MIDDELRURGSËHË COURANT Dinsdag 18 Juli. Uit Stad en Provincie, IV0. 167. 148' Jaargang. 1906. Dczo courant verschijnt d a g e 1 ij k smet uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowol voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp., ƒ2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THERMOMETER EN VERWACHTING. 17 Jali. 8 a. vm. 67 gr., 12 u. 72 gr., av. 4 u. 75 gr. FJ Verwacht: zwakke W. wind, bewolkte lucht, dezelfde temperatuur. Advertentiën20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorte-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 17 regels 1.50; elke regel moer 20 cent. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats, die zij innemen. Tot de plaatsing van advertentiën en reolnnies, niet afkomstig uit Zeeland, betredende Handel, Nijverheid en Geldwezen, is uitslaitend gereohtigd het Algemeen Advertentie-Bureau A. Dü LA HAR As., N.Z. Voorburgwal 266, Amsterdam. Middelburg 17 Juli. Bonden af. Dezer dagen heeft de directeur dor postorgen en telegraphic in een dienstorder te kennen gegeven dat hjj van vereenigingen van ambte naren en beambten bjj die takkon van dienst niets weten wil. Zjj mogen zich in hot vervolg niot meer direct tot hem wenden. »De uitoeiening van den dienBt heeft zoo deelt de heer Pop mee met het vereni gingsleven van Staatsambtenaren en beambten, dat door hun vaste aanstelling, met al de reohten en waarborgen daaraan verbonden, uit den aard der zaak geheel verscheiden iB van dat der vakvereenigingen in het burgerij)k leven, niets uitstaande, voor zoover althans de uitingen daarvan niet strjjdig zjjn met of schadelijk bevonden worden voor de belangen van'den dienBt. Omgekeerd behoort het ver- eenigingsleven van het personeel, dat een ge heel particulier karakter draagt en zich boven dien in dikwerf geheel tegenovergestelde rich tingen uit, buiten den dienst te Btaan. Inmenging van besturen van bonden of vereenigingen in dienstaangelegenheden kan niet worden toegelaten, omdat hot gezag en de uitoefening daarvan in handen moeten bljjven van de bevelvoerende ambtenaren, die voor een richtige vervulling van hun ambt en van dat van ieder hunner ondergeschikten verantwoordelijk zjjn aan de boven hen ge stelde autoriteiten. Pogingen, als in het werk zjjn gesteld door besturen van bonden, om op den gang van zaken rechtstreeks invloed te oefenon door, mat voorbjjgang van hun onmiddelljjken chef, zich tot hooger autoriteit te wenden, zouden, indien daarop werd ingegaan, de grondslagen van de ondergeschiktheid ondermjjnen, die in elke burgerljjke organisatie tussohen ambte naren en beambten van onderscheiden rang en graad behoort te bestaan en die dus zeer zeker bjj den;dienst der postergen en telegraphic niet kan worden gemist, waar met de grootste nauwkeurigheid en pliohtmatigheid behoort te worden gearbeid. Dergeljjke pogingen zjjn dan ook tot nu en worden mede in den ver volge stellig gewezen van de hand. Meenen vereenigingen als de bedoelde het in haar voordeel noodzakelijk of wenscheljjk, dat bepaalde toestanden en feiten ter alge- meene kennisse worden gebracht, dan bezitten zjj daartoe in haar bondsorgaan, zoomede het aanbieden van adressen aan H. M. de Koningin, aan zjjn Exc. den Minister van Waterstaat en aan de Volksvertegenwoordi ging de gelegenheid deze middelen stonden en staan haar steeds ten dienste zonder eeni- gerlei beperking, onder beding dat de toon waarop en de vorm waarin de denkbeelden ter zake door de besturen van die vereenigingen worden uiteengezet, niet Btrjjdig zjjn met de