FEUILLETON. BIJVOEGSEL- Dinsdag 22 September 1903, co. 223. Middelburg 21 September. Feest Stoomtram Hulst- Walzoorden Se "Weduwe iet Santa-Ana-Mei. VAN (Fa» onzen eigen verslaggever.) Ia de Augustusmaand van 1879 dus 24 jaar geleden werd op echt feestelijke wgze de openiag gevierd van den spoorbootdienst was, het lid der Tweede kamer voor Hontenisse, het dageljjksch bestuur van Hulst en Hontenisse, de burgemeesters van Hengstdijk en Ossenisse, de besturen van de polders die de tram subsidieeren, de leden der Eerste kamer voor Zeeland, de raad van toezicht op de spoorwegen en andere autoriteiten van dien dienst, hoofd ambtenaren van den waterstaat, aandeelhouders van de tram, concessionarissen van den stoom- bootdienst Walsoorden—Vlake, de direeteur- generaal en de inspecteur der postergen, de administrateur van het kroondomein, de aan nemers van den weg en de gebouwen enz. Ook wg waren geinviteerd tot bijwoning der feestelijkheden en laten hier een getrouw, zjj het ook eenigszins beknopt, verslag volgen van hetgeen Zondag door ons is gezien, gehoord en opgemerkt. Yoor wg daartoe overgaan willen wjj eenige cgfers noemen die onze lezers waarschijnlijk wel belang zullen inboezemen. De aanlegkosten der ljjn met inbegrip van het materieel, geraamd op 290.000, hebben be dragen f 365.000, of 75000 meer dan begroot WalsoordenVlake, een communicatiemiddel dat, zooals toenmaals, en met recht, werd ge tuigd, van groot gewicht was voor de bewo ners van het voormalig vijfde distriot van Zeeland. Die bewoners toch waren jaren lang, te lang, ia hcoge mate bemoeilijkt in het ver keer met de overige Zeeuwen en landgenooten. Die stoomvaartdienst was de wensch van velen, en den heer L. J. M. van Waesberghe Janssens, tegenwoordig lid van het Gedepu teerd ooilege, mag de eer niet worden ont houden dat hjj, naar aanleiding van een adres van het gemeentebestuur van Terneuzen, een voorstel aan de Staten van Zeeland deed dat den eersten stoot gaf aan deze zaak. Er was met den stoombootdienst, het eerst Niettegenstaande dezen tegenvaller zgn de fiaancieele resultaten, tot dusver verkregen, niet ongunstig Van 15 Deo. 1902 tot en met Augustus 1903 werd aan reizigersvervoer ontvangen 13 080.65 en voor goederen 3456 356. Dit laatste bedrag is niet hoog, maar er dient rekening mede gehouden te worden dat het bietenvervoer nog komen moet en dit een belangrijke factor is. De directie der maatschappij rekent op een vervoer van 7 a 8 milüoen kilo beetwortelen, waaronder 5 mil lioen voor de Union Sucrerière en de Cc opera tieve Suikerfabriek te Sas van Gent. Bovendien was op het minder goederenver voer, dan waarop kon gerekend worden, van uitgeoefend met de Martina Johanna, veel ge-1 invloed dat de )gn niet aansloot aan de aan gewonnen, doch lang nog niet alles was ver kregen, wat men aan de overzg wesschte. Men voelde dat er nog leemten waren. Om aan geopperde bezwaren te gemoet te komen, werd in 1882 een omnibusdienst opge richt HansweertVlake en Walsoorden—Hulst Tusschen Hansweert en Vlake bestaat die nog, Vooruitstrevende geesten begrepen echter dat een andere communicatie noodig was In 1881 was reeds door de hesren Boers en Lebaigue bg de Staten van Zeeland eene aan vraag gedaan om concessie voor een stoomtram Hulst—Walsoorden, maar tot uitvoering kwam dat plan niet. In 1886 kwamen gelijke aanvragen in van den heer C. van der Bent en van den heer A. Hartog Az. Daarop volgde in 1895 een eerste aanvraag om ooncessie van den heer A. J. M. G. van Broeck te St. Nicolaas en aan