Een vriendelijk woord. Verkoopingen enz. LAATSTE BERICHTEN. RECLAMES. Advertentiën. Nieuw Malthusianisme. Dronkers Go, Middelburg;. X 'lx te Peking en dat de keizer het daar kan laten halen. Maar eerat wilde de Franeohe regeering weten of baar gezant nog in leven ie. Heel groot ie de nieuws-oogst dna niet; vooral omdat zoo goed ala nieta wordt verno men over de beweging in andere deelen van bet Cbineeaohe Rijk, zelfa niet van de Amoer. Van het oorlogaterrein in Znid-Afrika al evenmin nienwa. Het terroriame duurt voort. Boberts gebrnikt na bet gemeenate dwangmid del dat men verzinnen kan. Alle vrouwen en kinderen van nog mede strijdende Boeren worden nit de stad gezet, ten einde zoo pressie nit te oefenen op de nog strijdende Boeren. Zelfs de Engelsohe bladen vinden dat te erg. Maar welken invloed kan een eerlek man in Engeland uitoefenen? Verder wil de nieuwe Kaapsehe regeering nitconderingB-reohtbanken samenstellen, die zonder appèl de rebellen zullen vonnissen. Grooter krenking van het algemeen recht is al niet denkbaar. Een rechtscollege instellen, of zelfs een ander rechtscollege aanwijzen, na dat het misdrgf is gepleegd, strijdt tegen alle rechtszekerheid. Be wet behoort den rechter aan te wyzen en dat begrip is in bet Neder- landsoh rechtswezen zelfs zoo diep doorge drongen, dat een grondwettig verbod bestaat om iemand tegen zjjn wil te onttrekken aan den rechter, dien de wet hem toekent. Dat deze bepaling jnist met bet oog op politieke misdrijven is gesteld, spreekt van zelf. Als de regeering er belang bij heeft, om iemand door een ander reohter te doen straffen, dan zal dat wel alleen zijn in geval van politieke verwikkelingen. De vraag wie een moordenaar of een dief vonnist, zal den regee ring wel steeds koud laten. DE STRIJD IN CHINA. Het bljjkt nit een in de Correspondence politique verschenen artikel, naar aanleiding van het deel dat de Japanneezen genomen hebben in de poging van admiraal Seymonr om de legatie'a te Peking te bevrflden, dat een vlag der Boxers, die genomen werd, het opschrift droegOp Keizerlijk bevel. Er heersoht onzekerheid aangaande het lot van 82 Belgische zendelingen, die in de binnenlanden van China werkzaam waren. Op den avond van den 17den, zegt een telegram nit Hongkong, hebben een 20tal zeeroovers een Engelsohe sloep genomen en de bemanning met hnnne revolvers bedreigd. Nadat ze de sloep de rivier Corton opgebraoht hadden en zich hadden meester gemaakt van twee jonken, hebben zjj de sloep in den steek gelaten op de Si-Kiang en de equipage heeft haar weer op kannen pikken. Het Daitsohe expeditiecorps naar China zal worden voorafgegaan door een afdeeling, die alles voor de ontvangst der hoofdmaebt zal gereed maken. Deze afdeeling zal met toestemming der Italiaaneobe regeering via Genua gaan. De Daitsohe afdeelingen kragen van den keizer bijzondere, voor deze gelegenheid ver vaardigde vaandels. Volgens een correspondent van de New- York Worldhebben de Chineezen al hunne vronwen gedood vóór zij de inlandsche stad Tien-Tsiu overgaven, opdat deze niet door de Europeanen gevangen zonden worden genomen. De Oostenr||kiohe regeering is tooh ge rechtvaardigd Iudertjjd is haar verweten de levering van artillerie aan de Engel- sehen. Maar s|j verontschuldigde zich door te beweren, dat die kanonnen voor China be stemd waren. Gister