BUITENLAND. LAATSTE BERICHTEN. /y I u m :i iSt zonder echter eene waarschuwing daarbjj te plaatsen. Drie jonge meisjes kwamen, op 't oogenblik dat zjj in huis wilden gaan in aanraking met het koord van de vossen val. De schoten gingen af, een der jonge dames werd gedood, terwjjl de andere doodeljjk gewond werden. De laatste berichten omtrent den groot vorst-troonopvolger in Rusland luiden zeer ongunstig. Zooals men weet, vertoeft de czare vitch in den Kaukasus, maar ook daar schjjnt geen heulsap voor zjjn kwaal (tering) te vinden te zjjn. Het Extrablatt te Weenen vermeldt een bericht uit de Vereenigde staten van Noord- Amerika dat te Cleveland een ernstig ongeluk met een electrische stoomtram moet zgn ge- aohied. Eentrein, uit vier waggons bestaande, moet gederailleerd zgn en van een hoogte van honderd voet in een ravjjn zgn gestort. Vijf tien reizigers werden gedood en tal van anderen zwaar gekwetst. Eene practisclie enqaëie. De stadsraad van Bern meent de oorzaak van het feit, dat de sterfte daar aanzienlijk grooter is dan in alle andere steden van Zwit serland, hieraan te moeten wjjten, dat de bouw van vele huizen uit een gezondheidsoogpunt veel te wenschen overlaat en heeft daarom besloten een algemeene woning-enquête te doen instellen en wel door 50 van de beste werklieden van het bouwvak. Voor het onderzoek van de 3550 huizen worden die 50 personen verdeeld in 25 groepen, elke groep heeft dus ongeveer 142 huizen te bezoeken. De stad is verdeeld in 4 wjjken voor elke wjjk is een commissie van controle aangesteld, bestaande uit ambtenaren van de bouwpolitie en van de stedeljjke politie. President van deze vier commissies iB de hoofdcommissaris van politie. Op deze wjjze zal de enquête in 20 dagen geheel zgn afgeloopen. De werklieden, die het onderzoek verrichten, hebben een gedrukten staat bjj zich, waarop de gezondheidspolitie en de bouwpolitie een reeks vragen hebben gesteld, die moeten worden beantwoord. De enquête zal in de eerste dagen van Januari plaats hebben. In de eerste plaats zgn dan de meeste arbeiders van het bouwvak beschikbaar, en in deze maand van werkloos heid zal hun een dagloon van 5 fr. zeer wel kom zgn. Maar in de tweede plaats komen in den strengen wintertjjd de gebreken der huizen het meest uitde bewoners zgn dan zooveel mogelgk allen thuis, waardoor men kan oordeelen over de voldoendheid van de beschikbare ruimtemen kan het best de ge volgen zien van vochtigheid, de gebreken van de ventilatie, van de stookgelegenheid, enz. Aan de dagbladen is verzocht, het publiek van het nut der enquête te overtuigen en alle inwoners aan te sporen, het werk zoo gemak kelijk mogelgk te maken. De kosten van deze enquête zullen 6000 francs bedragen. De raad heeft voorts besloten, alle huizen, die zullen bljjken niet te voldoen aan de voor schriften van de bouw- en gezondheidsveror deningen, onbewoonbaar te verklaren. Later Kal een tjjd worden bepaald, binnen welken de huiseigenaren de gebreken zullen moeten herstellen, waarna de onteigeningswet streng zal worden V .4 tt 87 eseaa. aiddalhMR. Maandag 9 Dec. Voordrachten Natuur kundig gezélschap. Ge bouw 8 u. D i n s d a g ,10 Dec. Verg. Middelb. Zieken- fonds 7—8 u. St Joris Balans. W o e n s d. 11 Dec. Concert Vereeniging voor Instrum. muziek Concert zaal 7 7; u. D o n d e r d. 12 Dec. Voorstelling gezelschap Chrispjjn. Schouwb.l