matiging, welke Staatsdienaren uit den aard der zaak in het belang van den zoo noodigen eerbied voor het gezag in het oog moeten Inmenging in de partiouliere aangelegenheden van de bedoelde bonden of vereenigingen door meerderen moet evenzeer achterwege big ven De gezagvoerende ambtenaren hebben zich van elke aanraking met bondsbestureu, als boven is bedoeld, te onthouden, hetgeen nog bovendien ook door de omstandigheid geboden ia, dat een groot gedeelte van de ambtenaren en beambten niet tot eenigerlei bond of ver- eeniging behoort. Feitelijk zou dan ook het toekennen van bjjzondere rechten of vrjjheden aan leden of besturen van eenigen bond of ver- eeniging strjjdig zjjn met de onzijdigheid en de onpartijdigheid, welke het gezag immer in de eerste plaats moeten kenmerken en met zjjn overeen te brengen met de door de Grond wet gewilde rechtsgelijkheid voor allen. De persoonlijke vrjjheid der ambtenaren en beambten om zich hoofdelgk tot den direc teur-generaal te wenden, wordt door 't voren staande in 't minst niet verkort; het staat iederen ambtenaar of beambte steeds vrjj, zich l&ngs don hierarchieken weg tot denhoogaten chef in den dienst te wenden, en zulks zoowel voor dienstaangelegenheden als in zjjn per soonlijk belang." De directeur-generaal wensoht dus zichzelven verre te houden van dergeljjke vereenigingen en bonden. De besturen daarvan dienen, heb ben zij iets op het hart, zich per adres te wenden tot de Koningin, den minister van waterstaat of de volksvertegenwoording. Terecht morkt de Arnh. Crt op dat deze order, dio aan zulke bonden het recht ontzegt bjj de hoogere autoriteiten van den dienst op te komen voor algemeene vakbelangen, feiteljjk geljjk staat met aantasting van haar levensbeginsel; 't ontneemt haar alle beteekenis voor de aangesloten vakgenooten. De onder scheiding, tusschen do vakvereeniging van Staatsambtenaren en beambten gemaakt, en die in het burgerljjk leven, gaat o. i. niet op juist in den dienst zal meestentijds de oorzaak liggen van minder wenscholjjke toestanden en verhoudingen, waarin door peraoonljjk overleg met de hiërarchische chefs niot licht verbete ring te brengen is. De verkeerde geest, welken deze dienstorder ademt, komt op welsprekend bedroevende wjjze uit in de uitdrukking»b e- velvoerende ambtenaren." Duidelijk draagt het stuk, naar onze meenieg, het kenmerk van zjjn oorsprong. Het sb de oud-militair die daaruit spreekt. Van dezen tjjd is het echter niet En wjj betwijfelen of de daarin gegeven order wel bevorderlijk zjjn zal aan eene goede verhouding tusschen hem en de ambtenaren die voor algemeene zaken, hun dienst en hunne carrière betreftende, juist in die bonden hun orgaan vinden. Ons dacht het zoo geschikt wanneer de besturen daarvan in hun hoogsten chei een willig oor vonden voor hunne bezwaren en nooden. En dat het voor den directeur-gene raal veel gemakkelijker iB met hen voeling te houden don met de ambtenaren peraoonljjk. Het komt toch vaak voor dat in de eene of andere kwestie een onmiddellijk chef geen ver andering brengen kan en mag. Oi dat daar omtrent verschil van meening bestaat tusschen >m en de onderhoorige ambtenaren. Waarom nu verboden dat de besturen van bonden enz. zich daarvoor tot don directeur wenden 9 Wjj meenen dat de militaire geest den heer Pop gedreven heeft tot een minder practischen zet, die in den vervolge niet goed kan werken. Het ia nu maar de vraag oi doze ook zal zjjn in den geest van een eventueel opvolger van den heer De Marez Oyens. In elk geval zal het zeer gewenscht zgn dat de