klasse. Is het op die wjjze verkregen bedrag gelijk aan of hooger dan de prjjB van het boekje, dan vindt geen terugbetaling plaats. Boekjes, waarmede 1000 KM. sjjn afgelegd, of die op andere wjjze ongeldig zjjn geworden, mooten teruggegeven worden. Bevindt zich in een boekje, waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken, nog een zeker restant aan ongebruikte kilometers, dat de houder wegens den te korten afstand niet meer voor een reis kan aanwenden, dan kan dit restant in verbinding met een nieuw boekje worden verrekend. Geschiedt de inlevering van het boekje niet op den dag dat hetzelve vervalt of op den daarop volgenden dag, dan is de waar borgsom verbeurd verklaard. Wanneer echter de dag, volgende op dien waarop het boekje vervalt, een Zondag is of een daarmede gelijkstaande algemeen erkende Christelijke of Iaraëlietiesche feestdag, dan kan de inlevering ook nogjopden daaropvolgenden dag plaats hebben. Aldus luiden de bepalingen. Naar aanlei ding daarvan schrijft het Hbld. het volgende s>Wjj kunnen niet zeggen dat de algemeene geest van deze voorwaarden ons bijzonder royaal voorkomt. Waarom mogen niet anders dan leden van het huisgezin des eigenaars met dien persoon op het boekje medereizen Hoe zal het mo gelijk zjjn hierbjj ontduiking tegen te gaan? Waarom moeten heen- en terugreis, indien zjj ineens worden ingevuld, op denzelfden dag worden afgelegd Waarom is niet bepaald dat de terugreis moet worden afgelegd binnen den termgn voor de gewone retourbiljetten op het zelfde traject? En eindeljjk: Waartoe dien termgn vaneen jaar gesteld, na welken het boekje ongeldig wordt? Waarom niet althans bepaald dat ook na dat jaar, evenals bjj het uitzonderingsgeval van al. 3 punt 9, het aantal overschietende kilometers met een nieuw boekje mag worden verrekend Deze vragen rjjzen. bjj het lezen der voor waarden en in het gebruik zullen allicht nog andere zich voordoen, waarvan de openbaar making der directie der S. S. misschien zal doen besluiten deze punten te herzien. Anders zal, in verband met het toch reeds beperkte voordeel, dat de boekjes geven, en met de verhooging der abonnementen, deze nieuwig heid niet veel ingang vinden." Dè' Belgische staat heeft, naar Reuter uit Brussel seint, eene overeenkomst getroffen met den Grand Gentral Beige spoorweg betreffende het overnemen van de ljjn Antwerpen—Bot terdam en de ljjn der Est Beige tusschen de Sambre en de Maas. De voorwaarden voor deze overneming zjjn nog niet bekend; maar men gelooft dat zjj voordeeliger zgn voor de Est Beige Spmij. dan voor de Antwerpen— Botterdam. De overeenkomst moet gevolgd worden door overeenkomsten met Franbrjjk en Nederland, voor zooveel betreft de op het gebied dier staten gelegen gedeelten der ge noemde ljjnen. Bjj kon. besluit is benoemd tot notaris binnen het arr. 's Gra- venhage, ter standplaats de gemeente Hazers- woude, C. Korteweg, candidaat-notaris en bur gemeester aldaar; is de, aan den luit. ter zee 2e klasse A. Pieren, met ingang van 15 Augustus jl., ver leende vergunning tot het waarnemen van eene betrekking buiten het zeewezen, voor den tjjd van een jaar, onder stilstand van non-activi- teits-traktement en zonder opklimming in de rangijjst, op zgn verzoek, met ingang van 11 December a. s. ingetrokken is de detacheering8termjjn van den bjj het le ger hier te lande gedet., sedert tot kapitein be vorderden le luit. M. van der Meer Mohr, van het wapen der inf. van het leger in Ned.- Indië, op zgn verzoek der wjj ze beperkt, dat hg op 28 Dec. 1895 naar Indië behoort terug te keeren; is benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Naaldwgk S. Hoven, thans in geljjke betrekking te Ommenen is bepaald dat alsnog, ter zake van zjjn ge drag bg de bestorming van Tjakra-Negara (Lombok), op 18 Nov. 1894, de fuselier van het leger in Ned.