x/2 u. D o n d e r d. 12 Dec. Vergadering Christelijke Volksbond, Schuttershof 8 u. V r jj d a g 13 Dec. Soirée Concordia. Boven zaal De Vergenoeging 77» u. Z a t e r d. en Zond. Aquarellen tentoonstel- 14—15 Dec. ling Kunstmuseum. Dinsdag 17 Dec. Verg. Ned. zendeling^ nootsch. Concertgebouw 8 u. Donder d. 19 Dec. Concert van' Kamermu ziek. Concertzaal V/,s. 19 0 6. Vrijdag 3 Jan. Verg. Werkmansbond Ned. herv. kerk. Zaal Bogardstraat 8 u. W o e n s d. 8 Jan. Voorstelling gezelschap Chrispgn. Schouwb.l1/^ u. Woensd. 8Jan. Verg. Christ. Volksbond. Concertzaal 8 u. Woensd. 12 Febr. Voorstelling gezelschap Chrispgn. Schouwb.l1/*, u. W o e n s d. 11 Maart. Voorstelling gezelschap Chrispgn. Schouwb.lVj u. in Japan; het internationaal privaatrecht; de arbitrage-kwestie; de octrooien enz. De heeren E. Smidt, Van Bylandt, Hennequin, Harte, Roessingh, De Boer, Cremer, Beelaerts, Bool, Viruly en Bahlmann namen aan de be sprekingen daarover deel. De minister Roëll beantwoordde de verschil lende sprekers. Op de meeste punten herhaalde hjj in hoofd zaak zjjne schriftelijke mededeelingen. Hg stelde in uitzicht dat weldra de geheel vrge invoer van fokvee in België zal worden toegestaan en dat men ook ten opzichte van Duitschland gunstige verwachtingen mag koes teren met het oog op hetgeen die mogendheid aan Denemarken toestond. Omtrent alle overige onderwerpen betoonde minister zich toegankelijk voor eene gun stige overweging. Er bestaat, zeide de minister, geen inter nationale verplichting voor Nederland om een octrooiwet te maken. De heer Veegens steunde die opvatting. De begrooting is daarop aangenomen met 70 stemmen tegen 1, die van den heer Staalman. Hierna is het wetsontwerp betrekkelijk de rechterlijke strafbladen en anthropologische signalementskaarten, na korte discussie, aan genomen. De minister van justitie verzekerde dat de strafbladen volstrekt geheim zullen worden gehouden binnen den kring der rechterlijke autoriteiten, wie ze aangaan. De mogelijkheid eener aanvulling van het koninklijk besluit tot uitvoering der wet is natuurljjk niet uitgesloten. Berlijo. Von Buol Berensberg is met 19 van de 293 stemmen tot president van den rijksdag herkozen. Xiunden. Eagelands antwoord op de nota van Amerika over Venezuela is rechtstreeks per koerier naar Washington verzonden. Verzending en laatste buslichting der MAIL aan het postkantoor te Middelburg. {Alles plaatselijke tijd.) Oost-Indië. Rotterdam {Lloyd) 6 Dec. 6.35 's avonds. Marseille (Jfr. dienst). 9 Dec. 5.20 's morgens. Genua (Nederl.). 11 Dec. 6.35 's avonds. Marseille {Lloyd)13 Dec. 6.35 's avonds. Amsterdam Nederl.) 13 Dec. 6.35 'savondB. Brindisi (Eng. dienst). 13 Dec. 1.05 's nam. Napels (Duitsche dst.) 16 Dec. 1.05 's nam. De Fransohe mailbooten doen Riouw, Banks en Palembang niet aan. West-Indië. Suriname (St Martin, Saba en St Eustatius) via Southampton. 10 Dec. 11.20's morgens. Cura§ao (Bonaire en Aruba) via Sout- hampton-New-Vork 10 Dec 10.20. 