1HIDDELBURGSCHE COURANT. N°. 199, 1410 Jaargang, 1898.' Donderdag 25 Augustus. Doio courant vorschfjnt dagelijks, mot uitsondering ran Zon- on Feestdagen. Prijs, per kwartaal, soowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., 1- Afzonderlfjke nummers kosten 5 cent. T her memoter Middelburg 24 Aug. 8 u. vm. 62 gr. 12 u G6 gr., av. i u. 66 gr. F. Verw. zw. N. W. wind Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór één uur aan het bureau bezorgd zijn. Advertontiën20 cont per regel. Geboorte- dood- en alle andere familieberichten en Dankbetuigingen van 17 regels 1.50; elke regol meer 20 cent. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naai de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordceligi voorwaarden. Prospectussen daarvan zijn gratu aan het bureau te Agenten. Te Ylissingen: C. N. J. de Vey Mestdagh; te Goes: A. C. Bollutt, firma Wed. de Jonge. Middelburg 24 Augustus. BEAfOËMIAUüA ENZ. Bij Kon. besluit is benoemd tot rechter in de arr.-rechtbank te Roermond mr R. H. A. M. Romme, thans kantonrechter te Oirschot ia de heer W. J. M. Michielaen, gouverneur van Sumatra's Westkust, benoemd tot lid van den Raad Tan Nederlandsch Indië. Aanstaanden Zaterdag verleent de minister van binnenlandsche zaken geen audiëntie. In de St. Crt. van Woensdag is opgenomen de wet van den 14den Juli 1898, houdende goedkeuring der internationale sanitaire oon ventie, den 19den Maart 1897 te Venetië ge sloten tusschen Nederland, Duitschland, Oosten- rijkHongarije, België, Spanje, Frankrijk Groot-Brittannië en Ierland, Griekenland, Italië Luxemburg, Montenegro, Turkije, Perzië, Por tugal, Rumenië, Rusland, Servië en Zwitserland. VOLKOMEN JUIST. In het weekblad De Amsterdammer behan delt Brommeijer op de hem eigene wijze het militair karakter, dat aan den stoet bij den intocht van koningin Wilhelmina te Amsterdam is gegeven. De chef van het Militaire Huis en de opper-ceremoniemeester hebben daaraan hnn hart eens opgehaald. Brommeijer kan zicb, als goed Amsterdammer en als Neder landsch burger, met dat militair karakter niet te best vereenigen. In een gesprek met den opper-ceremoniemeester zet Brommeijer ziju meening uiteen en zegt hij dien titularis eens ongezouten de waarheid. Hij wijst er o. a. nog op, dat zelfs de eerewacht, die de Konin gin is aangeboden uit Amsterdam, in vieren is gesplitst over den stoet heen. De opper- ceremoniemeester antwoordt, dat het voor die eerewacht al een eer is mee te mogen rijden in den intocht, de eigenlijke eerewacht wordt door 't leger en de leden der hofhou ding gevormd En dat alles bij den intocht van eene Ko ningin A T J E H. De N. R. Ct. ontving het volgende telegram uit Batavia, dd. heden, betreffende Pedir: „Gisteren zijn twee troepen naar Tangsch gegaan, dat door 2C0 partijgangers van Toekoe Oemar verdedigd wordt. Oemar zelf is te Beungga. De troep van Van Heutsz gaat overKemala naar Beungga. Overste Willems gaat over Pringgi langs een voetpad recht op Tangsé aan. Hij neemt voor 5 dagen leeftocht mede. Kleine troepen vervolgen Polim in de VII Moekims". UIT STAD ÉN PROVINCIE. Is er in Middelburg een teug friscb water te krijgen? Die vraag hebben wij al meermalen, zij het ook in anderen vorm, gedaan, als wij er op wezen dat onze stad, met zijne goede water leiding en zijn heerlijk leiding-water, in het centrum geen enkele gelegenheid biedt, waar men, hetzij voor een cent, hetzij kosteloos, een teug helder en gezond water kan nemen. En hoeveel te meer past die vraag met het oog op de feesten, wanneer honderden bezoe kers het aantal komen vermeerderen van heD, voor wie zulk een teug een heerlijke verfris- aching zijn zou. Waarheen kunnen zij zich richten? De pomp in de Munt, voorheen de toevlucht voor velen, omdat