dezen werd in 1896 de concessie en m 1897 een belangrijk provinciaal subsidie verleend. Nadat ook van den Staat steun was bezegd werd een naamlooze veinootschap opgericht met den naam Stoomtram HulstWalsoorden, waarvan als bestuurders optraden de heeren A. van den Broeck, voorzitter van commis sarissen van den spoorweg Mechelen—Ter- neuzen, K. J. A. G. baron Collot d' Escury te Hoatenisse, V. Lamquet, ingenieur van den spoorweg Mechelen—Terneuzen, L. J. M. van Waesberghe Janssens en J. Vogelvanger, beiden te Hulst. Weldra werd met den aan leg van de ljjn begonnen en den 15Deoember van het vorig jaar was men zoover gereed dat zjj ten deele kon worden geopend Die opening werd slechts op huishoudelijke wjjze gevierd, eerstens omdat het jaargetijde zich minder voor een openbaar feest leende en in de tweede plaats omdat men meende met een offioieele feestviering te moeten waohten totdat de tram zou gelegd zgn tot en met de haven te Walsoorden Dit is thans het geval en tegen Zondag 20 September had de raad van bestuur van de vennootschap een aantal autoriteiten en eenige particulieren, die bjj den dienst zgn betrokken, uitgenoodigd tot een feestrit en een maaltijd, terwjjl bovendien nog verschillende andere feestelijkheden waren georganiseerd. De genoodigden waren in de eerste plaats de minister van waterstaat en de commissaris der koningin in dit geweBt, die echter beiden berichtten niet te kunnen tegenwoordig zgn Verder waren genoodigdde leden van de Gedeputeerde Staten van Zeeland, de leden van de Provinciale Staten voor het distriot, legplaats te Walsoorden. Thans kan daar van den waggon op het schip en omgekeerd gelost en geladen worden en het voornemen bestaat de inrichting nog te verbeteren door het plaat sen van een stoomkraan, die waarschgnlgk zal kunnen worden overgenomen van de spoorweg- maatschappg Mechelen—Terneuzen. Het aantal vervoerde reizigers is gemiddeld 460 per dag. De opbrengst der Ign bedraagt door elkaar 4 70 per dagkilometer. In Juli was het hoogste cgfer f 5.68 en in Augustus f 5.40. Tot dien tgd waren p. m. 115.000 reizigers verroerd. Het postvervoer brengt p. m. 1200 per jaar in. Nog zg vermeld dat de passagiers verzekerd zgn tot een maximum van f 7500 per hoofd en bg een catastrophe tot een maximum van f 50 000. Wg moeten nu beginnen met te zeggen dat, toen we Zaterdag avond in Hulst aankwamen, het ons eenigszins tegenviel dat de burgerg van dat stadje niet zeer warm liep voor de te wachten festiviteit. Wg hadden zoo vermoed dat het uitzicht op eenige afwisseling van de gewone stilte tot wat opgewektheid stemmen zou, doch daarvan bleek ons al heel weinig. Ook aanstalten tot versiering merkten wg niet op. Zondag morgen bleek het weer te zgn zoo- als men het maar wenschen kon en een prach tige herfstdag te beloven, mooier dan menige zomersche van dit jaar. Van burg. en weth. van Huht was een be kendmaking uitgegaan dat van de openbare gebouwen de vlag zou worden uitgestoken, waarbg tevens de ingezetenen werden uitge noodigd zich bg dat feestbetoon aan te sluiten Daaraan was vrg wel voldaan en het heldere rood, wit en blaauw gaf kleur en leven aan de grgs grauwe oude en roodbruine, witte, gele of in andere kleuren beschilderde nieuwere gebouwen Tegen tien uren begaven wg ons naar het station Hulst van den spoorweg Mechelen Terneuzen, waar te 10.2 de genoodigden tot het feest uit België en te 10.12 die uit de richting Terneuzen werden gewacht. Dat station was met vlaggen versierd en voorzien van toebereidselen, om te worden