direoteur-generaal Pop zich wat minder dan tot dusver laat beïnvloeden door den oud majoor Pop en wat meer dan tot dusver zioh indenke in de burgerlijke, civiele functie, die hjj thans bekleedt. Het rinkelen met den sabel is daarbjj over bodig en zelfs hoogst ongewensoht. Meer en meer moge hjj ook leeren inzien dat tucht, besef van ondergeschiktheid en respect voor chefs in het burgerljjk ambte naarswezen heel goed bestaanbaar zjjn en dan ook allerwege daarin worden aangetroffen, maar dat het niet nootlig is die »aan te kweeken' door de middelen, welke het militair-paeda- gogische receptenboek daarvoor vermeldt Daargelaten oi zelfs voor het leger die me thode al niet geheel nit den tjjd is, kan tooh wel worden geconstateerd dat het niet zal gelukken onze ambtenaren, hooger oi lager geplaatsten, naar kazerne-methode te drillen of aan het gebruik van militaire krachttermen pers. der landm. totreserse-ofl. van gez. lek!.; is bjj den telegraafdienst benoemd tot maga- zjjnchei J. do Lange te Rotterdam; de sum. der poBt. en telegr. M. N. D. Augustjjn, benoemd tot oomm. dier posterijen enz. 4de kl. aan P. Hoogenboom te 's Gravenhage, op verzoek, eervol ontslag verleend als ingenieur van den Rjjkswatorstaat 3de klen is de adj.- ingenieur D. A. van Heyst aldaar, bevorderd ot ineonieur van don Rijkswaterstaat 3e kl. is opnieuw eorvol, met behoud van recht op pensioen, uit den mil. dienst ontslagen de bjj kol. werfdepot werkzaam zjjnde maj.- magazjjnm. van het leger in N.-I. Th. Kley. De dir.-gen. der post. enz. brengt ter algem. kennis, dat vrijstelling van port is verleend voor de verzending van stukken van en aan de Departementen van Algemeen Bestuur. j 17 Juli a. zal te Ter-Hole een Rjjks- telephoonkantoor, in verbinding met Neuzen, voor het algemeen verkeer worden opengesteld. De diensttjjd is op werkdagen, van 7.30 tot uren voormiddags, van 2 tot 3 en 4.30 tot 30 uur namiddags op Zon- en feestdagen, van 7.30 tot 8 30 uur voormiddags (Greenwicht.) TWEEDE KAMER. Als bijlage van de memorie van toelichting tot het wetsontwerp betrekkelijk de invalid! teits- en onderdomsverzekering voor werklie den is thanB aan de Kamer toegezonden een verslag van prof. J. C. Kluyver te Leiden, betrekkelijk een onderzoek naar het evenwicht van baten en lasten der ontworpen invalidi- teits- en onderdomsverzekering. BENOËmInbÊhT ENi. Bjj kon besluit zgn bg do zeemacht bevorderd tot off van adm. 2de kl. de adj.-adm. W. H. Heeris, J. H. A. Boertje en J> Mager is aan H. van Meurs, op verzoek, eervol ontslag verleend uit zgn betrekking van be waarder van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewgzen te Assen is aan den kap. C. L. Vinkhuizen, van het reg. gren. en jagers, met den rang van majoor eervol ontslag nit den mil. dienst verleend, met pensioen is in zgn rang overgeplaatst bg dat reg., de kap. jhr B. L. van Spengler, van het 10de reg. inf.; is aan den off. van gez. Ie kl. J. Rentmeester, van het pers. van den geneesk. dienst der landm., op aanvraag, onder toekenning van pensioen, eervol ontslag uit den militairen dienst verleend en benoemd bjj het reserve per dagboot van Zondagmorgen hunne reis voortzetten. De nachtboot Koningin Wilhelmina vertrok Zondagmiddag naar Qaeensboro-Pier om in den dienst te voorzien. Do Topaze is heden ochtend gepasseerd naar Antwerpen om daar te repareeren. Z\j wa3 zwaar beschadigd. Bjj de Maatschappij tot Exploitatie van Staalt- spoorwegen wordt verplaatst van het tractiebu- roau te Venlo naar de werkplaats te VliBsingon do aspirant-adjunot-commies