-Indië G. Zaajjer, bg afzon derlijke dagorders zoo in Indië als in Neder land, eervol zal worden vermeld. buiten kwam, liet men hem de bouwvallen van het amphitheater zien en vertelde hem het ge val van Carlo en Maria, zoodat de jongelieden een zekeren roem verwierven en, in hun eigen liefde gestreeld, een gelegenheidshouding aan namen. Maria zag altjjd bleek, lachte nooit en sprak steeds met hare vriendinnen over bare vreugdelooze dagen, wees alle genoe gens af en vond dat zjj wel wat geleek op een der heldinnen van Mastriania. Carlo ging vaak alleen wandelen en was altjjd slecht geluimd; op de bals kwam hg nooit uit zgn hoekje en hoorde met genoegen om zich heen mompelen Arme jongen, die onge lukkige liefde vergalt hem het leven." Op kransjes, bg feestjes, op visites draaide het gesprek met onvermoeide eentonigheid altjjd weer om die twee gelieven en wie iets nieuws van hen wist te verhalen werd met open armen ontvangenCarlo en Marie droegen met waardigheid den last hunner populariteit. Eindeljjk, ik meen na vier of vjjf jaar van dien voortdurenden strjjd, van dat dageijjksche geween, van die gerekte liefde, gevoed door tweedracht, kregen de zaken een heel ander aanzien. Er kwam een braaf wezen die zgn er nog wel dat met veel overredings kracht de ouders overtuigde dat zjj heel w,at van hunne bezittingen bjj dat procedeeren verloren, getuigen de twee advocaten, die ten koste hunner oliè'nten rjjk werden; dat die twee jongelieden te gronde gingen door die Kunst en JUetteren. Een talrjjk publiek. Een afwisselend programma, zoo afwisselend dat wjj van Bach in eenB op üouuod overgin gen, wat sommigen echten muziekliefhebbers niet bjjster aanstond. Eene uitvoering, die zeer veel te prjjzen gaf en Maar verder durven wjj niet gaan met onze mededeelingen omtrent het Dinsdag avond door de zangvereeniging Tot oefening en Uitspanning gegeven concert, want dan zouden wjj komen op het gebied van onzen muzikalen verslaggever. En die is morgen aan het woord. Bjj de Nederlandsche Tooneelvereeniging, directeur L. H. Chrispjjn, zgn in studie Strind- berg'B Vader, waarin de heer Henri van Kuyk de hoofdrol zal spelen, en Gunnar Heiberg's De Hoogste Prijs. UIT STAD EN PROVINCIE Den bezoekers der leeszaal van Ons Huis te Middelburg herinneren wjj dat deze zaal morgen (Donderdag) gesloten zal zgn. Ook cursussen en lessen worden op dien St. Nicolaasavond niet gegeven. In antwoord op de tot hem, in het voor- loopig verslag over zjjne begrooting, gerichte vraag deelt de minister van oorlog omtrent het op 31 Augustus 1895 te Mid delburg voorgevallene tusschen een luite nant en een sergeant der infanterie het vol gende mee. Uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat de bedoelde sergeant tegen den luitenant in. kwestie hoogBt oneerbiedige uitdrukkingen heeft gebezigd en te dier zake is gestraft met veertien dagen provoost om den anderen dag te water en brood en naar een ander garni zoen is overgeplaatst. Vermits meergemelde officier zjjnerzjjds aan leiding had gegeven, dat bedoelde onderoffi cier den aan zjjne meerdere verschuldigden eeibied uit het oog verloor, is die officier ge straft met acht dagen kamerarrest met acces. De dienst met de nieuwe booten der maatschappij Zeeland neemt 8 December een aanvang. De eigenljjke zee-reis wordt met deze boo ten ingekort tot 2% uur 1 Tot ontvanger-griffier van de polders Oud en Jong Breskens is door stemhebbende ingelanden in hunne vergadering van Dinsdag benoemd de beer H. G. Hammacher te Groede. Met hem Btonden op de aanbeveling de beeren A. du Burck en J. van der Have, De commissie tot werkverschaffing te Aardenburg heeft weder een aanvang ge nomen met hare werkzaamheden en zal gedu rende de wintermaanden