geïllumineerd. Ook aan de tegenoverliggende wachtkamer van de tram was eenige versiering aangebracht en waren aanstalten gemaakt voor eene ver lichting a giorno. Met vlaggentropheeën waren getooid de ateliers van de tramwegmaatsohappg, en de locomotief mitsgaders de rgtuigen, waarmede de feestrit zou worden gemaakt, waren kwistig met vlaggen gedecoreerd. Precies op tgd, te 10.30, werden de invités tot instappen genoodigd en direot daarop ver trok de speciale trein naar Walsoorden. Wg zullen de namen van hen, die aan de invitatie deelnamen, niet alle noemenvele autoriteiten hadden bedankt, maar het aantal van hen die den rit meemaakten was toch "og vrg groot. Het spreekt van zelf dat het gedeputeerd college vertegenwoordigd wasde heeren Van Rompu en jhr. De Casembroot deden dit. Den heer Fruy tier, het Tweede kamerlid voor Hon tenisse, verschillende leden van de provinoiale staten, de burgemeesters en de leden van het dageljjksch bestuur van de gemeenten, die de tram doorrjjdt, en de bestuurders van de be trokken polders merkten wjj opook den con cessionaris van den stoombootdienst Walsoor- den-Vlake, den heer C. van der Bent, en de ambtenaren van den rjjkB- en provincialen waterstaat. Toen we te Walsoorden aankwamen, bracht de stoomboot nog meerdere gasten aan en kregen wjjdank zjj het prachtige weer, een bjjzonder mooi gezicht op de Wester-Schelde, geïllastreerd met voorbijvarende stoombooten, jachten, kleine vaartuigen en in de verte groote zeeschepen. Van de overzjjde was duidelijk het dorpje Waarde zichtbaar met zgn flinken toren. Na ons in dat werkeljjk fraai gezicht eenige oogenblikken te hebben verlustigd, maakten wg eene wandeling naar de havenkom, waarin een zevental schepen Zondag hielden. Die kom is niet groot, maar voor zoover wg erover kunnen oordeelen, volkomen aan zgn doel beantwoordende. De gastheeren waren zoo beleefd te Wal soorden hunnen geïsviteerden in het logement van den heer J. F. Adriaansens gelegenheid te bieden om zich eenigermate te versterken voor de te waohten vermoeienissen van den middag?! dronken. feestrgtuigen, evenals 's morgens bg aankomst van de treinen, daverende saluutsohoten de aankomende verwelkomden. Dat is eoht Vlaamsch. Uitgestapt op het terrein van de tramweg maatsohappg werden we genoodigd een kgkje te nemen in de ateliers. En dat noodden was eigenlgk vissohen naar een complimentje, dat we dan ook niet nalie ten onzen vriendelgken oicerone te geven. 'tZsg er alles keurig uit. We willen en kunnen niet langwglig worden en memoreeren daarom alleen dat in de ateliers rekening gehouden is met de eischen van tgd en wet. Water, uit Belgisch Clinge aangevoerd en kostende niet meer dan 10 oentimes de M1, in overvloed; slgp-, boor-, schaaf-, draai- en andere maohinerieën, allen door stoom ge dreven, ventilateurs, een goede smederg en gemakkelgke inriohtingen om machines schoon te maken, zoowel als om ze te herstellen, waren aanwezig. Zonder nu te spreken van het bureau en van het magazgn, mogen we toch wel aanstip pen dat een groote remise bergplaats biedt aan het rollend materieel en nieuw is misschien voor velen de mededeeling dat kort geleden de maatschappg nog 2 personen-rgtuigen aan kocht om te kunnen voldoen aan den drang tot vervoer, vooral op markt- en feestdagen. I En nu ons verslag wordt wezenlgk veel uitgebreider dan we ons hadden voorgesteld het te maken, moeten wg nog het een en ander mededeelen omtrent hetgeen werd ge sproken aan het diner, dat het bestuur der tramwegmaatschappg zgn genoodigden