55' f 100.000. f 0.60 per 5 ons. 22 K.G. franco. VOORDEEHG VOOR EENE GOEDE KEUKEN I cnêl>eTl I VO'Ho^l I s#^75ieitf IfflliCfflHl verkoopen: Mand i Vtilut VERKOOPIIG FAÏÏLINAPOLDSH verkoopen: HEDEKUHDSCHE H ASDEL-Ï A ATSCHAPPIJ Veiling te Rotterdam, i lutein in 3(r* Mei 1901, aanbesteden; Opneming W egen en Voetpaden. Aanvangende' 14 Mei' 1901. LOTEN GOUDA ii: Minui H. VAN RIJSWIJK, Korendijk. Gorinchem A. F. VAN RENESSE Go Dakbedekking Plaatijzer. DIRK L. BROEDER'S PREANGER KOFFIE, GEVRAAGD: I «lilIII I I'MHHT sSéfe* Rollöo van 6 Tabletten. Rallen van 8 Tabletten. lOtiubb.capsuies §|g auDo.wipsuws g n O NM IS BAAR VOOR ELK GEZIN Bovenstaande verkrijgbaar by Firma J. M. VAN HEUSDEN, in Comestibles enz. Opgericht in 1817. Heden overleed plotseling, tot onze droef- heid, onze vader en behuwdvader, de heer i JOH. DE KRULTTER, in 80jarigen ouderdom, i Familie DE KRUIJTER. 'tZand, by Middelburg, 7 Mei 1901. Voor de vele bljjken van deelneming, on dervonden bij het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder, Mevrouw Wed. L. F. REUSE—LOEFF, betuigen wy onzen hartelykeu dank. Middelburg, 9 Mei 1901. Uit aller naam, L. P. REUSE. De ondergeteekenden betuigen hunnen liar- telyken dank voor de vele bewijzen van be langstelling, op Vrydag den 8 dezer ont vangen. L. COPPOOLSE en Echtgenoote. Seroosketke (W.), Mei 1901. Maandag 13 Mei begint de 5e of laatste klasse van de 366e Staatslotery, waarin al de volgende Hooge Pryzen en Premiën moe ten uitkomen, als f ÏOO.OOO, f 50.000, f 30.000, f 35.000, f 15.000, f 10.000, i 5000, r 3000, r 3000, siti 1500, 55 f 1000, enz. Zoolang de geringe voorraad strekt, te be komen by D. BOLLE, Hang by de Visch- markt, Rotterdam. Half IiOt f35, Vijfde Lot f 14, Tiende Lot f7. Twintigste Lot f 3.50, franco met 15 Ct. er by voor fran- keeren en aanteekenen. 1 of 3 KOSTGANGERS gevraagd. St. Janstraat H 195. De Notaris HU VERS is voorne mens op Vrydag 34 Mei 1901 des voormiddags 10 aren, in de Herberg by J. MALJERS, te A AG TE- KERK 13, in het openbaar te eenlge perceelen te Aagtekerke, groot 2 hectaren, 93 aren. 17- centiaren. In 8 perceelen. Breeder by Notitiën, verkrijgbaar ten kan tore van genoemden Notaris. VAN DEN O. Bk,., gemeente Biervliet. De Notaris P. ZIJLSTRA, te IJzendijke, is voornemens Zaterdag 11 Mei 1901 by instel, Zaterdag 35 Mei 1901 bij toewyzing, telkens des voorin. Vs 13 stipt, in het Hotel ..La Porte cLOr". te IJSKENDIJKE, publiek te voor zijne principalen, met tusschenkomst van de Notarissen VAN SCHOOTE, te Gent, en PUSSEMIER, te Aaltre, a den Paulinapolder>, gemeente Biervliet, Sectie C nummers 798, en volgende, bestaande nit HUIS, SCHU REN en 240 hectaren, 50 anen, 40 centiaren uitmun tend BOUWLAND; verdeeld in 44 kavels. b Een partij