weder werk verschaffen aan personen, die liever werken willen dan bedeeling te ontvangen van instellingen van weldadigheid. De verschillende armbesturen hebben thans elf personen aangewezen, die begonnen zjjn met het zwingelen van vlas, waarbjj de dag- loonen zooals door gewone werkgevers per steen worden betaald. Binnen enkele weken zal ook weder een aanvang gemaakt worden met het vervaardigen van manden deze wor den per stuk betaald. De benoodigde gelden worden aan de com missie verstrekt door subsidies van Gast- en Weeshuis en door gitten van particulieren. RECHTSZAKEN. Door A. de K., arbeider te 's-Heer-Arends- kerke, is ter griffie der arrondissements-recht- bank a 1 hi er hooger beroep aangeteekend van het tegen hem op 29 November 11. gewezen vonnis, waarbjj hjj ter zake van meineed werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Kantongerecht te Middelburg. Heden (Woensdag) zgn veroordeeldwegens straatschenderij J. de V. Cz., Biggekerke, tot f 3 b. s. 1 d. h.het verwekken van nacht rumoer M. K. L., Middelburg, tot f 2 b. s. 2 d. h.het, zonder daartoe gerechtigd te zgn, laten loopen van vee in een tuinC. L. huisvr. van W. E. B., O. en. W. Souburg, tot f 5 b. s. 2 d. h.het, als geleider van aangespannen honden op een openbaren weg in Zeeland, deze dieren niet van muilkorven te hebben voorzien M. v. F.,Veere, tot f 2 b.s. 1 d. h.; het, zonder daar toe rechthebbende te zgn, bevisschen van eene ongelukkige liefdede huizen grensden aan elkaar de buitenverblijven eveneens. Chris tus had vergiffenis gepredikt; zjj moesten ook vergeven, als zjj vergiffenis hooptener werd zooveel gezegd; ook andere personen, door het goede voorbeeld aangestoken, bemoeiden er zich mede, zoodat er eindeljjk tot een schik king werd overgegaan, waarvan de eerste voorwaarde heettehet huweljjk van Carlo en Maria. Nu zal natuurljjk een iegeljjk veronderstellen dat de jongelieden allergelukkigst waren en dat was ook zoo, maar de waarheidsliefde ge biedt mg te vermelden dat zjj bg hun eerste vrjje onderhoud tamelgk verlegen zaten. Zjj waren gewoon elkaar uit de verte en vluchtig te zien; met elkaar te spreken van de eerste verdieping naar de straat, in de duistemiB, met veranderde of gesmoorde stemzjj vonden elkaar van nabjj heel anderB, misschien wel wat belacheljjkzjj hadden geen stof meer voor hunne gesprekken en zwegen vaak, in stilte verlangende naar bet oogenblik dat zjj elkaar weer konden verlaten. Er waren geen verwenBchingen en geen tranen meer met inkt te mengen, dus schreven zjj niet meer. Alles was vrjj, effen, gemakkeljjk voor hun liefde: zjj behoefden geen uitvluchten meer te be denken om de oude lui te verschalkenzjj hadden geen luflt meer om elkaar geheimen in het oor te fluisteren, zjj maakten geen ge waagde plannen meer voor de toekomst, Zjj' plaats van de Zeeuwsche stroomen, welke uit sluitend in gebruik is gegeven, en met over dag duideljjk zichtbare boeien of' bakens is afgezetA. v. A. Jz., G. v. d. L., W. v. d. L. Gz., Tholen, tot f 5 b. s. 2 d. h.het, buiten volstrekte noodzakeljjkheid, rjjden met een handwagen op een klinkerpad te Middelburg: A. M. V., Middelburg, tot f 1 b. s. 1 d. h, het, als bestuurder van een voertuig, zich daar mede niet gedragen naar de bevelen, hem van wege de politie gegeven, ten aanzien van de te volgen richtingK. J. K., Middelburg, tot f 0.50 b. s. 1 d. h. Verder wegens het, als muzikant, uitoefe nen van zgn bedrgf op de straat te Middel burg, zonder vergunning P. J. D., Middelburg, 9* k' het, te Vlissingen, zjjne trekhonden niet voorzien van een aan den halsband bevestigd metalen kenteeken, te ver strekken door den commissaris van politie M. F. v. A., Middelburg, tot 2 x f 1 b. b. 1 d. h. voor elke boetehet van elders in de ge meente Vlissingen