zij zulk zuiver en drink baar water geeft, is niet bereikbaar. De overige pompen zijn voor het meerendeel afgesloten. Is er niet te voorzien in de behoefte aan zulk een dronk, vooral in deze warme dagen en de drie feestdagen, wanneer het niet ieder voegt om bij de minste lust om iets te drinken koffiehuizen of herbergen te bezoeken Men is thans begonnen om de Groote Markt alhier in orde te brengen voor de B.B. mhnldigings-feesten. De oude, bekende muziekestrade wordt gezet. Zy krygt echter niet hare gewone plaats rond de pomp, maar wordt geheel vrij gezet en voor deze gelegenheid voorzien van eene een voudige bekapping, die zeker niet overbodig is en, na de ervaring, 31 Aug. 1896 opgedaan, den muzikanten bepaald welkom zal zijn. Om het Marktplein worden een tiental palen geplaatst, welke met groen zullen worden ver sierd en aan den boventop een sierlijken ge bogen ijzeren arm zullen krijgen tot bevestiging der ballons voor de electrische verlichting. Deze wordt geleverd door de Electriciteits- maatschappij Phaeton, voorheen Roo'baan, Alewijnse en Co., te Nijmegen. De beweeg kracht zal worden geleverd door eene locomo biel, op te stellen in den Helm. Door den garnizoenskommandant is bepaald dat op 31 Augustus de parade, waaraan ook door de dd. schutterij en het muziekkorps zal worden deelgenomen, om half twee uur zal plaats hebben. Wij wezen er reeds op, dat men in België op verscheidene plaatsen aanstalten maakt tot een bezoek aan Middelburg tijdens de feesten. Nu, aan opwekking daartoe ontbreekt het niet. Men gaf ons inzage van een twaalftal couranten, waariD, in verband met een ver kort programma der feesten, melding wordt gemaakt van de extra-treineD, welke de maat schappij Mechelen—Terneuzen uit Antwerpen en uit Brussel laat loopen. Deze maatschappij zorgt verder door een groot aantal strooi biljetten voor de gewenschte publiciteit. Ook de directie der stoomboot Excelsior te Gent vestigt door platen en strooibiljetten de aan dacht op de extra-reizen, die haar boot op 1 September naar Middelburg zal doen. De Petit Bleu verneemt per „service spé cial" een en ander over de inhuldigingsfeesten. In Zeeland reizende, zag hij een menigte molens waarvan de wieken in de rationale kleuren waren geverfd en particulieren, die de gevels hunner huizen met dezelfde kleuren bestrijken enz. Tot volontair ter gemeente-secretarie te Middelburg is door burg. en weth. benoemd de heer M. L. Westfaal Quadekker van Arntr muiden. In plaats van den adjudant-onderofficier J. C. Smits, die naar 's Gravenhage is overge plaatst, wordt op 27 dezer alhier gedetacheerd de sergeant-majoor J. van Burg, van het 3e bat 3e reg. infanteiie te Bergen op Zoom. Te Ylissi ngen overleed Dinsdag, in deD ouderdom van 86 jaren, de heer G. de Vos, sedert 1 Januari 1890 gepensioneeid klerk te? gemeente-secretarie van Vlifsingen. De over ledene was gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis. - Te N i e u w- e n S t. J o o s 1 a n d wordt het inhuldigingsfeest den 31 Augustus gevieid. Het programma bevat, behalve de gewone nom mers, volksspelen, schoolfeest, illuminatie vaD het gemeentehuis en vuurwerk. Uit Goes schrijft men ons: De voorpret van het feest, volgens sommigen de pret, is in vele buurten en wijken begon nen, met de voorbereidende maatregelen. Jon gelieden, meest meisjes, komen bijeen om papieren bloemen te knippen, kronen te plak ken, guirlandes te vlechten, enz., welke bezig heden, al gebeuren ze meest op een droogje, vaak aanleiding geven tot groote pret. Wie Nurksch genoeg is om te meenen, dat dit niet tot vroolpkbeid aanleiding geven kan, leze de beschrijving der St. Nicolaas-verguldpartij in Camera Obscura. En het prettigste ie, dat alles zoo stikem gaan moetde fraaist versierde