BOLDOOT's 7 AU DE GOLOGNEXJEEP dUBMANIA. Naar CALIFORNIË? BRESKENS - MALDEGHEM. SLAGERSZAAK. „DE SNELLE SPRONG" OPRUIMING FresnoCalifornië JULI en AUGUSTUS 1890. WHMUHIMBI SPOOIIWMlHStllPm. Toelatingsexamen. PROVINCIALE NOORD-BRABANTSCUE 'S- ZOMERSTOPPEN. t H 73 Uren van vertrek gedurende de maanden 4 pCt. belastingvrije Prioriteits-Ieening. aan te besteden: DIENST-REGELING Ter Overname aangeboden: GEZOCHT Wester-ScMde, Hulst-Vlaken groot Goud Roebels 21,535,000 Francs 86,140,000 Rmk. 69,601,120 - Gulden 41,174,920 Ned. Crt. NOMINAAL KAPITAAL. Uitgifte ten behoeve van Conversie en Aflossing der 5 pCt, Prioriteits- Leeningen II, III, IV, V en Vlde Serie De Heeren LI PPM AfJ N, ROSENTHAL Co. berichteD, dat de INSCHRIJVING TER CONVERSIE der verschillende boven gemelde 5 pCt. Prioriteits-Leeningen van af heden (of en met Maandag 7 Joli e, k, en de Inschrijving tegen Geld op Maandag 7 Juli e. k. tot 's namiddags 4 unr IS BIJZONDER VERFRISSCHEND. MAATSCHAPPIJ VAN BYPOTBEEKVER- ZEKERING VOOR NEDERLAND, Arnhemsche Hypotheekbank voor NEDERLAND. de levering van 20 25000 K°. puike gezonde MAIS, waarvan monsters ter grootte van 5 K°. worden ingewacht bij den heer F. P. POL DERDIJK te Nieuw- en St. Joosland, bij wien nadere inlichtingen zijn te bekomen. LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ te STETTIN, sedert 1369 in Nederland vertegenwoordigd. BUREAU TE AMSTERDAM: SARPHATISTRAAT 53. Uitgebreide Verslagen, Prospectussen en alle gewenschte inlichtingen op aan vraag gratis verkrijgbaar bij de heeren Hoofd-Agenlen H. J. G. HARTMAN, te Middelburg, DANIEL STIGTER, te Goes en J. W. V. LA BRAND Jzn., te Zierikzee. Het „FRE§NO Et AND SYNDICATE" bericht bij deze tot naricht.van degenen, die er over denken in aansluiting met hen naar Californië te vertrekken, dat ten baren kantore ontvangen is een behoorlijk gelegaliseerde verklaring, geteekcnd door den „Viticultural Inspector" en ruim 50 der voor naamste vruchten- en rozijnen-Farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Perrin Colony No. 2, de door het Fresno Land Syndicate nu nog tot den prijs van Yfjf en zeventig Dollars per acre aangeboden gronden, bizonder geschikt zijn voor de vruchten- en rozijnen-kuituur en het waterrecht, aan die gronden verbonden, den eigenaar een ruimen voorraad water voor irrigatie verzekeren. Aangezien verscheidene stukken van dien grond thans aan Amerikanen op de plaats zelve verkocht zijn zal de prijs van bovengenoemde gronden van af 1° September a. s. tot Honderd Dollars per acre verhoogd worden. Voor goede kapitaalsbelegging aarzele men dns niet zich aan te sluiten bij het „FBESNO LAND SYNDICATE", dat haar uiterste best zal doen hare koopers in bet schoone Californië eene goede toekomst te verzekeren. Voor degenen, die in Epropa blijven en deze geldbelegging met het oog op zoons of pupils wenscben te doen, wordt, bij bewerking dier gronden onder ons toe zicht, kapitaal en interest a 6 pCt. per jaar gegarandeerd. Fresno Land Syndicate, J. P. KOCH, Bestuurder. i&r VRIJDAG Dl 29 JULI 1890. „HET HUIS OM", onder de gemeente Serooskerkeaan den straatweg tusschen Middelburg en Domburg, bestaande in WOONHUIS, SCHUREN, verderen TIMMER, BOOM GAARD, TUIN, BOUW- en