werd geseind, dat de ■tnkken werkelijk op weg zjjn naar Shangai, maar na eerst de reis over Znid-Afrika te hebben gemaakt Bebel heeft te Zurich een redevoering gebonden voor een zeer talrijk publiek. Hg besprak de Chineesobe aangelegenheden en voorspelde onder donderenden bjjval den val der kapitalistische maatschappij, voor het geval de najjver der Mogendheden eeu wereldoorlog deed ontstaan. DE TOESTAND TE PEKING VÓÓR DEN OPSTAND. Hans vod Broen, professor aan de Peking- sche universiteit, beeft aan de Tügliche Bund ochmt een schrijven gericht, dat een nitmnn' tend beeld geeft van den toestand te Peking vóór de insluiting en bovendien een nienw bewjjs, dat de meeste PekiDgsohe gezanten zich hebben sobnldig gemaakt aan een onver- antwoordeiyke luchthartigheid. Het schrijven is gedateerd .Peking 31 Mei.' De schrijver herinnert er eerst aan, dat hg al vóór 2 maanden de aandacht heeft gevestigd op het dreigende gevaar voor de vreemdelin gen en op de mogelijkheid van een vertchrik- keiyk bloedbad. Den 26iten Mei had hjj eenige gezanten nog eens nadrnkkeiyk hierop gewezen z£ hadden hem vriendelijk uitgelachen. De Boksers, die door de Chineesobq regeering gevoed, uitgerust en gekleed worden (dat is te zeggen, in deze warmte loopen zij halfnaakt, met een rooden tulband en een rooden gordel) waren steeds dreigender opgetreden, totdat zy eindeUjk den 28sten de Franeohe missies aan vielen. De Fransohe gezant (dit bericht is al meer vernomen) had er de vorige week al herhaaldeiyk op aangedrongen, dat meu tooh bewakingsdetaohementen zou laten komen, maar de Duitsofae, Russische en Engokche gezanten waren het heelemaal niet met hem eens geweest. Daarop had de Fransohe gezant den gouverneur van Peking Yoenloe bewogen om zioh met zjjn persoon borg te stellen voor de veiligheid der missies. lntnsschen was den 26sten het bericht ge komen dat er een plakaat was aangeplakt) dat een algemeene christenmoord op 26 en 27 Mei aankondigde, en bovendien had de pro fessor de boodschap gekregen, dat men hem vermoorden zon als hy nog eens langs een psar soldatenwachten reed. Onze hoogleeraar ging zich na by den Duit sogen gezant beklagenhet hielp hem niets 1 Men geloofde niet, dat de zwartgallige gedachten van den briefsohryver jnist waren, men dacht niet aan eenig gevaar. Alleen de Fransohen schenen verstandiger. Das toog de professor nit zyn huis in de Chineezen stad, dat volstrekt onverdedigbaar was, naar een Fransch hotel, dat midden tnssehen de gezantsohapsgebonweninligt. Daar was het bevel, dat de mannen de toegangen by een eventneelen aanval zoo lang zonden verdedigen, totdat de vronwen en kinderen door een bres In den muur naar de daarnaast gelegen Fransohe legatie zonden zyn gevlucht. Den 28sten kwam het bericht dat twee Europeanen in de bunrt van Peking gewond waren. Een van de beide gewonden was een Fransohe ingeniear, die Peking denzelfdeo morgen verlaten had om naar zyn vrtraw en een 40tal Fransehen te gaan, die in dienst van een Fransohe firma werkten aan den aanleg van een spooriyn naar Paoting-fn. Een oogenblik later op denzelfden dag (28 Mei) kwam het bericht, dat de spoorwegverbinding met Tientsin verbroken was (dit bleek later nog niet geheel waar te zyn). Het hotel werd das in staat van tegenweer gebracht, patronen uitgepakt, wapens verdeeld, waterslangen op het