'a avonds. Suriname via St Na- zaire8 Dec. 9.20 's morgens. Suriname via Amsterdam 18 Dec. 6.35 'a avonds. Ter voorkoming: van misver stand en teleurstelling- Herinneren wij dat de Vennootschap de Nid- delkurgiclie courant en de hof-stoomdrnkkerij van den heer D. G. Krotter Jr twee geheel af gescheiden zaken z^Jn. Voor aangelegenheden» ons blad betreffende» wende men zieh tot den directeur-hoofdredacteur of den administrateurterwijl men verder de correspondentie voor ons blad gelieve te adresseeren als hieronder is aangegevenen wel voor i telegrammen Sliddelburgsehe courant UKiddelbur gi nieuwsberichten en ingezonden stukken Redactie JHlddelbnrg sche> courant» benevens vertrou welijke mededeelingen aan den Hoofdredacteur en advertentiën» abonnementen of de verzending der courant Admlni< stratie Middelburgsche cou rant» *s Gravenhage. Tweede kamer. In flé heden gehouden zitting werd aangevangen met de algemeene beschouwingen over de begrooting van buitenlandsche zaken. Verschillende kwestiën werden besproken, alsde preventieve regeling ter voorkoming Van zeeroof in de Marokkaansche waterende internationale belemmeringsmaatregelen, meer bepaaldelijk wat den uitvoer van vee enz. be treft; de wenschelgkheid om casu quo represé- saille maatregelen te nemenhet belang onzer diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging AlK*mo«n Oy«mcnt. De hoofdinhoud der troonrede, bg de opening van den Duitschen Rgksdag uitgesproken, is onzen lezers bekend. Dit staatsstuk werd, zooals reeds bekendge maakt werd, door den rijkskanselier in naam des keizers voorgelezenhet is de eerste maal dat keizer Wilhelm den Rgksdag niet in per soon opent. In de kamer bemerkt men de afwezigheid van alle socialistische afgevaardigdend( andere leden waren zoo goed als allen tegen woordig. Na de gebruikelijke ceremoniën gaf de rijks kanselier Von Hohenlohe met zwakke maar duidelijke stem lecture van de keizerljjke bood schap. Dit staatsstuk is een eenvoudige op somming van feiten van middelmatig belang over de jongste socialistenvervolgingen geen woord. Er werd daarin kennis g8geven van in te dienen wetsontwerpen inzake strafrecht en over de samenstelling der rechtbanken. Voorts een beurswet, een wet op de depo sito's, een ontwerp om knoeiergen in den boterhandel tegen te gaan, idem regelende de Zondagsrust, tegen overmatigen arbeid enz. enz. Bovendien werd onder teekenen van goed keuring der leden, melding gemaakt van de tusschenkomst van Duitschland in den Chi- neeBch-Japanschen oorlog en verder in enkele trekken de stand der Turksch Europeesche kwestie uiteengezet en daarbjj gewezen op de beproefde politiek van het Duitsche rjjk om ook in deze werkdadig deel te nemen aan dit werk des vredes, dat de mogendhe den met hun tusschenkomst ;in het Oosten beoogen. De eenstemmigheid der mogendheden al- zoo werd aan het slot der rede gezegd het verlangen om de bestaande tractaten eerbiedigen en de regeering van den sul tan te steunen in het herstellen der orde, geeft gegronde hoop dat de vereende pogingen der mogendheden met goeden uitslag zullen wor den bekroond. Hoe over het geheel de indruk was die dit staatsstuk op de aanwezigen maakte bleek uit de zeer zeldzame toejuichingen die hoord werden. leen bg de herinnering aan het aandeel van Duitschland in de Japansche zaken en aan het slot werd instemming hoorbaar getoond- Met een driewerf Hoch f voor den keizer werd dit politiek oratorisch vuurwerk besloten Wat de leden van den rgksdag nog veel meer reden tot gedachten wisseling gaf dan deze troonrede was het gerucht van een ge deeltelijke ministerieele crisis. De minister van binnenlandsche zaken Von Köller zou zgn ontslag hebben ingediend. Of dit nu al door den keizer is aangenomen