J AFBRAAK, ADVERTENTIE! De „UTRECHT oor 'tjonge Volkj JJ OPENBAR! TORÖÖP1NG OPMAK VEMOOPISli PANDEN, GROENTEN IN BLIK. BARBIER. Slaapkamer-Meubelen MATRASSEN, DEKENS. B1STUANSE Co. FIJNE LIKEUREN Niet alleen TT T ansonius Thee BRUINKOLEN Victoria by the Grace of God of Great Britain Ireland, Qneen Defender of the Faitb. To Mrs CHRISTINA CORNELIA BAART (born HEIJT) wife of LE1N BAART of Wel lington, and who is now supposed to be living at Zanzibar with one THOMAS MITCHELL as his wife. Whereas upon the Petition of the said LEIN BAART our Judges of the Supreme Court of our Colony of the Cape of Good Hope did upon the 24th day of July 1895 order that the said LEIN BAART (hereinafter called the Plaintiff) be at liberty to sue you, his said wife, the said Mrs CHRISTINA CORNELIA BAART, (born HEIJT), (hereinafter called the Defendant) by Edictal Citation for dissolution of the bonds of marriage now existing between him and you by reason of your adultery, for the custody of the Minor Child of the marriage and for forfeiture of all benefits under the antenuptial contract between you. The Citation to be returnable on the 12th January with leave to serve the intendit and notice of trial in the suit with the citation service to be personal. Nowtherefore in pursuance of the said order of our Judges of our said Court we do by these presents command you the said Defendant that on or before the said 12th day of January next you cause appearance to be entered in our said Supreme Court at Cape Town to answer yonr husband the said Plaintiff in an action whereby the said Plaintiff claims divorce by reason of adultery of you the said Defendant with the said THOMAS MITCHELL late of Cape Town as in the said Plaintiffs intendit is more fully set forth. Thus done granted in the Supreme Court of our said Colony of Cape Town this 2nd day of August 1895 in the 59th Tear of Our Reign. Fairbridge Arderne Lawton Cape Town Plaintiffs Attorneys (sgd) C. KENEALY assistant Registrar of the Supreme Court. In the Supreme Court of the Colony of the Cape of Good Hope. Between LEIN BAART Plaintiff and CHRISTINA CORNELIA BAART (born HEIJT) Defendant Plaintiffs Intendit. LEIN BAART the abovenamed Plaintiff is a Carpenter carrying on business at Welling ton in the Colony of the Cape of Good Hope. CHRISTINA CORNELIA BAART (born HEIJT) haB been summoned bjj Edictal Cita tion to answer the seid Plaintiff in an action of divorce. The Plaintiff says 1. That he was lawfully married out of community of goods to the Defendant at Flushing on the 14th June 1886 which mar riage still subsists. 2. There is issue of the marriage one child a girl named JACOBA aged six years. 