buurt heeft nl. kans op een premie vanwege de hoofd-commis- sie. En daarom mondje dicht. Onder mekaar uit dezelfde straat „albonneur", maar komt er een vreemde eend in de bijt, dan verdwijnt alles plotseling onder de schort of onder de tafel, betgeen vaak de prettige stemming nog verhoogt. Alles gaat even geheimzinnig en achterbaks. Deze week werd een bestuurslid 's avonds om half elf uit zijn buis geroepen, om te bomen zien of die rozen niet prachtig en die ballen niet „eenig" waren. Maar stikem, meneer zou 't toch niet zeggen? Nee, natuurlijk niet, meneer woont immers in dezelfde buurt eD meneer zou toch niet maken dat men die premie misliep? Die premie, as we die hebben, meneer, dan doet de heele straat een ronde dans. Dat is werkelijk genoegen, werkelijke pret, waarbij geen wanklaEk wordt vernomen, en waarbij Schiedam schittert door totale af- Mag men de „profeten" gelooven, dan zal de kermis dit jaar werkelijk al heel weinig te beteekenen hebbeniedereen, zegt men, gaat naar Middelburg of elders. De feestgangers zullen geen slechten ruil doen. PLANETARIUM VAN HET ZEEUWSCK GENOOTSCHAP. Op het laatst der vorige eeuw liet de heer mr Johan Adriaan van de Perre, die het huis b ewoonde, dat thans tot gerechtsgebouw is inge richt, door den horlogemaker J. van den Eeckhont voor zich vervaardigen een zooge naamd ■planetarium een toestel, waarin zon en planeten worden voorgesteld door kleine bollen, waarvan de laatste door middel van een raderwerk draaien om den zonne bol met snel heden, welke tot elkaar in dezelfde betrekking staan als die der werkelijke plantten. In 1791 werd dit kunstig ingericht werktuig door de weduwe van den beer Van de Perre ten geschenke afgestaan aan het ZeeuwscL Genootschap, waar de planeten tot vóór onge veer vijf en twintig jaar hun loop ongestoord hebben vervolgd, toen haar beweging in het ongereede raakte en deze eindelijk geheel op hield. Verschillende deskundigen hebben getracht de planeten weer aan het loopen te krijgen, doch niet met den geweDschten uitslag. De heer P. de Boer, horlogemaker te Wissekerke, die vóór ongeveer een jaar het Zeeuwsch Genootschap aanbood liet raderwerk van bet planetarium te herstellen, is hierin gelukkiger geweest. Hij heeft bet toestel weer in zijn vroegeren goeden toestand teruggebrachtreeds een paar maanden zijn de planeten weer bezig de hun door den heer Van Eeckhont in het planetarium voorgeschreven banen met de daarbij behoorende snelheden af te leggen. Gedeeltelijk ontleenen aan het raderwerk nog hun beweging eenige wijzers van platen, die aan de zijkanten van het planetarium zijn aan gebracht. Aan de z u i dzijde bevindt zich een wijzer plaat, waarop de ureD, minuten en seconden van den dag worden aangewezen in den uurwijzer ziet men de regelmatig afwisselende schijngestalten der maan, en in den minuut wijzer een rondje, binnen hetwelk de volgende spreuk, altijd in een rechten stand, wordt ge lezen vigilate et orate, quia nescitis diemneque horam (waakt en bidt, want gij weet dag noch uur)aan de o o s tzijde toont een wijzer aan den tijd van op- en ondergang der zon, en haar amplitude, terwijl op deze wijzerplaat ook voorkomen het guldengetal, de epacta, dt Zonnecirkel en de Zondagsletter aan de noord zijde is een wijzer, die alle weken eens rond loopt, en op de plaat den dag der week aan geeft aan de w e s tzijde vindt men een op schrift met de namen van ''en maker van he- planetarium en van den zich daarin bevindenden dierenriem. Middelburg. J. HET ONWEER. Van ernstige ongelukken, door het onweer aangelicht, vernemen wij gelukkig uit Zee land niet. Alleen onder's-H eer en hoek werden Maan dag in de woonkamer van den landbouwer C. Braamse de beide dienstboden door den blik sem, die door den