LAATSTE BERICHTEW. "■•FEUILLETON. Zonder het te Moeien. BUITENLAND. Algemeen Overzien*. Beknopte Hlededeelïngen. Socialisme. te geraken. Vooral in Frankryk neemt de ziekte gedocht toe. Daar zy ook onB land wel weder eens zoo kannen bezoeken, zoo het nattig wezen, als van gezaghebbende genees knndige zjjde eens werd medegedeeld of de veelgeprezen antipyrrhine inderdaad waarde heeft voor hen, die aangetast j worden. De Fransche bladen vooral, op gezag van prof G. Séo en Dojardin-Beanmetz, prgzen het mid del aan, dat als zgn. tel granule tegenwoordig in een licht oplosbaren vorm wordt bereid. Aan de deskundigen blyve het oordeel, of die lof verdiend is. De influenza neemt toe in Denemarken Te Weenen stierven Zondag kort na elkander aan de influenza aartshertog Heinrich en zgn gemalin. Voor het hof van Presburg had dezer dagen een tragisch tafereel plaats. Tien jaar geleden sloeg een boerin haar man, die haar en de kinderen Bteeds mishandelde, in woede dood. Met behulp van haar oudste dochter, toen een veertien jarig meisje, begroef zy het lgb. Het meisje ging zoodanig gebokt onder het vreeselgk geheim, dat zg in een klooster ging. Ten slotte werd 't haar te machtig en openbaarde zg de droevige gebeurtenis. Voor het hof werden de vier kinderen door wanhoop overmeesterd bjj het zien van het opgegraven overschot van hun vader. De oudste dochter knielde voor de moeder en bad haar de misdaad te bekennen. De arme vrouw bekende toen onder een stortvloed van tranen. Het hof nam verzachtende omstandigheden aan en veroordeel de de ongelukkige tot zes jaar gevangenisstraf. De czaar, de czarina en de keizerlgke familie zgn ian de Krim naar Petersburg terug gekeerd. By alle stations, waar de keizerlgke trein langs kwam, stonden troepen boeren in lompen gehuld met het doel den czaar smeek schriften aan te bieden om hulp te vragen tegen den hongersnood. De politie, zoo wordt aan de Engelsche bladen gemeld, was niet in staat de menigte terug te bonden. De A'ovoie Vremja, Novosti en andere Russi- sohe bladen dringen er op aan dat de regeering tusschen beide zal komen om de speculanten in tarwe te dwingen den buitengewoon hoogen prgs te verminderen. Door een vreeselgke ontploffing zgn te Blackburn, Lancaster, drie winkelmagazjjnen verwoest. Men berekent dat twintig menschen bg deze ramp zgn omgekomen. De persoon van P. K., die Donderdag van Grjjpskerke gevankelgk naar hier was gevoerd, vermoedelijk verdacht van brandstichting onder Domburg, is Maandag weder op vrye voeten gesteld. Cortgene. De heer W, Moelker van Bnrgh is alhier benoemd tot onderwijzer en mej. Gelderblom van Poortvliet tot onderwijzeres tjjdelgk in de vacature-Klooster. 's Gravenliage. Alhier is plotseling overleden de heer mr M. A. van den Acker, raadsheer in den Hoogen raad. Tweede kamer. In de heden gehouden zitting is de heer Havelaac beëedigd. Bg het voortgezet algemeen begrootingB-de- bat betuigde de heer Van Alphen zyne leed wezen dat de regeering geen woord van sym pathie over had voor het sociaal congres, te Amsterdam gehouden. Hjj bestreed verder de motie-Tydens. De heer Schaepman was het eens met de regeering dat het kiesrecht wel in dit vier jarig tjjdperk moet hervormd worden maar dat zulk eene herziening niet urgent is. Hjj hield de bevoegdheid der kamer vol om andere zaken te doen; al had hg gedacht dat de defensie vóór belastinghervorming had moeten gaan met het oog op het verleden der liberale partij. Uit de woorden van den minister van jus titie over de verhouding tusschen kerk en staat bleek, volgens den heer Schaepman, eene volkomen tegenovergestelde opvatting dan die van hem zeiven, die de christelijke be ginselen op staatsgebied wil bljjven voorstaan. Hg verweet den heer Keuchenius