WEI LAND en WATER, onder de gemeenten Serooskerke, St. Laurens en Grijps- kerke, te zamen groot 53 hectaren, 34 aren, 95 centiaren, alsmede 3 hec taren, 11 aren en 46 centiaren BOUW LAND, onder Serooskerke, aan den Molenweg en den Zoekwegalles in verschillende perceelen en samenvoe gingen. Hoofdblad van de provincie Noord-Brabant. J. J. AEKESTEYN ZOON, Te Haar gevraagd terstond: 1 1 M DE directeur: C. W, VAN DER MEER. GEROUTINEERDE STADSREINIGERS Mom® STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. NIEUWE SP00RB00TDIENST STOOMBARGED1E1SST, Het vervoeren van vee en goederen kan op deze reizen GEWEIGERD worden. Des ZONDAGS worden Retonrkaarten afgegeven, welke ook geldig zijn voor den daaropvolgenden MAANDAG, Gedrnkt bij D. G. Kröber Jr., te Middelburg. I' I' co 3 ITai HUeibirc TM vm. 945 3 a-A "I'll DER te hunnen Kantore zal zjjn opengesteld. Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten zjjn aldaar verkrijgbaar. AMSTERDAM, 27 Juni 1890. Elk linkje is gestempeld J. C. BOLDOOT. Verzekering tegen aclinde kij ver koop van verkypotliekeerde panden of door niet voldoening van renten en aflossingen. Inkasseeren van kapitaal en renten van hypothecaire schuldvorderingen. Plaatsing of bezorging van Gelden onder hypothecair verband. Agent te Middelburg J. DE YOS, Notaris. De DIRECTEUR der ïtjjks Hoogere Burger school te middelburg bericht dat het ï,te toelatisfbs-eiajtlesi voor den Cursus 1890-1891 zal aanvangen maandag 14 Juli a. s. 's morgens te 9 nren in het gebouw der school. Zij, die verlangen zich aan dat examen te onderwerpen, hebben zich daartoe bij hem aan te melden vóór 9 Juli e. k. met opgave van de klasse, waarin zjj wenschen geplaatst te worden. De Directeur voornoemd, J. VERMEULEN. HET KANAAL DOOR WALCHEREN, be zuiden de keersluis te Vlissingén, zal, indien de omstandigheden het toelaten, op den 1 en 6 Juli 1S0O worden OPGEZET tot 0.40 M. boven den gewonen kanaalwaterstand of tot 1.40 M. boven A. P. Het g e h e e 1 e kanaal zal, met wjjziging van de 28 Juni gedane aankondiging, van 3 lot en met 5 Juli 1§90 worden AF- geliatem tot 0.75 beneden den gewo nen kanaalwaterstand of tot 0.2-5 boven A. P. De koers van uitgifte der 4 pCt. PAND BRIEVEN, in stukken van 1000, 500, 100 en 50, is thans lOOj pCt.die der 34 pCt. dito, in stukken van 1000 en 500, pCt. De Agent te Middelburg, J. W. "VERHULST. DE LANDBOUW-VEREENIGING te Hieuw en Sint Joosland zal op den Sen JFLI a. s. trachten Directie: G- LUTTENBERG. Gezamenlijk vermogen op 31 I» e c e in b e r 1889 67,535,873.-. Voor BROCHURES en verdere inlichtlng-en adresseere mens Kantoor en Spreekuren: Amsterdam, Utrechtscliestraat 19, VFOEVSOAGS, KATERUAGS ÏO -13 uren. f(S Utrechts Huize »Puntenburg", des m A AVO AGS 9-13 aren* 15 I De Notaris B. A. VERHEIJ zal op dts yoormiddags te negen uur, te miR- DELBIIRG, in het SCHUTTERSHOF, in het openbaar VBRKOOPEN Notitiën en nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van gemelden Notaris. EN Abonnement per drie maanden f 3.trancop.p. Prijs der Advertentiën: 15 cent per regel. Advertentiën, driemaal opgegeven, worden slechts tweemaal in rekening gebracht. Bjj overeenkomst van 500,1000, 2000 of meer regels per