelt van zegel vrg »het verzoekschrift waarbg het verlof wordt gevraagd en de beschikking daarop". Het komt mg voor, dat het in de bedoeling van den wetgever heeft gelegen om daaronder te begrgpen het aan de belanghebbenden uit te reiken afschrift der beschikkingde minuut toch valt onder de algemeene vrgstelling van art. 27 A no. 3 der Zegelwet Ik verzoek u deze beslissing mede te deelenl aan de daarbg betrokken ambtenaren in uwe directie." De minister van binnenlondsohe zaken heett aan de Gedeputeerde Staten in de onderschei dene provinciën verzocht bovenstaande aan schrijving van zgn ambtgonoot van finanoiën ter kennis van de gemoentebeaturen te brengen. BENOEMINGEN, ENZ. Bg kon. besluit: is aan den gezantschapsattaché in algem. dienst mr R. A. W. J. J. Cromers, op verzoek, eervol ontslag verleend uit den diplomatieken dienst benoemd tot dir. van het post- en telegraaf kantoor te Roermond P. Dnitgenius, thans in gelgke betrekking te Harderwgk; is benoemd tot afgevaardigde van Nederland op het te Luik te houden 8ste congres van de Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, mr F. W. J. G. Sngder van Wissenkerke, raad-adviseur aan het Dep van Justitie en dir. van het Bureau voor den industrieelen eigendom. Bg b8Bchikking van den minister van bin- nenlandsche zaken zgn benoemd bg de Rjjks- verzekeringsbank te Amsterdam, tot tweede klerk: L. Vogels. L. DoornboB, D. J. van Bommel, H. E. J. van den Broek, J. Wage- makor, I. L M. Hooit en J.D. W. Vonkenberg, allen tot dusverre werkzaam bg die bank. korte mededeblingen vergaderingen. Onder leiding van dr W. P. Ruysoh verga derde te 'e Gravenhage de Vereeniging tot bevordering van het herstel van mannelgke drankzuchtigen Hooghullen. De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord en bracht een groet over van de Dnitsche collega's. Voorts deed hg eenige mededeelingen omtrent het door hem bijgewoonde congres te Erfurt. Hierna werd de rekening en verantwoording goedgekeurd. Vervolgens bracht de secretaris dr J. van Deventer verslag uit over 1904, waaraan de volgende hoofdpunten worden ontleend. Het aantal leden en begunstigers bedroeg in 1904 reep. 608 en 204, tegen 659 en 213 in 1903. De contribution bedroegen in 190412491.80, tegen f 2886.25 in 1903. Van rgkswege werd f 600 subsidie ontvan gen en van den Volksbond f 250. Door den directeur van Hooghullen werd vervolgens verslag uitgebracht over den toe stand van het sanatorium Hooghullen. De toestand is in 1904 over het algemeen zeer gunstig geweest. Verschillende moeilijk heden werden overwonnen en geen enkele pa tiënt behoefde wegens wangedrag ontslagen te worden. Het personeel vervulde met jjver en toewij ding zgn plicht Op 31 December 1904 waren in het sana torium Hooghullen aanwezig le kl. 2, 2e kl. 7 en in de 3e kl. 18 patiënten. Uitvoerig werd in het verBlag medegedeeld de inwerking van don alcohol op lichaam, geest en zintuigen. In 1904 vertrokken 37 patiënten, waarvan er 5 in het verslag buiten beschouwing worden gelaten. Verpleegd werden gedurende 3 maanden 12, gedurende 6 maandon 9, gedurende 9 maanden f en gedurende 12 maanden 7 patiënten. Te Rotterdam werd Donderdag de algemeene vergadering gehouden van de Nederlandsche Chemische Vereeniging. Nadat de voorzitter prof. L. Aronstein de aanwezigen welkom had geheeten, bracht bg verslag uit, waaruit bleek dat het loden-tal van af 1 Januari in eeu half jaar tjjds van 225 of 286 is gestegen. De rekening bleek mot een batig saldo van 921.20Va te sluiten. Tot voorzitter werd bg acclamatie herkozen prof. dr. L. Aronstein, tot penningmeosteres mej. A. Grutterink. In plaats van de niet- horkiesbare bestuursleden werden gekozen de heeren Jan Rutten, prof. dr. H. P. Wjjsman Jr. en dr. D. P. Hoyen. Daarna kwam aan de