SPAARBANK. Mollen en aaietoien sclepen. AUVERTERTIER. FRESNO! CALIFORNIA Beknopte Mededeelingen. Graanmarkten, enz. HANDELSBERICHTEN. P rijzen van Effecten. Poster ij en. Verzen ding Oost-lnd. Mail. J. P. KOCH, vnur en vlam tegen de regeering mr. Wain- wright, liberaal-unionist en beschermeling van lord Hartington, en mr. Duncan, radicaal. Onder de liberale leiders is nog geen beslissing genomen of deze zelfstandige candidatuur zal gehand haafd worden. Er bestaat echter by de libe ralen zelve neiging om een compromis met mr Caine te verkrijgen. Gladstone o. a. moet van oordeel zijn, dat het beter is tegenover Caine geen candidaat der oppositie te stellen, doch hjj evenals zyn mede-leiders willen de liberale party te Barrow geheel vrij laten in dit opzicht. Welke taktiek de oppositie bjj de behande ling van de Engelsch-Duitsche overeenkomst zal volgen, is nog onbekend. Naar men ver zekert zou Gladstone voornemens zjjn met kracht den afstand van Helgoland aan Duitscb- land te bestrijden, doch daar van de oppositie zelve nog onlangs een voorstel tot afstand van Helgoland aan het Duitsche rijk uitging, is het aan twijfel onderhevig, of de tegenkanting van deze zijde wel onoverkomelijk zal blijken. Vrjj zeker echter is het, dat de oppositie alles in het werk zal stellen om de tory-regeering tot een verklaring te brengen, of zjj nog an dere geheime verbintenissen met Duitschland heeft aangegaan met betrekking tot Europa. Op dit punt neemt het wantrouwen der lin kerzijde nog steeds toe, vooral tengevolge van de geheimzinnige verzekeringen der regeerings- bladen over de hooge beteekenis van het tractaat met Duitschland, dat voor de twee rijken van grooter belang is dan dat het bei der grondgebied in Oost-Afrika afpaalt. Op hetzelfde aanbeeld heeft ook majoor Wissmann, blijkbaar geïnspireerd van hooger hand, gehamerd bij gelegenheid van het ban ket hem Zaterdag te Berlijn door een deel der voorstanders van de Duitsche koloniale politiek aangeboden. Hjj zocht de teleurgestelden te troosten met toespelingen op het groote belang, dat het Duitsche vaderland bij het tractaat met Engeland heeft, en spoorde de ontevredenen aan om ook dan de regeering te vertrouwen, waar de beweegredenen harer handelingen met een sluier bedekt zijn. Ook Wissmann duidde aan dat de Europeesche politiek bjj dit ver drag zwaarder heeft gewogen dan de Afri- kaansche staatkunde. Misschien helpt deze kleine douche van den rijkscommissaris om het vuur van ontevreden heid, dat zich in koloniale kringen meer en meer uitbreidt, nog tijdig te blusschen. Opmerkelijk is het, dat het banket ter eere van Wissmann tegelijkertijd he rvormd is tot een demonstratie voor Bismarck, die op dit feest ten overvloede nog gevierd werd als de man, die het beginsel vertegenwoordigtWat de Duitschers hebben, houden zij vastAan den ex-rijkskanselier werd bovendien door de ko loniale enthousiasten een telegraphischen groet gezonden. Wat keizer Wilhelm, tegen wien dan toch indirect deze demonstratie is gericht, van deze geestdrift zal zeggen In verband met de uit de Duitsch-Engelsche overeenkomst betreffende Oost-Afrika voort vloeiende onderhandelingen tusschen Frankrijk en Engeland over het tractaat van Zanzibar van 1862 is ook plotseling de New-Foundland- sche visscherjj-kwestie in een nienw licht ge plaatst. In Frankrijk gelooft men, dat, nu de Afri- kaansche naijver tusschen Engeland en Duitsch land zoo