3. In or about the month of June 1892 and thereafter at Cape town, the Defendant com mitted adultery with one THOMAS MIT CHELL. Wherefore the Plaintiff prays. (a). That the bonds of marriage now sub sisting between them the Defsndant be dissolved by reason of her adultery as aforesaid. That the Plaintiff may be declared entitled to the care custody of the child the issue of the said marriage. (c). That the Defendant may be declared to have forfeited all benefits under the ante nuptial contract entered into between her the said Plaintiff. (d). That the Plaintiff may have such further or other relief in the premises as to this Honourable Court may seem meet. (e). Costs of Suit. (sgd.) I. LYNEDOCH GRAHAM, (sgd.) FAIRBRIDGE ARDERNE LAWTON. Plaintiffs Attorneys Cape Town. In the Supreme Court of the Colony of the Cape of Good Hope. Between LEIN BAART Plaintiff and CHRISTINA CORNELIA BAART (born HEIJT) Defendant To CHRISTINA CORNELIA BAART (born HEIJT) the abovenamed defendant. Madam, Take notice that you are required to plead answer exept or make claim in reconvention to the declaration or intendit hereunto annexed by the 12th day of January next: failing which this case will be set down for trial for default of appearance k plea for Saterday the 1st February next. Dated at Cape Town thiB 6th day of No vember 1895. FAIRBRIDGE ARDERNE LAWTON. Plaintiff's Attorneys Cape Town. De 'sGrawteplifi Hptatai verstrekt gelden te* leen onder eerste byp othecair verband en geeft PANDBBIE- VEST uit, waarvoor bjj uitloting, geljjk tot dusverre, voor zoover de voorraad strekt, pand brieven 4% in ruiling worden aangeboden. Inlichtingen te hekomen ten kantore der Bank, (Gedempte Raamstraat 11a), te Mid delburg bp den beer M. I. DOORENBOS, Markt C n° 8, te Vllaalmgen by den heer G. VAN BOVEN en te Gioea by de heeren I kaart, met verdere informatiè'n te bekomen VAN HEEL Co. en kantore van den Notaris. OPGERICHT 18S3. Verleent credieten tegen nader overeen te komen rente Neemt gelden a deposito: rente thans met een dag opzegging l'/2 een maand vast l3/, Belast zich met incasseering, uitbetaling enz. Agent te Middelburg J. P. FOKKER. Verschenen en in eiken boekhandel verkrygbaar DE GEHEIMEN VAN HET NAPELSCHË KLOOSTER. Geopenbaard door -f» E. CARRACIOLO. -{• Ex-Benedictijner Non. Ongelooflijk voor Oningevvijden. Pry's in ge'ïll. omslag f 0.90, franco per post, na ontv. van postw. JACQUES DUSSEAU Co., Amsterdam. sluit op uiterst vrygevige voorwaarden en concurreerende tarieven alle verzekeringen af f SO tot f 1BOOO kapitaal en van f 1 's weeks tot /"1200 's jaars rente, welke het menschelyk leven ten grondslag hebben en uit statistieke gegevens te berekenen zyn. Verzekerden hebben aandeel in de winst. Hoofdkantoor Leidschostr .«eg 4 en 5 Ulreck Bykantoren: Rokin ÏOI, Amsterdam. IVolfshoek 4, Rotterdam. Vweebaksmarkt 48, Leeuwarden. XridwillemHvaart ISO, 's-Bosck. V Scheurkalender p bewerkt door A. S. Reule Nz., kost slechts 50 ct. Degeljjke inhoud. Bevat hondarden kunst jes en spelletjes. Bovendien 12 Prijs- raadsels om fraaie pryzen, zooals Groote TooverlantaarnHorloges enz. Voor nog niet 1 cent per week maakt ge uwe Kinderen gelukkig. Overal te bekomen. Uitg. W. HILARIUS Wz„ Almelo. TE 008T-80UBU RGP, ten overstaan