orde een voorstel in gediend door een meerderheid in het bestuur ten doel hebbende om de vereeniging zich met de Maatschappij tot Bevordering der Pharmacie tot de regeering te doen wenden, met ver zoek ook hier te lande gelegenheid te geven na afgelegd examen den titel en de bevoegd heid te krjjgen van onderzoeker van voedings middelen Nahrungsmiltel-chemiker Prof. Cohen bestreed dit voorstel en diende, een motie in om het van de baan te krjjgen Met groote meerderheid werd die motie aan vaard. Door dr. H. W. Saloincnson werd een voor- draoht gehouden overDe waarde der onder zoekingsmethoden voor het gereohtelgk bewgB van botervervalsohing. De staking van de ovenjongens aan de Vilrite Works ld. alhier is reeds beëindigd. Hedenochtend kwam een deel op het werk en hedenmiddag deden de overigen dat. Verder deelt men ons mee dat de worktgd der jongens niet 8 nur per dag is, maar 9 en het gemiddelde uurloon dus 7 cent. De gemid delde leeftjjd der jongens is 16 jaar. UitVlissingen. Twee torpedobooten, type Sphgnx, ten dien ste van de Indisohe militaire marine, werden Donderdag bg het Departement van Marine bg onderhandsche inschrijving aanbesteed. De laagste inschrijving was die van do Kon. Maatschappij De Schelde te Vlissingen, voor f 160.000 por boot. De verkiezing voor een lid der Provin - oiale Staten, in het kiesdistrict Vlissingen, ter voorziening in de vacature J. Bos, is door Gedeputeerde Staten bepaald als volgtoandi- daatstelling 1, stemming 15 en herstemming, zoo noodig, 29 Augustus. Naar wjj vernemen bestaat het voornemen om tor vervulling van do vacature-Bos in den gemeenteraad van anti-revolutionnaire zjjde candidaat te Btellen den heer H. J. van dor Meer en van vrijzinnigen kant den heer J. M. Stuart. Donderdagavond werd in het Grand Hotel des Bains door den Duitschen oonBul, den heer J. L. Gruber, aan de officieren van het Duit- sche slagschip Kaiser Karl der Grosse een diner aangeboden. Heden geven de officieren ter eere van het consulaat en den commandant van de Bulgia aan boord een partg. Om drie uur in den naoht van Zaterdag op Zondag, vertrekt de Kaiser naar Antwerpen, waar het vaartuig te 6 uren aan zal komen. Bg kon. besluit is benoemd tot burge meester der gemeente Oost- en W e b t- Souburg de heer P. S. Buteux. Verder tot concierge aan de R. H. B. S. te Goes G. F. H. Frank, tg delg k concierge aan die school. Met ingang van 16 Aug. is benoemd tot directeur van het telegraafkantoor te Mid delburg de heer C. W. Laegendecker, thans directeur van het kantoor te RoBendaal. Deze drie berichten plaatsten wg reeds in een deel der oplaag van ons vorig nommer. Do zomervergadering der Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuid- en Noord- Beveland zal dit jaar op Vrgdag 4 Augustus te Dordreoht gehouden worden. Den leden wordt een boottocht met een uitstapje naar Gorinchem uit de kaB aangebo den, daarna zal een gemeenschappelgken maal- tjjd in het hotel Ponsen te Dordrecht plaats hebben. De verpaohting der tienden aankomende de gemeente Zierikzee, Donderdag aldaar gehouden, heeft opgebracht met inbegrip van op- en blokgeld f 1677,22, tegen f 1804,42 ten vorigen jare. Bg de herstemming voor een lid van den raad te Haamstede is de heer J. Boot Wz. met 54 stemmen gekozen. De heer L. Dalebout verkreeg er 40. Van de 134 kiezers stemden er 94. Het borgen van het in de tramhaven te Zjjpo gezonken schip Oosterschelde en van do lading is aangenomen door K. van der Linde te Brouw er shave a. Donderdag is men begonnen met twee dui kers de lading bazalt over te laden in het aakschip Maria van Papendreoht. Men zal trachten het schip, nadat de lading or uit is, te lichten. Onder de zichtbare schade beliooren een paar gebroken Juiken en de den Te St. Annaland brachten bg de