dak gebracht, enz. enz. Den volgenden morgen (29 Mei) trok de hotelier met zyn vrouw, een Amerikaansche, die uitstekend paard reed en schoot, en seven man, onder bedekking van 1200 Chineesobe soldaten nit om de 40 Fransehen te Sjang- hsin tien te ontzetten. Iutussehen waren de ge zanten den 28iten dan toch inderdaad tot de conclusie gekomen, dat het noodzakeiyk was bewakingsdetaohementen te laten komen. Den 29sten 's avonds keerde de expeditie terug. .Hoe zagen zy er nit. Allen zagen er stoffig en bezweet nit. De dames met loshangende haren en met ontdane gezichten, waarop de doorgestane angst nog te lezen was, de kinderen vrooiyk en biy over dit buitenkans je. In hun dienstwoning hadden de menschen zioh twee dagen en twee lange nachten tegen de bloedhonden verdedigd, die twee van ben gedood en verscheiden gewond hadden. Hun dapperheid en de heldenmoed hunner landge- nooten heeft hnn het leren gered en toch sobynt het heden of dat alles te vergeefsoh war. Ontelbare duizenden janhagel en Boksers liggen voor de poorten der stad en minatenB 50.000 soldaten hebben zioh hy hen gevoegd. Wie van deze heiden de gevaariykste zijn, is moeieiyk te zeggen. Hierna ichryft de hoogleeraar Donderdag avond nog, dat 300 man met 2 kanonnen zy» aangekomen, en Vrydag 1 Juni heet het, dat de toestand sóo ernstig is, dat men niet meer kan denken aan brieven achryven. „Bis auf weiteres leben Sie teohl Daarvoor schreven in de heerenK. de Vos voor f 2410, D. de Doelder voor f 2410, beiden te Terneazen, en Jae. Meer tens te Hoek voor f 2407. Het werk is niet gegnnd, doch onderhands werd aannemer de heer M. van den Hoek, te Ternenzen.(Tem. Crt.) Een woord Wat is nn een woord! Een kleinigheid immers 1 Wy uiten ze da- geiyks by honderden, en hooren ze by bon derden niten Een woord 1 wel, dat is maar een klank, zóo uitgesproken, zóo verstomd. Een woord wat letters maar en toch kan een woord als een dolksteek zyn, een ongeneesiyk lidteeken nalatendterwyi het ook als balsem vallen kan in een schonende wonde en werken als medicyn. Een woord kan zyn als een nachtvorst in de lente, alle bloesems vernielendmaar ook als een zachte regen, met liefelijk rnischen neerdalend op den verwelkten tuin onzer ziel. Een woord kan als een vergift zyn, dat langzaam ten verderve voertof het ban met ons gaan door het leven en ons een schild zyn in ge varen, een beschermengel, die ons altyd weer herinnert wat een stervende of vèr-verwyderde Van ons verwachtte. Een woord! Welke rol speelt een woord niet sn het leven t Beede als f« nog si&ar kind sjjt, «1de glans Door het bestuur der waterkeering vandeD oalamitenxen polder Nieuwe Neuzen is Donder dag, in het Nederlandsoh logement, bewoond door mejuffrouw de wed. F. A. Susijn te Ter neazen, in het openbaar aanbesteedhet hor stel, de vernieuwing en bet onderhond tot 30 April 1901, van de aarde-, kram-, rys- en Bteenglooiingwerken. nwer jeugd verhelderd of verduisterd worden door de woorden, die tot u komen, teedere en vriendeiyke of harde en scherpe; en in nwe jeugd, als het menscbenhart naar tym pathie van anderen haakt, zal ieder spottend of wreed woord n pynigen, uw karakter ver harden, nw hart verbitteren. Vooral ook in liefde en hnweiyk spelen woorden een hoogst gewichtige rol. In onze jeugd wy onderen weten het nog zoo goed dan zyn wy zoo licht hartatoch- teiyk