onnoodigtot verdeeldheid aanleiding te gevrn bg de rech terzijde in de kamer. Ten slotte bestreed ook de heer Schaepman de motie-Tydens. De heer Noordtzy bleef samenwerkiug"mo- geljjk achten tot voorbereiding van eene scheiding tussohen kerk en staatterwjjl de heer Arie Smit aandrong op afschaffing van de rjjkstollen op vaarten en wegen. De heer Lieftinck achtte het vertrouwen in de regeering ter zake van kiesrechthervorming zeer gerechtvaardigd en bestreed de motie- Tydens. De heer KeucheniuB hield volidat, tengevolge Li it, het Engelsch. (VAN GK SARGENT. HOOFDSTUK XXI. Sog eens in de liazelaarslaan. Nadat Walter met Sara den tnin was inge wandeld, voerden zij het gesprek, waarmede dit hoofdstuk begon en zij waren nog druk en opgewonden aan het praten, toen eensklaps Mark Wilson voor hem stond en riep „Zoo zoo, mijnheer Walter, zijt gij daar weer. Ik moet u zeggen dat wij u hier niet noodig hebben. Het zal tijds genoeg voor u zgn om hier te komen snuffelen als uw vader de hoeve gepacht heefthoe eerder gij u dus uit de voeten maakt hoe beter, en gij Sara, ga naar binnen en zorg voor nw moeder en aw eigen werk." der scheuring bg dej katholieken, de vorige regeerirg is afgetreden en de liberalen meer derheid zgn geworden. Hg zinspeelde op de verongelijking en smaad, den anti-revolution nairen en ook dr Schaepman aangedaan, en deed een beroep op aller samenwerking om deze regeering te steunen, die liefde voor het huis van Oranje zou aankweeken. De heer Hartogs bestreed de motie-Tydens. Brussel. In den gemeenteraad is gisteren de behandeling van de motie ten gunste van algemeen stemrecht tot een volgende zitting uitgesteld. Weenen. De diplomatieke vertegenwoor digers der Fransche regeering zgn aangeschre ven pogingen te doen voor een gezamenljjk optreden van alle mogendheden tegen China en om gelijkluidende bevelen te zenden aan de Europeesche vertegenwoordigers te Pekin. Londen. Te Glasgow is overleden de heer Robert Heckmann, directeur van het beroemde Heckmann-qnartet. De overledene, wiens kamer, mnziek-nitvoeringen een EuropeeBchen naam hadden, was 42 jaar ond. Aan zgn politieke tegenstanders heeft deh er Gladstone een ondeugende teleurstelling bereid. Een of ander plaatselijk blad bracht onlangs ge ruchten in de wereld over de slechte gezondheid van den G. O. M. Zonder aan een bepaalde ziekte te ljjden zon de heer Gladstone, sedert hg in fluenza heeft gehad, aanmerkelgk in krachten afnemen, wat zgn vrienden groote bezorgdheid inboezemde. Mais let gens qu'il a tués se portent assez lien. Zaterdag hield Gladstone twee poli tieke redevoeringen te Liverpool en Zondag las hg als gewoonlijk op Ha warden de gebeden en was goed bg stem. Voor tgd en wjjle moeten alzoo de conservatieven nog hun hoop opgeven, daar het hun evenmin schgnt te znllen geluk ken Home Rule als den grooten liberalen leider door platonische wapenen te dooden. In zgn eerste rede wederlegde de heer Glad stone hetgeen lord Salisbury te Birmingham tegen de liberalen had aangevoerd, dat dezen nl. voorstelden Home Rule aan I rland te geven op hetzelfde oogenblik dat Frankrjjk, Spanje, Italië en Duitsohland naar grootere eenheid streefden. De heer Gladstone ant woordde, dat men in Frankrjjk zich juist be klaagde over bet te streng doorgevoerde stelsel van concentratie en dat men de eenheid van Italië had gegrondvest om zich te ontslaan van een aantal sleohte regeeringen. Wat Duitsch- land betreft, de liberalen vragen voor Ierland niet eenmaal de vrgheden en rechten, die elke bondsstaat in het Dnitsche rijk geniet. Lord Salisbury, meende de spreker, scheen niet op te merken wat er gebeurt binnen het Britsche rjjk. Toen hg, Gladstone, nog een jonge man was, stonden alle Britsche koloniën onder het beheer