herstemming voor een lid van den raad 248 van de 348 kiezers geldige stemmen uit. Gekozen werd de heer Jan Zandee met 186 stemmen, tegen 112 op den heer A. van Luyk Cz. Jr. In de Donderdag gehouden raadszitting te Neuzen werd naar aanleiding van het advies van den districtsschoolopziener inge trokken hot besluit tot het inrichten van een hnlpschool en voorioopig voor den tgd van een jaar aan school C toe te voegen twee parallelklassende le onderwjjzer aan school C, J. van der Pejjl wordt met het onderwga in een der klassen en het dageljjksch toezicht op beide belast, tegen eene vergoeding van f «150 'a jaars. Voor ditmaal werd goedgekeurd de rekening der Gezondheidscommissie over 1904, doch weder teruggezonden de begrooting voor 1906 omdat daarop naar do meening van den Raad ten onrechte is uitgetrokken een post voor schrjjfloon wegens werk dat niet aan den secre taris kon worden opgedragen. Aangeboden werd de gemeenterekening ovor 1904 op een bedrag van f 85.234,87'/, in ontvangster, f 81.887,70lft in uitgaven, mits dien met een goed slot van f 3347,17. Na breedvoerige bespreking werd als onder wijzer met akte middelbaar Engelsoh A aan school B benoemd de heer P. R. Huizinga privaat leeraar te Groningen. Door den arron- dissementflBchoolopziener was bericht dat hg met het oog op de onderwjjsbelangen niet aan deze voordracht kon meewerken en bg een evontueele benoeming door hem ernstig zou worden overwogen deze aan den minister van binn. zaken ter vernietiging aan H. M. de Koningin voor te dragen. Hoewel de raad veel gevoelde voor de beweegredenen van den schoolopziener, achtte hg de nu ge maakte regeling voor het meer uitgebreid lager onderwgs voldoende en het door den schoolopziener voorgestelde thanB financieel te bezwarend. Burg. en weth. werden gemachtigd tot den verkoop van 2 woonhuisjes in het Nieuwediep, onder voorwaarde dat een zal worden afge broken en hot noodige terrein ter beschikking van de gemeente zal komen voor verbetering van den toegang naar de Verbindingsstraat. Door verschillende jagers teZaamslag en omstreken is aan Ged. Staten een adres ge richt om niet, zooals reeds eenige jaren heeft plaats gehad, de jacht op patrijzen een maand, vóór die op hazen te openen, doch deze geljjk- tjjdig te'openen, en wel zooveel mogelijk terzelfder tgd als de opening van de jaoht in het naburige België. Woensdag wilde te Hengstdijk do landbouwer J. A. met een paar arbeiders een wagen in de sohnur trekken, en lette er niet op, dat een zeis met de pont omhoog op den vloer lag. Hjj stiet nu met zooveel kraohtzgn been tegen die punt, dat onverwgld genees kundige hulp moest worden ingeroepen. Dinsdagavond had daar nog eon ongeval plaats. De zoon van den landbouwer J. v. L reed een kar klavers in de sohunrde kar sloeg aohterover en raakte een Bchelibalk met zooveel kracht dat deze naar omlaag kwam en op hoold en Bohouder van V. L. viel. Den gan- schen nacht heeft de getroffene zonder bewust zijn gelegen, ierwjjl hg nog niet buiten go- vaar is. Tegen den heer R. van der Kamp, predi kant aan kerk B te A x e 1, is bg de maréchaus see een klacht ingekomen, naar aanleiding van ingezonden stukken in een tweetal Zeeuwsehe bladen. Dat de drankwet nog niet al te best wordt begrepen on dat Philippine nog onder het vrjjgevoohten land behoort, bewijst, dat gedurende de kormiB aldaar een kastelein met vergunning, de aangrenzende huizen in verbinding bracht met zgn huis door een muur in zgne herberg in te slaan, en die lokalen tot danstent heeft ingericht. De brigadier P. van Eek is bevorderd tot waohtmoester bg datzelfde wapen. In de Donderdag gehouden Raadsvergadering is met algemeene stommen op voorstel van den heer Wjjne boBloten eene loaning, groot f 8000, aan te gaan bg het Gemeenteorediet a 4 