LAATSTE BERICHTEN. BUITENLAND. PRIJZEN VAN EFFECTEN. ADVERTENTIËN. Mej. A. P. GEIJP, Vertrokken en aangekomen schepen. RUSLAND EN JAPAN. Beknopte MededeeSïngen. fl m waarschijnlijk den boel in brand gestoken, hoewel hp dit ontkent. Wel geeft hp toe 's-morgens, dadelpk na het plegen van de mis daad, brand gesticht te hebben, maar toen hoeft het niet doorgebrand. Na zijne bekentenis is J. H. Dehrer naar hot huis van bewaring overgebracht. Hp is een forsche, robuste kerel, werd in 1867 te B irchfeldt in Duitschland geboren, is mes senmaker van beroep en was laatst met zjjne vrouw te Berlijn in de Prutzeistraat woonach tig. DAar was hp inspecteur van een rjjtuig- raaatschappp. Te Rotterdam was hp reeds als tremmer op het stoomschip Finland aangemonsterd en hp stond op het punt om met dit stoomschip naar zee te gaan. Indertijd werd gemeld dat de Duitsche kroonprins zich te Hannover in het oude We lfen paleis zou vestigen. Dit wordt nu ambtelijk tegengesproken. Katholieke bladen melden, dat onder de zendelingen, die op Nieuw-Pommeren, behoo- rende tot Duitsch Nieuw-Guinea. vermoord zpn, drie Nederlanders zpn, nl. pater Henri Hutten uit Tilburg, broeder J. Schellekens uit Oisterwpk en broeder Plasschaert, die jaren lang portier was van het missiehuis. De vpf zusters en de andere pater en broeder, die vermoord zpn, zpn Duitschers, missionarissen van dezelfde congregatie. Heden middag is in zpn woning te Koude- kerke gearresteerd J. J., vroeger rpksklerk bp den ontvanger der registratie alhier. wordt verdacht van oneerlijke hande lingen. Vlissingen. De Engelsche 3/m. schoener Ma-/field, kapitein Murdock, komende van Ant werpen en bestemd naar Newcastle, met een lading zilverzand, is op de hoogte van Zoute- lande gestrand. Men is bezig de lading overboord te werpen teneinde het schip te doen vlotkomen. Do sleepboot America zal ter assistentie vertrekken. Borgden. Woensdag meenteraad het verzoek van den concessionaris Botsselen—Goes—Wolfaartsdpksche veer om verhooging der subsidie met 13 en ver lenging van den tjjd met 5 jaar tot 20 jaar? De vergadering besloot hierop afwpzend te beschikken en de toegezegde bjjdrage ven ƒ105 's jaar3 gedurende 15 jaren te handhaven. Axel. D e zoon van den landbouwer Y. d. W., een jongen van ongeveer 10 jaar, heeft Woensdag bekend, den brand in de schuur in den Capellepolder gesticht te hebben. Na dere bijzonderheden ontbreken nog. behandelde de ge- den lasthebbf r de stoomtram van van Amsterdam. In de heden voortgezette vergadering van de internationale zeerecht- conferentie verklaarde de meerderheid zich vóór eene eenvormige Wetgeving by de m er- nationale regeling der scheepshypotheken en het fcheepseigendom. Verder sprak zjj als hafe meening uit dat e no commissie, door het bureau permanentte benoemen, eene algemeene internationale wet zal ontwerpen en als basis zal aannemen dat aai aanvarings-vorderingen een privilege wordt toegekend, evenwel niet volgens het Ëngelsch Amorikaansch reèht. VERKOOPINGKN BH VERPACHTIN- GBN IN ZEELAND. Plaats. Voorwerpen. Intormatiën. Datum. 