R. Verdam De heer C. H. Janszen Jr., thans verbonden aan de Kon. Maatsohappjj De Schelde, wordt met 1 October geplaatst aan de scheepsbouw- afdeeling van bet Technician der freien Hanse- tladt Bremen. KORTE MEDEDEELINGEN VERGADERINGEN. Te Rotterdam hield Zondag de Algemeene Magazijn en Winkelbediendenhond in Nederland eene vergadering om don Bond te ontbinden, in verband met den nieuw opgeriohten Bond van Magazijn-, winkel-, loop- en pakhuispertoneel. Tegenwoordig waren met het hoofdbestuur afgevaardigden van Leeuwarden, Middel- Amsterdam en Rotterdam van den ouden Bond. Na breedvoerige discussie is in beginsel be sloten om den Bond te ontbinden. Te Arnhem is Zondag de acktate algemeene vergadering gehouden van den Alg. Ned, Geheel onthoudersbond. De bond telt thans 34 afdeelingen, van welke er 24 vertegenwoordigd waren. Dit het jaarverslag bleek dat het ledental steeg van 1211 tot 1661. De volgende algemeene vergadering zal te Haarlem gehouden worden. Een laatste woord aan de kiezers in het tweede district te Vlissingen. Van éen stem kan de beslissing afhangen. Dat dit vooral de liberalen en vrijzinnigen bedenken. Alle hens op het dek dus En alle krachten ingespannen om morgen (Dinsdag) de overwinning te verschaffen aan den heer J. M. STUART. De stembuB is geopend van 's morgens acht tot 's namiddags vijf uren. Het derde Zondagavondconcert, Zondag den tuin van 't Schuttershof alhier door het muziekkorps der dd. schutterjj gegeven as, evenals altjjd, druk bezocht. Het zeer gevarieerd programma verwierf veel applaus. Veel bjjval vond Ie TourbÜlon, solo voor kleine fluit, dat op aanhoudend verzoek herhaald moeBt worden. Door de keurmeesters van vleesch en vee alhier is heden afgekeurd, als ongeschikt voor de consumptie, zeventig kilogram kalfs- vleesch in ejokjes, dat van elders was aange voerd. Ook wérd afgekeurd eenige afval van varkens. Een en ander is op de gebruikelijke wjjs vernietigd. Dezer dagen heeft zioh alhier het geval voorgedaan dat een milicien, van de jongste lichting, voor den militairen dienst is ontslagen wegens zeer geringe verstandelijke ontwikkeling, waardoor het niet mogelijk was hem voor den dienst te oefenen. Dit Vlissingen. De nachtmailboot Koningin Regentes, van de maatschappij Zeeland, gezagvoerder J. H. Bromelow, die Zaterdagavond van daar naar Queensboro vertrok, is, tengevolge van dikke mist, ter hoogte van het lichtschip West-Hin der, in aanvaring geweest met het Btoomschip Topaze van de Ostende-Tilbury-ljjn. Met ingedrukten voorsteven is de Koningin Regentes, die de reis eerst niet kon voortzetten, ten anker gekomen en heeft eenige passagiers, mail en bagage overgegeven aan het van Queensboro-Pier komende ss. Print Hendrik van dezelfde ljjn. Do Koningin Regentes is Zondagochtend te negen uren onder eigen stoom op de haven gekomen, waar de rest der passagiers werden ontscheept, die met hun bagage en de mail Eenigen tjjd geleden werden te Goes, wegens wanbetaling, drie gezinnen op straat gozet. Twee ervan hadden spoedig een andere woning, maar het derde, een huishouden met 7 kinderen, kon geen woning vinden. Na eenigen tjjd in een schuur te hebben vertoefd, heeft de vader van het gezin gelden ingezameld, en met toestemming van burg. en weth. op een stuk weiland bg het Roosjeshot een houten'Tent1,opgeslagen waarin het gezin intrek nam. De afdeeling Krabbendjjke van 't Ned- Onderwijzers Genootschap besloot in haar vergadering van Zaterdag II., zich tot do ge meentebesturen in haar ressort to wenden met het verzoek, dat zjj gebruik zullen maken