i»u chtbaa p Bouwland, in den Elisabeth Pol der, gemeente Biervliet, Sectie U nummers 1989, en volgende, samen groot 18 be.taren, 80 aren, 15 cen tiaren, verdeeld in 4 kavels. Onkosten 6 Betaling in 6 gelijke ter mijnen, waarvan de eerste vervalt 14 dagen na de toewyzing, de 5 andere van jaar tot jaar, daarna met 4 rente over hetgeen telkens nog verschuldigd is. Aanvaarding der Bouwlanden met het rooven van den oogst van dit jaarvan de Gebouwen 1 September 1901, 1 Januari en 1 Mei 1902. Alles breeder omschreven by verkoopboek jes met Kaart, van af 1 April 1901 gratis op aanvraag verkrijgbaar ten kantore van voor melde Notarissen en 'oy den Heer J. AN- GLADE, Rentmeester, Predikheerenstraat no 1 te Gent, by wien, evenals by gemelde No tarissen, inlichtingen te bekomen zijn. Aanwijzing doet de heer CH. DUCHÈNE. Landbouwer in den Paulinapolder des voormiddags te 10 '/a uur, van ongeveer: 20000 blokken Banka Tin, liggende te Rotterdam. 51900 liggende te Amsterdam. 71900 blokken Amsterdam, 9 Mei 1901. HET BESTUUR van den WILLEMPOL DER zal op Donderdag den 30 Mei 1901, des voormiddags te 11 nren, in het Gemeen tehuis te WISSENKERKE, onder nadere goedkeuring van ingelanden, het verhoogen en verzwa ren van den Zeedijk, het maken van 6i>00 M2. glooiing van zet- en ba- zaltsteenenhetleverenen verwerken van 13400 stuks gecreosoteerde dennen perkoenpalen, in één perceel. De besteding geschiedt volgens 1 der A. B. Het bestek is van af 15 Mei a. s. bij den Ontvanger-Griffier, tegen betaling van 50 cent, op franco aanvraag verkrijgbaar. Aanwijzing der werken op Woensdag den 29 Mei 1901, des namiddags te 3 uren. Buitendien geschiedt geene aanwyzing. De inschryvingsbiljetten, bedoeld bij 1 der A. B., moeten op den dag en voor het uur der besteding worden ingeleverd in het Gemeentehuis voornoemd. Wissenkerke, 7 Mei 1901. Het Bestuur voornoemd, H. MEULENBERG Dz., Dijkgraaf. G. L. VAN DER HEIJDE, Ontvanger-Griffier. Veere es Vroawepolder. Groote Verloting van Paarden, Rij tuigen, enz. enz., door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, te houden 30 Mei a. s.f in het Raadhuis te Gouda. T A. y- nog tot een beperkt aantal JLiU bvll te bekomen ad slechts 50 ct., fr. p. p. 55 ct., 5 Loten 2.50, fr. p. p. 2.55, 10 Loten f 5.fr. p. p. f 5.10. by D. BOLLE, Hang by de Vischmarkt, te Rotterdam, Toezending na ontvangst van Postwisel, waarop moet staan Gouda. in diverse modellen en pryzen. Spoedige le vering. Drukkerij R. M. SMITS, Giststraat. Java Koffie Santos Koffie Liberia Koffie Preanger Koffie per 5 ons 50, 45, 40 35 30 55 China, Java en Ceylon Thee in alle prij zen, geurig, krachtig en waterhoudend, bij CORNs J. REKKERS en JACs GOEDBLOED. Mevrouw VA3ST ZES6ERBN is van af 15 Mei weder te spreken