MIDDELBURGS» COURANT Maandag 10 Juli. Uit Stad en Provincie. N°. 160. 148' Jaargang. 1905. Doze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco pp., f 2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. THBRMOnETEB EN VERWACHTING. 8 Juli. 8 u. vm. 65 gr., 12 u. 76 gr., av. 4 u. 78 gr. F. V e r w a c h tzwakke wind, licht be wolkte lucht, droog weer, hoogere temperatuur. Advortentiën20 cent-per regel. Bij abonnement veol lager. Geboorte-, dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 1—7 regels f 1.50elko regel m 20 cent. Reclames 40 cent por regel. Groote letters naar de plaats, die zij innemen. Tot de plaatsing van advortentiën en reclames, niet afkomstig uit Zeeland, betreffende Handel, Nijverheid en Geldwezen, is uitsluitend gerechtigd het Algemeen Advertentie-Bureau A. DE LA MAR An., N.Z. Voorburgwal 266, Amsterdam. Bij dexo courant behoort een Bijvoegsel. Middelburg 8 Juli. Onze aanbeveling der candidaten voor den raad in het eerste en het derde district van Middelburg eischt weinig toelichting Er is, dunkt ons, geen enkele reden om de heeren J. F. van Dunné en L. K. van der Harst niet te herkiezen. Zoolang er niet is eene kiesvereeniging of een comité, waarvan het initiatief uit gaat tot het honden van eene bespreking en zoolang dus de gelegenheid ontbreekt, zooals die elders bestaat, om de houding van raadsleden te toetsen aan de belangen der gemeente, aan de oischon, in pro gramma's of door aanhangors van ver schillende partijen te stellenzoolang zal het onmogelijk blijven eene scherpe scheidingslijn te trekken ten opzichte van vertegenwoordigers in zulk oen college; en dient men zich wol tot algemeenheden te bepalen. Wij erkennen gaarne de moeilijkheid om in gemeenten van niet grooten omvang dergelijke besprekingen te voeren omdat ze personen betreffen en allicht aanleiding ge ven tot misverstand. Wij hebben dat in Middelburg al meer malen ervarenmen denke o. a. aan de dagen van Gemeentebelang. En tooh behoefde dit geen bezwaar op te leveren, wanneer men slechts de per sonen besprak in verband met hunne houding tegenover vraagstukken van gemeentebelang en hunne mindere of meerdere voortvarend heid als raadslid. Maar men schijnt dit nu eenmaal in Middelburg van vrijzinnige zijde niet ge daan te kannen krijgen. Alleen de anti-revolutionnairen, de so ciaal-democraten en de mannen van den Middelburgschen Bestuurdersbond geven in deze een goed voorbeeld. Die overleggen althans. Zij doen dit wel niet in het openbaar, maar zij wisselen in elk geval van gedachten over de ook bij die verkiezingen te volgen gedragslijn. En het is slechts een kwestie van vorm of men dit doen zal geheel of gedeeltelijk in het openbaar of in eene besloten ver gadering. Waar de vrijzinnige kiezers zei ven, over het geheel, zich niet warm maakten voor deze verkiezing en de bestaande kalmte «n onverschilligheid bijna o. a. ten gevolge zou gehad hebben dat de aftredende raadsleden in district I niet eens candidaat waren gesteld, is het eon geluk dat daar door een kiezer en in district III door een paar stembevoegden het initiatief is genomen om die aftredendon en een ander te candideeren. De keuze is nu wel beperkt, maar er is in elk geval keuze. Onzerzijds is er in de gegeven omstan digheden geon reden om breedvoerig in te gaan in de kwestie of de heeren Yan Dunné en Van der Harst in alle opzichten voldoen aan de eischen, die van vrijzinnige zijden aan een raadslid gesteld kunnen worden. Wij dringen dus nu alleen met nadruk bg de kiezers in het eerste district aan om Dinsdag trouw op te komen en dien heeren eene keuze met eere te verschaffen. s In het derde district is de houding der vrijzinnigen ook van zelf aangewezen. Op de antï-revolutionnaire candidaten kunnen zij in de tegenwoordige omstandig heid onmogelijk stemmen. Wp herhalenhet welzyn van het open baar onderwijs verbiedt ditde kwestie van Zondagsrust, de behartiging der belangen van