en heftig. Wy meenen klaar te kunnen onderscheiden wat goed is en edel, en wat laag is en slecht. Eu waar we het lage en slechte zien, of in onze verbittering meenen te moeten veronderstellen, daar willen we het aantoonen ook. En evenzoo voelt onze tegen party Want, niet waar, wat wy ontvan gen, dat geven we ook terug. Wie met liefde en teedere woorden tot ons komen, voor hen hebben we ook liefde en teedere woorden; maar wie mat konden blik tot ons onaangenaam heden «eggen, znlken geven wy ook ferm den wind vfen voren. Maar zie, naarmate wfl onder worden ko men wy tot de treurige, soms folterende ont dekking dat we vele harde ?§rwyten onver; Vllssingen. De voordracht ter benoeming vau een hoofd der nieuwe school F alhier bestaat nit de heeren J. van Tooren, Middel burg, H. Hoestra, Biervliet, F. fl. M. Sprni- tenbnrg, Amsterdam, J. de Boer eu J. D. C. de Vries, beiden Viissingeo. Rotterdam. Schipper Mulder, bestuurslid der federatie, heden andermaal ter benrze komende, was vergezeld vau den hoofdinspec teur van politie Vnyk, een rechercheur en de beursoommissie, ter aanwyzing van de geweld plegers tegenover hem op Vrjjdag, doch zonder resultaat. Door den grooten aandrang van niauwegie rige beursbezoekers zag hy zich genoodzaakt de beurs te verlaten. Hier arriveerde nog een compagnie kanon uiers en koloniale reserve ter bescherming der Rynsoheepvaart. 's-Gravenhagn. Alhier is overleden de oud-minister van marine F. C. Tromp, voor malig zeeofficier, en vroeger wethouder van openbare werken te Amsterdam. De heer mr. Smeenge heeft plau een man daat als kamerlid voor Meppel voorloopig aan- te nemen. Amsterdam. H. M. de koningin benoemde, in plaata van den heer B. Heldring, die tot president werd benoemd, tot directeur der NederUmdsche Handelmaatschappij de heer P» Fraissinet, thans secretaris. Op de voordracht voor leeraar in de ge- «ohiedenia en Nederlaudsohe taal aan de heide H. B. scholen met vy(jarigen oursns alhier komt voor de heer dr A. Borgeld, leeraar te Goes. Op 29 jarigen leeftyd overleed heden alhier, na een korte doeh hevige ingewandsziekte, de heer O. M. J. Maller Mass!?, sedert de oprich ting, in 1897, directenr-redaotenr van het Nederlandsch Dagblad. Op het gebied der wielersport, waardoor de overledene zyn intrede in de journalistiek deed als verslaggever, maakte de overledene zich naam. Tot de opheffing ervan was hy voorzitter van de Nederlandsche militaire meirijders CHINA. Brussel 21 Jnli. De minister van buitenland, sche zaken ontving van deu zaakgelastigde van China alhier een bericht uit een telegram van Li-Sin-gloe, den gezant te Londen, dat de gezanten te Peking behouden waren. Dit bericht is afkomstig van den onderko ning van Shantoeog. De minister drong aan op een rechtstreek- sche verbinding met den Belgisehen gezant te Peking. Yokohama 20 Jnli. De keizer van China zond aan den Mikado een brief, waarin hy om Japanschen steun verzocht in den op handen zyndeu stryd tusiohen hef Oosten en bet Westen. De Mikado raadje den keizer aan, de on lusten te onderdrukken eu de vreemde ge zanten te redden. Geschiedde dit, dai zon Japan zyn invloed ten gunste vau China aanwenden. ffB HOUDEV AAIBEIVBDIHGHl, Woensdag 1 Augustus. Grauw en Langendam. Raadhuis 12 u.het maken vau 2450 M' bestrating /au Lessines of Quena9tkeien vau 9/15 c.M. en