van Dowing-Street; sedert dien is echter aan elke kolonie autonomie en meer zelfstandigheid geschonken dan Ierland vraagt Nadrukkelijk verklaarde hjj voor een onwaarheid de bewering, dat de liberale party Home Rule zoekt te verduisteren, Home Rule bljjft de liberale leuze bjj de aanstaande verkiezingen. Wat echter de solidariteit der liberale partg bjj de aanstaande verkiezingen voornameljjk bedreigt is de arbeiderskwestie. Geljjk men weet, onderschrijven de radicalen het program ma der arbeiders geheel, uitgezonderd de clausule betrekkeljjk den normalen arbeidsdag. Hier ligt de steen deB aanstoots, welke mogeljjk een samengaan der Gladstonianen, op dit punt zelf onderling verdeeld, met de arbeiderspartij bg de aanstaande verkiezingen verhindert, of althans slechts gedeelteljjk zal doen plaats vinden. Ook het arbeiders-vraagstuk roerde de heer Gladstone Zaterdag aan in zgn tweede redevoering, doch hg bepaalde zich hier tot een van die oratorische kunsttoeren, waarin de liberale grjjze staatsman znlk een meester is. Hjj trad niet in een uiteenzetting van de beginselen der liberale partg op dit puat, bg vergenoegde zich met het uiten van de hoop en het vertrouwen, dat alle moeilijkheden tusschen kapitaal en arbeid uit den weg zonden geruimd worden, en zoo ook tusschen de libe ralen en de arbeiders. Wie wil het den heer Gladstone niet helpen hopen, al schgnt zgn optimisme hier ook buitengewoon groot. Intusschen big ven de partieele verkiezingen aanleiding geven tot kansberekeningen voor den aanstaanden beslissenden slag. In East Dorset vond Vrjjdag een verkiezing plaats ter „Vader! Vader!" riep het arme meisje „En gij behoeft u niet te verbeelden dat Sara iets meer voor u is. Zij kan een veel beter, huwelijk doen, niet waar, kind Gij hebt zeker wel van mijnheer Ticcroft geboord en anders kunt gij nu van hem hooren. Een echte groote meneer, niet zoo'n burger mannetje, als gij en rijk ook, als hg zijn rechten kan doen gelden. Wat zegt gij daarvan Noch zijn dochter, noch zijn neef konden er een woord tusschen krijgendoch zoodra hij ophield riep Sara jammerend uit: „O vader! wat hebt gij gedaan? Wat hebt gij gezegd?" „Niets dan de waarheid en ik ben hem dankbaar dat hij die gezegd heeft," zei Walter schamper. „Er zgn geen verdere woorden noodig, behalve dat ik niet langer dezen ver boden grond zal betreden. Vaarwel Sara; nu is alles uit tnsschen ons." Dit zeggende stapte hg met groote schreden den tuin door. „Roep hem terng, vader, roep hem terug. O, vader, gij weet niet wat gij gedaan hebt! Walter, beste Walter gilde het arme meisje maar Walter was weg. Sara werd kort daarop door de goedhartige vervanging van den overleden conservatief. Ook thans zegevierde de conservatieve candi- daat, doch zgn meerderheid over den liberaal was sedert den uitslag in 1886 voor de helft verminderd. Ten gevolge van orerlgden zgn wederom twee nieuwe verkiezingen in Ierland noodzakelijk te Mid-Armagh en te Waterford, het eerste district vertegenwoordigd door een tory, het tweede door een Parnellist. Te Waterford verwacht men een nieuwen heltigen strjjd tus schen de beide fracties der Iersche nationale partg, een herhaling van de verkiesing e Cork. In de Duitsche pers wordt de rede van den heer Caprivi van 11. Vrjjdag nog druk besproken. Levendige belangstelling en velerlei verkla ring wekt vooral wat de rijkskanselier met betrekking tot een noodige uitbreiding van het leger zeide: »Wjj Duitschers bezitten een fac tor, die doet hopen, dat zoo noodig er geen gebrek zal zgnd. i. het stggend bevolkings cijfer. Elk jaar worden er in Duitschland meer mannen geboren dan het vorige jaarer kunnen dus ook altjjd meer mannen in dienst gesteld worden en ik houd het niet voor buitengesloten, dat