16 Sept. 16 Vlissingen, Vlissingen, Tnspan, Huis, 30 Biggekerke, Inspan, 29 Middelburg, Middelburg, Huizen, Huizen, Maret Tak. Gemeente Bouwm. Van Nim- wegen. Hioolen. Wisboom Verstegen. DB STAND DER PARTIJEN. Eigenlpk is dit een veel te wjjdsch opschrift want er is weinig nieuws over dien stand te zeggen. De Russische troepen zpn geconcen treerd te Moekden, de Japansche te Liao Jang. Dat wordt nog eens in de telegrammen be vestigd voor hen die het nog niet mochten weten. Moekden wordt verstei kt, en over de omtrekkende beweging van de Japanners is weinig bekend wat te begrppen is, want op zichzelf reeds een treffend staaltje van Engelsche aanmatigingheeft nu bp den Engelschen minister van buitenlandsche zaken een bezwaarschrift ingediend tegen de com missie, die de Congostaat heeft benoemd ter onderzoeking van de beweerde Congo-gruwelen. Dat Engelsche genootschap ter hervorming van den Congo wjjst erop dat tot leden dier commissie zpn benoemdeen Belgisch ambte naar, een van den Congo en een Zwitsersch [jurist, en betoogt dan dat de benoeming van een commissie, bestaande uit leden, aangesteld en betaald door de regeering van den Congo, ten eenenmale de elementen van onpartijdig heid, onbevooroordeeldheid en belangeloosheid mist, die noodig zpn om het onderzoek grondig, veelomvattend, en overtuigend te doen zpn. Kan het arroganter Een vereeniging zonder eenig officieel karakter wil hier bezwaar maken dat een staat, die een zaak op haar gebied te onderzoeken heeft, zelf de leden der commissie benoemt en betaalt. Had Engeland dat soms moeten doen De schrjjver van dit ergerlijke stuk, de koopman Morel uit Liverpool, die de grootste drjj ver in deze zaak is, zal deze maand naar Amerika gaan om aan Roosevelt een ljjst van Maar welke regeering zal zich ook maar eenigzins naar dit congresbesluit richten, of zich van dat congresstandje iets aantrekken Graaf Goblet d'Alviella voegde erbjj, dat de president der Vereenigde-Staten de persoon is die geheel aangeduid scheen om zpn be middeling te schenken. Het congres nam voorts met algemeene stem men een besluit aan, vragende dat president Roosevelt een tweede zitting der Haagsche conferentie zou ontwerpen. Roosevelt was in alle opzichten de gunsteling van het congres. Op voorstel van dokter Go- bart zond het congres een telegram aan pre sident Roosevelt, zeggende dat het congres gelukkig was, in een land zitting te houden, waarvan de eerste ambtenaar door al de naties aangezien wordt als de kampioen van het in ternationaal recht. Wederom is er te Barcelona een bom ontploft, ditmaal in een weeshuis. Hp heeft echter slechts stoffelpke schade aangericht. Te Madrid is de Fransche anarchist Cesar Flores gearresteerd. Men beweert dat hp plan had een aanslag te plegen op een hoog per- sonaage. De politie te Madrid zou door die te Parps gewaarschuwd zpn. Flores bleek als er iets is dat de bevelhebbers zullen trachten geheim te houden, dan is het zoo'n I Congogruwelen aan te bieden en om zpn inter-1 negen dynamiet-patronen inljjn zak te hebben, beweging. I ventie verzoeken. Nu alles er zoo op wpst dat Rusland vast I Zoo langzamerhand krpgt men den indruk dat besloten is om dezen oorlog vol te houden I men hier met een man met een idee fixe te met steeds meer soldaten, schpnt er onder het doen heeft, die niet ernstig kan worden ge noemd. Maar het ongeluk is dat zoo iemand onder het Engelsche publiek