ingevoerd vleesch voor ge bruik als voedingsmiddel bestemmen, vóór het door den keurmeester is gekeurdA. W., F. N. d. V., Vlissingen, tot f 5 b. s. 2 d. h.; het dooden en voor gebruik als voedingsmiddel bestemmen van vee, in de gemeente Vlissin gen, vóór het is gekeurd, en het houden van eene rookerjj van vleesch, zonder verkregen vergunning van het gemeentebestuurS. J., wed. M. H., Vlissingen, tot f 10 en f 5 b. s. 2 en 1 d. h. Ten slotte wegens dronkenschapH. v. Z J. B., P. B., A. B., J, F. v. M., Vlissingen, tot f 1 b. s. 1 d. h.L. J. G. S., Vlissingen, tot 3 X f 3 b. 8. 2 d. h. voor elke b.J. J. B., Middelburg, A. d. P., Serooskerke, tot 2 X 1 week h. TevenB allen in de kosten. Vrijgesproken is S. J., wed. M. H., Vlis singen, beklaagd van het slachten en tot ge bruik als voedingsmiddel bestemmen van eenige stuks vee, en het doen invoeren en tot gebruik als voedingsmiddel bestemmen van een geslacht kalf, in de gemeente Vlissingen, vóór deze waren gekeurd. LANDBOUW Bjj het agentschap van de Belgische staatsspoorwegen te Boosendaal is uit Brussel het volgend diensttelegram ontvangen. »De invoer van vee in België is toegestaan langs Esschen op Maandag en Woensdag doch niet, zooals de Nederlandsche Staatscou rant heeft vermeld, op Zondag en Woensdag. Uit Goes is dezer dagen de laatste la ding Buikerbieten per scheepsgelegenheid ver zonden. Door het Sas aldaar werden 26 scheepsladingen met 1427y2 last of 2864 tonnen inhoud, afkomstig uit die gemeente, en 24 scheepsladingen met 1495 last of 3831 tonnen inhoud uit den Wilhelminapolder geschut. Alzoo in het geheel 50 scheepsladingen met 29227a last, of 6695 tonnen inhoud. Uit den Wilhelminapolder werden nog vier schepen aan het Wolfaartsdjjksche veer ingeladen. Het vorige jaar bedroeg het totaal 29 schepen met 1623l/s last of 3124 tonnen inbond. Op de te Botterdam, onder voorzitter schap van den heer J. Breebaart Kzn. gehouden jaatljjkBche vergadering van de vereeniging Het Nederlandsch Paardenstamboek bleek uit het jaarverslag, dat de vereeniging steeds in bloei toeneemt. De paardenfokkerjj in ons land gaat vooruit en de stamboek-vereenigingen konden daarbjj als vertrouwbare gidsen dienen. In het geheel waren 328 hengsten en 1550 meniën ingeschreven. De rekening en verant woording over 1894 sloot met eene batig saldo van f 119,88. De begrooting voor 1895 sloot in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van f 1226,48. Over het voorstel van het hoofdbestuur om de vraag in de vergadering te brengen en te bespreken, of het wenscheljjk is, dat het rjjk hengsten van rjjkswege stationeert, was men het niet eensen er werd besloten deze zaak tot de volgende vergadering uit te stellen, om ook den afdeelingen de gelegenheid te geven dit punt te behandelen. De afdeeling Noord-Holland vroegIs het •wenscheljjk en noodig, dat van hengsten en merrie n, die aan de eischen van goeden bouw en goede gangen beantwoorden, een zekere snelheid of record wordt vereischt en dat premiën worden toegekend aan premie-hengsten en merriën, die een zekere snelheid kunnen toonen De afdeeling vond het gewenscht dezen eisch te stellen met het oog op de concurrentie vooral van Amerika. Deze vraag werd echter met 15 tegen 6 stemmen ontkennend beant woord. zouden heel prozaisch in het huweljjk treden, zonder hinderpalen, zooals andere alledaagsuhe paren. De dorpelingen zouden niet meer op hen lettenzoodra de aanmerkingen op de huwelijksplechtigheid uitgeput waren, zouden zjj geen belangstelling meer trekken, men zou niet meer over hen praten, hun houding niet meer gadeslaanmen hield op met hen aan te wjjzen als een voorbeeld van trouw. Nu wjjdde men zgn aandacht aan de vrouw van den ontvanger, die beschuldigd werd van zich te veel in te laten met den substituut-griffier