in den aanstaanden winter de regeeringen met den rjjksdag in onderhan deling treden over de wjjze, hoe dit aangroeiend bevolkingscijfer dienstbaar kan gemaakt worden om ook onze strjjdkracht dienovereenkomstig langzamerhand te vermeerderen." In. deze zinsnede meende men, naar gelang van opvatting, een belotto ot bedreiging, voor den tweejarigen diensttijd te zien, waarvoor de Dnitsch-vrijzinnigen reeds zoo lang strjjden. Bjj het voortgezet debat gisteren in den rjjks dag ontkende de rijkskanselier, dat hjj den tweejarigen diensttjjd in uitzioht gesteld, of daarover gesproken had. Onderwgl bljjft men hopen bg de verdere beraadslagingen over de begrooting of in de budgetcommissie over deze aangelegenheid eenig meerder licht te zien opgaan. Wat de heer Gladstone Zaterdag verklaar, de omtrent den politieken toestand in zjjn land, hoopt men dan over het, voor het Duitsche volk zoo hoogst belangrjjke, vraagstuk van den tweejarigen diensttjjd eveneens te kunnen zeggen»De nevelen beginnen op te trekken," en do voorstanders van den nieuwen koers in het Duitsche rjjk kunnen er dan eveneenB Gladstone's woorden aan toevoegen »de dingen laten zich goed voor ons aanzien." Een bigde tjjding komt heden nit Rjjssel- Volgens Havas zou de prefect van het Noorder departement verklaard hebben, dat de werk staking in de mjjnen van dat departement en van Pas-de Calais als geëindigd te beschouwen is, daar de arbeid vermoedeljjk zon hervat worden. Uit Lens wordt inderdaad bericht dat, inge volge het beslnit der arbeiders-vergadering, de arbeid in de mjjnen heden wordt hervat. l)e stad toont haar vreugde over deze gebeurtenis door het uitsteken der vlnggen. In den Duitschen rjjksdag is Maandag dg eerste beraadslaging over de rjjksbegruoting ten einde gebracht. De afgevaardigde Von Huene, lid van het centrum, verklaarde met de strekking van 's heeren Caprivi's rede over het algemeen in te stemmen. In den zelfden geest liet zich de Pool Kos- cielsky uit. Deze spreker zeide nog, dat de Polen het vertrouwen der regeering, waarvan de jongste tegemoetkomingen bljjk gaven, zou den rechtvaardigen. Een uitvoerige rede hield daarop de leider der Duitsch-vrgzinnige partij. De heer Eugen Richter beteurde het, dat sommige keizerlgke beslniten zonder contraseign openbaar werden gemaakt en daarop geencritiek mocht geoefend worden. De vrijzinnigenzeide hjj verder, wilden niet alle bg het toltarief bepaalde rechten opgeheven zienhun doel was alleen de duurte der levensmiddelen weg te nemen en de oeconomische politiek van vorst Bismarckwaardoor slechts enkele stan den bevoordeeld werden, te bestrijden. Hg kwam vervolgens op tegen het vooi stel betref fende de beurszaken en wees er op, dat ook buiten de beurs door de agrariërs wordt ge speculeerd en gedobbeld. Met scherpen spot hekelde Richter de zwakke houding der voor malige Kartell-partjjen, die, nu Caprivi de kwestie van vertrouwen had gesteld, eene be leefde buiging maakten, het niet wagende voor hun ouden atgod, Bismarck, op te komen. Hjj verlangde spaarzaamheid bjj leger en vloot- Niettemin verklaarde hjj dat over het alge meen Caprivi's rede, welke tegen diens voorgenger was gericht, instemming vond bjj de vrijzinnige partg, hetgeen, niet belette dienstmaagd in een zenuwtoeval gevonden en naar bed gebracht en toen zij den volgenden dag trachtte zich te herinneren wat er gebeurd was, werd haar een pakje gebracht, dat zij met bevende vingers opende.. Het bevatte al de kleine geschenken, die zij aan Walter gegeven had, en al hare brieven, zonder een enkelen regel van hem om den slag te verzachten. Ja, alles was uit tusschen hen. „Kindlief, trek het u niet zoo aan", zei de meid, toen Sara opnieuw begon te schreien. „Ik heb wel gedacht dat