is nog onzeker; in ieder geval was zgn excellentie nog bg de opening van den rgksdag in functie. Het was een openbaar geheim dat er tus- schen den rijkskanselier en de ministers van oorlog, Bronsart, en van binnenlandsche zaken, von Köller, geen bjjzondere eensgezindheid heerschte en deze is er niet beter op geworden door de laatste eigendunkelijke handelingen van Von Köller. Die heele strjjd tegen de socialisten toch is zgn werk geweest zonder dat zgn mede-ambt- genooten of Von Hohenlohe bg de genomen maatregelen zgn gekend geworden. Dit is voor zulk een regeeringBcollege en bjj zulke verreikende maatregelen wel wat kras; van daar de tweespalt in den boezem der regeering. Al heeft nu Von Köller ook nog zoo ge handeld naar den geest (en ook met mede weten van den keizer, dan zal in het onderhavige geval de keuze welke staatsman voor den ander zal moeten wjjken niet moeiljjk zgn. Als er dan toch iemand gaan moet dan zal meer dan waarschjjnljjk Von Köller aan Van Hohenlohe moeten opge offerd worden. Omtrent deze beide staatslieden vinden wjj het merkwaardige feit vermeld dat zjj ieder, ■onder van elkander iets af te weten, afzon- jk hunne benoeming van den keizer ont vingen. Bjj eene ontmoeting in den trein naar Berljjn verhaalden zjj elkander waarom zjj bg den keizer ontboden waren. Dat keizer Wilhelm zelf zich den moeielgken toestand bewust is, bleek uit diens te Breslau gehouden redevoering bjj gelegenheid van een diner, dat de garde-kurassiers hadden aange richt. Toosten bjj samenkomsten en diners van zgn officieren, dat is een der lievelingsbezig heden van den keizer. En zoo ook hier. Eerst hulde aan het leger «Duizenden dappere soldaten hebben op de slagvelden gestreden en hun bloed vergoten. Zjj kunnen den dag van heden niet beter vieren dan door den wensch uit te spreken om hun keizer te behouden en te verdedigen." Maar dan volgt een overweging van tuin ier aangenamen aardna van een moeitevol en arbeidzaam leven te hebben gesproken, ver volgde de keizerhoe meer men van zekere ■jjde tegenover de partjjoverwegingen een rarzelende houding aanneemt, hoe vaster ik reken op mjjn leger, dat, naar ik hoop, zoowel binnenlands als tegenover een buitenlandschen 'jjand mjjn bevelen zal uitvoeren. Ik breng hier in herinnering een woord van mjjn groot vader, dat hjj tot het korps-officieren in 1848 te Coblenz sprak, >zie hier de mannen op ^ie ik rekenen kan". Met een uitbundig gejuich werd deze rede begroet. Om nog even terug te komen op het ver- cnoedeljjk ontslag van Von Köller, zoo wordt ook beweerd dat deze demissie nog niet zou zgn verleend omdat de keizer nog geen ge- chikten opvolger had gevonden. Dit nu zal wel onjuist zgn want nog niet ang geleden is nog een heel eigenaardige karaktertrek van keizer Wilhelm verteld, na- meljjk deze dat hg nooit een persoon tot een ambt verkoos,zonder daarbjj tegelgk al een even- tueelen opvolger op het oog te hebben. Daarbjj werd nog herinnerd dat de benoeming der beide laatste rijkskanseliers VonCaprivi en Von Ho henlohe geen verrassingen waren, want zjj waren al lang te voren in reserve genomen. En der traditie getrouw, zal waarschjjnljjk al reeds lang een Von Köller—successeur aar wezen zgn. Beknopte Mededeelingftn De nieuwgekozen gemeenteraadsleden in België zullen den 16 Dec. a. geïnstalleerd worden. - Er loopen geruchten dat de minister