van 10 tot 2 uur Dinsdag, Donderdag en Zater dag, K. Plantageweg No 61, Rotterdam: overige dagen Nassankade No 345, Amsterdam. DELFT. Zij, die. wenschen te adverteeren te Delft en in het Westland, worden opmerkzaam gemaakt op de Delftsche Courant, uitgever W. GAADE, Firma Gebrs. Klein van Willigen, door welk dagblad daar de meest afdoende publiciteit wordt geboden. Kochten in veiling, tot zeer billyken prijs, een partijtje prachtige Mandarin Stem Gem ber, groene potten, kwaliteit zeer blank, malsch en zachten oftreeren deze A 2.50 per grooten pot. Prima Tafelhonig 50 en 80 cent per flacon by REKKERS en GOEDBLOED. Carina Crazy,in gem. soorten, p. 13 ƒ1,50. f Cactus Dahlia's, in fraaie soorten, gemengd, p 13 1,50. t ttttt ttti Reuzen Begonia's, uitgeloopen knollen om direct op 't perk geplant te worden, p. 35 3,50, p. 100 9,-. t tttttttt J ELDERING, Bloemist, Heemstede-Haarlem. Depot. Voor Dames en Heeren bestaat gelegenheid als Depolhondstei' of Hotïder te worden aangesteld, voor een artikel van dagelyksch gebruik. Franco brieven, onder letter Z, bu reau van dit blad. Ondergeteekenden maken bekend, dat zy tot AGENT te Middelburg voor den verkoop van hun ,,MINNEBIER" en verdere Bieren hebben aangesteld den heer van verzinkt en gegolfd Ned. VerzinkfabrieJc, Dordrecht, Weeskinderenaijk 47. Goedkoopste, duurzaamste, minste gewicht, brandvrij, geen onderbond. Monsters en aanwyzing van toepassing en houtconstructie op aanvrage. TECHNISCH BUREAU te AmsterdamC. D. VAN DER LINDEN, Keizer gracht 243. door speciale bereiding steeds iets beter dan de beste. om direkt in dienst te treden, in een klein gezin, zonder kinderen, een flinke DIENST- RODE, een burgerpot kunnen kokende. Flink salaris. Brieven franco, onder motto .Dienstbode", bureau v. d. blad. MIUTACTUREN, Gevraagd een JUFFROUW en JONG- MENSCH, R. C. Brieven met opgaaf van informatiën, of en hoelang in betrekking, aan het bureau van dit blad, onder lett. V E. Een KNECHT benoodigd. Loon f 110, bij Bode KODDE, Kondekerke. Van stonden aait een KLEERMAKERS KNECHT gevraagd bij G. ROOSE, Ritthem. Terstond gevraagd eene zmdelyke Werk vrouw, (niet nit den boerenstand), Balans E 109. Stoombooldienst VLISSINGEN, MIDDELBURG en ROTTERDAM Uren van vertrek in Mei. Van vllssingeii Van Middelburg: Van Rotterdam- Amsterd. tyd. Amsterd.tjjd. Amstord.tyd Vrydag 10 vm. 7.30 vm. 8.45 vm. Zaterd. 11 7.30 8.45 9.- Maandagl3 7.30 8.45 9. Dinsdag 14 7.30 8.45 9.— Woensd. 15 7.30 8.45 9.— Indien de boot, door buitengewone omstandigheden, vroeger dan het aangekon digde uur van Vlissingen moet vertrekken, zal zulks den vprigen dag door omroeping worden bekend gemaakt,-en worden de reizi gers in dat geval gewezen op de gelegenheid, die er bestaat om met de tram van 8.uur de boot nog tijdig te Middelburg te bereiken. StooHibootdieiist Mddelburg-Zierikzee. Correspondentie Zierikzee Spoorweg GOES Amsterdamsche tyd. Van Middelburg Mei Van Zierikzee Vrydag 10v Zaterdag 11 Zondag 12 Maandagl3 Dinsdag 14 W oensd. 