nog altpd aan hang heeft, Japansche publiek eenige ongerustheid te zpn gekomen. Ze waren daar te veel in een over winningsroes, en de halve overwinning van Liao Jang en het gevaar van een grooter Rus sisch leger heeft hen daaruit wakker geschud. Die stemming bljjkt o. a. uit een artikel in de Taigo, geschreven door Oraki Yukio, ge wezen minister van onderwps, nu kamerlid en burgemeester van Tokio. Hp zet ter geruststelling aan de bevolking het plan der Japansche regeering uiteen. Dit plan zou het volgende zpn Na de overmeestering van Port-Arthur, Liao Jang, Moekden en Wladiwostock, en na de Russen naar het Noordwesten van Man- tsjoerpe verdreven en den weg naar de zee ten Zuiden en ten Oosten afgesneden te hebben, zouden de Japansche troepen kwartieren be trekken in een streek tusschen de Jaloe en de Witte Bergen, hier en daar eenige uitgekozen strategische punten bezettend. Daar zouden zjj de aanvallen der Russen afwachten totdat deze geheel zouden ont moedigd zpn. 250.000 man zouden daarvoor noodig zpn, en Japan zou die gemakkelpk op oorlogsvoet kunnen onderhouden. Ozaki vindt dit beter dan een tusschen- komst der mogendheden, welke Japan heel gemakkelpk kan uitlokken, door China mee in den strjjd te trekken. Dan zouden de mogendheden, uit vrees voor een wereldoorlog, van zelf het einde van den oorlog eischen. De schrjjver voorziet trouwens toch dat Frankrjjk ten behoeve van zpn bondgenoot tusschenbeide zal komen, en dat Groot Brit- tanie en de Vereenigde Staten niet in staat zullen zpn eenvoudige toekpkers te bljjven, KORTE OORLOGSBERICHTEN. - Er is een uitvoerig rapport van generaal Koeropatkine gepubliceerd over de gevechten om Liao Jang. Het is geheel een bevestiging van hetgeen reeds bekend was. Koeropatkine Aangekomen: 13 Sept. te Singapore het b.s. Flores, van Amsterdam naar Batavia 14 Sept. te Marseille het s.s. Salak, van Rot terdam naar Java. Vertrokken 13 Sept. van New-York het s.s. Prins Willem V, naar West-Indië van Suez het s.s. Oranjevan Amsterdam naar Batavia. Gepasseerd: 13 Sept. Perim het s.s. Bogor, van Rotterdam naar JavaSuez het meldt nog dat de vpand na den 30sten geen I s.s. Kediri, van Java naar Rotterdam14 Sept. tropeeën, dus geen geschut buit maakte. In een rapport van Nodzoe wordt nog mee- gedeeld over een bestorming van het 25ste regiment, dat dit reeds twee regiments- en vier bataljonsbevelhebbers had verloren, zoodat j de aanval geleid werd door een kapitein. Een bataljon verloor alle officieren en stond onder een sergeant. Een compagnie was tot 14 man verminderd. Naar uit Moekden wordt gemeld, wordt I de Chineesche bevolking angstig in verband met den langen duur van den oorlog. De Chineezen hebben bovendien te lpden onder het doortrekken van de Russische en de Japansche troepen. Ondanks de pogingen, die gedaan worden om de Chineezen schadeloos te stellen voor dé schade, die de legers hun bezorgen, kan men daarin niet altpd slagen. Gedurende den grooten slag bp Liao Jang hebben de dorpen in den omtrek van het slag-1 veld heele dagen in brand gestaan. In de buurt] van den grooten verkeersweg zpn alle velden vernield. Alle vee van de hoeven, alle schapen, alle pluimgedierte zjjn reeds seders lang ge dood om tot voedsel van de soldaten