MIDDELBIRGSCHE COURANT. Dinsdag 11 Juli. Uit Stad en Previncie. K*. 161. 148° Jaargang. 1903. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowol voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp., f 2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THERMOMETER EN VERWACHTING. 10 Juli. 8 n. ym. 68 gr., 12u. 75 gr., av. 4 u. 74 gr. F. - Verwacht:zwakke wind, bewolkte luoht, dezelfde temperatuur. Ad verten tien20 cent per regel. Bij abonnement veel lager. Geboorto-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 17 regels f 1.60olko regel meor 20 cent. Beolames 40 cent por regel. Grooto letters naar de plaats, dio zij innemen. Tot de plaatsing van advertentiè'n en reclames, niet afkomstig uit Zeeland, botrofiende Handel, Ngverheid en Geldwezen, is uitslaitend gerechtigd het Algemeen Advertnitle-Bureuu A. DK LA MAR An., N.Z. Voorburgwal 266, Amsterdam. Middelburg 10 Juli, Sprokkelingen. De bijzondere aandacht der hborale en vrij zinnige kiezers in bot derde district te Middelburg vrngon wjj nog eens voor het volgende Zooals wjj reeds meldden, wordt door de anti-revoiutionnaire kiosvereeniging Nederland en Oranje als 't ware een beroep gedaan op hun medeljjden, op hun goed hart. Bljjkens eene advertentie in ons vorig nom- mer redeneert zg aldus Wg stelden geen oandidaten tegenover de uwe in het tweede district, steunt gjj nu toch onze oandidaten in het derde, weert die man nen niet; »biedt weerstand aan de pogingen, welke in 't werk worden gesteld hen te doen vallen". Tegen die redeneering wenschen wg een en ander in het midden te brengen. Allereerst merken wg op dat er een groot onderachoid bestaat tuBSchen het zich lgdelgk houden, zooals de anti-revolutionnairen in het tweede district doen, dan wel om, zooals zg van ons verlangen, te stemmen op tegenstan ders opdat zg toch niet zouden vallen. Ten tweede zg herinnerd wat wg Zaterdag reeds schreven en ook opmerkten bg de .be spreking der zonderlinge motie, door de anti- rovolutionnaire kiesvereeniging te Vlissingen aangenomen, dat men zich van candidaatstellen niet onthoudt in het algemeen belang maar uit eigen profijt. Als men kans ziet zeiven een slag te slaan, zal men dit niet nalaten. Ja, zgn wg goed ingelicht, dan iB er zelfs wel degelgk door hen aangedaoht om een can' didaat te stellen in het tweede diatriot. Wie weet of men, hadde men de zekerheid gehad dat in het derde van liberale zgde een candidaat zou worden gesteld, niet ook in dit tweede een antirevolutionnair als zoodanig had geproclameerd. En het beste bewgs voor ons beweren heeft onze tegenpartg in 1901 geleverd, toen zg in alle drie diBtricte& candidaten stelde, in het eerste o. a. tegenover den wethouder H. P. den Bouwmeester, in het tweede tegenover jhr. mr. W. H. Snouck Hurgronje, en in het derde tegenover den heer H. P. van de Ree, alle drie aftredende leden. Men ziet dus dat er hoegenaamd geen reden is om aan eenige welwillendheid aan die zgde te denken omdat zg zich ditmaal in district I onthoudt. In 1901 is onze tegenpartg echter gebleken dat er voor baar in de beide eerste distrioten geen winste te behalen is; eene toevallige omstandigheid bracht toen in district I een harer candidaten in herstemming, maar ook daarbjj verloor zg het. Hare eenige kracht school tot duBver in het derde district. Maar ook daar begint haar invloed te verminderen. En om nu te be proeven te redden wat te redden valt, neemt zg een middel te baat, dat weinig getuigt^van haar vroegere fierheid om in haar isolement haar kracht te zoeken. Zg had beter gedaan zich eenvoudig te be palen tot eene opwekking aan hare standers om zich voor eigen candidaten te beg veren. Op dit oogenblik is er onzerzgds geen enkele reden voor conciliatie. Daarvoor staan voor ons te hooge belangen In een hedenmiddag verspreid strooibiljet darft die kiesvereeniging zelfs beweron dat de anti-revolutionnairen reeds tal van jaren ■trgden voor het beginsel om alle richtingen, naar de mate harer kraoht aan de stembus, te doen vertegenwoordigen. Die liefde