schoorsteen binnenkwam, aan de arm getroffeD, doch niet ernstig. Even wel lagen zij en ook de knecht eenigen tijd bewusteloos op den grond. De baas zelf, die in dezelfde kamer was, bleef ongedeerd. De spiegel was echter ook stuk geslagen en een brandende lamp werd uitgedoofd. De bliksem nam zijn uitweg door den muur in eene andere kamer, waar ook tevens vier ruiten verbrijzeld werden, terwijl in die kamer overal de kalk van den muur werd gerukt. Brand werd echter niet veroorzaakt. Tengevolge van de duisternis en het zware licht, dat allicht misleidt, ontstond dien avond onder Nieuwdorp eene botsing tusschen rijtuig en bierkar. Laatstgenoemde kwam in een sloot terechthet rijtuig werd zoozeer beschadigd, dat de tocht niet kon worden voort gezet. De eigenaar M. v. 't W. was nog etn goed uur van zijne hofstede af. In de overige provinciën van ons'and heeft het onweder op verschillende plaatsen on gelukken veroorzaakt. Te Haarlemmermeer sloeg de bliksem in een hofstede, die geheel in asch werd gelegd. Onder Steenbergen woedde op 5 plaatsen brand. Te Klundeit brandde een grocte boerdeiij tot den grond af. Onder Edam sloeg de bliksem in een watermolen en vernielde in een kamer, waar kort te voren het gezin gezeten had, al het huisraad. Hetzelfde geschiedde in een boer derij in de buurt. Te Haarlem verbrijzelde de bliksem de as van een molen en vernielde het dak der woning. Te Budel is de vrouw van een landbouwer door den bliksem gedood. Te Nijmegen werd een brigadier der marechaussee met zijn paard door het hemel vuur gedood. Op een aantal andere plaatsen in ons land is de bliksem nog in huizen, boerderijen, hooi bergen en boomen geslagen, hier en davu kleine brandjes veroorzakende. Te Hirxheim bij Landau, in Beieren, is de bliksem Zondag geslagen in een huis, waarin men bruiloft vierde. De bruid en een neef van haar vielen dood neer, de bruidegom werd geheel verlamd. RECHTSZAKEN. Kantongerecht te Middelburg. Heden (Woensdag) zijn veroordeeld: wegens strooperij P. J. GVlissingen, tot f 2 b. s. 2 d. h.laten staan van een trekdier: L. L, Westkapelle, tot f 1 b. s. 1 d. h.rumoerJ. H., J. d. W., A. I., A. M., L. v. S., Middel burg, tot f 1 b. s. 1 d. h., J. G., Middelburg, tot 3 x f 1 b. s. 1 d. h. iedere b., A.v. d. B., Vlissingen., tot f 2 b. s. 2 d. h., J. G. P., Middelburg, tot f 3 b. s. 2 d. h.loopen op een anders grond waarvan de toegang is ver bodenN. J., VlissingeD, tot f2 b. s. ld.h. rapen van schelpdierenJ. S., Arnemuidenj tot f 1 b. 8. 1 d. h S. v. E., Ai nemuiden, tol f3 b. 8. 1 d. h.openen van eene op last van het gemeentebestuur geplaatste afsluiting G. 0 Middelburg, tot f 0 50 b. s. 1 d. h.te paard zonder noodzaak rijden over een kliu- kerzijpadH. L., Middelburg, tot f 1 b. s. 1 d. b.; rijden met een voertuig over de verhoogde klinkerbestrating van de Markt te Middelburg J. L. B., Middelburg, tot f 1 b. s. 1 d. h als marskramer,Diet te Middelburg woonachtig, in die gemeente, alvorens zijne waren aan de .huizen der ingezetenen ten verkoop aan te bieden, van het voornemen hiertoe niet aan het bureau van politie kennis geven J. L., Schagen, tor f 1 b. s. 1 d. h.werpen van vuilnis in ge meente-water A. M. K. K., Middelburg, to' f 1 b. s 1 d. h.te Middelburg invoeren van vleescb, zoLder bewijs van keuring: J. d. H., Middelburg, tot f 3 b. s. 2 d. h.spelen om muntspeciën te Vlissingen O. M. F., Vlissin gen, tot f 1 b. s. 1 d. b.wateren buiten de bakken J. F. B., Vlissingen, tot fl b. s. 1 d. b. Verder wegens dronkenschap: A. I., A. M.. J. L. H-, L. M., W. G. v. K., Middelburg, P. EC. M. V., Vlissingen, tot f 1 b. s. 1 d. h.; G. J. J. I., J. C. G., P. J. B., Middelburg, L. F. G., Vlissingen, tot f 2 b. s. 2 d. h., J. M., Domburg, J. S., Biggekerke, tot f 3 b. s. 2 