15 Donderd.16 7.30 nm.—. 7.30 7.30 7.30 5.— 7.30 7.30 11.30 11.30 n.Cortg. vm. 7.50 ter.n.Zzee 9.15 n.Middb. nm. 3.- -vm.3. 3. NIEUWE SFQORBOQTDIEHST OP DE Wester-Schelde, Hulst-Vlake.' ZOMERDIENST. STOOMBOOTDIENST. Spoor tyd..- Van Walsoorden naar Vlake vm. 6.— en 9.—*,-nm. 12.50 en 4.uur. Van Vlake naar Walzoorden onmiddellijk na aankomst van den correspondeerenden trein vm. 8.—* en 10.31, nm. 2.25 en 5.20 uur. Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd WAGENDIENST. Van Hulst naar Walzoorden vm. 7.30,11,- - nm. 2.05 en 8.05* uur. NB. De wagen,, die 's morgens 7.30 van Hulst naar Walzoorden vertrekt, wacht niet langer op den trein dan 7.35. Van Walzoorden onmiddellijk na aankomst der boot, ongeveer vm. 9.— en 11.30, nm. 3.2 en 6.30. DE DIRECTIE. C S L. 1 O 1SI Van Vlissingen Middelburg Arnemuiden 's Heer Arendskerke Goes Kapelle—Biezelinge. Vlake KruiningenIerseke Krabbendjjke Rilland—Bath Woensdrecht Bergèn op Zoom Wouw Te Roosendaal Breda Rotterdam D. P. AmsterdamWp. ov. Rott. Gouda 's Gravenhage ov. Rott. H. IJ. S. Amsterdam over Rott. H. IJS. 's Hertogenbosch Utrecht over 's Hertogenbosch Arnhem over Nymegen Antwerpen Brussel (Nord) Parjjs (Nord) Keulen C. S. ov. Gennep-Oberh. 5,15 5,2 6,21 §11,59 7,58 5,44 (3) 6,44 8,10 dl 7,54 9,22 8,42 9,39 6,17 6,27 6,52 6,59 7,5 7,11 7,: 7,27 7,40 7, 7, 11,4 10,3 11,14 9,39 10,36 11,30 10,20 11,22 6,- bj 3,18 8,17 8,48 9,3f 11,4 10,3 11,14 9,39 10,36 11,30 10,20 11,22 d) 9,15 a) 1,7 1,18 1,25 1,40 1,49 1,57 2,4 9,24 9,31 9.46 9,54 10.5 10,12 10,17 10,27 10.34 10,47 10,57 11.6 11,15 li,r 12.35 1,57 1,9 2,18 12,37 1,1 2,1 12,43 1.47 Ibj 8,10 2,39 3,10 3,59 d) 4,21 5,46 5,1 6,4 4,48 5,50 7,18 4,r~ ^§5,45 10,45 5)11,5 4, 4,40 4,46 4,58 5,5 5,12 5,18 5,24 5,33 5,40 5,53 6,3 6,11 9,5 10,301 7,38' 6,45; 7,13 7,r 7,50| ▼81.431 7,41 8,16 8,30 I 9,— 9,43 11,3 10,28 11,i i 9,45 10,38 j 11,2 10,16 H,16 v. 5,42 qj 7,35 7,46 7,53 8,8 8,17 8,37 8,47 8,54 9,7 9,20 •9,29 9,40 10,26 11,26 11,18 1,45 Van Keulen C. S. ov. Oberh.-Gennep Parys (Nord) Brussel (Nord). Antwerpen Arnhem over Nymegen Utrecht over 's Hertogenbosch 's Hertogenbosch Amsterdam over Rott. H. IJ. S. 'b Gravenhage ov. Rott. H. IJ. S. AmsterdamWp. ov. Gouda Rott. Rotterdam D. P. Breda Roosendaal Wouw Bergen op Zoom Woensdrecht Rilland—Bath Krabbendyke KruiningenIerseke Vlake Kapelle—Biezelinge. Goes 'sHeer Arendskerke Arnemuiden Middelburg Te Vlissingen §n.6,20 1 2,21 4,43 j 5,45|§ 5,45 jn.ll,§n.ll,- 7,1 5,50 6,52 7,44 4,30 5,52; ]a) 6,1 7,- 7,13 7,22 7,35 7,41 7,53 7,58 8,9 i 8,19 8,27 i 8,43' 7,1 5,50 e) 7,44 6,47 8,11 h) 8,10l 9,16 9,2 10 201 6,33 6,47 8,11 8,10 9,27 9,37 9,47 9,56 10,9 10,16 10,25 10,311 10,37 j 10,44! 