te dienen- Ouessant het s.s. Koning sterdam naar Batavia. Willem II, van Am- HANDELSBiiftfOHTEN. Deze openhartige uiteenzetting van de I Kort geleden had de roebel bjjna geen betaal- ^raanmtinvien. enz. Middelburg, 15 Sept. Ter graanmarkt van hedeD was de aanvoer uit Walcheren ruim en bestond uit witte-, bruineboonen en kroon- erwten. Van andere nieuwe artikelen was die maar redelpk. De noteering is als volgtJarige Walch. tarwe 7.25 tot 7.50 naar deugd gekochtnieuwe dito 7.50 tot 7.75rogge hield men op 5.50wintergerst niet aangebodenzomer- gerst 4.25 a 4.50jarige witteboonen 8 a f 8.50nieuwe dito 14 a 14.25ronde bruineboonen werden van 12.— a 12.25 gekochtlange bruineboonen 11.50paarden- bocfnen 6.50; groene kookerwten 8.75 nominaalkroonerwten, weder levendig ge vraagd, werden met graagte van 8.75 tot/9 genomenkool- en karweizaad niet ter markt. Noteering van den marktzetter voor boter en eieren van de af deeling Walcheren der Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland. Boter 1.20 1.30 per kilo. Eieren 3.90 per 100 stuks. GEEN VERANDERING. Tokio, 15 Sept. Oyama seint dat de positie der Russen in de richting van Moekden on veranderd is. Bp Liaojang werden 3100 Russen begraven. GEVONDEN BUIT. Louden, 15 Sept. De Daily Telegraph heeft een uitvoerig telegram uit Tokio over den slag bp Liao Jang. Daarin wordt o. a. gemeld dat een Japansch leger, hetwelk achter bleef voor het herstellen der bruggen, groote voor- rvien kanonnen, ammunitie, spoorwagens, ge weren, fourage en kleedingstukken vond. OOSTZEE ENK ADER WEER VER TRAAGD. St. Petersburg, 15 Sept. B evestigd wordt dat het Oostzee eskader eenigen tjjd te Libau zal blpven. Japansche plannen moet een eigenaardige lectuur zpn voor de Russen. Er wordt maar over hun verdrpving beschikt alsof ze er zelf ook niet een woordje over hadden mee te praten. Van de opgenoemde steden is na zeven maanden oorlog alleen Liao Jang in Japansche handen. Fort Arthur, dat als no. 1 genoemd wordt, is nog altjjd Russisch. Er zpn van generaal Stoessel eenige rapporten ontvangen, een van 28 Augustus en een van 2 September, beiden dus oud, en van weinig belang, Opmerkeljjk is een deel in het eerste rapport, waar Stoessel zegt, dat na een aanval de Russen trachtten een aantal ljjken der Japan ners op te rnimen, maar dat de vpand dat belette door op de daartoe onder Roode Kruis- vlag uitgestuurde hospitaal-soldaten te vuren. Er was hier duideljjk een vergissing in het spel. Uit éen nummer van de Novoy Krai van 8 September blpkt dat de Japanners hun posities bp Erlung Sjan, dat is aan de Noordzpde der vesting, zeer versterken, zoodat men daar weer een aanval verwacht, F/a De schuine spiegel had haar beeld aan den opmerkzamen toeschouwer in gindschen hoek zeer nauwkeurig teruggekaatst en het was on verklaarbaar, waarom ook deze zoo vergenoegd lachte. En toen was men aan het station van Keulen, en de gravin stapte uit, door den graaf begeleid, die tot aan de laatste minuut haar aanblik wilde genieten. 