van den Notaris J. DE VOS te Middelburg, op VRIJDAG* 18 DECEM BER 1895, 's morgens te 1.0 uren, op het dorp aldaar, van eene aanzienlijke partij afkomstig van Schoonenburg, als 100 Paneeldeuren in verschillende soort, 6 marnieren Schoorsteenmantels, 10 Porte Brisés, dito met Spiegel, 80 marmeren Leien, Bnffet met Spiegel, dito tonder Spiegel, arduinen Dorpels en dito Platen, 6000 Schalies, 50000 bard grauwe Steen, 20000 kleine Steen en Klinkers, 2 dubbele Keu- kenpompen en dito enkele, Planken, Platen, Delen, KaBten. Voorts eei partp zinken en ijzeren Platen, An kers en hetgeen meer ten verkoop wordt gepresenteerd. ten overstaan van den Notaris J. DE VOS, te Middelburg, opDonderdwg 16 Januari 1896, des avonds te zeven uren, op de bovenzaal der Sociëteit »De Vergenoe- gin g", te MIDDELBVR Gr» van de navolgende allen te Middelburg, als: I. Het groote WINKEL-met BOVEN HUIS (afzonderlijken opgang) ERF, aan de Langeviele K 200. In het pand is van ouds uitgeoefend Vleesch- houwery en Slagerswinkel, 't Is ook voor alle andere winkelzaken en bedryven mede ge schikt. Op 't gebruik 15 Maart 1896. II. Het PAKHUIS aan do Schuit vlot- straat K 188. Van ouds bekende Huidenzoutery. Op 't gebruik 12 Febr. 1896. III. Het PAKHUIS of SLACHTHUIS aldaar K 189. Op 't gebruik 12 Febr. 1896. IV. Het PAKHUIS met KOE- of PAAR- DESTAL aldaar K 187. Op 't genot 12 Febr. 1896. V. Het WOONHUIS en ERF, aan de Simpelbuisstraat L nr 164. Op 't genot 12 Febr. 1896. KOOPEN I tot en met IV worden ook in combinaties gepresenteerd. Bezichtiging daags vóór en van de veiling van 1012 en van 2 tot 4 uren op toegangs- De Notaris A. M. TAK zal op Kuterdag 7 December 4895. voormiddags te 19 aren, op de dorpen OOST- en 4VE8T- SOIDIRG, ia het openbaar verkoopen: 30 stuks zware allen tot werkhout geschikt. De veiling zal beginnen op Oost-Souburg, In de eerste helft der maand Januari a. zal ten overstaan van den Notaris A. M. TAK, in het openbaar worden VERKOCHT een kapitaal aan de Korte Noordstraat, te Mid delburg, met daarbij beboorende PAKHUIZEN, STALLINGEN en verdere GEBOUWEN, waarin se dert vele jaren eene Kruideniers- Affaire en Chocoladefabriek is ge vestigd. Nader te aanonceeren. HOESJIMET MEER NEEMT DE Talrijke certificaten van Guneesheeren be wijzen dat geen enkel geneesmiddel soo heil zaam werkt ter bestrijding vin Hoest, Asthma, Bronohitis. Een enkele Pastille brengt reede verlichting aan. Zij genezen de verkoudheid, behoeden de gezondheid en kunnen door de zwakste ge stellen verdragen worden. Het publiek gelieve vooral te letten op de woorden Keating'» Cough ,MERH MOLEI", blyven wy steeds, wat kwaliteit betreft, vol vertrouwen aanbevelen. Concurreerende pryzen. W. F HAMAN Zn. Handel in COMESTIBLES, MINERALE WA TEREN, GEDISTLLLEERD enz. enz. Middelburg, Markt K 6. Bekroonde TROEBELPÜNCH MADERA BORDEAUX WIJN ADVOCAAT COGNAC PREANGER KOFFIE f 1.20 per fleBcb 0.70 0.45 0.80 1.