den winkelstand, in verband met dit vraagstuk en mot andere van niet minder belang, laten dit niet toe. Er zyn nu twee tegen-candidaten, op wie ■jj hun Btem kunnen uitbrengen. Do heer P. J. Boogaert is een jong man, vol ijver en goeden wil om ten nutte van het algemeen werkzaam te zijn. Dit toonde hy door zijne bereidwilligheid om zitting te nomen in verschillende commissies en door de wijze, waarop hg zich daar van zgn taak kwijt. De afdeeling Walcheren van de Maat schappij tot bevordering van landbouw en eeteelt koos hem tot haar voorzitter. En wij meenen dat zij allo redenen heeft zich over die kenze te verhengen. Zulk een man kan in den raad eene goede kracht worden, vooral daar het hem wel niet aan tijd zal ontbreken om zich aan de gemeente-belangen te wijden. Dat wij naast hom Bimmel aanbevelen, heeft zijn gegronde reden. Bij vorige gelegenheden hebben wg reeds een uitvoerig pleidooi geleverd om aan een werkman in den raad een plaats te verleenen. Dit is een eisch van billijkheid, van rechtvaardigheid. Elders erkent men dit en geeft men het bewijs dit te begrijpen. Het aantal van hen die in Middelburg dit toonen te beseffen, neemt meer en meer toe. Dit bleek bij vorige Btemmingen. Dat is ten minste een gelukkig teeken Wij willen nu maar hopen dat dit aantal nog is toegenomen en men over kleinere bezwaren zal heenstappen om het groote doel te bereiken. En dat Dinsdag de vrijzinnigen onder de lenze „anti-clericaal", zooals die bij de jong ste stemmingen voor de Tweede Kamer heeft weerklonken, eenstemmig en krachtig zullen meewerken om in het derde dis trict als raadslid gekozen te krijgen P. J. Boogaert en D. Bimmel. wisselruiterij, voor een groot bedrag dupe gemaakt bad. Naar men ons beden meldt, is de bedoelde kassier wel voor een beduidend bedrag in de zaak betrokken, maar bestaat er alle kans dat van bet door oplichting verkregen geld een goed deel zal te recht komen, wyl er dekking door hypotheek als anderzins is. Tegen 16 Juli is tot brievengaarder te St Willebrord benoemd den heer P. L. Zoomers, gepens. Bergeant der infanterie te Middel- Alle kiezers in bet derde distriot a 1 b i e moeten op hun qui-vive zgn en zich niet op een dwaalspoor laten brengen. Nederland en Oranje, de anti-revolutionnaire kiesvereeniging, wil bon met oen mooi praatje bewegen toch vooral te stemmen op hare can didaten. Wg stellen zoo roept zg uit geen can didaten tegenover de uwe. Weert gjj nu ook niet de onze. Dat is eene redoneering, die wg in ons vol gend nommer in het juiste licht zullen stellen. Yoorloopig alleen dit: Als onze tegenpartij in district H eenige kans van Blagen had, zou zjj wel candidaten stellen. In 1901 deed zy dit daar wèl, maar bleef do heor Dieleman 127 stemmen achter bg den beer P. Dumon Tak. En in het derde district stelde zjj toen ook wel degelijk een candidaat tegenover het algemeen geacht aftredend lid, den beer H. P. van de en verschilde het bitter weinig of deze was door haar toedoen gevallen. Men late zich dus niet door hot zoet ge fluit van Nederland en Oranje vorleidon, maar stemme als éen man op H. J. Boogaert en D. Bimmel. 0^0 Door den heer M. I. de Groot is in de Wagenaarstraat alhier geopend e Dutch Gallery, waarin men de keus heeft uit een fraaie verzameling ouderwetsche meubelen porcelein, dinanderies en dergeljjken. Wjj zagen er zeer mooie zaken, o.a. een met perle d'amour en schildpad ingelegd werk tafeltje en andere antieke meubelen, Delftech ewerk, blauw en gekleurd, Japansch en Cbineesch porcelein, oude staande klokken, Zeeuwsche kasten en tal van andere waarde volle artikelenook eenige fraai gesneden kolossale eikenhouten beelden. De aantrekkelyke uitstalling voor het raam vindt veel bekijks, maar uit den aard der zaak van buiten niet alles te zien wat van binnen te koop is. Kenners van antiquiteiten kunnen wg geruBt tot een bezoek aan de nieuwe zaak opwekken. 