1 oen hg eindelpk weer instapte, was het op 't uiterste nippertjede trein stoomde on middellijk verder, en de graaf zag met een droeven zucht om naar zpn vriend. Falz stond reeds naast hem, en zeide »Wel »Wel Je hebt je. nu toch zeker over tuigd, dat ze den steen niet bezat." tintegendeel, ik heb er mjj van overtuigd dat ze hem wel had »Maar mensch als je dat gelooft, waar om laat je haar dan heengaan »Ba aan haar persoon is mjj niets gelegen 1" »Maar de saphier »De saphier Die is hier Bp deze woorden deed de detective een greep in het vestzakje van den graaf en haalde den stralenden »Orisman" voor den dag. De graaf verbleekte. 7 »Wat - wat beteekent - dat? Je zult toen met denken r »Weeg U0tllBt, beste graaf, ik denk totaal DE CONGOKWENTIE. De Engelsche Congo Reform Association, waarde meer tem gevolge van een Chineesche speculatie; doeh het; vertrouwen keert weer terug en de waarde van den roebel stjjgt. Er zpn geruchten over het aftreden van admiraal Alexejef als onderkoning van Oost- Azië. Het zou zeker in vele opzichten aan Koeropatkine de handen vrjj geven. Twee kapiteins op de brug, dat gaat niet. Hun verhouding moet bovendien zoo gespannen zjjn, dat ze niet in één stad kunnen wonen. Naar de Echo de Paris uit Petersburg verneemt, is het totaal der gewonden, die in Cbarbin verpleegd worden, meer dan 35.000. De heele stad is éen hospitaal. De kerken en schouwburgen zpn gevuld met zieken en ge wonden. De Duitsche torpedoboot Tiger, die was uitgezonden op onderzoeknaar den Duitschen marine-attaché te. Port Arthur, kapitein Von Gilgenheim, die in gezelschap van den Franschen attaché De Cuverville in een jonk was ver trokken, is te Tsjifoe teruggekeerd zondereen spoor van de vermisten te ontdekken. Men vermoedt dat de jonk, waarop zjj zich bevonden( verongelukt is. Uit Odessa wordt gemeld dat in dat district bp de oproeping van reservisten niet minder dm 8000 man ontbraken. Het zjjn meest Israëlieten, die in Rusland trouwens heel weinig reden hebben om met een dank baar gemoed zich voor den tsaar op te offeren. Door de vereenigde handelaren in boter te Middelburg is de zetting aldus bepaald: Boter 0.60 0.64 per kilo. Eieren 3.80 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- ƒ24.—Patent- 26.—, Lpn- 21.— per heet. A cont,op 6w f 1.— p. h. hooger. Koeken, van Inl, zaad. Raap- 75, per 1040 st., zachte lpn- f 12per 104 st., harde lpn- f ljjnmeel 11.— per 100 kilo. I AF AN. Leaning 189» Obl. -KG. KSP. «Bit Lnenins 1898/99 4 8razilik obi. Lon'en 1889. 4 dito Panding Lz. 18#8S dUc <jitoB.f-o.190S 5 ESEZUELA1881 4 721/9 831/4 71 821/2 100 80 10-100 108% 108% 100 9411/k »411/16 100-500 40% 411/g Indaitrleele en Financieel* ondernemingen^ NEDERLAND. pCt. N, W. k P»o,Pbr. S% 350-600 149% Ned, HandJty A. 1000 149 149% Spoorwegieenlngen. EDBRLAND. pCt. 1000 nietsIk heb nameljjk gezien, hoe de gravin je den steen in den zak goochelde; dat komtl er van, als men zich met rozeknoppen laat versieren." De graaf was sprakeloos, fljj werd afwisselend rood en bleek. Toen hij eindelpk woorden gevonden had, zeide hjj Je gelooft toch niet dat dit de echte steen is?" »Ik geloof het niet ik weet het. En daarom liet ik de gravin kalm uitstappen het was mjj slechts te doen om den steen en dien heb ik nu immers dank zjj jou zegen- rjjke hulp Nog a'tjjd zweeg de graaf en het duurde geruimen tpd, voor hg zpn kalmte terug had gevonden. heeren in Berljjn echter afscheid namen, kon Falz niet nalaten te I Toen de van