het er toe komen zou, maar het zal wel weer terecht komen. Geef den moed maar niet op." Sara wist echter wel beter. Dienzelfden dag verliet Walter zijn ouderlijk huis en reisde zoo schielijk mogelijk terug naar zgn vriend Ralph. HOOFDSTUK XXII. leta om over te denken. Gednrende eenige maanden had Tinorott zijn best gedaan om zich ;op zijne studies toe te dat er tnschen haar en Caprivi op vele punten verschil van meening bestond, waar over man echter wel later, bjj den strjjd over feiten, van gedachten zon wisselen. Hg kenschetste daarop in scherpe bewoordingen de valsche tactiek der sociaal-democraten, die alles weigeren wat voor de verdediging van het vaderland kan strekken, ofschoon zg zeiven een wereldoorlog mogeljjk achten. Het antwoord van Caprivi was kort. Hjj bestreed wel is waar niet dat zgne rede tegen Bismarck was gericht, doch veegde er bjj dat hg Bteeds alles vermeed wat afbrenk kon doen aan de dankbaarheid, jegens zgn zoo hoog ver dienstelijken voorganger verschuldigd. Lnidens zgn verklaring waren de keizerlgke besluiten, waarop de vorige spreker gedoeld had, niet door de regeering ingegeven, en behoefden dan ook niet gecontrrsigneerd te wordenzjj waren slechts de uiting van den wil des keizers, die ze even goed den minister mondeling had kun nen mededeelen. Hjj verklaarde ten slotte> dat hg zich met den heer Richter zou verheu gen, indien de beraadslagingen voortaan meer over feiten gevoerd werden. Het bevestigt zich schrjjft de Réforme, dat de Fransohe regeering zich zal laten machtigen door de kamers om het voorrecht vaD het minimumtarief toe te passen op landen, die van jaar tot jaar het tegenwoordige tarief verlengen, van; toepassing op Frapche voort brengselen onder het stelsel der handelstraotaten, die met 1 Feb. a. ophouden van kracht te zgn. Men heeft er voorheen van gesproken het statu quo te verlengen, doch Vappétit vient en mangéant en de Fransche proteotionisten, aan gevoerd door de heeren Méling en Jules Ferry, zgn bg machte hun wil door te drjjven. Men vraagt zich zelf af, of zjj wel het mi. nimumtarief zullen goedkeuren, dat voor vele voortbrengselen reeds prohibitief is. Uit Metz wordt aan de Parjjsche bladen gemeld dat op bevel van den oommandant van Metz Maandag morgen aldaar is geairesteerd de Fransohe reiziger Paul Mangin, directeur eener lakenfabriek te Sedan. Hjj was aldaar 's zachts aangekomen en had zgn intrek in den Luxemburger Hof genomen. Yorst Bismarck bracht met zgn zoon Herbert een bezoek te Ratzeburg en zeide aan het stedelijk bestuur, dat zgn bezoek het bewjjs leverde, hoe hg zich niet langer Berljjner maar Lauenburger gevoelde. De stad was in feestdosch. Zondag is het Italiaansche volkscongres des vredes te Rome geopend. De Engelsche arbeiders hadden een afgevaardigde gezonden. Eenstemmig werd het recht der nationaliteiten als grondslag voor den toekomstigen vrede erkend. Verder werd een motie aangenomen ten gunste van de propaganda voor den vrede en tegen het militairisme. Bjj aanplakbilj etten hebben de direetenren der kolenmijnen in Zuid-Wales enMonmouths- hire, aan de mjjnwerkers alle overeenkomsten met Nieuwjaarsdag opgezegd. Hierdoor worden vermoedeljjk honderdduizend mannen werkeloos. Een goed voorbeeld. De vorst-primas van Buda-Pest heeit het voorstel om te Ofen een paleis voor hem te bouwen, waartoe de stad den grond wilde schenken, van de hand ge wezen. Het vermogen van den vorst-prima, antwoordde aartsbisschop Yassary, behoort den armen. Een monnik moet als primas slechts door zgn eenvoud schitteren. Een voorbeeld, dat geen navolging verdient» geeft de Fransche collega van den Hongaar- schen prelaat, mgr Gonthe-Soulard, die hoe langer hoe meer welgevallen vindt in zgn Boulanger-rol. Zondag las hjj