aanbood. We zullen kort zgn. De heer Van den Broeck stelde de gezond heid in van de welbeminde Koningin Wilhel- mina, hare voortreffolgke moeder en de koninklgke familie. De heer Van Waesberghe Jansens noodde tot een dronk op Belgie's koning. Beide tooBten werd met enthousiasme ge- Uit het Engelsch. VAN BHET HAKTE, »Ik kwam juist op 't oogenblik binnen" zei de heer Brooks. «Ik vertrek vroeger dan ik dacht en wilde u nog even vaarwel zeggen. Men zei mg dat gg een vreemde ling bg u hadt gehad, maar dat hg zooeven vertrokken was. Vergeef mg ik zie dat gti niet wel zgt! Ik zal u niet storen." »Neen, neen, ga niet heen. Ik ben al beter," zei zg gejaagd en toen zg zgn flink, open gelaat aanzag, kreeg zg een ingeving. Hg was hier ook een vreemdeling, net als zg, hg had niets met die menschen hier te maken l Den raad, dien zg niet mocht vragen aan anderen, aan hare vrome vrienden, of aan haar opzichter en zgn vrouw kon zg wellicht aan hem vragenMisschien las hg haar aarzeling, haar angst, haar twgfel in hare oogen, want hg zei»Is er iets dat ik voor u doen kan?" »Ja", zei zg met een plotselinge opwel ling van zwakheid, «Gij moet een geheim voor mg bewaren." »Het uwe, o ja 1" zei hg bereidwillig. Daarop barstte de arme vrouw in tranen uit en vertelde hem al snikkende van het bezoek van den vreemdeling, van zgn vreeselgke beschuldiging, van zgne eischen, van zgn spoedigen terugkeer, en van hare hulpeloos heid. Tot haar schrik zag zg een zonderlinge verandering op zgn goedig gelaat komenhg volgde haar verhaal met de grootste belang stelling. Zg had half gehoopt dat hg, als een man, zou gelachen hebben over haar angst, of het heele geval als een bagatel behandelen. Maar dat deed hg volstrekt niet. «Gg zegt dat hg uw man bepaald her kend heeft?" vroeg hg schielgk. »Ja, ja," snikte zg, >en hg herkende die photographic," zg wees naar de schrgftafel Snel keek Brooks ook in die richting. Ge lukkig keerde hg haar op dat oogenblik den rug toe, zoodat zg zgn gelaat en ontstelden blik niet zien kon. Toen hg haar aanzag, was die uit zgne oogen verdwenen en hadden zg zelfs een zachte medelgdende uitdrukking. >Gg hebt geen ander bewgs dan zgn woord, mevrouw Wade", zei hg zacht, »en nu gg het geheim aan een ander hebt medege deeld, hebt gg den Bchurk de helft zgner macht over u ontnomen. Dat wist hg. Zet u thans de qaak uit het hoofd en laat alles aan m over. Ik zal een paar minuten voor negen uur hier komen en wil alken in dit vertrek zijn, Zeg dat men uw bezoeker hier binnen laat en Tgdens het oponthoud te Walsoorden noo- digde de heer C. van der Bent de heeren uit tot een kleie tochtje op de Schelde. Daaraan werd door velen gevolg gegeven. Aan boord van de Wakoorden Vlake heette de heer Van der Bent de heeren welkom, wensohte het bestuur van de stoomtrammaat- sohappg geluk met de voltooiing der lgn en sprak de hoop uit, dat de nieuwe dienst zou bloeien, wat van zelf ook ten goede komen zal aan toeneming van het vervoer door den stoombootdienst. Hg verklaarde zich voorts gaarne bereid om door het aanbrengen van verbetering, waar die noodig en mogelgk is, het verkeer tusschen dit en het overig deel van Zeeland zoo aangenaam en gemakkelgk mogelgk te maken. Te Walsoorden werden verder de deelnemers aan den feestrit vergast op een concert in de open luoht van de harmonie St, Cecilia van Kloosterzande. Te ruim 1 uur, iets later dan het feestpro gramma aangaf, werd de terugtocht aangenomen. Op alle stations werd gepauzeerd en overal werd muziek ten beste gegeven. Te Kloosterzande