— Liter 0.80 Vs Kg- DIRK L BROEDER PMVMCULE MIIRMRAIMTKII EN 'S-I1ERT0GENB0SSGBE COÜRAM. totfdblxi vit ie pnmneie Nowd-Brstas. Abonnement per drie maanden f 2.fran co per post. Prigs der Advertentiën15 cent pe* regel. Advertentiën, driemaal opgegeven,wor den slechts tweemaal in rekening gebracht. By overeenkomst van 500, 1000, 2000 of meer regels per jaar zéér groote reductie. Deze Courant verschynt dagelljk», is de vooruaamste van geheel Noord- Brabant, wordt daarbuiten ook zéér veel gelezen en biedt dus een uitstekende gelegenheid tot adverteeren. Om nadere voorwaarden wende men zich tot de Uitgevers J, 1. A.BEESTEYN ZOON, Hertogenboseh De fabrikantThomas Keating, chamist te Londen. In alle goede Apotheken. Hoofddepót by F. E. VAN SANTEN- KOLFF, te Rotterdam. J. L. TOUSSAINT, Schoen- en Laarzenmaker te Arnemuiden, maakt aan zyne gemeentenaren bekend, dat by zich heeft gevestigd als Onder minzame aanbeveling J. L. TOUSSAINT. Amemniden, 4 December 1895. 1 ftrt Liebert Co., SEGEEBSTBAAT. Een ware schat voor allen, die door jeugdige ver keerdheden lijden, is W beroemde werk r Dr. Retau's lelfbewaring. Hollandsehe nitgave, met t7 aft». Prijs 2 Gulden. Ieder, die aan de gevolgen vaniulk kwaad lijdt, moet het lezen. Duizenden hebben hun herstel er aan te danken. Te ver krijgen bij het Verlags-Magasin te Leipzig, Neomarkt No. 84, franco tegen inzending van het bedrag (ook in postzegels) en in eiken boekhandel in Holland. Prooi cl© EUCHAHB f MIE een **/s ets SIGAAR. Alleen verkrygbaar by W. F. HAMAN Zn., Markt K 6, en gy blyft ze rooken. Bootz, VAN OUDS Koffie en Theeën van uitmuntende kwaliteit. Zoete en bittere Cbocolaad, Cacao in brooden en bussen van de best bekende fabrikanten. Zuivere Poederchocolaad van 20, 25 en 30 ct. de ons. Cognac van f 1.—, f 1.20, f 1.30 en f 1.40 de flescb. Beste Brandewijn f 0.75 per fleBcb. Bordeauxwijn, Madera en Roode Part. Een ruime keuze in goede Sigaren en Tabak. Goede waarconcurreerenden prijs Met minzame aanbeveling, Uw dw. P BOON, Rotterd. Kade, Middelburg. Heerlyke Zuurkool en Snyboonen, le kwa liteit Geldersche Hutspot en gerookte Worst. DEKKER, NoordBtraat. keurig ST. NICOLAAS, BOTER- en SPRITS- LETTERS, maar ook de prachtige PALING BROODJES a 10 en 5 cents; alsmede COTE- LETTEN, SAUCIJZENBROODJES en APPEL BOLLEN zjjn voorh. by LAHO. VICHY-STAAT. De BCHTtS WATEREN v»« «fjn de Brocaen van den FranscJien AnaiKlBTBino S. BOULEVARD MONTH ART RE, PA BIJ* CELESTINS. Graveel. Biaaszlekte*. GRANDE-GRILLE. Lever en Galziekte*. HOPITAL. Maagziekten, h|H oftr todifiit vai ere tui in StuL PASTILLES VICHY-STAAT Varkecht la metales dotea renegeld doer de O" Dozen van O.SO Gld.. Ar- Gld. a.EO Old. GRONINGEN.. Overal verlrjjiliaar. Donderdag, Vrydag en Zaterdag RUND- VLEESCH. Krippen 40 en Lappen 60 cent p. kilo, by J. INGELSE, Beenhouwerssingel K 78. IN LOSSING: @ss§ g— voor Wed. D. C. VAN DER. HARST, Wal. Met Januari een BAF^ReRSliVKECHT of DROODDRAGi&SR benoodigd, P. G., by A. J. LE COINTRE, Segeerstraat. Van stonde» aan of met Maart a. een