de mis in de kathedraal te Fourvières, bjj Lyon. Bg het binnentreden der kapel verklaarde hjj dat zgn veroordeeling hem den mond niet zou snoeren. Na de mis hield de aartsbisschop een toe spraak, die met het geroep: »Leve Sonlard" werd beantwoord. De aartsbisschop daaren tegen zeide: »Roep niet: leve Soulard Roep: leve de veroordeelde 1" Toen hjj daarop de kerk verliet riep de me nigte »Leve de paus 1 Leve de veroordeelde Leve de aarts-bisschop Arbeiders hielden een inzameling voor den armen prelaat, die een inkomen van 15.000 fres van de republi- keinscbe regeering geniet. Door den dood van den afgevaardigde Christian Berg, wiens overigden reeds is gemeld, ljjdt de radioale party in het Deensche Folke- thing een zwaar verlies. Yroeger leider der geheele linkei zjjde, bleef hg, sedert het gematigd deel der oppositie onder Hörup het vorige jaar in onderhandeling met de regeering trad, nog slechts aan het hoofd der onverzoenljjken. Berg ontwikkelde een groote politieke werk- leggen, niet alleen, maar ook om alle hoop op een gunstigen afloop van zijn proces te laten varen, en bovenal om niet weer aan de schoone Sara te denken. Ik ben niet zeker of hij bij al deze loffelijke pogingen niet werd bijgestaan en gesteund door de dikke, oude dame in Jerichö, die, na de eerste kennismaking met den zoon van haar lieven Josua, zeer verlangde hem nog eens te zien. Over de handteekening hadden zij niets meer te praten daar die zaak door de voortvarendheid van den heer Round- hand spoedig in orde was gebracht en de onde dame liet zich ook niet in met het verschil hunner godsdienstige opvattingenwaarlijk als het meergenoemde gezangboek niet altijd op tafel had gelegen, zon John er nooit meer aan gedacht hebben dat die lieve, onde vrouw een Afgescheidene was. De grootste bekoorlijkheid van den omgang met haar was dat hij door hare moederlijke genegenheid het gevoel van eenzaamheid en verlatenheid, dat hem er groo- tendeels toe gebracht had een toevlucht op Hoog-Beuken-hoeve te zoeken, verloor. In die gunstige stemming vond hem Tom Grigson, toen deze, na zgn lange vacantie, eindelijk kracht en bezat vooral veel invloed onder de JutlandBche boeren. Hij was 6,2 jaar. oud en vertegenwoordigde 26 jaar lang het Jutlandsche kiesdistrict Veile. Volgens de Hoscoutoer Zeitung is de Russische minister van financiën, op aandrang van het gemeentebestuur te Libau, geneigd den keizer de intrekking van het verbod tot uitvoer aan de havens der Zwarte Zee aan te bevelen. Officieel is door de Russische regeering bekend gemaakt, dat dj uitvoer van peulvruchten en oliehoudende zaden niet verboden is. Als opvolger van lord Lytton op den ge- zantschapspost te Parjjs wordt genoemd lord Dufferin, vroeger onderkoning van Iadië, thans Britsch gezant te Rome. Sir Drummond Wolff zou dan lord Dufferin te Rome vervangeD. Wanneer men ziet bet voortdurend aan groeiend getal begrjjpeljjke, leerzame, popu laire werkjes over socialisme, staat men verbaasd, hoe er onder de lieden, die zoo gaarne medespreken over de sociale kwes tie, nog velen gevonden worden, die zich een zeer verkeerd begrip vormen over socia lisme en socialisten. De laatsten scheren zjj over één kam met anarohisten en nihilisten en geen onderscheid makend tnsschen weten schappelijk anarchisme en het troepje dwazen, dat uit ontevredenheid en haat tegen de be staande „orde" naar anarchie schreeuwt, stel len zjj zich deze hervormers en onverzoenljjken allen voor als brandstichters, plnnderaars en moordenaars. Yoor deze onwetenden zag thans weder een boekje het licht, dat hun op meer dan één punt een juister blik over het vraag stuk van den dag en het stelsel, dat dit vraagstuk tot oplossing wil brengea, zal ope nen Socialisme (Fabian Essays in