d. b., J. d L., Vlissingen, tot f 5 b. s. 2 d. h., P. K., Domburg tot 5 dagen b. ONDERWIJS. Tot onderwijzeres aan school 1 (hoofd de heer Jongepier) te Middelburg is heden door den raad benoemd moj. J. de Boer te Schenkeldijk. (Men zie het raadsvevslag). Voor de vacant komende betrekking van hoofd der school te N i s s e hebben zich negen en twintig sollicitanten aangemeld. Te 's Gravenhage is voor het examen in de Frantche taal 1. o. onder anderen geslaagd mej. C. J. A.Reraigius van 's Gravenpolder. Op de voordracht voor ouderwijzer aan de school voor M. U. L. onderwijs te Vianen, komt als no. 2 voor de heer J. Peper te Aagtekerke. - Ook in de gemeenten in Zeeland is het ministerieel besluit medegedeeld, om aan de leerlingen der openbare en bijzondere scholen eene herinnerings-medalje uit te reiken. Vlijt en goed gedrag der leerlingen zullen de maatstaf zijD, waarnaar aan een beperkt aantal hunner de medalje zal worden overhandigd, een en auder te beoordeelen door de onderwijzers. Zooals bekend is, doet de regeer ing aan alle scholen op 31 Aug. toekomen het portret van de Koningin. Dit is, speciaal voor dat doel, met toestemming van H. M., vervaardigd door den heer Zimmerman te 's Hage. Het stelt de Koningin voor in het, toilet dat zij bij de inhuldiging zal dragen, wit satijn, met zijden kanten overkleed. Als onderschrift draagt het de handteekening van de KoningiD. Verschillende Berichten. Maandag heeft het bureau van het Institut de Droit Internationale op het paleis te Soest- dijk bij de Koningin Regentes zijn opwachting gemaakt. Koningin Wilhelmina was daarbij tegenwoordig. De voorzitter, staatsraad Asser, sprak H. M. de Koningin-Regentes toe, die ingenomenheid met den arbeid van hi-t Institut betuigde. De buitenlandsche leden werden voorgesteld, waar op de Koninginnen zich met ieder der heeren kort onderhielden. In bofiijtuigen maakten de leden daarna een toer door de omstreken van Soestdijk en Baarn. De heer H. J. Lendeiink, de bekende directeur van het blinden instituut te Amster dam, is benoemd tot lid van verdienste van het Keizerlijk instituut Marie Alexandrowna te St. Petereburg, ter waardeering van zijn iD het Fransch geschreven werken over de op voeding en het onderwijs van blinden. De directie der M. tot E. van S.S. ver zoekt de houders van kilometer-boekj -s, in verband met het te verwachten drukke reizi- gersvervoer op 5, 6 en 7 Sept. a. s. naar en van Amsterdam en op 9 Sept. naar en van Den Haag, in hun eigen belang, zoo zij op een dag heen en weer wenschen te reizen, hun kilometerboekje bij vertrek, ook voor de te rugkomst te doen afstempelen. Naar het schijnt moet het verbranden van de vrouw te Rotterdam, waarvan wij in ons vorig nommer melding maakten, de schuld zijn van haar man. Deze, een 65-jarige cou- rantenlooper, zat 's nachts ongeveer kwart over twaalf met zijne 69-jarige vrouw aan de tafel in hunne woning, op de derde verdieping ia den Groenendaal. Er was jenever gedronken en er kwamen woorden. De twist werd steeds erger en de man sloeg, volgens zijn eigen ver klaring, naar zijn vrouw, doch raakte de bran dende lamp, waardoor de met petroleum gevulde bol er uitsloeg en brak, tengevolge waarvan de brandende petroleum op de vrouw terecht kwam. Deze stond dadelijk geheel in vlam en liep de straat op. Eender buren beweert gezien te hebben, dat de man de lamp opgenomen en naar zijn vrouw gegooid heeft De man is in arrest genomen, doch later wêer vrijgelaten. Ia dezelfde gemeente is in de Rcntgenstraat een driejarig meisje, dat op een sleperswagen wilde klimmeD, daar af gevallen en overreden. Het kind was onmiddellijk dood. Nog is aldaar een 15-jarige joDgeD, bij het zwemmen in de Maas, verdronken. Verder wierp Dinsdag avond een 64-jarige weduwe