deed dat St. Cecilia, te Kuitaart het fanfare-gezelschap Vrijheid Een- dracht van Lamswaarde, en te Ter Hole de fanfare van Stoppeldgk. Bg sommige dier gelegenheden werden speeches afgestoken. De heer Van den Broeck bracht elk muziek gezelschap in welgekozen bewoordingen dank voor de vriendelgke attentie en een enkel gezelschap antwoordde daarop. In dat antwoord werden woorden gesproken van belangstelling in de tramonderneming en hoop geuit voor het welslagen ervan. De heer Van den Broeck verklaarde die belangstelling op hoogen prgs te stellen. De tram moet populair worden en zoodoende ten goede komen zoowel aan de aandeelhouders als aan het reizend publiek. Toen wg aan de dubbele poort te Hulst kwamen, braoht ons de Harmonie eene ovatie en toon we aan de Gentsche poort arriveerden deed Vlijt en Volharding hetzelfde. Bg het station zong de zangvereeniging Apollo van Hulst, onder goede leiding, een paar aardige nommers. En toen stoomden we op het emplacement van de stoomtram, waar bg aankomst van de Daarna werd in de eenvoudig maar smaak vol versierde benedenzaal van het stadhuis, waar de goed toebereide maaltgd werd voor- gediend, nog heel wat aan tafelwelsprekend heid geofferd. De heer baron Collot d'Escury was zoo ver standig om velen in eens te nemen, vroegere en tegenwoordige ministers, leden der provin ciale staten, gemeente- en polderbesturen, obligatiehouders en nog tal van anderen. En waar hg de hoogere autoriteiten huldigde, vergat hg niet ook de lagere dtm Verdienste seine Krone zu gehen. Hoe goed onze wil is en hoe uitvoerig onze aanteekeningen, mogen wg geen der woord voerders meer sprekende invoeren. Plaats ruimte belet het ons. Er is anders stof te over om nog op het een en ander te wgzen, maar er is misschien wel een andere weg om wat we nu in weinig woorden zouden moeten samenvatten nog eens a tête reposee te behandelen. Er werd aan de tafel hulde gebracht aan allen, die bgdroegenaan het tot stand komen van de nieuwe verbinding en als wg het goed begrepen, dan was het een dame uit Hulst, die den man,welke het initiatief nam voor j den stoomtramdienst, waarvan de voltooiing Zondag werd gevierd, op de gedaohte daarvan bracht. Misschien zgn er weinigen die in de drukte van het tafeldiscours dit hebben opgemerkt Wg echter wel en toen bg de elkander als snelvuur opvolgende toosten ook de pers werd gehuldigd, dachten wg er ons voordeel mee te doen. In overleg met de locale pers werd ons gevraagd op dien toost te antwoorden, maar de stroom der welsprekendheid liep zoo dat wg, met het oog op den tgd, er het zwggen toe deden. Geestig en waar, waardeerend voor de be stuurders van de nu reeds zooveel succes heb bende onderneming, waren de woorden van den heer Gerritsen, den gedelegeerde commis saris van den tramweg Breskens-Maldeghem. Hg gaf een humoristisch daarom niet min der waar idee hoe de tramwegen in Zeeland tot stand komen, en liet er het licht op val len, dat om te slagen een man aan het hoofd der onderneming staan moet. Hg braoht verder onder woorden en wg laten het liever een ander zeggen dan datwg zelf het doen dat de tram Walsoorden- Hulst er best wezen kan. De weg ligt heerlgk, de inrichting der wa gens is prachtig, de maohines zgn om te stelen, de dienst over het geheel is keurig ingericht zoo een, dan moet deze zaak slagen. Wg onderschrgven gaarne wat de heer Ger ritsen, een bevoegd beoordeelaar, zeide, maar ook ondersohrg ven wg enkele opmerkingen die gemaakt werden met betrekking tot de com- munioatie tusschen Vlake en