Socialism) uit het Engelsch vertaald door F. M. Wibaut, uitgever S. L. van Looy te Amsterdam. Aan zgn vertaling laat de heer Wibaut een voorrede voorafgaan, ten doele een verklaring bevattend, waarom hjj de Fabian Essays in het Nederlandsch overbracht, deels een inlei ding tot het boekje. Zgn vertaling noemt hg een „geloofsbelijdenis", nl. niet in dien zin dat hg alle stellingen, in het boek verkondigd, als dogma's erkent, doch als beljjdènis aan het geloof, >dat socialisme, d. i. een stelsel van gemeenschappelijk eigen dom van den grond en van alle productie middelen, gemeenschappelijke voortbrenging en reohtvaardige verdeeling van het product onder alle voortbrengers, aan het grootst aantal mensohen de grootst mogeljjke mate van geluk zou verschaffen." Hg gelooft aan de mogelijk heid van zulk een regeling en hjj gelooft dat de demooratie in haar volledigste uitdrukking ons zal voeren tot zulk een regeling. Yoor dit geloof wil de heer Wibaut propaganda maken en als middel daartoe beschouwt hjj het door hem overgezette boek. In deze verklaring ligt een groote aantrek kelijkheid zjj geeft bljjk van een oprechtheid, welke gunstig afsteekt van de halfheid en flauwhartigheid, heden ten dage een maar al te gewoon verschynsel. De heer Wibaut be paalt zich niet als zoovelen tot een coquettee- ren met socialisme, tot een zich poseeren als socialist, hjj verklaart eerlgk en onomwonden aan socialisme te gelooven en voor dit zgn geloof wil hg propaganda maken onder zgn standgenooten, die der bevoorrechte klassen, waaronder er nog zoovelen zjjn, die niets van socialisme weten en het in hun onwetendheid als iets verschrikkelijks, als de brag tot den chaos besohouwen. Voor hen vooral is de Hollandsohe bewerking der Fabian Essays be stemd. In dat gedeelte der voorrede, wat meer als inleiding of toelichting op de vertaalde stndies over socialisme is te beschouwen, geeft de heer Wibaut een beknopt, maar duideljjk overzicht van het doel en de grondslagen van de in 1888 te Londen opgerichte Fabian Society. Het genootschap, dat volgens zgn statuten nit socialisten bestaat, ontleent zgn naam aanFabius Cnnctator, Fabins den Draler, den Romeinschen veldheer, die in den oorlog tegen Hannibal met groote volharding, en niettegenstaande velen zgn uitstel laakten, het juiste oogenblik om slag te leveren wist af te waohten. Zoo is de ware Fabian volgens hun eigen ge tuigenis >een socialist, die ten allen tjjde bereid is om door te tasten en om zacht aan te doen ook als het wezen moet". Naar de meening der leden van deze vereeni- ging is een goed geordende maatschappij, waarin allen werk hebben en de volle belooning voor hun arbeid ontvangen, slechts mogeljjk, wanneer de grond- en de productiemiddelen aan de gèmeenschap toebehooren. Fabians zgn democraten; daarom gelooven ze niet in revoluties van de Zuid-Amerikaansche soort en weten ze van dynamiet niets af." Den tgd van wachten tot bereiking van hun doeleinden besteden zjj om in woord en ge- terugkeerde. In de eerste week sprak hij over niets dan honden en paarden doch op zekeren dag begon hij „Zeg eens, Tincroft, ik ben nu al een week terug en gij hebt mg in het ge heel nog niet naar uwe oude vrienden op Hoog-Beuken-hoeve gevraagd." „Ik heb in den laatsten tgd niet veel aan hen gedaoht en verbeeld mg dat gij niet veel nieuws van hen te vertellen hebt." „Zoo, verbeeldt gij u dat Om te be ginnen is de boel van Mark Wilson heele- maal op." „Dat spijt mg; dus heeft uw broeder zgn bedreiging volvoerd?" „Zoo erg is het nog niet. Diek blatt altijd harder dan hij bijt; ik geloof niet dat hij ooit een ouden pachter zou wegjagen hij heeft het ten minste nog nooit gedaan." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1891 | | pagina 2