een zeer ernstig geval. De gelieven voelden zich verlaten, en er ontstond eenige verkoeling tusschen hen. Carlo vond dat de deugden zjjner bruid, die zoo heerljjk uitkwamen in hare brieven, in huis weinig beteekenden. Marie vond Carlo heel wat burgerljjk in zjjn smaak, en het kwam haar voor dat het een lezeres van Mastriani onwaardig was om zulk een on stuimige liefde op een prozaisch huweljjk te laten oitloopen. Er vielen een paar driftige woorden over »illusie8, die door de werkeljjk- heid verstoord werden, over zinsbegoocheling, gezichtsbedrog" en andere hateljjkhedener ontstond een geschil, daarop nog een, en eindelgk keerden die dageljjks terug. Op zekeren avond zei Maria op geraakten toon »Carlo, laat het uit zgn." 3>Ja, laat het uit zgn", antwoordde hjj zon der aarzelen. Den volgenden dag ging hg op Verder werd besloten, dat de heer Punt een voorstel van hem, om bjj de inschrijving in het stamboek onderscheid te maken tusschen warmbloedige (luxe-tuigpaarden, tevens ge schikt voor landbouwwerk) en koudbloedige paarden, zoo spoedig mogeljjk formuleere, op dat het hoofdbestuur dit voorstel zal kunnen kenbaar maken aan de afdeelingen. De 7e aflevering van het Tijdschrift voor Tuinbouwuitgave van den heer J. B. Wolters te Groningen, bevatEene reusachtige Gan- nera (vervolg) van A. Fiet, Polygonum Sac- chalinense en Een bezoek aan de Tuinbouw- 8chool te Versailles, beide van A. Ide. Selderie- zaad (Apium graveolens L) van F. F. Brujjning Jr. en Vaste planten voor voorjaarsperken van S. Bleeker. Verder referaten, boekbeschouwing en literatuur. Verschillende Berichten. Het Ijjk van den dezer dagen te Helder overleden kapiteiu der mariniers J. M. flip ping werd Maandag van daar per eersten trein naar Zutphen vervoerd, om daar te worden begraven. De overbrenging van het Ijjk naar het spoorstation had op eenvoudige wjjze plaats. Op het perron was evenwel, in weerwil van het nachteljjk uur, een groot aantal officieren, onder-officieren en minderen aanwezig om den heengeganen kameraad en superieur de laatste eer te bewjjzen. De com mandant van de 2e afdeeling mariniers, luit.- kol. C. J. Visser, wjjdde eenige waardeerende woorden aan de nagedachtenis van den alge meen geachten overledene, waarna de heer P. Polvliet namens de familie voor de deelneming bedankte. Een aantal fraaie bloemkransen dekten de ljjkkist, waaronder van de officieren der mariniers en van de onder-officieren en minderen der 2e afd. mariniers. —Naar men meldt is koningin Wilhelmina sedert geruimen tjjd druk bezig zich voor bet doen van beljjdenis voor le bereiden en zal die plechtigheid in het volgende jaar plaats hebben. Bjj de politie te Botterdam meldde zich Maandag avond een zeeman aan, die gesig naleerd stond en door de rechtbank te Mid delburg tot 14 dagen gevangenisstraf was veroordeeld. Omtrent den moord te Bot terdam valt weinig of geen nieuws te mel den. Al de tot nu toe verdachte personen zgn gebleken aan die misdaad totaal onschuldig te zgn. De dader van den moord bljjft duB nog onbekend en de zaak wordt met den dag geheimzinniger. De kleertjes van het vermoorde kind zgn nog niet gevonden. Nader wordt gemeldt dat bg een kapper te Breda Zaterdag 23 Nov. een man kwam, wiens signalement overeenkomt met dat van den man, met wien de jonge Hoogsteden gezien is. Hg liet zich den baard en een sikje afscheren en het haar kort afknippen. De man was gejaagd. Men wil dat dezelfde persoon later in de omstreken is gezien, waar hg den weg vroeg naar het Ulvenhoutsche bosch. De politie te Arnhem riep bjj publicatie, met het opschrift Moord te Botterdam", op den persoon, die Donderdag op den hoek van de Varkensstraat en de Hoogstraat een oude jas, een paar oude echo enen en zwarte kousen vond, gewikkeld in eene conrant. In