voor evenredige vertegenwoordi ging, waarmee men aan die zgde na den te genslag in Juni thans zoozeer begint te scher men, noemde de Zulph. Crl dezer dagen zeer typisch en juist apen- en kalverliefde. In hetzelfde strooibiljet wordt ook geschermd mat het woord liberaal I Een woord waarvan de antirevolutionnairen zoo afkeerig zgn! Red. op het spel: het lager ondorwgs en tal van andere vraagstukken. Nogmaals dringen wg dus erop aan te stemmonin het eerste district J. F. v a n .D u n n en L. K. van der Harst J.Jz maar vooral in het derde district P. J. B o o g a e r t. en D. Bi mm el. wg doen dit met te meer aandrang, wg wekken de liberalen en vrgzinnigen vooral tot eenstemmigheid op, nu onze tegenstanders allerlei middelen aanwenden om te slagen. Er zgn weer drie nommers van De Standaard verschenen nadat daarin dr Wortman uit Noordgouwe zoo flink opkwam om ons te zui veren van de blaam, die dit orgaan van dr Kuyper op ons geworpen had, maar nog steeds zien wg te vergeefs uit naar eerherstel van die zgde. Het zgn toch rare manieren, die men bg deze onze bestrgders er op nahoudt. Een dominee Talma viel ons in verkiezings dagen te Ylisaingen op onverdiende wgze aan. Wg hadden vierkant gelogen, beweerde hg. En hg zweeg toen wg vroegen om bewgzen dat wg onwaarheid Bchreven. De redactie van De Standaard slingert een onware en zeer beleedigende besohuldiging ons naar het hoofd maar verzuimt eerlgk te zeg- m dat zg zioh vergiste. Behoort dit pok tot hunne opvatting omtrent de christelgke leer? Dan weten wg wel wie in zgn leven het krachtigst anathema daartegen zou hebben uitgesproken. Hetzelffde blad zoekt nog maar steeds naar de schuldigen aan de neerlaag, in Juni door haar partg geleden. Nu heeft het dr Hoedemaker u faire genomen. Hg en zgne volgelingen zgn de kwade pier. Zg hebben op hun verantwoording niet alleen dat de vier districten Gorinchem, Leiden, Utrecht II en Kampen verloren gingen, maar ook den val van het ohriBtelgk kabinet. Het is net als met het blindemannetjeBspel de geblinddoekte zoekt overal maar niet in den goeden hoek. Alleen met dit onderscheid dat De Standaard 9. ziende blind zgn of zich onnoozel houden. De eenige sohuldige is dr Kuyper zelf. Hadde hg zich gematigder getoond, zgn geloof niet op den voorgrond gesteld en niet voortdurend, evenals hg destgds in de Ned, Hervormde kerk deed, alles op haren en snaren gezet om zgn macht en invloed te vermeerde ren, de Yrge Universiteit te bevoordeelen en daartoe zelts de hulp van Rome ingeroepen, hg zou niet zoovelen hebben ontstemd en het land in rep en roer gebracht. Daarvan moest hg eindelgk wel de wrange vruchten plukken. Zgn oud-oollega's in de Ned. Hervormde kerk, reeds ontstemd over zgn doleantie en den strgd, dien hg hun aandeed, werden angstig voor 'slands welzgn en stelden daarom paal en perk aan zgn drgven; ook op politiek ibied. Dr Kuyper en zgn antithese waren de beste bondgenooten voor hen die hem ten val wilden brengen. De Standaard is na den ondervonden tegen slag blgkbaar de klats kwgt. Zgn redactie beweerde dezer dagen zelfs dat den linkerpartgen de moed ontbreekt, nu zg het tegenwoordig kabinet hebben doen vallen, voor de formatie van een ander kabinet klaar te Btaan. »Nu willen die partgen ploegen met ons kalf, om aan de verantwoordelgkheid dezen toestand, dien ze geschapen hebben, te ontkomen." Is onjuister voorstelling mogelgk vroeg het Hdbl. terecht. »Nog is, voor zoover bekend, door H. M. aan niemand opdracht gegeven tot vorming van een kabinet. Niemand heeft dus den antirevolutionnairen kunnen vragen hun »kalf' daarvoor af te Btaan. Wg gaan verder' Wg durven zelfs verzekeren dat niemand dit Tragen aal. De voormalige oppositie, thanB overwinnaar bg de stembus, begeert van de antirevolutionnairen noch het kalf, noch den noch den ezel. Zg, die op het standpunt der antithese blgven staan, bohooren in de nieuwe rogeering niot thuis. Wil dit daarom zeggen dat alle mannen, die het kabinet-Kuyper steunden, ook zgne anti these zoo geheel voorstonden? Beteekent dit