niet definitief, dan toch voorloopig bezworen is, aan de eischen der New Found- landers in Engeland meer aandacht zal geschon ken worden. In het kort komt deze kwestie, volgens de uiteenzetting der zaak, door den Temps gegeven, hierop neer. Bij de tractaten van Utrecht en Parijs, 1713 en 1783, werden de visschery-rechten van Frankrijk aan de west en noordwest kust van New Foundland, bekend onder den naam French shore, gehandhaafd. Gednrende langen tijd riep de uitoefening dezer rechten niet dan tijdelijke, op zichzelfstaande moeilijkheden in het leven, welke spoedig öf dank zij de onpartijdigheid der beide betrokken regeeringen öf dank zij het wijs overleg en de bezadigdheid der in die streken toezicht hou dende bevelhebbers en officieren uit den weg werden geruimd. Sedert korten tjjd kwam in deze goede ver houding verandering. De bewoners van New- Foundland brachten verscheidene grieven te berde. In de eerste plaats betr offen deze grieven de kreeftenvisBchery, die zich in deze streken zeer heeft uitgebreid. De New-Foundlanders beweren, dat de kreeft geen visch is, terwijl de tracta ten Frankryk alleen tot de vangst van visch machtigen en dat men zelfs onder deze visch alleen te verstaan heeft kabeljauw, op grond van de plaatselijke phraseologie, welke onder den naam fish alleen begrijpt cod-jish (kabeljauw). Bovendien houden de New-Foundlanders staande, dat de Fransche visschers krachtens de conventies alleen gemachtigd zijn hun vangst een vluchtige bewerking te doen ondergaan en te dien einde lichte barakken op de kust te plaatsen, maar dat het in strijd met den zin en de letter der tractaten is, dat zij groote perma nente gebouwen oprichten, waar de kreeften bereid worden. Behalve over deze rechten, welke de bewoners van New Foundland aan Frankryk betwisten op grond van het beginsel in de tractaten neergelegd, loopt het geschil over nog andere grieven. De New-Foundlandsche visschers be klagen zich over de schade, hun berokkend door de privileges, Frankryk by bovengenoemde tractaten ten opzichte van de vangst der cod-jish toegekend. Het ergert hun in de eerste plaats dat zij niet op de French shore zich naar willekeur kunnen vestigen. In de tweede plaats richt zich hun misnoegen tegen de concurrentie, hun in hun eigen wateren aangedaan, waarbjj zy aanne men dat de Fransche visschers van hun regeering premiën ontvangen, welke hun den wedstryd onmogelyk maken. Zij eischen dien tengevolge opheffing van dit stelsel. Ziedaar in hoofdzaak de redenen van het misnoegen der New-Foundlanders. Voortdurend nog neemt de opgewondenheid en ontevredenheid onder hen toe en men weet niet, waartoe deze kan voeren. Voor Engeland kan zjj des te ernstiger gevolgen hebben, wijl hand aan hand met de ontevredenheid jegens het moederland over de visschery-tractaten de beweging in de kolonie aangroeit ten gunste van een aansluiting by de Vereenigde Staten. Zooals men weet heeft Engeland een modus vivendi gesloten met Frankryk tot handhaving van het status quo, doch in verband met het protest, dat dit modus vivendi op Newfound land heeft uitgelokt, is het de vraag of het dit kan nakomen zonder de kolonie prjjs te geven. Het is daarom dat de Engelschen zich verklaren voor een oplossing van het geschil door de rechten van Frankryk af te koopen. Dit den toon der Fransche bladen intusschen blijkt, dat Frankryk, ten hoogste ontstemd over de EngelschDuitsche