10,511 11,3 i 11,10: 11,18! !c) 5,48 c) 9,38 7,16 7,56 8,53 7,8 8,19 7,30 8,58 9,41 9,20 10,21 8,50 10.58 11,56 9,7 10,14 9,45 11,20 12.59 10,21 a) 1,28 l,f" 10,37 11,14 11,35| 11,44! 2,44 2,52 3,7 3,14 3,! 8,25 N?l,19 2.24 11,34 1.13 2,4 12,42 1,44 12,42 2,22 3,10 4,10 4 - 4,': 4,39 4,5f 4,51 5,9 5.14 5.25 5,34 5,42 5,55 6,3 6,12 c) 2,25 c) 2,25! 6,28 5.4 2,40 4,f~ 5.5 3.46 5,4 3,49 5,44 6,56 7,43 7 ,r 8,; 8,12 8,25 8,32 8,42 8.47 8,56 9,7 9,15 9,46 12,40 6,57 7,56 5,31 6,46 7,40 6.13 7,24 6,21 7,59 8,f~ 9.14 6,57 8,21 9,47 D 9,55; 10,8 I - 7,58 7,25 8,47 10,1 11,2 e) 7,33 e) 8,53 10,12 D 11,1» 10,28! 10,36 ,§10,48 o. Alleen le en 2e kl. (1), (2), (3) en (4) Wachten de aankomst der stoomboot uit Queensborough af. (1), (2) en (3) Vervoeren slechts reizigers van Vlissingen en van Engeland over Vlissingen. (1) Vervoert reizigers naar Zuid Duitschland en de richting Venloo. ,(2) Vervoert reizigers naar Noord-Duitsohland en naar Nederland via Roosendaal—Tilburg (richting 'a Hertogonbosch.) (3) Vervoert reizigers naar België en naar Nederland via Roosendaal—Lage Zwaluwe. a) Stopt dagelijks te Noórd-Kraaijert. b) Over Venloo—Kempen, c) Over Kempen—Venloo. d) Te Rotterd. Beurs, e) Over Bokstel, g) Over Rotterd. h) Vertrek Rotterd. Beurs.ij Te Brussel Midi. k) Vertrek Brussel Midi «1. 11^1- Iam/im Lnlnlïn— iron f O GO irrsnw Tnin'da— /Jiïi 1 tilnmaflll. om irom "f 1 OA V0O5* ^rooter afstand. Co diomafrOfTolilirr IQ. Wftl f! A stations in Nedftvland An Roloiö mnnm A1 I 1.«am Van Terneuzen 5;35 8,33 8) 12,3 5,10 I 8,5 Van Gent (Gr. station.) 5,28 8,19 9) 12,6 5,2 7,56 Van Terneuzen 7,- 9,47 1,28 5,52 Sluiskil f Brug) Philippine 5,45 8,43 8) 12,15 5,23 i 8,15. Selzaete 6,20 9,9 12,51 6,— 8,55 Axel 7.13 10,5 1,45 6,9 5,49 8,47 8) 12,20 5,28 I 8,20 Sas van Gent 6,32 9,21 1,3 6,15 9,10 Hulst 7,3*2 10,22 2,2 6,26 Sas van Gent 6 8,56 8) 12,29 5,37 8,31' Philippine 6,40 9,30 1,11 6,28 9,18 Te St. Nicolaas. 8,8 10,55 2,35 7,- Selzaete 6,20 9,10 12,49 1.30 5,52 8,50 Sluiskil (Brug) 6,44 9,34 1,14 1,25 6,35 9,23 Mechelen. 9,17 11,53 4,4 8,16 Te Gent (Gr. station) 7,10 9(58 6,38 9,34 Te Terneuzen 6,57 9.43 6,50 9,35 Antwerpen 8,54 12,29 3,24 8,5 8) Woensdag 10 12 minuten later. 9) Vrydag 12,— uur. Stoom-, Boek- en Hande.sdrukkery van D. 6. Kröber Jr., te Middelburg. Van Antwerpen 6,49 10,40 2,6 6,16 Mechelen. 6,38 10J28 1,25 6,3 St. Nicolaas 7.50 11,40 12,22 3,10 7,25 Hulst 8,32 3,50 8,5 Axel "8,48 12,38 4,6 8,22 'Te Terneuzen 9,5 12,55 4,22 8,38

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1901 | | pagina 4