elkaar vragen - »Wel, altpd overtuigd talenten Hjj bleef echter zonder antwoord. mjjn waarde graaf, ben je nog van je criminalistische EIND Volgens de Berl. A euest. Nachricht-.n is de ziekte van Herbert Bismarck beslist onge- neeslpke kanker aan de lever, zooals bp het consult van Woensdag is vastgesteld. De pjjn wordt door herbaalde morfine-inspuitingen zooveel mogelpk verzacht en de patient slaapt daardoor veel. Inmiddels nemen de krachten snel af en verwacht men spoedig het einde. Te St Louis is het interparlementaire vredescongres bjjeen, en heeft weer wenschen en resoluties aangenomen zooals die nu reeds sedert eenige jaren geregeld worden aange nomen en toegejuicht. Maar meer dan ooit klinken nu die betuigingen zwak en loos, tegenover het reëele kanongebulder in Oost- Azië. Het quasi-parlementaire karakter van dit congres geeit niets geen meerdere kracht aan hetgeen er besloten wordt. Het bljjven woorden, woorden. Het congres heeft o. m. een voorstel aan genomen, door graaf Goblet d'Alviella, een Belg- ingediend, zeggende dat de interparlementaire bond vpandig is aan de oorlogsgruwelen in het Verre Oosten tusschen beschaafde landen, en dat het congres betreurt dat de mogendheden, die mee de Haagsche conventie onderteekenden, de artikels ervan biet naleefden, welke artikels hen oplegden in het voordeel van den vrede tusschen beide te komen. MARKTPRIJZEN FAN TARWE EN HEEL. Woensdag 14 September. Parjjs. Tarwe prjjsh., loop. md. fr. 22.95 a fr. 23, BudaPesth. Tarwe kalm gestemd Woensdag kr 10.56. Dinsdag kr. 10.53. B e r 1 jj n. In Noord-Amerika wordt de rjj- zing zoo krachtig voortgezet, dat men die nergens meor vermocht te volgen en hier bjjna tot geen vaste stemming aanleiding kon geven Tot de iets hoogere vorderingen voor tarwe bestond zoo weinig kooplust, dat, om eenige aken tot stand te brengen, de vraagprp zen een fractie moesten worden verlaagd. Rogge zeer verlaten en eveneens liets lager. New-York. De termjjnmarkt voor tarwe opende traag, c. lager op groote verkoopen en verkooporders, daalde verder op flauwere telegrammen, op tegensprrak van schade aan den oogst, alsmede in verband met de flauwe stemming te Chicago en tengevolge van reali- satiën. Klein aanbod en dekkingen van bais siers veroorzaakten daarna een rjjzing, die in de hand gewerkt werd door Bradstreets ver slag en de vaste stemming voor maïs, doch ten slotte reageerden de prjjzen nogmaals op vernieuwde realisatiën, waarna de markt traag sloot. Loco traag. Chicago. De tarwemarkt opende traag, 1 c. lager, had hetzelfde verloop als de New- Yorksche markt en sloot traag. Ho!l. Spoor A. Mij tot Expl, ran St.. Spw. Aand 360 N.-I. Spw. Aand. 350-1000 'TALIE. Spmnweg- leeningen 1887-89 S Lire 500-3500 Znid-Ital. Sp. O. S 500-5000 JOLEN. W. W. A. ZR. 100 iUSLAND. Gr. Sp. Maat». Obl. 1388 4 4 100 Z.W. SpoornLj. 4 G.R. 636 i&fiRIKA, Atch. Top. k 3.1. Cert. ran gew. aand. Dl 600-1000 dito Alg. Hyp. O. 4 N. I. Peneylt. Ohio prior ObL 4% iilinon Cert.r.A, dito LeaaL.St.Ct. 4 Miu. kant. Tex. ie Hyp. ObL 4 Centr. Pao, O'oL 4 Union Fac. Sr. Comp. Cert,t.gew. Aand dito cont. Gold hondi. 4 ÜnionPac.GoadO. 