van buitenlandsche zaken in Frankrjjk, Berthelot, diep getroffen door het overigden van zgn doch ter, zgn portefeuille ter beschikking zou stellen. De overledene was gehuwd met den heer Lyon, chef van het kabinet van het ministerie van buitenlandsche zaken. Latere berichten melden dat de minister aan het einde dezer week zgn werkzaamheden zal hervatten. De Vorwürts maakt openbaar een ver trouwelijk schrgven van den minister van spoorwegen in Duitschland, waarin met leed wezen wordt herinnerd aan het feit dat spoor wegongelukken veel talrjjker voorkomen in Duitsohland dan elders. De oorzaak hiervan aldus leest men in bedoelde circulaire moet geweten worden aan de nauwkeurigheid der statistiek/ die op deze wjjze medewerkt om de spoorwegen in Duitschland in minachting te brengen. Om dit te voorkomen wordt het verlangen te kennen gegeven om den aard der ongevallen wat te verzachten. Het klinkt ongeloofljjk. Het Wiener-Prater was Dinsdag het tooneel van een ongewone manifestatie. Daar waren bjjeen niet minder dan 6000 anti semitische vrouwen, die op haar manier aan het betoogen waren. «Leve LuegerDood aan jodenwaren de gebruikelijke uitingen. De menigte huldigde op allerlei manieren den grooten agitator Lueger en alle joden en jodengenooten, die men op weg naar het Prater ontmoette, werden met woord en daad belee- digd en gegriefd. De Hongaarsche minister-president Banffy verdedigde de houding, door zgn ambtgenoot van buitenlandsche zaken Ugron in de Turksche aangelegenheden aangenomen, en weersprak de onjuiste bedoelingen, die dezen werden toege dicht. Bjj een vroegere gelegenheid, zeide Banffy heb ik reeds verklaard dat het belang van Oostenrjjk—Hongarge medebrengt, alle pogin gen aan te wenden tot herstel van de orde en rust in het Oosten en tot handhaving van het status quo. Ten slotte verzekerde de premier dat de minister van buitenlandsche zaken de belan gen van Oostenrjjk en die van Hongarge ge- Ijjkeljjk behartigen zal. Deze toespraak werd levendig toegejuicht. In de Italiaansche kamer is dagen aan een een politiek debat gehouden over de ge voerde binnen- en buitenlandsche staatkunde der regeering. Het is niet wel doenljjk om van deze besprekingen en beschouwingen der regeeringsgezinde partjj en die der leden der oppositie verslag te geven. Met wat goeden wil kan men zich die discussiën wel voor stellen. Ten opzichte van enkele vraagpunten ver keert Crispi in zeer netelige omstandigheden en meer bjjzonder omtrent de herziening van het kadaster. Deze aanwjjzing voor eigendom en grondslag voor belasting eischt vooral in de noordeljjke provinciën van Italië dringend noodige verbetering. In vergeljjking met de andere deelen van het rjjk wordt de grond belasting daar onevenredig drukkend geheven. Nu vordert zulk een herziening groote uitga ven, waar de meerdere inkomsten niet zoo dadeljjk tegenover staan. Om de begrooting nu sluitende te maken, heeft de regeering dien post voor kadaster herziening voorloopig geschrapt, maar door tal van leden, ook regeeringsgezinde afge vaardigden, wordt daartegen heftig geoppo neerd. In een der zittingen heeft echter Crispi toezeggingen gedaan om het voorstel-Sonnino waarbjj de herziening wordt voorgesteld gedeeltelik over te nemen, doch dit was in oogen van vele leden nog onvoldoende. Men schjjnt echter nog betrekkeljjk tot eenstemmigheid te