Doorniksehe kaatsteenen, zwaar 10 en 12 o.M. Aanwyzing 28 Juli. Inlichtingen burge meester. Donderdag 2 Augustas. Middelburg. Oost-Indisch huis li1/, u. het maken van drie dammen op de buiten gronden aan de westzyde van deu ia het jaar 1899 bedijkten polder in den Brakman ten westen van het kanaal van Philippine. Aan wyzing 31 Jnli. Inlichtingen hoofdopziener der domeinen in Zeeland te Middelburg. Vrydag 3 Augustus. Overslag. Raadhuis 2 u.het vervangen van 1135 M1 grindbaan, in den „Weg naar Zniddorpe," door een 3 M. breede keibestrating. Aanwyzing 3 Augustus. Inlichtingen Eyke. diend hebben geuiten de mond waaruit wij een vergevend woord zouden willen vragen, ia door den dood gesloten, of de trots staat voor altyd tasschen n beidende trots en de toorn, om het onverdiende verwyt. En na met het ontleedmes der gedachte woelen we in eigen gemoed en leggen er veel verborgens bloot, zooveel, tot we het hoofd bnigen en vragen „Was niet aan my de sehnld? En als ik harde woorden sprak, riep ik ze dan ook niet op Had ik my maar beheerncht, had ik maar gezwegen of met vriendeiyke woorden geantwoord, al de liefde, die de andere voor my droeg in het hart, zon hebben meegesproken en de storm zon zioh gelegd hebben". Het tmede woord maakt den twist. Wie het tweede woord weet in te bonden, by is de sterkste; het eerste woord, hoe wreed ook, biyft dan zonder gevolgen, en bet derde, dat nog harder zon zyn, besterft op da lippen. Het tweede woord Daar ligt het geheim, Wie het tweede woord zacht weet te maken, wie er in west te leggen een beroep op de oude vriendsohappeiyko verhouding, wie er mede aantoont dat de spreker of spreekster Mot kaa meenen wat gezegd is, hy maakt het Verkoopingen en Verpachtingen inZeeiand. 'tun Plaats. Voorwerpen. Informatiën. 23 Jnli Ternenzen, Hofstede, V. d. Moer. 24. Zierikzae, Herberg met logem.Franse. Oostkapelle, Vrachten, De Vos en W.Verategen 25 s N.&St.Joosl.,Hofstede enz., Verhulst. 25 'sHeerenhoek, Inspan DeR.Bresser 26 B Middelburg, Huig enz., Verhulst. 27 Vliismgen, (verp.) Tienden, Loeff. 27 Biggekerke, Hofstede enz., De Vos, 27 Wolfaartsdjjk.Boereninspan. Pilaar. 28 a Zoutelaude, Bouwland ens., Tak. 30 lerseke, Vruchten enz., De Vos. 31 Veere, (verp.) Tienden, Loeff. 1 Aug. Wolfaartsdjjk, Inspan, De Vos. 3 Goes, Boereninspan, Pilaar. 8 B Oostkapelle, Inspan, De Vos en W. Verstegen 10 O. W. Soub., Koffiehuis enz., De Vos, 17 O. W. Soub., Inventaris, De Vos. 22 a Domburg, Hofstede, Tak. 'sH.-Arendsk.,(VerpHofstede, Tak. Oostkapelle, Land, Verhulst. 40 cent per regel. Een belangrijke brief. De heer W. C. F. Brouwer te Papendrecht deelt ons mede, dat hy het beste resultaat bekomen heeft met het vóór eenige jaren in gevoerde geneesmiddelhetwelk op de lichaamsgestellen, tengevolge eener zware ziekte of door een verzwakking van het bloed, de merkwaardigste uitwerking te weeg ge bracht had. Ik heb door de aanwending der Pink Pil len van Dr. Williams de gunstigste resultaten bekomen. Sedert 1898 leed ik aan koortsen en was daardoor zeer verzwakt. Nadat ik de Pink Pillen eeu zekeren tijd lang genomen had, zag ik die koortsen langzaam verdwijnen, en thans ben ik ze6r welvarend. De Pink Pillen oefenen op de herstelling der gezondheid een geweldige werking nit, Hunne herstellende kracht op het bloed is zoo groot, dat vele ziekten, die door een