in de Weenastraat aldaar bg onge luk een brandend petroleumtoestel op den grond. In een ommezien stond zij in brand en toen men er in geslaagd was de vlammen te dooven, bleek het dat zij gevaarlijke brand wonden aan het onderlijf had bekomen. Zij is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie in die stad heeft Dinsdag bij aankomst van het stoomschip Brittannin een Spanjaard en een Engelschman in hechte nis genomen, die zonder medeweten van den gezagvoerder in de kolenbunkers de reis had den medegemaakt. In volle zee waren zij voor den dag gekomen. De politie zal hen uit het rijk verwijderen. Van een der goederenstoombooten, varende tusschen Mannheim en Londen, werd Maandag avond te Zalt-Bommel naar het Ziekenhuis over gebracht een 21jarige varensgezel (Duitschcr), die zeer gevaarlijke brandwonden had bekomen, doordien zijne kleeding bij. het ontvlammen van petroleum, waarmede hij een fornuis had willen aanmaken, in brand was geraakt. De jocge- liug is 's nachts aan de gevolgen overleden. Te Vreeswijk zijn een boerderij, schuur en een paar hooibergen verbrand. Een trek hond en een paar jonge varkens vonden den dood in de vlammen. Te Genderingen zijn vier huizen verbrand. Ook het dak der Ned. Herv. kerk brandde reeds, doch men wist het gebouw te behouden. Toen men het oorlogsvaartuig Holland, op het IJ bg Amsterdam liggende, een weinig wilde verplaatsen, brak een trosblok en een tweetal matrozen werden deerlyk gewond. De een brak zijn been, van den ander werd een der beenen verbrijzeld. - Met betrekking tot den moordaanslag in den SpaarndammerpoX&QT wordt nader gemeld, dat de dader te Beverwijk is aangehouden. De leiding tot het gebeurde moet geweest zijn dat de vader een boterham met een kop koffie wilde laten geven aan een daggelder, die Zon dag, toen hij dit niet behoefde te doen, aan het melken was gegaan. De vrouw was daartegen en verzette zich, toen de man aandrong. Deze werd daarop driftig, wond zich bg het verzet hoe langer hoe meer op en wilde ten slotte zijne vrouw te lijf. De zoon, die van zulke tooneelen meermalen getuige was geweest, riep tooD, dat het nu maar-voorgoed gedaan moest wezeD, greep de revolver en loste de schoten op zijn vader. Hij is thans vreeselijk ontdaan over wat hij deed, waarschijnlijk in opgewondenheid. Tengevolge van de warmte viel Maandag middag te Schelluinen een landbouwer uit zijn tilbury en was terstond een lijk. - Een reiziger, die van Rotterdam kwam en te Tilburg uitstapte, bemerkte dat zijn portefeuille met f 2000 verdwenen was. Onmid dellijk werd er naar Oisterwijk getelegrafeerd, doch bij onderzoek bleek,dat erin het rijtuig, waar hij gezeten had, niets meer te vinden ia. Ongelukken bij het zwemmen. Te Gorssel is een boerenarbeider bij bet baden verdronken en te Brummen een 53-jarige met selaar. De laatste laat een weduwe met. jeug dige kinderen na. Te Lochem verdronk by het baden in de Berkel de brigadier van de marechaussee. Zijn kameraad, die bij hem was doch niet zwemmen kon, mocht het niet ge lukken hem te redden. Da ongelukkige, een zeer oppassend man, laat een weduwe met 2 kinderen achter. E-;n paar jongens gingen Zondag zwemmen in de Hugo de Grootkade te Amsterdam. Plotseling zonk een 18jarig jonge man in de diepte. Zijn kameraad, hoe wel alles in het werk stellende om hem te redden, mocht daarin niet slageD. Slechts zijn lijk kon hij op den wal trekkeD. Te Kam pen is een 17jarige smidsknecht in den IJsel verdronken. Vervalschte citroenen worden in Amsterdam verkocht. Men snijdt ze met een scherp mefje even in, perst het sap er nit, legt ze in pekel, Iaat ze zich zoo vol zuigen, totdat ze hun vroegere grootte en gewicht weer ver<

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1898 | | pagina 1