van de bg tde Nederlandsche Maatschappij van Verzekeringen te 's-Gravenhage bestaande ge legenheid om zich te verzekeren tegen de geldoljjke nadoelen, die uit mogelijke ziekte van 't onderwijzend personeel kunnen voort spruiten. Tevens besloot de afdeeling als lid toe te treden tot de Vereniging tol vereenvoudiging van ize schrijftaal. Bjj den internationalen zeilwedstrijd, Zon dag op de Zuiderzee gehouden, behaalde in afdeeling boeiers, botters, hoogaartsen en schokkers den derden prjjs M aria van den heer J. H. C. Kakebeeke Lz., te Yerseke Zondagmorgen is te Zierikzee aan gebracht een in venen staat van ontbinding verkeerend ljjk, dat onder Borrendamme was aangespoeld. Vermoedelijk is het een der drie varenslieden nit Yerseke, Kosters genaamd die voor eenige weken verongelukt zjjn. Toen Zondag hiervan te Yerseke bericht kwam, is terstond een vaartuig van daar naar Zierikzee vertrokken om een onderzoek in te 'stellen. Aldaar is Zondag een zoontje van schipper Prins, vgf jaar oud. vallende over een emmer kokend water, ernstig aan hoofd en gebrand. De werkman H. de Jong, wonende te Rjjsoord, die Vrjjdag bjj het stellen van een nieuwen ketel aan de gasfabriek te Zi e zoo ernstig gewond werd, is Zondagna middag in het verpleeghuis overleden. Hjj was 41 jaar oud, weduwnaar, en laat 4 kin deren na. In de laatste helft van de vorige werden langs de grenskantoren van Zeenwsch- Vlaanderen naar België gezonden slechtB 58 melk- en kalfkoeien en wel langs C1 i n langs Sas van Gent 9 en langs Veldzicht 16. Langs al de grenskantoren gingen uit ons land naar België 445 stuks; waarvan uit Roosteren (Limburg) alleen 152. Langs Roozendaal (station en Nispen) gingen De uitvoer in de geheele maand Juni bedroeg 915 stuks tegen 1228 in de maand Mei en 2516 in de maand April. Met ingang van 1 Augustus a. s. zgn verplaatst de kommiezen bg 's rjjks belastin gen J. J. de Vajjst, van Sas van Gent naai Hansweert, A J. Spaan van Koewacht naar Bruinisse, J. Visser, van Zuiddorpe naar Sas van Gent, J. W. A. Rademaker, van Kerkrade naar Hontenisse, A. Huisman, van Vaals naar Zuiddorpe, A. Verdouw, van Njjswiller naar Koewacht, J. Goosen, van Hontenisse naar Aardenburg en P. J. Cambeen, van Aardenburg naar HontenisBe. De beide eerstgenoemden zgn 2e, de overigen 3e klasse. Te St. Jansfeen stemden bjj de her stemming voor een lid van den raad van de i5 kiezers er 226 met geldige biljetten. Herkozen is de heer J. C. Cornelissens met 128 stemmen. De heer A. P. M. Vermandei verkresg stemmen. Te Biervliet zal de orgelinwijding met, zooals in een vorig nommer werd gemeld, Zondag 23 Juli plaats hebben. Door droevige omstandigheden in de pastorie is de feeateljjke ingebruikneming uitgesteld. OMBHRWMS. Zaterdag jl. hield het Onderwijzers Ge selschap in het arrondissement Middelburg, onder voorzittersohap van den heer J. Drabbe, arr.-schoolopziener, zjjne zomervergadering op de bovonzaal der sociëteit St Joris alhier. In afwjjking van het programma werd eerst het woord gegeven aan don hoer W. C van de Volkere te Vlissingen, die een voordracht zou houden over Rüntgentechniek, therapeu tische beteekenis dor X-stralon en der stroomen haute frequence. Na eerst gezegd te hobben wat men, om X-stralen te verkrijgen, noodig heeft, ver klaarde spreker zoo aclitjjft men ons verschillende worktuigen en verrichtte daar mede eenige zeer goed geslaagde proeven. Ook liet bg prachtjgo lichtbeelden zien en ver klaarde hjj, hoe men mot X-stralen zelfs lupas kanker kan genezen, waaruit bleek de groote waarde voor de geneeskunde. Een