jaar zéér groote reductie. Deze Courant verschijnt dagelijks, is de voornaamste van geheelNoord-Brabant, wordt daarbuiten ook zéér veel gelezen en biedt dus een uitstekende gelegenheid tot adverteeren. Om nadere voorwaarden wende men zich tot de Uitgevers 's-H ertogenbosch. een bekede1ihfi8, geschikt voor Win kel. Adres, lett. g h, bij de Boekhandelaars VAN BENTHEM JUTTING. Stoomtra m-M! aatsehappij aanvangende X J"uil 1890. Nummers der treinen 1 3 41 9 8 9 11 13 vm. vm. vm. vm. vm. nm. nm. nm. Breskens V. 643 8 35 10 53 1.40 4 23 7.17 Groede 6.53 8.45 11.03 1.50 433 7.27 Schoondjjke 7.08 9.— 11.18 2.05 4.48 7.42 Oostburg Draaibrug M. 7.33 9.25 11.44 2.30 5 13 8.07 A. 7.56 9.48 12.07 2.53 5 36 8.30 V. 5.51 6.33 8.45 12.09 3.— 5.37 8.34 Aardenburg 6.08 6.50 9.02 12.26 3.17 5.54 8.56 Eede (douanestation) 7.04 9.16 12.40 3.31 6.08 9.10 Stroobrugge 7.18 9.28 12.51 3.48 6.17 9.20 Maldeghem A. 7.30 9.40 1.03 4.— 6.29 9.32 Nummers der treinen 3 5 7 ïo 13 14 15 Maldeghem Stroobrugge (douane St.) Eede Aardenburg Draaibrug Ooatburg Schoondjjke Groede Breskens A. V. A. vm. vm. vm. nm. nm. 7.50 10.26 2.— 4.45 8.02 10.38 2.12 4.57 814 10.48 2.23 5.06 6.11 8.28 11.02 2.37 5.20 6.28 8.45 11.19 2.54 5.37 7.10 8 55 11 21 2.57 5.39 7.33 9.25 11.44 320 6.02 7.58 9.50 12.10 3.45 6.27 8.13 10.05 12.25 4.— 6.42 8.23. 10.15 12.35 4.10 6.52 nm. 8.18 8.30 8.42 8 56 9.13 915 9.38 1003 10.18 10.28 nm. 9.45 9 57 10.07 10.21 10.38 Nummers en Lett, der treinen. A a 4 9 C E I I; M Draaibrug V. 5.51 6 29 8 03 9.48 11.21 12.09 3.— 5.37 8.32 9.15 Sluis A. 6.08 6.46 8.20 10.05 11.38 12.26 317 5.54 8.49 9.32 Nummers en Lett, der treinen. 3 3 4 11 E 11 K O Sluis V. 6.11 6.49 8 25 10.59 11.48 2.34 5.15 8.088.53 9.37 Draaibrug A. 6.28 7.06 8.42 11.16 12.05 2.51 5.32 8.25 9.10 9.54 N.B. De tijd wordt geregeld naar de Remise-klok te Draaibrug. De uren van vertrek op de tusschenstations zjjn bjj benadering aangegeven. Met trein 12 van Maldeghem tot Draaibrug worden geene Bestel-, IJl- en Vracht goederen vervoerd. EEN GEVESTIGDE Adres, letter D, Bureau dezer Courant. te MIDDELBURG gelegenheid tot het begin nen van een BIER® AAK.. Brieven franco, onder letter I*, aan 't Bureau dezer Courant. De Nederlandsche Mineraalwaterbron levert een opwekkenden, stofwisseling bevorde- renden tafeiidbaih; onovertroffen door de beste Duitsche Mineraalwaterbronnen. Verkrijgbaar bij m. vam uovem. per 5 liter f —.834 BRANDEWIJN KANDIJ GRUIS BROODSUIKER 5 TABLETTEN 5 - bij DIRK L. BROEDER. Een IiOOPJOMGEM gevraagd. 1 KG. —.80 —SO - «O VAN DE STÉPHANIE, 35 cent per El, in het effen, gebloemd en gestreept. He Heer W. 11. E. BARRE, lid der firma RARBE BACK, Hoofd agenten van liet ,FRE8NO LAW!) SÏ.VDICAXB", tijdelijk naar Cali fornië vertrekkende, wordt men verzoekt voor aanvragen om Bro chures omtrent Californië zich te wenden tot het Hoofdkantoor FRFJIO LAM» 8YMD1CATE, Utrechtscliestraat 19, Amsterdam. Verwacht een lading puike R U H R- k o e e ar. Wed. D. C. v. d. HARST, Wal B 104. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van ST. KRUIS roepen bij deze op sollicitanten voor de opengevallen betrekking van liil op eene jaarwedde van f *25 Inzending van stukken bij den Burgemeester vóór of op ÏO Juli a. s. voor den verkoop van Maaimackines ge zocht. Zjj, welke het vak reeds kennen, ge nieten de voorkeur. Zeer aannemeljjke con ditiën. Onnoodig zich aan te melden zonder goede informatiën. Brieven franco, onder lett. W, bureau dezer courant. vraagt een flink Coop meisje of Jongen. Terstond een HEIR benoodigd voor een Koffiehuis. Adres Boekh. DEN BOER. Terstond gevraagd een zindeljjk RIEMST- HEISJE in een klein gezin. Adres Boekh. DEN BOER. Wordt terstond gevraagd een MEISJE of JUEEROUW, die genegen en bekwaam is gedurende twee a drie maanden bjj eene familie buiten de zorg van een jong kind op zich te nemen. AdresHofplein no 76. o* bb ZOMERDIENST. Van Walzoorden naar Vlake vm. 6,nm. 1.15 en 6 uur. Vlake naar Wakoorden vm. 8.35 nm. 5.07 en 6.50 uur. WAGENDIENST. Van Hulst naar Walzoorden vm. 4.15 en 11.30. Van Walzoorden onmiddelljjk na aankomst der boot ongeveer 10 n. vm. en6u.nam. Van Middelburg', vm. 6.20,8.f,9.20,10f, 11.—midd. 12.—t, nam. 1.40, 2.30f, 3.30, 4.30f, 5.30, 6.30t, 7.30, 8.30f. Van Vlissingén vm. 8.9.1> 10.11.t» midd. 12.nam. 1.f, 2.30, 3.30f, 4.30, 5.30t, 6.30, 7.30f, 8.30, 9.30f. Bjj de reizen, waarvan de vertrekuren met een fj zjjn gemerkt, wordt aan de tusschen stations stilgehouden. MB. Alle hooten leggen aan de Keersluis aan. £toom bootdienet VLISSINGÉN,MIDDELBURG em ROTTERDAM Uren van vertrek in Juli. Tai YllBluei: DAGELIJKS1 Van Vlissingén naar Breskens vm. 6,—, 8,—, 10,— nam. 12,25») 3,45 en 6,30 Breskens Vlissingén 6,30, 8,30,10,30 12,55*) 4,15 7,— Bij lafere aankomst van den j TREIM die «en 9,11 n. »s namiddags te Vlissingén moet aankomen zullen de STOOMBOOTEM, welke ten B,30 u. naar Breskens en Ter Meuzen vertrekken, hoogstens 1 5 MIMUTEM wacliten. VanVlissingen naarBorssele Borssele Ter Neuzen. Ter Neuze Hoedekensk. Hoedekensk. Ter Nenzen. Ter Neuzen Borssele. Borssele Vlissingén. ZONDAG. 6,vm 10,30 6.20 10.50 MAANDAG, DINSDAG, DONDERD. en VRIJDAG, WOENSDAG en ZATERDAG. vm 7.30 nm 3.30 vm. 7.30nm. 2.20nm.6,30 7.50 3.50 7.50 2.40 6.50 6.vm. 10.30 4.30 6.20 10.50 4.50. vm. 7.30 nm. 2.20nm6.30 7.50 2.40 6.50 10.30 11. 6.— 12.30 4.30 6.20 12.50 4.50 Woensd 2 Donderd. 3 Vrjjdag 4 Zaterdag 5 8.30 8.30 8.30 t=j) CO CO OS O G* CO O* rH rH SS IS I. r-H c* Tfr* ld I S ie §3 O o« P—I ÖO PP a S3 oo a> co co oo *e O o o c* oo ai o I I «e oo oo &r,2.; OO «n j gJsJ i .o bb 2 2 bü os a g »h JH 03 u. Tm. 9 45 i 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 8.22 9.41 10.07 6.07 8.01 9.10 co co id t-1 c* «HCO 00* id O C* oo to CO Hd rH rH t> t* OO oi O rH 8.— 4.04 5.4S 12.40 1.84 2.51 I ifl in os Cl 1. SO co l' ld eo e» O rH o r-i OO 1. 1 1 1 1 1 12.86 12.50 2.— 2.57 4.10 cao aO tJ. io co ai r—5 rH rH 9.26 - 10.08 - 11.16 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1. L 1 1 1 rH CO O» CClsJl «O* C"- OO M Cl co ai ei O rH CS pH rH rH 00 co 1 O rH cd o» j' •p nyex naailV os njNH id co 1 1. 1 1 1 1 •prajvZ naanv io co co co O) id «d 7.12 6.45 7.50 7.10 8.65 8.23 10.15 J3 53 bt 3 53 .5 b£i H3 1 SC Ja &c ca 6D X K B 3 8 2 2 OWfQ rtrtp magfleq S0F" Wegens plaatsgebrek motsten heden het Feuilleton en de Spoordienst achterwege blijven.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1890 | | pagina 4