dat de vroegere linkerzgde reeds van te voren moet aannemen dat in hare politieke tegen- partgen er niemand wordt gevonden wiens oogen zgn opengegaan door den verkiezings strijd en zgn uitslag?" Zeker niet. KABINETSCRISIS. De Koningin had Zaterdag een conferentie met mr H. Goeman Borgesius. Hel Vad. hoorde dezer dagen nog eens be vestigen, dat de heer Goeman Borgesius niet bereid is een portefeuille te aanvaarden, tenzg dan dat zeer bgzondere omstandigheden hem hiertoe nopen. BENOEMINGEN.. ENi. Bg kon. besluit is bevorderd tot referendaris bg het dep. van justitie mr J. Kosters, thans hoofdcomm. bg dat dep.; zgn de navolgende pensioen verleend aan E. Y. Ie Rutte of Le Rütte, commieB bg het dep. van financiën, f 1545; A. C. N. Grenu, ontvanger der kanaal- en havengelden f 348 en J. L. F. C. A. de Thouars, commieB le kl. bg s rgks belastingen f' 571. KORTE MEDEDEELINGEN VERGADERINGEN. Te 's Gravenhage werd Zaterdag, onder voor zitterschap van dr W. P. Ruysoh, hoofdinspec teur voor de volksgezondheid, de derde confe rentie gehouden der Nedcrlandsche Verecniging voor Volks- en Schoolboden. Uit het jaarverslag bleek dat in 1904 het ledental vermeerderde met 102 en in totaal 290 bedraagt. Correspondentschappen kwamen tot stand te Middelburg en Z" i k z e e. Op de conferentie waren aanwezig vertegen woordigers van de gezondheidscommissie dier genoemde plaatsen. Te 'b Gravenhage werd ook gehouden de 25e jaarlgksohe samenkomst van de Vcreeniging voor Hooger onderwijs op Gerejortneerden grondslag. Mededeeling werd gedaan van eene gift van tienduizend gulden. Tot bestuurslid werd gekozen de hoer S. .ron van Heemstra. Aan den aftredenden direoteur Seefat, die 25 jaar als mede-directeur de Vereeniging leidde, werd onder warm applaus dank gebracht voor al zgn arbeid. Zoo ook mevr. Mond, de afgetreden directrice van het hospitium der Yrge Universiteit. schip Hertog Hendrik wordt gemeld dat het met springtg losgeloopen is. Het schip is onbescha digd. Het heeft over een lengte van veertig meter vastgezeten. De oorzaak van de stranding was do foutieve plaatsing van een boei op de kaart. Den dag van het hier te lando ontvangen bericht van het loopen van het pantsersohip Hertog Hendrik op een rit, ontving het depar tement van Marine van een aannemer reeds een bod om het wrak te koopen. De, per jongste mail, Zondagnacht ontvangen Delibladen, van 13 en 14 Juni, bevatten de volgende berichten: Bevorderd tot kolonel overste B. T. C. F. Schmidt; tot overste majoor A. A.A. Gagmans; tot majoor de kapiteins J. L. A. de Grave en M. Vis. Ontslagen als commandant der eerste afdoe- ling op Java kolonel P. H. van der Wedden benoemd tot kolonel C. A. van Loenen. Ontslagen als commandant van Sumatra's Westkust kolonel C. A. van Loenenbenoemd tot kolonel B. T. C. F. Sohmidt. Aan het departement van B. O. W. vervangt de hoofd-ingenieur L. G. de Val den ohet voor bevloeiingen en waterafvoer A. P, Melchior. De hoofd-ingenieur C. W. Wegs vervangt den afgetreden chef der afdeeling gebouwen, bruggen enz. E. A. C. F. von Essen. Benoemd tot vice-president van het Hoogge rechtshof de raadsheer J. Reepmaker. Belast met het civiel bestuur in Wahan ipitein A. P. van de Siepkamp. Verleend een jaar verlof aan kapitein J, F, Bontenakel- het op de, te Enschede gehouden algemeene vergadering der Maatschappij tot be vordering der Toonkunst uitgebracht jaarverslag bleef het aantal aideelingen 26. Het aantal leden bedroeg 5110 gewone leden (waaronder 101 donateurs), 213 leden-kunste naars, tezamen 5223 contribueorendo leden 't grootste getal dat de maatBchappg ooit gehad verder 92 honoraire leden, 4 binnen- landscbe correapondoerendo leden, 29 leden van verdienste, 4 buitengewone eereleden. De ontvangsten bedroegen f 27.108, de uitgaven i 24,728; de bezittingen vermeerderden met De uitkeeriug der afdeelingen aan de algemeene kaB blgft bepaald op 1 1 per lid. Dd fondsen verkeeren in betrekkelgk goeden toestand voor het onderwgBfonds is verster king der middelen een dringende eisch. Het aantal