warm applaus viel don inleider na don dank van don voorzitter ten deel. Alvorens tot de huishoudelijke zaken over te gaan, herdacht de voorzitter do overleden leden, de heeren H. J. Visser te Middelburg en P. de Hullu te Sint Laurons. Verdor deelde hg mede, dat in plaats van wjjlen den heer M. de Mol tot vice-voorzitter is benoemd de hoer H Jongepier. Hierna bracht de heer P. G. de Jager verslag uit omtrent den staat der bibliotheek en deed de heer A Passenier rekening en verantwoording over 1904. Eindeljjk was aan de orde do verkiezing van drie bestuursleden. De aftredendo loden, de heeren A. Cense en P. G. de Jager, werden bg acolamatie herkozen, terwgl, in plaats van wglen den heer P. de Hullu, werd gekozen de heer A. van Houte, te Nieuw-on Sint Joosland. Op de aanbeveling ter benoeming van een leeraar voor geschiedenis en Nederlandsch san het Erasmiaansch gymnasium te Rotterdam is geplaatst de heer E. Besse, leeraar aan hot gymnasium te Middelburg. Zooals reeds in een deel der oplaag van vorig nommer werd gemeld is gesteld ter beschikking van den gouverneur van Curacao voor onderwijzer 3e klasse op Bonaire of St Eustatius S. van Vrede, onderwjjzer te K 1 o e- nge. Aan het Staatsexamen tot toelating aan de universiteit is voor de faculteit der genees kunde enz. o.a. toegelaten de heer J. G. Fre- derika. Ter benoeming van een buitengewoon hoogleeraar in de oor-, neus- en keelbeelkunde aan de gemeente-universiteit te Amsterdam (vacature Guye) worden aanbevolen in de eerste plaatsdr H. Burger, privaat-docent aan ge noemde universiteit en in de tweede plaats in alphabetiBche volgordedr P. Th. L. Kan, te Leiden en dr Posthumus Megjos te Amster dam. KERKNIEUWS. Men meldt uit Goes aan de N. R. Ct. Toen Vrijdagavond het kiescollege bgeen was gekomen om uit het vroeger opgemaakte grostal van predikanten, ter voorziening in de vaeature, ontstaan door het vertrek van ds. C. R. van Lelyveld naar Diepenveen, een drie tal te formeereu, kon deze zaak geen voort gang hebben, wjjl, namens de kerkelijke be sturen, een dezen door den minister van finan ciën gericht schrijven werd bekend gemaakt, waarin de minister hem in overweging geeft de derde predikantenplaats te Goes niet weder te vervullen, o. a. op grond dat, in vergelijking met grootore plaatsen, waar op een veel aanzien lijker bevolking betrekkelijk minder predikan ten gevonden worden, de omstandigheden de vervulling dezer vacature niet wettigen. De kerkeraad zal nu, in overleg met de kerkelijke autoriteiten, overwegen hoe in deze zaak te handelen en heeft het beroepswerk voorloopig gestaakt. Zondag 9 Juli deed bg de Ned. Herv- gemeente te Boskoop de heer H. Vermaas Jr.» van A a r d e n b n r g, na deB morgenB te zgn bevestigd door zgn vader, den heer H. Vermaas Sr., vroeger te Souburg, thans eme ritus-predikant te Hilversum, met eene leer rede over: Mattheus 13 vers 37 en 38a, zjjne intrede met een preek over1 Samuel 3 vers 8, laatste gedeelte. Wekelijksche opgaaf betreffende de Ned. Hero. kerk. Beroepen naarOosthuizen H. J. v. d. Zee te BeusichemOudeachild en Hevekos (toez.) D. Boer, candOoBterend J. H. van Padden burg, cand; en naar Midlum P. Groot, cand. Aangenomen naarAndol door H. Quizinga te Onderdendam en naar Ngehorne door P- Proost te Wormerveer. Bedankt voor: Kerkdriel D. Cannegieter Hz. te Winterswjjk. Christelijk- Gereformeerde kerken. Bedankt voorZierikzee door J. Wisse te 's Gravenhage. Gereformeerde kerken. Beroepen naai Vlissingen Ploos van Am stel

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1