0 In den atgeloopen nacht is plotseling overleden mej. S. W. Glaser, adjunct-directrice van het gasthuis alhier. Zg zou juist heden die betrekking neerleg gen en onze Btad verlaten. In het vorig nommer werd door ons gemeld dat de voortvluchtige F. A. Alten, naar men zegt, een kassier alhier, door Het eerste nommer van den gang van het Domburgsch Badnicuws is heden verschenen. Daarin wgdt E. een woord aan de nage dachtenis van mevrouw De Bruyn—Boddaert. Hg schrgit o. a. Welk groot verlies Domburg door haar over- lgden getroffen heeft, zal wel een ieder be- grgpen, die mevrouw De Brugn ook maar eenig8zins van naby gekend heeft, die wist, hoezeer zg Domburg genogen was, hoe men steeds kon rokenen op haren steun en hare medewerking in alles wat de belangen van Domburg betrof. Nooit deed men tevergeefs een beroep op haar mildheid, om 't even oi het waB om de armen te helpen, om een nuttig werk tot stand te brengen of om het welslagen van een of andere feestelgkheid te bevorderen. Zoo dankt o. a. de Domburgsehe Zeebad inrichting, door hare ruime deelname in het kapitaal der Yennootschap, voor een groot deel aan haar het bestaanzoo danken jaar- lgks een aantal zwakke kinderen van onver mogende ouders aan haar herstel van gezond heid, frisBche levenslust. Veel genoegen deed het ons, ook dit jaar weer die vrooiyke kinderstemmen te hooren in de boBschen van Westkove; wg hopen uit de aanwezigheid dier kleinen te mogen opma ken, dat mevrouw De Brugn in dit, haar grootste goede werk, zal big ven voortleven, dat die vrooiyke kinderstemmen nog vele jaren den lof zullen verkondigen van de edele stichtster van het herstellingsoord Westhove. Hoe dit zg, bg ons, Domburgers, zal mevrouw De BrugnBoddaert zeker lang in dankbare herinnering blyven. In een artikel >Doinburg in 1905" wordt medegedeeld dat de tydelgke strandstoffage veranderd is. Men vindt er de reddingsboot, speciaal ver vaardigd naar de eischen welke op de Dom- burgsche kust aan zulk een vaartuig gesteld moeten wordennieuwe reddingsgordels en dank zg den vermeerderden finantieelen Bteun der gemeente een splinternieuwe »man in 't rood", belast met de bediomng der boot en met hot reddingswerk in 't algemeen. Werkelgk een verandering dus, welke een verbetering kan zgn, zoo de uitbreiding van reddingsmiddelen niet zooals vaak 't geval is aanleiding geeft tot meerdere roekeloos heid. De warmte, die later volgde, kwam eohter de bollen goed te stadevandaar een oogst, die de verwachtingen nog overtrof. Het hollen-rooien geeft aan vele handen ge- ruimen tgd werk, en het loon men zegt f 1.40 a f 1 50 per dag, lokt menigeen uit naburige gemeonten om op de bloembollenvelden aan den arbeid te gaan, en een aardig stuivertje te verdienen. e heer Boel van La Louvière heeft met zyne ingenieurs een bezoek gebracht aan N e u z e n, om de door hem aangokoohte staal fabriek nader in oogenschouw te nemen. Men wil dat te Neuzen in werking zullon komen hoogovens (en daarvoor aanvoer van yzerorts) en cocesovens, teneinde met de daar uit verkregen producten do belangrgke fabrie- van den heer Boël te La Lonvière te kunnen voorzien. Electritoit zal als beweegkracht de stoom vervangen. De onbruikbare machines zullen worden teruggezonden naar La Louviëce. Dit Vlissingen. De onderzeeBche torpedoboot, die heden de werf der Schelde zou verlaten, zal, in vorband met den waterstand, eorst hedenavond te onge veer zes uur afloopen. Van de boot zelve gaven wy in ons nommer van Dinsdag eene zeer uitvoerige besohryving. Gemeld wordt, dat op een nader te bepalen datum, naar Vlissingen worden gezonden, ten einde tegenwoordig te zgn bg het bezoek, dat H. M. de Koningin voornemens is te brengen aan de uit Oost-Indië thuisvarende divisie, onder bevel van den schout-by-nacht J. G. Snethlage, de monitor Reinier Claaszen, de Btoom- schoener Zeehondde pantserschepen Piet Hein en Evertsen en 2 groepen torpedobooten. Het stafmuziekkorps der Kon. marine zal geëmbar keerd worden aan boord van het