overeenkomst, welke de nieuwe toenadering van Engeland tot de triple- alliantie bewijst, niet van zins is zijn rechten, bij het tractaat van Utrecht gewaarborgd, aan John Buil voor een appel en een ei te verkoopen. Frankrijk doet dan nog maar gelijk het »perfide Albion» zelf altjjd handelt in het cadettencorps laten opvoeden. Hjj zelf en zyn broeder Heinrich werden op wensch hunner ouders naar een gymnasium te Kassei gezonden. De algemeene verkiezingen in de Brazili- aansche republiek zullen bij lijstensfemming plaats hebben. De senaat zal 63 leden, de kamer 205 tellen. Leden van de magistratuur, geestelyken, provinciale gouverneurs en andere staatsambtenaren zyn niet verkiesbaar. Vlissingen, 30 Juni. Binnengekomen de Noorsche brik Fixgez. A. Lorentzen, van hristiania naar Middelburg. De Eng. bark Rose of Devon, gez. Dawe, van Terneuzen naar Cardiff, is heden nacht, bij het naar zee gaan, tegen den Elleboog van de Nollen, aan den grond gevarendoch met wassend water heden voormiddag 9 u. 30 m- zonder assistentie vlot gekomen en heeft de reis voortgezet. De laatste moeilijkheden, welke het sluiten der anti-slavemij-conferentie verhinderden, zyn uit den weg geruimd. De Nederlandsche gevolmachtigde verklaarde Vrjjdag dat zijne regeering zich met het heffen van invoerrechten in het Congogebied veree nigde, ofschoon onder voorbehoud betreffende punten van ondergeschikten aard aangaande de definitieve regeling van het in te voeren douane-stelsel. Gisteren zou de algemeene akte geteekend worden. De Indépendance deelde den volledigen tekst mede. Majoor Panitza werd Zaterdagmorgen in tegenwoordigheid van het garnizoen te Sofia doodgeschoten. Men weet dat de rechtbank, die het vonnis velde, Panitza in de clementie van den vorst aanbeval. Yorst Ferdinand zelf begaf zich Vrjjdag naar Karlsbad, waar hij een paar weken zal bljjven. Stamboeloff is zijn plaatsvervanger gedurende 's vorsten afwezigheid. Diens eerste daad na het vertrek van den vorst was de voltrekking van het doodvonnis aan Panitza te bevelen. Uit Sofia wordt gemeld dat, volgens aldaar ontvangen bericht uit Konstantinopel, de Porte besloten zou zyn het verzoek van Boelgarye, met betrekking tot het erkennen van prins Ferdinand af te wijzen, doch tot concessies bereid zyn op het punt der godsdienst-kwestie. Onder het opschriftDeutschlandwachauf bevat de Köln. Ztg. ten oproep van dr. Adolf Fick in den naam en in opdracht van een groep Duitschers in Zurich. Het stuk bedekt een volle bladzijde en is een protest in zeer scherpe bewoordingen tegen de Engelsch-Duit sche overeenkomst. Er wordt onder meer ver zekert dat dit verdrag met Engeland het eer gevoel der Duitschers kwetst. De bijzondere vorm, welke de Köln. Ztg. aan dit protest geeft, wekt het vermoeden dat Bismarck er niet geheel onbekend mede is. Nadat Zaterdagmiddag een feestmaal ter eere van Wissmann plaats had, hem door de voornaamste voorstanders der Duitsche kolo niale politiek aangeboden, werd des avonds nog een tweede maaltijd te zijner eere aange richt, waaraan ook vele leden van den ryksdag deelnamen. Majoor Wissmann trad de zaal gearmd met WindthorBt binnen. Door den Duitschen rijksdag is de leger- wet in derde stemming aangenomen. Tegen stemden de Duitsch-vrijzinnigen, de sociaal democraten, een deel van het centrum en de Welfen. De derde supplementaire begrooting, ten bedrage van 73 millioen, werd naar de commissie voor het budget