TIM- ReRKAIVSHlVRCHT gevr. by L. JA- KOBSEN, Grijpskerke. in MEID gevraagd, die wasschen kan. Adres Boekb. D'HUIJ. Stoom bootdienst VLISSINGEN, MIDDELBURG en ROTTERDAM Moet zonder bijvoeging van ander gedistilleerd gebruikt worden. Verkrygbaar door bet geheele Ryk by alle Grossiers en Wynhandelaren. De aan de fabriek getapte flesschen, zoomede de kurken, zyn voorzien van den naam der firma. STOOMBOOTDIEN8T OP DE WESTER-SCHELDE. DECEMBER 1895. WEST-EUROPEESCHE of SPOORTIJD. n i-i_ Van Vlissingen naar Breskens ym. 5.40, 7.30, 9.40 b), vm. 11.55 c), nm. 3.30 gely Breskens Vlissingen» 6.10a), 8.10,10.10b),nm. 12.25c), 4.— Woensdag en Zaterdag - Van Terneuzen naar HoedekenBkerke vm. 8.40 Hoedekenskerke Terneuzen 9.10 a) Op deze reis wordt des ZATERDAGS geen vee vervoerd ea kunnen goederen iWEIGERD worden. b) Des ZONDAGS worden de reizen van V.40 en 10.10 WIK® gemaakt. c) Op deze reizen worden geen vee en goederen vervoerd. Uren van vertrek in December. VanMIWeMjvVan Mfllte Van Amsterd. tyd. Donderd. 5vm 6. Vrydag 6 Zaterd. 7 6. Maand. 9 6.30 Dinsdag 10 Amsterd. tyd. vm. 7.40 7.40 7.40 7.40 Amsterd. tyd. vm. 7.30 7.30 7.30 7.30 Maandag, Woensdag, Donderdag en Dinsdag Zondag. en Zaterdag. Vrydag. vm. nm. vm. vm. nm. vm. vm. nm. Van Vlissingen n. Borssele. 7.— 3.30 7.—d) 11.55 3.30 7.— 11.55 3.30 vm. nm. vm. nm. nm. vm. nm. nm. Borssele Terneuzen. 7.20 3.50 7.20 d)( 12.15 3.50 7.20 12.15 3.50 vm, vm. vm. vm. nm. vm. vm. nm. Terneuzen Borssele 5.20 10.10 5.20 10.10 1.55 7.25 10.10 1.55 vm. vm. vm. vm. nm. vm. vm. nm. Borssele Vlissingen. 5.40 10.30 5.40 10.30 2.15 7.45 10.30 2.15 d) Op deze reizen worden des ZATERDAGS geen vee en goederen vervoerd. Dienst HOOFDPLAAT. WOBNIDA6. Van Vlissingen naar Breskens vm. 7.I Van Terneuzen naar Hoofdplaat Breskens Hoofdplaat. 7.301 Hoofdplaat Breskens. Hoofdplaat Terneuzen. 8.— Breskens Vlissingen. DOSDERDAfi. Van Vlissingen naar Hoofdplaatvm. 6.30 nm. 2.30 Hoofdplaat Vlissingen7.30 3.30 i nm. 1.55 2.25 2.55 Gedrukt ter Stoomdrukkerij van D. G. K r b e r Jr. te Middelburg. StnomboootdieDst MiddelburgZierikzee. Correspondentie Zierikxee Spoorweg GOJS Si AmsterdaniBche tyd. Van Middelburg: Dec. Van Zierikzee: Donderd 5vm. 7.40nm. 1.30 vm. 6.30nm.fc2.~ Vrydag 6 7.40 1, Zaterdag 7 7.40 1. Zondag 8 7.40 Maand. 9 7.40 1.— Dinsdag 10 7.40 1.— 7.50 7.50 10.— 7.50 11.30 7.50 11.30 NIEUWE SPOOBBOÜTDIENST or M Wester-Schelde, Huist-Vlake, WINTERDIEN8T. Aanvangende 5 November. STOOMBOOTDIENÖT. Spoortyd. Vam Walsoorden naar Vlake. m. 4.50 en 8.50*, nm. 12.45 en 3.35 uur. Van Vlake naar Walsoorden onmiddellyk na aankomst van den correspondeerenden trein vm. °.01* en 10.30, 2.15 en 5.15 uur. Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. WAGEN DIENST. Van HulBt naar Walsoorden vm. 7.—, ll._ nm. 2.05 en 8.05 unr. Van Walsoorden onmiddellyk na aankomst der boot, ongeveer vm. 8.45 en 11.80,nm. 8.15 e» 6-15» DE DIRECTIE.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1895 | | pagina 4