de maand November zgn aan het grensstation Boosendaal ontsmet 1021 veewa gens, tegen 270 in November 1894. Berekend a 10 stuks vee per waggon, vertegenwoordigt dit een meerderen uitvoer naar het buitenland van 7510 Btuks, ter waarde van ruim ƒ1,000,000. Als verdacht van de hand te hebben in de talrjjke branden, welke in den laatsten tjjd te Etten-Leur der bevolking schrik aanjoegen, is een inwoner van Prinsenhage gearresteerd. De man moet niet wel bjj het hoofd zgn. De 25jarige zoon van een landbouwer te Lettele, die aan zenuwtoevallen leed, is Maan dag middag, aan het mest laden zjjnde, in het aaltengat gevallen en omgekomen. Toen de buisgenooten het geval ontdekten en de doctor ontboden werd, was het te laat. Volgens een bericht aan het Limb. Nieuwsbl. heeft de vrouw van een timmerman in het Limburgache dorpje Overpelt voor de derde maal het leven aan een welgeschapen drieling geschonken. De gelukkige echtgenoot voegt de be richtgever er bjj mag zich nu, na eene reis en Maria begaf zich naar een nicht in Napels in de hoop van daar een heldhaftiger echtge noot te vinden. De families werden weer kwade vrienden. De vader van Maria opende een venster, dat op de plaats van zgn buurman uitzag; en om hem te plagen bouwde deze een duiventil, waaruit de duiven overal been vlogenonmiddeljjk kwam er een dagvaarding, gevolgd door een tweede, een derdede processen begonnen weer en ditmaal, zeiden de advocaten lachend, zonder eenig vooruit zicht op eene schikking. E I I D E. Verkoopingen en Verpachtingen in Zeeland. Datum. Plaats. 'Voorwerpen. Information. 5 Dec. Middelburg, Afbraak, Kouloii. 6 N.&St. Joo8l., Boomen, Tak. 6 Meliskerke, Houtwaren, De 09. 6 Grijpskerke, Houtwaren, De Vos. 7 Souburg, Boomen, Tak 7 Aagtekerke, Houtwaren, De Vos. 7 m IJzendijke, Boomen, Hendrikae. 7 Westkapelle, Houtwaren, De Vos. 10 Biervliet, Boomen, Hendrikse. 12 Middelburg, Houtwaren, Kouion. 13 O. Souburg, Afbraak, De Vos. 13 Vlissingen, Panden, Leenbank. 14 Biervliet, Boomen, Hendrikse. 17 Serooskerke, Kaphout enz., Tak. 18 Domburg, Planten, Loeff. 20 Ritthem, Houtwaren, De Vos. 20 h Koudekerke, Houtwaren, De V08, 21 N.&St, Joosl.,Houtwareu, De ^og. echtvereeniging van 4 jaren, in het bezit van tien kinderen verheugen In een advertentie wordt een keukenmeid gevraagd wat niets bjjzonders is. Maar wel iets bjjzonders ie deze voorwaarde»zich vrachtvrij aan te melden onder lett. enz." Antipyrine. Naar aanleiding van de inhechtenisneming van mevr. v. W.-J., op grond van de verden king, dat zjj haar man door het toedienen van antipyrine van het leven zou hebben willen berooven, heeft de Amst. Ct. aan het scheikun dig laboratorium van de heeren dr Hondius Bohling en dr v. d. Heide te Amsterdam in lichtingen ingewonnen over de vraag, of anti pyrine al of niet tot de vergiften kan wor den gerekend. Het antwoord luidde dat het in alle boeken over de vergiftleer als een vergif wordt genoemd, maar dat het voor gezonde menscben, hoewel te veel nooit een goede uitwerking zal hebben, niet zeer achadeljjk is. Geen enkel geval is bekend, waarbjj het gebruik van antipyrine voor een gezond mensch den dood ten gevolge had; voor per sonen, die de eene of andere ziekte hebben kan antipyrine zeer schadeljjk zgn. Of zjj voor hen üoodend kan zgn, is niet met zeker heid te zeggen, ook hiervan is geen geval bekend. Volgens opgaat van het burean Veritas zgn in de maand October 11. vergaan 101 zeilschepen, waaronder 3 Nederlandsche, en 16 stoombooten. Sedert lang bemerkte men op den trein, die met de Engelsche post te 5 uur 35 's mor geus uit Brussel naar Oostende vertrekt, dief stallen van aangeteekende brieven. Alle pogingen om de dieven te ontdekken, bleven vruchteloos. Niettemin had men zware vermoedens op een besteller, Naniot