zgn gekomenalthans met een meerderheid van meer dan 100 stemmen werd een motie aangenomen, waarbjj ver trouwen in het regeeringsbeleid wordt uitge sproken. Wederom wordèn geruchten gemeld om trent een gepleegden aanslag op den czaar van Rusland. Het feit zou 28 November hebben plaats gehad en in verband daarmede zouden een veertigtal personen zgn in hechtenis ge nomen. Enkele dagen geleden heeft een Italiaansch blad soortgeljjke tijdingen verbreid, doch deze werden door de Russische gezanten te Parjjs en te Weenen voor onwaar verklaard. Het congres der Vereenigde staten van Noord-Amerika is Maandag geopend en van de benoeming van een voorzitter is reeds melding gemaakt. Eerst gisteren is echter de presidentale boodschap voorgelezen. In deze openingsrede bespreekt Cleveland de betrek kingen der Vereenigde staten met Engeland. Hjj herhaalt den inhoud der nota van Juli 11., dat de Vereenigde staten zich bepaald ver zetten tegen gewelddadige vergrooting van het grondgebied, aan eenige Europeesche mogend heid op het vasteland van Amerika toebehoo- rend. De Vereenigde staten moeten protesteeren tegen de vergrooting van Britsch Guyana, tegen de rechten en den wil van Venezuela. De president wierp het denkbeeld op, het gè- heele geschil aan een scheidsrechterlijke uit spraak te onderwerpen. Groot-Brittannië heeft op deze nota nog niet geantwoord. Ten aanzien van Cuba zegt Cleveland dat de Vereenigde staten verplicht zgn, hun neutraliteit te betrachten en te versterken. Wat Armenië betreft, hoopt hg dat een krachtig optreden der mogendheden niet zal uitbljjven. De Spaansche luitenant Fejje, die op Cuba het fort Pelaye aan de opstandelingen heeft overgegevenis tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Uit Massowah komt de voor de Italianen welkome tg ding dat een der stamhoofden, Ras Makonen, vredesonderhandelingen met Bara- tieri heeft aangeknoopt. PRIJZDf TAN irriOTKN Dec. HANDELSBERICHTEN. XD ISLAND, pOtj Beirig .tokken Cert. M.W.Ieh» Vfc 1000 dito «ite S 1000 lit* «ito |1k 1000 4it« OblliL 1000 HONG. «ito geiil. I 100 ITALIË Jüu.'69/Sl i Lil. 100-100000 OOSTENRIJK Obl. Mii-Miv. i I. 1000 iit« h*.-J»liI 1000 «Ito «ito Geii 4 100.1000 POLAK. ObLB.'M LL 100 PORT.O.B.4S/I4 Hit ticket «ito «ito 1SSS/S0 met ticket 4% fr. «00 RUSLAND Gert. hu. ie 9. '14 I U. 400 «ito'10 cm. «ito 4 191-69» «ito 1189 «ito 4 S 194 dit. '98 Sc £h. 4 ÖJU 114 «it. '94 Sc la. 4 K. 194 Obl. 1. 1107/89 4 1 10-100 ürt v. B. A*f> 6 PJL 1000 •Üto 1814 (ei« S 6JL 114-1000 SPANJE O, B,Per 4 Pm. 1000-94000 dito bil. Perpet, 4 Pr. 400-94000 TURKIJE Gcpriv, 4 fr. Tot. serie D, 1 «ito «ito O. m MTP91.OJi.78 4 *it.ip. «iUITC n BRAZILIË Obl, Laaie* 1811. 4 «ito OMi 1189 4 m mwriLAiii 4 Dec. 8 t* 998/4 9213/ia 1001/e 1008/s 1008/u 1008/u loos/» loot/I* Glraanmarkten enz. Oostbübg, 4 Dec. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer overvloedig, met tame- Ijjk veel vraag. Eenige artikelen gingen nog al vlug van de handdoor te hooge vraag werd evenwel de handel eenigszins belemmerd. Men besteedde heden voor: jarige tarwe f a f den H.L.; nieuwe f 6.— a ƒ6.75 den H.L.jarige rogge/—.— af—.—; nieuwe 4.— a f 4.40 den H.L.; jarige wintergerst a nieuwe J 6.— a f 7.— de 100 K.G.; jarige zomergerst a f— nieuwe 5.— a 6.— den H.L.haver/"4.75 a 5.25 de 10Ó KG.paardenboonen 5.