verwezen. Na langdurig debat werd de tweede supplemem taire begrooting betrekkelijk de verhooging van de tractementen van ambtenaren met de wjjzi ging der begrotingscommissie, die de tracte- ments-verhooging voor de officieren schrapte, aangenomen. Op een feestmaal te Londen verklaarde Parnell uitdrukkelijk, dat de Iersche party niet Ierland's scheiding van Engeland verlangt. Deze verklaring van den Ierschen leider heeft op dit oogenblik, dat het unionistische mini sterie begint te wankelen, dubbele beteekenis. Zaterdag overleed lord Carnarvon, in 1885 onderkoning van Ierland en tweemaal minister van koloniën. De Fransche regeering besloot de volgende stukken van het Crédit Fancier openbaar te makenlo. het rapport der inspecteurs van financiën 2o. het antwoord van Christophle 3o. het verslag van den minister Rouvier en 4o. het schryven van Rouvier, waarin hy de veranderingen, welke het Crédit Foncier zal ondergaan, opsomt. De Temps van heden be^ vat heden deze stukken. Christophle blyft gouverneur van het Crédit Foncier. De gouverneur-generaal van Algiers ver. bood op raad van den gezondheidsraad den pelgrimstocht naar Mekka. Deze maatregel zal zich ook over Tunis uitstrekken. Er wordt weder een encycliek van den Paus aangekondigd. Zij zal aan het sociale, politieke en kerkelijke leven van den tegen- woordigen tijd gewijd zyn. Op het banket van professoren aan de universiteit te Belgrado, waar ex-koning Milan zulk een scherpe rede tegen de regeeriDg hield, veroorloofde zich eveneens een aanval tegen de radicalen de rector der universiteit professor Nicolaïevitch. De regeering, van dit feit in kennis gesteld, besloot onmiddelyk tot het ontslag van den rector. Te Weenen ontving men bericht, dat de regenten koning Milan 24 uur tijd gelaten hebben om Servië te verlaten, doch de ex-koning weigert dit bevel op te volgen. Keizer Wilhelm wil zijn zoons, in de eerste plaats den kroonprins en prins Eitel Fritz Rotterdam, 30 Juni. Ter gr a a n m ar k t van heden waren aanvoeren klein en bleef alles onveranderd. De pryzen waren als volgttarwe f 5.75 a 7.50 rogge f 5.50 a 6canada ƒ6 a i 6.40; gerst beide soorten 4.25 a f 5; chevaliergerst 4.50 a f 5.75; haver ƒ2 80 a 3.85paardenboonen f 4 90 a 5.40 witte- boonen 7.50 a 9; bruineboonen f 7.50 a 8.75kookerwten f 7.75 a 8.75mesting- erwten ƒ5.60 a ƒ5.90; canariezaad ƒ5.50 a ƒ6.50. Amsterdam 30 Juni. Raapolie op 6 weken 31|. Lijnolie 26}. Petroleun-noteenngen -van die make laars Cantzlaar A Schalkwijk. Rottebdam, 28 Juni. noco Tankfust 8,10 Geïmporteerd fust 8,15 kf Van boord bjj lossing a Janu- air-levering a Februari-levering k Maart-levering E April-levering a Mei levering k Juni-levering Juli-levering 8,05 a -,Augus tus-levering a September-levering ƒ8,20 a fOctober-levering, 18,20 k November levering 8,20 a j December- levering 8,20 k Zeilend Alles vrjjblyvend. De markt was heden flauw. Volgens het p e t r o 1 e u m-b er i c h t der heeren Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam was de vorige week, in navolging van Amerika, ook hier de stemming flauwde comsumptie vraag was bevredigend maar speculanten deden weinig. De noteering was 28 Juni bij 25 vaatjes aan de losplaats op Charlois te ontvangen Standaard white (tank fust) 8,10 E., dito (geïmporteerd fust) 8,15 E. Waterblank, Ocklawaha Silverspring, f 14,25 a 14,50 E., do. Salonlampenolie 13,50 E. Aangevoerd 23,000 vaatjes per tank-st. Chester. Zeilend 