Walsoorden. Men bracht hulde aan den oon cessionaris van den stoombootdienst, maar merkte op dat èi de stoomboot waarmede de overtocht wordt gemaakt, ëa de omnibus, die tusschen den trein en de boot de oommunicatie onderhoudt, niet meer zgn van dezen tgd. De concsssienaris voelde dit alles wel en in zgn antwoord lag een belofte opgesloten die verbetering mag doen verwachten. De heer Van den Broeck ging daarop dade- lgk in; booten volgens het laatste, het beste systeem, plaats gevend aan een vgihonderd personen, dat was wat hg wensohte, zoo noodig zeide hg hulp en steun toe. En nog veel meer werd er aan de tafel, die [een overvloedig, keurig toebereid menn te verorberen gaf, gepraat, maar niet alles kannen we onder woorden brengen. Een ding willen we nog wel releveeren. Er broeit nog wat. Het tramwegnet in Zeeland is nog laag niet uitgebreid genoeg. En misschien komt spoedig een aanvraag om andere deelen onzer provincie te doen deolen in het moderne middel van vervoer. Laat ons het hier nog even zeggende tram is de zegen der groote steden, het sieraad der stadspleinen, de in nieuwen vorm herboren trekschuit, de geriefelgke band van eenzame dorpen, de gezellige dienaar langs den ver- moeienden, langen straatweg. We zouden onbillijk zjjn wanneer w]j geen hulde brachten aan de muziek- en zanggezel- schappen, die tgdens den maaltgd zich hooren lieten. Gejuich en handgeklap werd hun deel; voegen wg ons compliment daarbg. En eindelgk nog een woord over de illumi natie en het vuurwerk. De eerste deed het goedhet station, dat, naar wg vernamen, ten doode gedoemd is, om door een beter te worden vervangen, baadde in een zee van kleurig licht. Het emplacement sloot zioh daarbg aan en het pyrotechnisoh werk van de firma Van Cleemput te Jatte St Pierre was een waardig slot van het welgeslaagde feest. Omdat we verplioht waren den laatsten trein naar Terneuzen te halen, wjjl ons Maan dagochtend vroeg weer andere werkzaamheden waohten, hebben we aan dat vuurwerk niet de aandacht kannen wgden die het verdiende. Wat wg ervan zagen echter geeft ois grond om te zeggen dat het den vervaardigers eer aandeed. We moesten aan het slot van ons verslag beknoptheid betrachten, maar willen tooh niet besluiten zonder met waardeering en dank baarheid melding te maken van de vriendelgke, tegemoetkomende en hulpvaardige houding van die bewoners van het vgfde distriot, waarmede we Zondag de kennis maakten of de kennis hernieuwden. TWHEJDK KAMER. Reorganisatie Middelbaar Onderwijs. Door de regeering is ingediend een ontwerp tot reorganisatie van het Middelbaar Onderwgs. Daarbg wordt voorgesteld: de bestaande wet op het Middelbaar Onderwgs te splitsen in twee hoofdafdeelingen. 1. algemeen middel baar onderwgs; 2. middelbaar vakonderwgs, d. i. zoowel het eigenlgk gezegde middelbaar als het lager vakonderwgs; de afdeeling vak onderwgs wordt nl. onderverdeeld in twee titelsde eene gewgd aan de «hoogere vak scholen", de andere aan de «vakscholen". In de tweede afdeeling wordt al wat ten aanzien van vakonderwgs in de wet thans gesohreven staat, nevens enkele nieuwe be palingen, gewgzigd en aangevuld voor zoover noodig, overgebracht, de regeling der Bgki- landbouwschool ongewgzigd, terwgl voor de burgerdag- en avondscholen een eenigszins gewgzigd type van scholen wordt aanbevolen. Het middelbaar en het lager vakonderwgs wordt onderscheiden in technisch-, handels- en landbouwonderwgs. Omtrent de vraag of men bg het technisoh onderwgs met een vakschool zorg dat wg niet gestoord worden. Wees