4 Weit New. k Pennt. Inc. Mort. Sage Goidb, 6 1017/g 1017/g 108% 109% 300 «8%« - 07% «7% 1643/4 1 86 600-1000 600-1000 600-1000 600-1000 500-1000 1000 86% 88S/4 803/g 101% 111 141 103 988/4 99 87% 89% 83% 11 99% 100-1000 993/g 100% 1000 101% 103% 103% 103% 1000 «t„ Sty Zeeland A, dito dito prei. A. dito dito ObL 5 IC >n. My DeScheide A, iitr- dito 19000b! 4% Honth.rih GAlber;» Li. k Co. A. deeuwiohf Hyp. B, Pdbr. 4 ireek. Maldog. Kt, r jA, N.C. Bestw. Sni- keriabrS.T.G.Obl. 6 XeenwMhe Fondsen. 360 1000 16 60 86 102 99% - Premteleenlngen EDERL. 8t, Am. S 100 1071/g Stad Rotterdam 8 N 100 1046/g vELGlE. St. Intw. 1837 fr. 100 102% 102% dito Brossei 1886 4% 100 108% 103 tLOMG. Theiss loten 100 168% JO jTENRIJK. Staatsieaningl864 4 850 dito I8606 li 500 164% dito 1834. li 100 258 363 Creit hut, 1858 li 100 385 &USL. Staatsl.1884 li 100 881 dito 1866 6 N 100 294% oPANJE. St. Madr. 8 fr. 100 467/g 46% i'URKIJE.Spoorwl. 8 a 400 29% Prijzen wan Coupons en losbare Obligation. Amsterdam 14 Sept. 15 Sept. Oostenrijk Papier in kronen/ 60.95 60.25 Oostenrijk Zilver. 50.80 50.37% Diverse in 11.80 11.80 met affidavit11.90 11.90 ransohe47.65 47.65 tielgische47.60 47.60 Diverse Rijksbank. 58.60 58.60 Elnssen in Goudroebel. 1.89% 1.89% id. in Z.R1.361/, 1.35% Spaansche BoitenL 47.65 47.65 Sinnenl1.60 1.60 imerik. in dollars 3.45% 9.45% Mexico in dollars1.18 1.18 Speclekoers. GOUD. I ZILVER. Wicht Sonv. 13.031/,/ 13.19% St. v.5fr./3.35 ƒ3.40 it. v. 20 mk. 11.80 11.90 Pr. daald.1.76 1.70 30 fr. 9.67%. 9.67 X I HOOGWATER. Vlissingen. Vrgdag Zaterdag Zondag Maandag Diasaag Woensdag D jnderdt g Vrjjdag Zaterdag 16 Sept. nm. 6,12 17 7.20 18 yin. 8.— 1» 9.26 20 10.44 21 11.34 22 nm. 12.15 Domburg. 16 Sept. nm. 6.21 17 7.29 Prjjs v. Koer* Pêr telêgraatVonge van koert, hedet Amsterdam 15 Sept. Stoatsleeningen. pCLBedrag Stuiken 3% 1000 S 8 4 5 4 4 3 3 1000 1000 kr. 3000 Lire 100-10000 Kr. 3000 3000 NEDERLAND. Cert. N. W. Boh dito Obl.. o i dito Cert. HONG. Bel. T. Sta 1893/1904 (TALIE. Ins. 63/81 OOSTENRIJK.ObL Mei-November dito Jan»,-Juli PORT. Obl. lo serie dito 3e RUSLAND. Obl 1880 geoons.. 4 GR. dito 1889 Hopo. 4 dito '94 6e Em.4 dito 1867-69. 4 Mosk. Smolensko dito 1884 goad. 5 GR. 135-1000 SPANJE. O. buit. Perpet.4 Pas. 1000-34000 TURKIJE Gepr, 4 fr. 500-3500 Geoonv. serie D. 30-800 dito dito C.30-100 635 635 636 100 791% 961% 9411 981/4 98% ,100% 1001/18 6J 69% 88% 877/g 877/8 98 79 S/s 96 94% 9»1% 98% 10u3/ig 62 59% 88 88% 957/8 96% - 81 94% 376e STAATS-LOTERIJ. 5e klasse. 3e ljjst. Trekking van Woensdag 14 September. 1000No. 1656 4339 15114 400: 805 15159 200: 14003 16922 100: 374 2975 5077 8133 9916 11536 13090 15871 15917 16669 19432 20311 PRIJZEN VAN 70. 9324 9375 10227 13191 NIETEN. 4256 5604 5637 9294 10200 4272 5616 5691 9415 10206 4321 5630 9281 9818 10213 4300 5683 10266 10267 12654 7991 11988 16224 18328 13169 13196 17980 De kinderen van wjjlen JACOBUS SNIJ DERS geven kennis vaan hqtjoverlgden van hunnen geliefden vader, fn den ovlderdom van 74 jaar. Namens de kinderen W. J. 'P. SNIJDERS. J. W. J. SNIJDERS. A. W. J. SNIJDERS. Middelburg, 14 Sept. 1904. GEVESTIGD V erloskundige. WAL B 54/S5. Wegens Feestdag zal de Zaak a. e. Maandag 19 dezer tot 's avonds 61/, nar GESLOTEN zijn. GEBR. POLAK, ViiMingen,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1904 | | pagina 3