8,15 E., stoomend 8,10 E. te noteeren. Juli-levering 8,10 E., Augustus- 8,15 -E., September- 8,20 E., October/No vember- 8,25 E. en September/December- 8,25 E. uiterst te koop. Aangevoerd 23,000 vaatjes afgeleverd 12,919 vaatjes (incl. 5706 vaatjes te Vlissingen.) De voorraad in entrepot bedroeg 131,097 vaatjes (incl. 23,167 vaatjes te Vlissingen)aan boord of op wal 4,316 vaatjes (te Vlissingen)ver wacht per Avonport 6,054 vaatjes (medioJuli); verwacht per tank-st. Rocklight 25,000 vaatjes ca. 10 Juli); ladend per Bristol 8,000 vaatjes ladend per Alice 10,000 vaatjesladend per tank-st. Oka 21,000 vaatjes ladend per tank- st. Min. Magbach 24,000 vaatjes (Vlissingen transito). Totaal 229,467 vaatjes. ■taaiileenlngea lederland. pCt. Bedrag stukken Cert N.W.Sch. SI/, 1000 dito dito 3 1000 dito dito 31/j 1000 dito OblSik i 1000 f 100 Lir.100-100000 Amsterdam. 28 ~30 Juni. Juni, Hong. dito Gondi. 5 IUli» Ins. '62/81 6 Oostenrijk. Obl. Mei-Nov. 6 dito Jan.-Jnli 6 dito dito Goud 4 Polen. O. Seh. '44. 4 Port. Ob.Bt.'58/84 8 dito dito 1888/89 41/s aanland. Obl. Hope 1798/1815 Cert. Ins. 5 8. '54 dito dito 4 8. '56 Obligation 1861 6 dito Ooit. Ie S. 5 dito dito Se n 5 dito dito 3e r 6 dito '60 Se 1. dito 41/j dito '75 gee. dito 41/§ fl. 1000 1000 100-1000 Z.S 500 100 10 Z.R. dito '80 gee. dito 4 dito 1889 dito. 4 Obl. L 1867/69 4 Cert. v. B. Aign. 6 dito '84 goud. 5 Spanje. O.B. Perp. 4 dito bin. Perpet. 4 Pnrkije. Geprivi!. 5 Geov. 8. D. C. dito Gereg. 1869 •cypte. O.L.1876 4 dito sp. dito 1876 5 Brazil». Obl. Londen i 1863. 41/j dito 1879 41/j dito Obl. 1889 4 Venezuela 1881 4 1000 BSO 500 50-100 Z.R. 100-1000 100-1000 100-1000 100 50-100 115-626 126 10-100 1000 G.R. 125-1000 Pei. 1000-24000 500-25000 500-2500 20-1000 500-12500 10-100 10-100 r n ZJL S. P.S. Pr. Ir. fl ft. A f n 100-500 Iadaitr. «nu Snant Oa 821/, 823/g 977/g 102 IOIS/4 102 1017/g 961/j 89 885/g 753/4 763/4 767/g 931/2 6218 621)8 901/4 105 105 7 U/a 683,4 687/g 691/, 1013/g 1011/2 921/8 92 931/4 931'4 951/2 957/ie 463/4 1011/4 IOU/4 963/4 183/4 183/4 963,4 96 1001/2 D 801.8 63 63 daraan. 100 1C.-I. Hinb.aand. dito Zeel. aand. dito dito Pr. dito dito Obl. 1885 I Saitnohland. Crt. ftjjksb.Ad. Anut. "•oitonrijk. Aard O. H. B. a 160 500 500 1000 1053/g 105 SJ£. 8000 t 600 >poo(wa|Iaaatacaa, 250 150 285 873/4 150-1000 145 STadorland- pCt. Mjj. t. Sxpl. v. St.-Spw. Aand. Ned. Ctr. spsr. A. t dito Geit. ObL N.-I. ipv. aand. N. Hijnipw.. rolgef. Aand 10-100 N.-B. Boit. Obl. geatemp. 1875/80 100 Hongarije. Theila Sow. aand. rtel A. Spw. Lg. 1887/89 3 Lir. 500-2500 Vict.E®. ipw, O. 3 500 Zuid-Ital. Sp. O. 3 500-5000 Oostenrijk. P.O. Spw. Obl 8 ir. Polen. W.-W. A. SJt. haaiend. Gr. Sp.- Maata.Aand, 6 r dito Obl41/| i dito dito dito 4 Balt. Spw. Aand. 3 Kurk.-Ch.-Ai, O. 5 A Losowo.-Sew. 5 Mortch.-Sytr. A. ZJt. 115-1S50 Mosk.-Jar. Obl. 5 A 100 8tosk.-8mol. dito 5 f 1000 Orel-Viteb.k A. 5 'IS.. 115 dita Obl5 100 Poti Tiflii dito 5 1000 &.-Wiatma Aand. Z.R. 115 Zuid-We it Sp. M. E 100-1000 t znarik.Ctr.P. O. 6 Dell, 1000 dit,CaUi.Org,4iti i 1000 Chie. ÏU Cert. Aand. 500-100 dito la hypt. Crt. 7 1000 iit.Mad.Eit.Ob. 7 Doll. 500-1000 Menominee dito 7 f 500-1000 N.-W. Union dito 7 500-1000 Win. St.-Peterdo 7 dito S.-W. Obl. Illinois Cert. t.A. ditoLuiL.8t.Ci 4 8t-P. M.fc M.Ob. 7 I7s.Pas.Hfdl.de 6 88 1153/4 1155/8 817/8 - 200 55 545/8 601/g 591/, 591/a 785/g - 600 100 115-64. 