vlaggeschip. De te Amemuiden gevestigde afdee ling van het Groene Kruis zag in het afgeloo- pen jaar haar ledental met 4 vermeerderen en tot 93 stygen. Verschillende voorwerpen werden aange schaft. Het meermalen uitgeven van gummi-artike- n, zooals windkussens en yszakken, bleek met het oog op infectie niet raadzaam. De rekening sloot met een voordeelig saldo van 30.28*. De algemeen© vergadering, waarop een en ander werd megedeeld, benoemde tot bestuurs lid, in de plaats van den heer F. M. Westfaal Quadekker, den heer L. van fienennaan Sr. Naar uit Westelyk-Schouwen wordt gemeld, kan het rooien der vroege bollen als geëindigd beschouwd worden De oogst is nog al meegevallen. De verwachtingen waren niet hoog gespannen, omdat in don tyd van bloei het weer allerongunstigst was. Vele bloemen toch zyn niet tot volle recht gekomen. en, werden de aftredende leden herkozen de heeren P. J. van der Mandere met 217, J. Zegers met 180 en M. Nieuwenhuize met 168 stemmen. Te Koudekerk# leverden 387 van de 4G6 kiezers geldige biljetten in. Gekozen werden de heeren P. Boone Pz. (artr. A. R.) met 329, A. de Lange (L. en C Hmet 213 en P. de Witte Cz (L. on C. H.) met 195 stemmen. De antirevolutionnaire candidaten krogon respectievelyk 190 en 179 Btemmon. Den gekozenen werd eene serenade gebracht door het fanfarekorps Voorwaarts. Te Krabbendyke Btemdon 288 van de 315 kiezers met geldige biljetten. Herkozen is de heer J. Welleman met 176 Stemmingen gemeenteraad Te StAnnaland braenten 280 van de 348 kiezers geldige stemmen uit. Herkozen werd de heer L. Polderman Hz. met 163 stemmen. Herstemming moet plaats hobben tusschen de heeren A. van Luyk.Cz, Jr., die 109 en Zandee, die 96 stommen verkreeg. Te 's Heer Arendskerke stemden 368 kiezers met geldige biljetten. Gekozen werdon de heeren B. de Jager (attr. lid) met 266, K. Jansen met 319, B. Re ut jj n (aftr. lid) met 314 en N. Remyn met 225 stemmen. 'e Baarland namen 113 van de 129 kiezers met geldige biljetten aan de stemming .el. Herkozen werden de heeren A. Bruggeman met 80 en A. Nysse met 61 stemmen. Herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren Abr. de Mol, die 54 en H. Schout, die 55 stemmen verkreeg. De heer L. Frans, aftredend lid, had be dankt voor eene herkiezing. Te Bruinisse leverden 396 van de 463 kiezers geldige biljetten in. Herkozen werden de heeren C. Hage Jz. met 238 en Z. Hoogerheide met 273 stemmen. Herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren M. Jumelet W. Stz-, die 152 en W. Jumelet M.z. (aftr. lid), die 184 stemmen ver- ieg. By de Vrjjdag te B i g g e k e r k e gehou den stemming voor leden van den raad ver kregen de heeren P. Dekker (altr.) 120, J. MaryB 47, P. Schout Pzn. (aftr.) 100 en L. Simonse (aftr.) 122 stemmen. Herkozen zyn dus de heeren Dekker, Schout en SimonBe. Dit bericht is nog opgenomen in de tweede editie van ons vorig nommer. Te Cadzand werden de heeren A. Ris- seeuw IAzn. en P. van Cruyningen als zoodanig herkozen met resp. 95 en 92 .van de 132 Gekozen werd do heor I. A. Leenhouts met van de 159 kiezers leverden geldige Te Driewegen is tot lid van den raad, met 52 Btemmen, herkozen de heer J. man. Herstemming moet plaats hebben tussohen de heeren C. de Jager (aftr.) die 45, C. Mol Czn, J. L. Mol, J. van Oosten (aftr.), die elk 46 en W. Westveer die 45 stemmen verkreeg. Van de 96 kiezers brachten er 95 geldige stemmen uit. Te Hoek leverden 345 van de 418 kiezers geldige biljetten in. Herkozen zyn de heeren J. de Meester met 212, M. de Regt met 208 en J. van Wyck met 189 stemmingen. Te Hoedekenskerks stemden 144 van do 183 kiezers met geldige biljetten. Herkozen werd de heer W. C. Groenewege mot 98 en gekozen de heer J. Jasperse met Herstemming tusschen de heeren J. Thom son, die 70, en A. Walraven, die 67 stemmen verkreeg. Te H u 1 b t verkregen de aftredende leden, de heeren Adriaansen, Van Alphen en Hombach, resp. 166, 153 en 144 van do 283 geldige