genaamd, woonachtig te Schaerbeek. De lgst der ontvreemde waarden werd aan de politie en aan de wisselagenten bekend gemaakt. Dit leidde tot goeden uitslag, want Zondag ontving de wisselagent Z. het bezoek van Naniot, die bg hem een of meer der ont vreemde stukken te koop kwam aanbieden. Z. zocht tjjd te winnen, en verwittigde de politie, die Naniot aanhield. De aangehoudene ontkent. Men heeft huis zoeking in zjjne woning gedaan, doch men zoekt verder, daar hg ongetwgfeld medeplich tigen heeft. De diefstallen bedragen meer dan 100.000 fr. Drie weken geleden werd een brief met 20.000 fr. gestolen op den spoorweg tusschen Luik en Brussel. Een lang en ernstig onderzoek van de Brns- selsche politie leidde tot de ontdekking der dieven, twee oud-veroordeelden. Zjj werden verrast, op het oogenblik dat zjj zich aan een fijn diner te goed deden in een der beste hotels te Brussel. Te Aix-la-Chapelle zgn drie Belgische gevangenen aangehouden, wier kleedjj als herkenningsteeken diende. Zjj werden over de grenzen geleid en gebracht waar zjj thuis- behoorden. Naar men uit Sheerness meldt, zgn daar Zaterdagavond vier marinierB van het oorlogs schipBouncer verdronken. Eén hunner viel bjj het instappen van een sloep in het water en zonk, evenals een tweede, die hem nasprong. Drie anderen deden bg hunne pogingen om hun kameraden te redden de sloep kantelen en ten slotte is slechts één van de vjjl gered,. In sommige gedeelten van Duitscbïand en Oostenrgk is de temperatuur plotseling gedaald. Zoo is de soheepvaart op de Elbe bemoeilijkt door de dikke jjsschollen op de rivier. De begrafenis van den oud-minister van Oostenrgk graat Taaffe had Maandag met grooten luister plaats. De keizer was bjj de plechtigheid vertegenwoordigd door den gene raal graaf Paarverder gingen in den 1 jjkstoefc graaf Badeni, als vertegenwoordiger der regee ring, en graaf Trantmannsdorf en baron Chlu- mecky als vertegenwoordigers van den rjjks- raad, terwjjl eveneens tal van oud-ministers en politieke personen mede de laatste eer be wezen. Achter de ljjkbuar werden op een fln- weelen kussen de insignes van het Gulden- vlies andere eereteekenen gedragen. De werkstaking der letterzetters te Bnda» Pest is geëindigd. De dagbladen aldaar ver- schgnen wederom in gewoon formaat. Een ernstig gevolg van bjjge- loovigbeid. Te Christian, bjj Piset, in Bohemen bracht dezer dagen de plotselinge dood van een bruid, die voor het altaar stond om in den echt te worden verbonden, groote ontsteltenis te weeg. Anna Kitlen heette ze en ze was 19 jaren oud. Terwjjl de huwe lijksplechtigheid voltrokken werd, zag ze plot seling aan haar zjjde een kaars uitgaan, wat in zuideljjk Bohemen als een ongelukkig voor teeken wordt beschouwd. Met een kreet: »De kaars is uitgegaan 1" zonk zjj neder in de ar men van den bruidegom en was een Ijjk. Te Sofia hebben jl. Zondag ongeregeld heden plaats gehad naar aanleiding van een door studenten aldaar op touw gezette mee ting, waarbjj de Porte gelaakt werd, over de verdrukking der Boelgaren in Macedonië. De woordvoerders bjj deze samenkomst voor het meerendeel uit jongelieden, studen ten en nieuwsgierigen bestaande eischten geljjke rechten voor de Armeniërs als voor de Boelgaren. Ten slotte kwam de politie tuB- achenbeiden en werden de manifestanten uit een gejaagd. Lord Glasgow, gouverneur van NieuW- Zeeland, bezocht een vee-tentoonstelling te- Napier. Hg kwam te dicht bij een booze® stier, die hem op de horens nam en over de afscheiding wierp. De gouverneur is gelukkig niet ernstig gekwetstalleen door den val heeft hg zich bezeerd. Op een landgoed op Seeland had de' eigenaar in de nabjjheid van het huis eene voBsenval opgesteld, met zelfwerkend sohofy

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1895 | | pagina 2