nitpntting of door een bedorven bloed ont staan, radioaal door hen genezen worden, Het nieuwe in de aderen stroomende bloed bestrydt Bloedarmoede, Bleekzucht, Neuras- thénie, maag- eu ingewandziekten, alsmede rheumatiek. De Pink Pillen geven het lichaam nieuwe kraeht, welke voor de toekomst eene zekere waarborg ia van gezondheid en een lang leven. Het bloed had zyn kracht verloren; de roode lichaampjes waren in zoo'n mate ver minderd, dat het byna uitgeput was. Door de Pink Pillen van Dr. Williams te gebruiken, die een krachtige hersteller vau het bloed zyn, geeft men het zyn levenskracht, sohoone klenr terug en de krachten komen spoedig weder. Alle ziekten, voortkomende nit de verzwakking van het bloed, zullen met goed gevolg bestreden worden. Bleekzucht, alge meene verzwakking, bleeke kleuren, St. Vi tusdans, rheumathiek, enz. enz. Verkrygbaar k f 1.75 do doos en 9 de 6 doozen, by J. H. I. SNABILIE, 27 Steiger, Rotterdam, boofddepothonder voor Nederland en in alle apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrygbaar voor Middelburg en omstreken by JOHAN DE ROOS, Drogeryen en Chemicaliën, Vlasmarkt K 157, en te Bergen op Zoom by H. G. VAN KROON. os, 112 jonge ossen, 106-vvaarzen, 87 vette koeien, 109 stieren, 83 magers* dieren. Pryzen waren per kilog. voor" r ossen en vaarzenvleeseh fir. 1.40 A fr. 1.45idem 2de qual. fr. 1.25 A fr. 1.35; koeienvleesoh fr. 1.25 i, fr. 1.30; idem 2de qual fr. 1.05 A fr. 1.15; stierenvleesoh fr. 1.20 A fr. 1.35; kalfvleeseh fr. 1.35 A fr. 1.45; schapenvleeseh fr. 1.40 A fr. 1.50 lamsvleeach fr. 1.80 A fr. 2.eu varkensvleesch fr. 0.95 A fr. 1.—. Huiden. Vaarzen, ossen, koeien fr. 0.85 A fr. 0.87stieren fr. 0.75 A fr. 0.77kalveren fr. 1.15 A fr. 1.20. Ver ach roet fr. 0.35 fr. 0.45, Mï-rktpfyien van Tarwe ent Meel Vrijdag 20 Juli. Par|js. Tarwe vast; loop. md. fr. 19 90. Pes t h. Tarwe kulmper najaarVrydag fr. 7.47. Donderdag fr. 7.53. B e r 1 y n. De niet onbelangryke uit Noord- Amerika gemelde pry s ver betering beeft bier het aanbod doen verminderen, tengevolge waarvan de iets verhoogde vorderingen door koopers werden ingewilligd. Hoewel de stem ming naderhand weder een oogenblik ver flauwde op het bekend worden van degroote tarwe-verschepingen nit Argentinië, z§n tarwe zoowel ala rogge op latere levering 75 pf. hooger gesloten. HANDELSBERICHTEN. PRIJZEN VAN EFFECTEN, Wegens vacantledag Is heden geen beurs gehouden. Graanmarkten em IJzbndijeb, 21 Juli Ter graanmarkt van heden was de aanvoer slap wegens oogst- drukte. Tarwe, waaruit hoofdzakelijk de aanvoer bestond, werd 25 cent lager geboden en daarom weinig verkocht. Men besteedde voorjarige tarwe f f a f nieuwe f 6.40, f 6.60 a f—~ 5 rogge f f—.— a f—.—nieuwe dito 5.25 a f wintergerst f a per 100 K.G.; nieuwe dito f 7.75, 7.90 a zomergerat f-—.— a nieuwe dito a a haver 6.75 a 690 .- paardenboonen groene erwten/—.aa per H.L.; kroon erwten fa f—.—koolzaad a f—.