niet bang, er zal geen drukte en geen schandaal plaats hebbenvoegde hg er met een kleine flikkering in de oogen bg. Even voor negenen betrad de heer Brooks de zitkamer en zoodra hg alleen was, onder zocht hg kalm de deur en de vensters, daarop nam hg plaats op een stoel, die achter de deur stond. Weldra hoorde hg stemmen en een zwaren stap in den gang. Bg voelde even in zgn vestzak die een klein wapen bevatte, met een loop van twee duim lang. De deur ging open, de man trad binnen en onmiddellgk sloeg Brooks de deur dicht en deed die op slot. De man keerde zich driftig om, maar Brooks zag hem kalm aan en hield een vinger los in zgn vestzak. De man deinsde een weinig achteruit, niet zoo zeer uit vrees, als uit verbazing. «Wat beduidt dat? Welk spel speelt gg vroeg hg minachtend. «Volstrekt geen spel," antwoordde Brooks bedaard. «Gg kwaamt hier om een geheim te verkoopen. Ik wil niet dat iemand dat hoort." «Wilt gg dat niet Wie zgt gg «Dat is een zonderlinge vraag aan den man, dien gg tracht te verperBoonlgken maar het verbaast mg niet. Gg doet het slecht." «Verpersoonlgken u riep de vreem deling met groote, verbaasde oogen uit. «Ja, mij hernam Brooks altgd even kalm. «Ik ben de eenige, die dien nacht bg Drie Boomen Heuvel ontkomen is en die per overland-mail naar huis reisde." De vreemdeling ontstelde, doch bedacht sich spoedig en zei met een ruwen lach«O zoo 1 Wg zgn, naar het schgnt, hetzelfde wild op 't spoor. Wg hebben het allebei op de weduwe voorzien voordat wg den man verraden." «Dat niet preoieB", zei Brooks, terwgl hg den vreemdeling doordringend aanzag «Gg zgt hier om den dief en den roover aan te klagen, die dood is en aan het gereoht ont kwam. Ik ben hier om er een aan te klagen die nog leeft. Haiti Laat je hand zinken, het baat nietje dacht dat je slechts met een vrouw te doen hadt van avond, en je hebt je revolver niet gauw genoeg bg de hand, Daar 1 Laat at, laat af. Zoo. Nu is het goed." «Je kunt niets bewgzen", zei de man op schorren toon. «Dwaas 1 Door je verhaal van de vrouw hebt gg u zelf verraden. Er werden sleohts twee reizigers door de roovers aangevallen. De een werd gedood ik ben de ander. Wie zgt gg dan? Welke getuige kunt gg zgn, behalve als de roover, die gg waart? Wie kon Wade herkennen, behalve zgn mede plichtige De man verbleekte zoo, dat het was alsof zgn ongeschoren baard bewoog als die van een wild dier. «Nu, als je van plan bent mg aan den kaak te stellen, moet je Wade en zgn weduwe ook aan den kaak stellen. Ver geet dat niet," zei bg dreigend. «Daar heb ik ook aan gedacht, en ik heb berekend dat het wel de honderd dollars die gg de arme vrouw afgeperst hebt waard is, om dat te voorkomen. Maar ook niets meer. Ga nu aan de tafel zitten en schrgf wat ik dicteer." De man zag hem verbaasd aan, doch ge hoorzaamde. «Schrgf," zei Brooks. «Ik verklaar hierbg dat mgne beschuldiging jegens wglen Pulaski Wade, van Drie Boomen Heuvel, valsch en ongegrond was en het gevolg eener vergissing in den persoon, vooral ten opzichte van zgne medeplichtigheid aan de berooving van den overleden Jo. n Stubbes en van Henry Brooks, te Drie Boomen Heuvel, in den nacht van 13 Augustus 1854". De man keek met een afziohtelgken lach om. «Wie is nu de~ dwaas, kapitein'? Wat wordt er nu van uw macht over de weduwe „Schrgf 1" beval Brooke. Het geluid der pen, die vlug over het pa pier kraste, volgde deze uitbarsting van den kalmen Brooks. «Teeken het l" gelastte kg. De man

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1903 | | pagina 5