stemmen, en zyn alzoo herkozon. Op de heeren Fricot, VanWaeBbergheenDe Cock waren uitgebracht resp. 85, 73 en 58 stemmen. Het aantal kiezers bedraagt 319. Te St. Jansteen werden herkozen de heeren B. van de Goore met 109 en J. F. de Cock met een gelyk aantal stemmen. Herstemming moet plaats hebbon tusschen de heeren A. P. M. Vermandei en J. C. Cor- nelissen. Te K a p e 11 e, waar 305 van de 329 kiezers met geldige biljetten aan de stemming deel- Herstemming moet plaats hobben tusschen de heeren H. Houtekamer, (aftr. lid), die 112 en J. P. Kryger, die 125 stemmen bekwam. Te Kruiningen, waar 379 van de 497 kiezers geldige biljetten ingeleverden, werden de aftredende leden allen herkozen, n.l. de heeren J. Kostense met 236, H. A Markuase met 227, J. Niouwenhuyse Az. met 292 en J. Wondergom met 270 stemmen. Te Nieuwerkerk werd door 196kiezers van de 216 met geldige biljetten aan de stem ming deel genomen. Herkozen zyn de heeren C. van Oeveren met 157 en D. A. Labrjjn met 145 stemmen. In de plaats van den heer A. Mol, die niet meer in aanmerking wilde komen, moet her stemming plaats hebben tusschen de hoeren A. Fiikweert, die 95 en P N Nieuwenhuyze, die 59 stemmen verkreeg. Te Neuzen leverden 1182 van de 1400 kiezers geldige biljetten in. Herkozen werd de heer A. Visser met 737 stemmen. Herstemming moet plaats hebben tussohen de altredende heeren D. J. Dees, die 584, J. A de Jonge, die 578, L. de Koeyer die 552 stem men verkreeg en de heeren J. K. de Masier die 566, W. A. de Ridder, die 507 en G. A. Standaert, die 516 Btemmen bekwam. Te Oud-Vossemeer, waar 223 van de 239 kiezers met geldige biljetten stemden, werden herkozen de heeren W. H. van Gorsel met 125 en C. A. Gunst mot 113 stemmen. Herstemming moet plaats hebben tuosohet. de heeren F. J. Ampt, die 76 on J. Sootons, die 79 Btemmen bekwam. To Oost- en West-Souburg zyn als raadsleden herkozen de hoeren S de Pagtor met 227 en I. de Pagter met 196 stemmen. Gekozen is de heer W. N. Jobse met 162 stemmen. Er waren 322 geldige stemmon uitgebracht Het aantal kiezers bedraagt 392. Te Ossenisse werden twee der aftre dende leden herkozen, on wel de heeren J. F. Rosseol met 82 en N. J. Ryk met 53 stemmen, Het derde aftredende lid de heer J. Sey, die 41 Btemmen verwierf, komt in herstemming met den heer G. de Waal St&llaart, op wien 43 stemmen waren uitgebracht. Te Rilland Bath leverden 232 van do 295 kiezers geldigo biljetten in. Herkozon werden de heeren F. M. Boot met 148, A. Butyn met 181 on J. J. van Gorsel met 183 stemmen. De heer A. Hirdes bekwam 92 stemmen. Te Stavenisse stemden van de 235 kie zers 169 met geldige biljetten. Herkozen werden de heeren L. J. Dorst met 125 en C. Steendyk met 88 stemmen. Herstemming tusschen de heeren A. H. van der Slikke, die 81 en K. A. de Gfrnaff, die 80 stemmen bekwam. Te Schoondyke werden herkozen de heeren J. Dhont en J. Leenhouts, do eerste met 177, de tweede met 181 stemmen. Gekozen werdde heer J. A. Cammaert, mot 121 van de 219 geldige uitgebrachte stemmen. Het aantal kiezers bedraagt 299. Te Wemeldinge kwamen 200 van 209 kiezers met geldige biljetten ter stembus. Herkozen werden de aftredende heeren K. Dominicus met 106 en J. Ngssen Pz. met 107 stemmon. Te Wissekorke werd met geldige biljetten gestemd door 26S van do 360 kiezers. Herkozen werden de heeren D. J. Helderman met 187. A. A. van der Maas met 213, H. Meulenberg met 199 en W. Niouwdorp met 141 stemmen, De heer S. J. de Regt verkreeg 121 stemmen. Te Zaamslag stemden 498 van de 547 kiezers mot geldige biljetten. Herkozen zyn de heeren K. de Kraker met 299 en A. Riemens met 286 stemmen. Herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren L. J. Geelhoedt (aftr. lid) die 249, M. de Jonge (aftr. lid), die een gelyk getal, L. A. de Mul, die 194 en H. M. de Regt, die 225 stemmen verkreeg. Te Zierikzee waren uitgebraoht 723

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1905 | | pagina 1