— a f 5.25 den H.L.bruineboonen 9.50 a /10.25 den H.L.witteboonen a den H.L.groene erwten 5 a f 5.50 den H.L. koolzaad a kanariezaad a f per 100 K.G. Ambtbkdak, 4 Dec. Raapolie 231/Ljjn- olie f 21 ft contant. 400-9400 90-1000 90.100 90-100 90-100 1000 100-400 8811fa 8813/16 8SI/4 88I/4 1013/16 93 wit «*»/w 388/u MVé 961/g 97 9711/16 Z IOOI/4 1001/4 1 618/4 6113/16 88I/4 87 197/# 1V"/16 *08/ll *08/8 Wk 493ju 4*1/4 NEDERLAND. pCt, N.W.fcPccjebr. 4 K. HUA-MMA A« iMMitn.4 Ma. Haai. A «ito «it. Pr. «ito «ito Obl. 1884 f 400-1000 77U/16 781/c 1000 1881/# lib/# 140 71 - 100 DUITIOHLAMDI Oert. Bfkabuk sul AmetoriU LM, 1000 OOHINBIH Aui. 0. H. B. L «00 KBD1ELAND #01 H«U. Speer, 1081/# 1091/g M| t. Ixpl. v. Sb-Jpw. lui, Ke8.Ctr.ipw. A f m 960 960 95V# «ito OM, 8 1000 9*11/16 991/, M.-L ipw. uudL Mt-B.Bext.Obl. 940-1000 (Mtompll7i/IQ 100 TALIS, Speenr Leetdag 1887/89 Lit. 400-9406 50 501/. Tiet, lm. lp. 0. S 400 6SI/4 ZiU-Ital. lp, 0. I 400-4000 531/# 483/6 OOSTENRIJK, P, 0. Spw. ObL S Ir. 400 POLEN. W.WA. U 100 160 RUSLAND Gr Je. Wk Mute. Obliget. 4Lb «ito «ito «ito 4 m e 400 1194 BeltJpwAu«. S 91-1910 698/4 881/4 Kuk.-GhAs.O 4 100 1007/g MmIoJm, ObL 6 100 1031/4 Maet-Smol. «e I 1000 IOSS/4 1041/B AMSRK.CtzJ.0 f 1000 104 iitOelii.Ozg.8it, i OMe' M.-W. 1000 Oert Aui. 400-1000 «it. Ie hyp. Ort. 7 8ltoMed.Ex.Ob. 7 w I 1000 400-1000 Muemiueiito 7 f 400-1000 M-W.Umie» «it, 7 iOO-lOOO WiftALPetor ia 7 400-1000 186 «ito I.-W.OM. 7 400-1000 Illixeii 0, v. A, e 100-1000 96 mm 8e Lee* LAt Ct, 4 400-1000 »*v« mm Si.PJUM.0. 7 w 400-1000 100 üft, PuJKöIjU f 1000 1048/4 1Ó61/J6 (lEDÏRLJJt, A*. 8 f 100 Shi Betteriam S 100 108*/# BELGIS. Sta« Antwerp, 1887 «itBruullSSS SIA fr. 100 100 1 HOMO. 891» 1870 t. 100 mm OOSTENRIJK! Stuteleea.l8K4 4 B 940 194 mm «ito I860 4 0 100 iite 1884 B 100 Orei.Iftit.1161 0 100 KU8L. Sti. 1184 1 ZJL 100 «ito 1866 1 100 153 SPAKJEJUfftir. 8 fr. 100 381/1 TURKIJE, Spwl. 8 400 *47/16 *61/, •MIVMHUB, Amsterdam S December. Oostenrijk. Pepier. 90.971/# Oostenrijk. Zilver. s> 90.971/# Divenc ia f11.691/# met affidavit. ll.BOlfc iflhc. w 47.80 Belgische47.00 PrauiMheo 68.86 Hamb. Rueea. 1311/a Qocdrocbcl.1.901/# Bucca ia Z. R. 1.971/# Poolschc per Z. B. 0 Spaaauhe Biitoal. e 47.80 v BiaaaaL 1.80 imaorik. ia «ollarci 9,461/# 4 December 90.971/, 90.971/# 0 47.8(1 47.00 68.86 - 1.911/» V 1.901/, 1 47'.80 1.80 9.481/, BEKENDMAKINGEN. SCHEEPVAART. De burgemeester en wethouders van Mid delburg maken bekend, dat, wegens het bre ken van den as der Langeviele-brug, deze een tg dl ang niet voor de scheepvaart zal kunnen worden geopend. Middelburg, den 3 December 1895. Burgemeester en wethouders voornoemd, SCHORER, Voorzitter. A. DE VULDER VAN NOORDEN, Secretaris. Kleinhandel in Sterhen drank. De burgemeester en wethouders van Mid delburg brengen, ingevolge artikel 5 der drankwet, ter openbare kennis dat bjj hen is ingekomen een verzoekschrift van GILLESPiETER WILLEM MAARLEVELD, waarbjj hjj vergunning vraagt om in het per ceel aan den Langen Burgf, wjjk C no 109, den kleinhandel in sterken drank te mogen voortzetten. Middelburg, den 3 December 1895. De burgemeester en wethouders voornoemd, SCHORER, voorzitter. A. DE VULDER VAN NOORDEN, secretaris. Burc«riuK« stand. Van 3 en 4 December. MEDMtBUBe. BevallenI. C. Sevat, geb, Van de Poel, s. OverledenJ. C. Buurland, d. 19 w,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1895 | | pagina 3