terwjjl later nog eene leening zal ge sloten worden van f 5000. De wethouder A. F. Arbrosoheer heeft zjjn ontslag als zoodanig ingediend, als lid van den gemeenteraad en als lid van het college van zetters. Besloten werd f 50 beschikbaar te stollen om bjj de installatie van den Burgemeester al de schoolkinderen te trakteeren. ONDERWIJS. De voordracht voor een onderwijzer bg het herhalingsonderwjjs te Middelburg bestaat uit de heerenG. Geertse, onderwijzer aan school K, J. VV. Happée, idem aan sohool A en A. Dekker, idem aan sohool B. Tot onderwijzeres aan de Koningin-Wil- heiminaschool te Apeldoorn is benoemd mej. A. E. E. de Yeer te Middelburg. Te Breda is geslaagd voor het examen van apothekersbediende mej. M. Wessols van Zierikzee. Voor de vacature, ontstaan door de ont slagaanvrage van mej. W. L. de Viieze als onderwijzeres te BruinisBe, hebben zioh reeds 13 sollicitanten aangemeld. afrikaanni he ntcdenten in nederland. In Ons Land te Kaapstad, van don 22en Juni, leest mon «Nauwelijks heelt de universiteit te Leiden den heer Melius de Villiers bonoemd tot pro fessor in 't Romeinsoh-Hollandsoh recht, of de universiteitsraad te Londen heelt met onge- wonen spoed boBloten, ook zulk een leerstoel te vestigen. We vragen ons af of zulke spoed ook zou hebben plaats gevonden als Holland, de wieg van dit speciale recht, niet was voor gegaan? Het telegram voegt eraan toe, dat een professor binnenkort zal worden aangesteld, 't Zal nog wel een tjjdje duren." Tot zoover De Vriend, van Bloemfontoin. Men schgnt in Londen de beteekenis van de aanstelling van don heer Melius de Villiers gauw gevat te hebben. Jammer, dat men in Holland niet hetzelfdo heeft gedaan met be trekking tot de erkenning van do graden der Kaapsche universiteit. Dit wordt reeds jaren lang in Engeland on Schotland gedaan, terwjjl men de Nederlanders maar niet zoo ver kon krggon, met 't noodwendige gevolg, dat de stroom van Afrikaansche studenten die in den vreemde gaan Btudeeron, zich niet naar Neder land heeft gekeerd. In den laatsten tgd be speuren we echter bemoedigende toekonen die een verandering op dit gebied in Nederland voorafsohadnwen. LANDBOUW. Te Ond-Vossemeer hebben een aan tal personen, vooral jongelui, zioh in de laatste weken bezig gehouden met het inzamelen van de aren van een zeker soort gras, dat zg bunt noemen, maar dat nietB anders iB dan de kropaar Dactylis glomerata), gemakkelijk te kennen aan de dikke bossen grof gras, die zg vormt en torsche stengels mot de losse bloem- pakjes der pluim. Dat inzamelen geschiedt voor personen te Nieuw-Vossemeer woonaohtig, die 8 cent per K.G. geven en er is een goede prjjs mee te maken. Dit gras wordt door de opkoopers gedoracht en naar Arnhem verzonden tegen f 2.40 per K.G. Van daar schjjnt het naar Duitschland te gaan, waar het voor het bezaaien van gronden, die in cultuur worden gebracht, wordt gebruikt. De landbouwers beschouwen de kropaar als van goede qualiteit te zgn. kerknTeÜws. Evenals te Goes ontving ook de korke- raad der Ned. Herv. Gem. te Workum een door den minister van Financiën onderteekend schrjjven, waarin wordt opgemerkt, dat de ver vulling der tweede predikantsplaats niet in overeenstemming zou zgn met het ledental van bedoelde kerkeljjke gemeente. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. Heden, Vrgdag, zgn veroordeeld wegens vernieling J. H., 20 j., varensgezel, Neu zen, tot f 10 b. b. 10 d. h. diefstal: H. M., 57 j., sjouwerman, Vlissin gen, tot 6 w. gev. straf, en J F. B., 14 j., werkman, en L. O., 14 j., zonder beroep, bei den Neuzen, de le tot f 10 b. s 10 d. h. en de 2e tot 14 d. gev. straf; beleediging van ambtenarenF. K., 35 j„ leur der, Neuzen, en K. d. N., 20 j., visscher,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1