leden der zangvereenigingen be draagt 2896, dat der muziekscholen 2523 over het algemeen verkeeren de scholen in goeden toestand. Tot leden van verdienste zgn benoemd de heeren Emile van Brncken Fook en Wouter Hutachenruytertot lid van het Hoofdbestuur werd herkozen Daniel de Langetot corres- pondeerende leden werden benoemd Gabriel Faust te Pargs en Van Anrooy te Groningen, Oost-In dië. Blgkona een bg het departement van ko loniën ontvangen telegram van den gouverneur- generaal van Nederlandsch-Indie, betreffende de gebeurtenissen in de residentie Zuider- en OoBterafdeeling van Borneo, hebben thans alle leden der Pegoestian, daaronder Antoong Kwing (op wien de rechten van den gesneu velden pretendent sultan Goesti Mohamad Soman zgn overgegaan) alsmede Raden Naoen van bet geslacht der Soerapattis zich onder worpen. Dit bericht iB reeds medegedeeld in de tweede editie van ons vorig nommer. Omtrent het vlot komen van het pantser- Wg herinneren de kiezers in het eerste e derde district te Middelburg dat morgen (Dinsdag) de stembus geopend is van 's mor gens acht tol 's middags vijf uren. Door verschillende winkelièrsen houders van gecombineerde zaken alhier is weder een adres gericht aan H. M. de Koningin met ver zoek toepassing van art. 43, 2e lid der Drank- wet voor gecombineerde neringen. Zg wgzen er op dat zg anders personen be noden de 16 jaren op de stoep banner woning moeten bedienen, wat bg natte en gure dagen niet mogelgk is en enorme schade aan hun bedrgf toebrengt. stellen verder in het licht dat in hunne zaken toch reeds geen ander gedistilleerd wezig is dan in gesloten flessohen en kruiken i gebruik ter plaatse niet voorkomt. Het muziekkorps der dd. sohutterg zal Woensdag a. op het tweede zomerconcert in het Schuttershof, alhier dit programma uitvoe ren El Capilan, march SousaOuverture var de opera Die Zigeunerin, Balie; In lauschigcr Nacht, Walzer, ZiehrerBohitne, Caprice Hon- groise, Tilseo Suite Egyplien, ballet, Liguini Cortege de l'opéra Romeo et Juliette, Guinod Suite des Miniatures, Morks a. Panis Angelicas Franckb. Entr'acte de l'opéra La Colombe GounodLe 1 ourbtllon, Solo pour petite flute, D&maré, en Fantaisie de l'opéra Obcron, v. Weber. De eerste luitenant jhr. C. M. Storm van 's Gravenzade, van het 2e bat 3e regt. int. in garnizoen te Middelburg, wordt van 17 Juli-14 October bg de Normaal schietschool te 's Gravenhage gedetacheerd tot het volgen van een sohietoursus. Door de politie alhier is aangehou den zekere P. L., oud 53 jaar, als verdacht van het plegen van onzedelgke handelingen met kinderen beneden de 16 jaar. verdachte is naar het huis van bewaring overgebracht. Door het losraken van het lemoen raakte hedenmorgen in de Langedelft alhier paard op holhet liep de straat door, kwam op den Dam in't plantsoentje terecht en werd daar tot staan gebracht. Het dier had zich door het prikkeldraad een weinig aan de borst gekwetst. U it Vlissingen. De onderzeesche torpedoboot is Zaterdag avond te half zeven uur met goed gevolg te water gelaten. Daarbg waren, behalve de directie der Schelde, tegenwoordig de heeren I. Rioe, president van de Electric Boat Company te New-York, De Booy, inspecteur van den Marine-torpedodienst, en de kapitein ter zee Smit van den marinestaf. De proeftochten met genoemde boot zullen gehouden worden ter reedo van Texelen wan neer aan de gestelde eischen voldaan is, zal zg door do Hollandsche Marine worden over genomen. Dan zal het commando erover worden opge dragen aan den luitenant ter zee le kl. Coster. daar serenades gebracht door Ons Genoegen. Zg golden alleon de hooren Geelhoed en Van Niftrik. De andere heeren hadden voor do eer bedankt; do heer Jacobzo omdat in zgne nnbgheid de heer Bos pas was overleden. Do hoer Vermaas was uit Btad. De herstemming voor een lid van den ge meenteraad in hot twoodo district is bepaald op Dinsdag den 18on dozer. Tot 2e klerk tor Secretarie van Rotterdam, afdeeling plaatselgko belastingen, is benoemd de heer J. W. Bourdrez to Vlissingen. het Leidsch Dagblad