— per H.L. Gent, 20 Juli. Ter veemarkt ven heden (Vrydag) werden te koop gesteld: 2 schapen, 3 lammeren, 126 kalveren, 208 vette varkens, loopera, 533 biggen, 18 melkkoeien, 1 groots tot een waterstraal, die de brandende lont dooft, welke een ontploffing ging veroorzaken. Staat de tegenstander hoog, stil dan; straks vraagt by u vergeving; staat hy laag, stil dan ook, want dan zal hy, door uw tegen werpingen geprikkeld, in zyn toorn meer zeggen dan hy meent, wat het ergste ten ge volge kan hebben. Van harde woorden hebben wy dikwerf berouw, van cwygea zeer zelden, en van vrien- deiyke woorden nooit. Zachte woorden I laten wy vriendeiyk oor deel en toegevendheid voor anderen kweeken in onze ziel, opdat geen harde woorden komen over onze lippen. Harde woorden zy ruissohen als dissonanten in de muziek des levens, harten wondend, tranen verwekkend, in hnn gevolg verhitte. ring en mensobenbeat. Zachte woorden rijn als regen op nitge- droogden grond; zg wekken er nienw leven. Vriendeiyke woorden zyn als soboonheid in de koude leeiykheid van het maatschappelijk levenvriendelijke woorden werken als tegen, overal waar zy worden uitgesproken. Wy honden allen gaarne tuaichan onze medemen sohen het hoofd hoog, als oaatfhankeiykea m Op Maandag 23 Juli hopen geliefde ouders DANIEL MIDAVAINE JOHANNA HUURMAN huuue 2B jarige Echtvereenlglng te gedenken. Grypekerke, Juli 1900. hunne danxbarb eindehen. Heden overleed, zacht en kalm, onze kleine lieveling K AREL, in den onderdom van byna tien weken. Zyn diepbedroefde ouders en verdere familie, Uit aller naam, L. G. SLOOVER. J. SLOOVER— Van Prooijen. Heden overleed, tot onze diep a smart, ons eenig geliefd zoontje GORNELUS GERAR- DUS ANTONIUS, in den aanvalligen leeftyd van 7 jaar. Middelburg, 21 Juli 1900. F. A. v. d. BERG. S. C. v. d. BERG—Peetehs. Algemeene kennisgeving. Heden overleed ons jongste kindje WIL LEM, oud 10 maanden. Holst, 20 Juli 1900. JOH. ADRIAANSE. C. J. ADRIAANSE— boutens. Onzen hartelgken dank voor de Mjjkan van belangstelling, ondervonden by het overiyden van onzen geliefden echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader, JOHANNES MAAS. Uit aller naam, Wed. J. MAAS—Sturm. Serooikerke (W.), Juli 1900. Zoo jnist verschenen in den Boekhan del van F. B. DEN BOER, te Middelburg Een ernstige Raadgeving aan Bezitters van Effecten, door v. Bi Prijs 10 cents. Op ontvangst van II cent in postzegels franco toezending naar buiten. Mevrouw VAN ZEGGEREN. Spreekuur Dinsdags en Donderdags van 10—2. SlaUraiweg 94, Botterdam. Overige dagen te Amsterdam, Overtoom 334. Effecten Coupons Wissels Vreemde Muntspeciën. Belasten zich met de uitvoering vaa ter mijnzaken op Buitenlandsche Beurzen. Deposito rente 21/»—31/» sterken, maar in het geheim hebben we tooh allen ons gevoelig plekje, ons heimwee naar iets anders dan het aardsche, onzen tempel voor heiligen eeredieust. En zachte woorden weten de gesloten doaren daarvan te openen, ook in het meest verharde gemoed. Sprak ieder sleohts vriendeiyke woorden, dan zou er een schoon en gelukkig samenleven komen in deze wereld. O gy, zachte woorden, gaat dan met ons Komt over onze lippen, overal waarwy gaan, en ruischt als hemelmutiek door het leven onzer naasten. Dan zullen ook geen harde woorden meer komen tot ons, en in onze stervensnre, waarin, zooali men zegt, ons ge- heele leven weer voor ons oog voorbygaat of met andere woorden wanneer wy onszelf afj vragen wat ons leven is geweest, dan zullen alleen vriendelyke memehengeziebten voor ons geestesoog versobynen en woorden öaiiterqc van dank, omdat wy door vriendelijke woorden het goede, dat in hen sluimerde, wisten op ta wekken. (Iers. en Th. Crt).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1900 | | pagina 2