komt oen sohrg ven uit Voorschoten voor, waarin met veel waar- doering gewag gemaakt wordt van den heer C. Paap, benoemd notaris te Vlissingen. Met leedwezen ziet men dien >bokwamen en geachten man" zgn geboorteplaats verlaten. Behalve tooh in zgn betrekking als oandi- daat-notaris, waarin hg zeker de rechterhand van zgn chef kan worden genoemd, en om zgn gver, kunde en accuratesse algemeen werd ge roemd, was hg zoo sohrgft men op maat- schappelgk gebied in zoo velerlei kringen nuttig werkzaam, dat er bgna geen corporatie is, die hem niet zal missen. Behalve secretaris van een paar polderB tooh is hg secretaris van de plaatselgke afdeelin gen van het Nut, van de Z. IIIJsclub on van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Bg de nieuwe regeling van den Burgevlgken Stand was tig ook als ambtenaar daarvan benoemd, de «rganisatie van de Kroningsfeesten 198 was hg do secretaris en de ziel van het uitvoerend comité en zelden werd er hier iets op touw gezet, waaraan de heer Paap geen levendig aandeel nam. Verwonderen zal het derhalve niemand, dat, wanneer een man heengaat van zoo groote werkkracht en die daaraan gemakkelijkheid in imgang met personen van allerlei rang en stand paarde, velen zgn gemis zullen gevoelen. Wg twgfelen er niet aan of zgn nieuwe woonplaats heeft in hem een aanwinst van beteekenia gekregen en wg wenschen hom op zgn verder levenspad veel succes toe. Men sohrgft ons uit Oostka pelle: Naar wg vernemen, heelt de dr. J. H. Zilver Rupe, wegens gevorderden leeftgd, tegen 1 November eervol ontslag aangevraagd als ge meente-geneesheer. Daar dokter Rupe zich in de veertien jaren in zgn verblgt alhier door gver en toewgding de achting ©n het vertrouwen der ingezetenen ime mate heeft verworven, zal men hem noode zien heengaan en zullen de beste wen schen hem volgen. Zooals gemeld, werden na den uitslag der jongste stemming voor den gemeenteraad Al- Het muziekkorps der dd. schutterg uit -Middelburg gaf Zondagavond in den tuin der sociëteit V. O. V. te G o e s een concert, dat, hoewe2 door den 's middags gevallen regen de tuin wat nat was, door een talrgk publiek werd bggewoond. De aanwezigen toonden zich zeer dankbaar voor het door het korps ten gehoore gebrachte. Tjjdens het onweder van Zondagmiddag werd in de Poel bg Goes een hooischelf door den bliksem getrofFen. Zg verbrandde. Door de sobietvereeniging Pro Patria te 'sHeer-ArendBkerke werd Zaterdag een schietwedstrgd georganiseerd, waartoe de zuater- vereenigingen van Zuid- en Noord-Beveland waren uitgenoodigd. Aan den korpswedstrgd werd door 8 vereenigingen, elk met 3 afgevaar digden, deelgenomen. De eerste prgs, een zlive- ren medaille, werd gewonnen door Pro Patria te 's Heer Arendskerke met 153 punten (5 rozen) en de tweede prgs, een bronzen medaille, door Oranje Nassau van 's-Gravenpolder met 158 punten (2 rozen). Aan den personeelen wed- strgd werd door 77 schutters deelgenomen. Eerste prgswinner in dien wedstrgd was de heer J. Okker van Wolphaartsdgk met 111 punten. Op de vrge baan werden 115 kaarten ver schoten. Winner van den eersten prgs was ook de heer Okker met 56 p.; steunpunt 55 punten. Twee pleizierbooten, een uit G o e s en in uit Hansweert, met een loOt&l passa giers aan boord, die Zondagavond na een be zoek aan Antwerpen terugkeerden, zgn ondor- weg door bet hevig onweder overvallen. De twee buien, die tegen elkander inwerkten, waren vergezeld van hagel, regen en oen wervelwind die hooge zeeën loopen doed zoo dat veel gevaar voor de vaartuigen ontstond. Een der booten liep, doordat men slecht kon uitkgken, rakelings langs eon grooto zeoboot on moest ackteruit9toomen om niet aangovaren te worden. Een der booten viel te ruim 11 uur in de Goesche haven binnon, de andere die het muziekgezelschap Euphonia aan boord had, kwam te acht uren te Hansweert, waar de passagiers, meerendeels doornat, aan wal wer den gezet. Op de Schelde was het zeer drnk, tal van jachten en roeibootjes bewogen zich's morgens

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1