500 1125 15-1250 100 1000 1217/s 12115, 991/9 641/, 641/g ioir8 iou/g 341/9 35 1035/8 1033 4 f 103 1021/4 1031/s IOSI/4 347/g 753/g 751/2 IO8I/4 1086/g 131 600-1000 1131/9 500-1000 1167/g 500-1000 1163/4 600-1000 973/4 500-1000 1000 IO8I/4 IO8I/4 PreBie-keeilagea. dado?l. Stad Am. 3 100 SStS Rotterdam 3 t 100 Ssls». Stad Ant*. 1887 21/i ir. 100 901 /8 dito Biusiel 1887 Sl/s r 100 901/4 Hongar. Stl. 1870 2. 100 Sotianr. Stl. 1854 4 1 250 dito 1860 5 500 121 dito 1864 100 Oud. Int. 1858 100 160 Sail. Stl. 1864 6 ZJL 100 dito 1866 6 V 100 Spanje.StadHadr. 3 Ir, 100 52 Varkija.SpaorwI. 8 400 187/g - 1111/2 901/4 901/j U6J/2 1201/2 521/2 19 PrjgneB vso eompone ea losbare obllgatlfia, Amsterdam 28 Juni. Jostenrijk Papier 21.521/2 Ostanrijk Zilver e 21.55 Diverts 11.5 2 I/s r met affidavit. 1 11.921/j Portugeesohee 12. Praneohe47.50 üelgiscbe1 47.50 kritische 1 58.80 üambnrg Ratsen. r 1.91 Soudroebel1.91 latten in Z. R1.36 Pooltohe per Z. R1-88 Ipsantohs Buitenl, t 47.50 1 Binnsnl1.281/2 merikfitncaJn in dollars e 3.45 Ipcdekoan, GOUD. WiahtJon*. f 12.05 11.15 St.v. 20 mk. 11.80 »1.90 ito.fr. 10 9.591/t 9.611/2 80 Juui. 21.55 r 21.571/2 t 11.521/, 11.921/, 12— 47.50 1 47.50 58.80 1.21 1.91 v 1.351/2 1.83 47.50 e 1.981/, e 1.45 ZILfïS. Stmkk.t.Bh. f 2.35 f2.4» Pruis. Zilver. 1,75 #1.70 Fertrek van Middelburg Marseille Lloyd)1 Juli Amsterdam (Nederl.). 4 Juli Brindisi (Eng. dienst) 4 Juli Brindisi (Duitsche dienst) 8 Juli Genua (Nederl.)8 Juli Rotterdam (Lloyd)11 Juli Marseille (Fr. dienst) 12 Juli De Fransche mailbooten doen Palembang niet aan. Laatste buslichting aan het hoofdkantoor 5.30 's avonds 5.30 's avonds. 1.15 's nam. 1.15 's nam. 5.30 's avonds. 5.30 's avonds. 7 - 's morgens Ri raw, Banka en Voorspoedig bevallen van eene Dochter S. C. VAN GROOTHEEST— FRAEIJENHOVE. Middelburg, 30 Juni 1890. Degenen, die nog iets verschuldigd zijn aan den boedel van wylen den heer H. J. HACKENBERG, in leven Apotheker te Middelburg, gelieven daarvan betaling te doen ten kantore van den Notaris A. M. TAK vuor den Juli a. De KTHESTIIKTALISG voor de drie maanden, verschenen SO Juni 1§90, zal plaats hebben op iedere zitting van Woensdag, Donderdag en Zaterdag; namiddags, te beginnen met Woensdag den 16" Juli 1§90. De intrest, ingaande 1 Juli 1§90, bedraagt 4, 3 en 3 percent, volgens aan kondiging dato Maart 1889. De zittingen worden gehouden in het lo kaal aan de Bogardstraat, hoek Itorte Burg. Die van Woensdag, Donderdag en Zaterdag, van éen tot twee uren, zijn bestemd tot ontvangst en terugbetaling en ook tot rentebetaling; de zitting van Zater dag avond, acht tot negen uren, is uitslui tend bestemd tot ontvangst van in te brengen gelden. De Commissie voor de Spaarbank, J. A. TAK, Voorzitter. F. N. VAN DER BILT, Secretaris. J. A. ZIP, Kassier. Heden overleed plotseling mijn echtgenoot, de heer L. H. HEIJBLOM, in den ouderdom van 52 jaren. Weduwe L. H. HEIJBLOM, geb. J. J. Fagg en kinderen. Vlissingen, 30 Juni 1890. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed ons geliefd kindje SOPHIA WILHELMINA. Vlissingen, 30 Jnni W. F. BURGDORFFER en Echtgenoote. Vdtrlud. fOt, N. Hnnd. Mtch. Atnd. reicontre 5 1000 1437/8 1441/8 Op den 27"ten Juni overleed te 's Gravenhage, in den ouderdom van 83 jaren, onze geliefde vader en behuwdvader, de WelEerwaarde Zeer Geleerde heer B. S. VAN DEINSE, Em. Pred' van Naaldwjjk. J. S. VAN DEINSE—Van Deinse. J. G. VAN DEINSE. Hulst, 28 Juni 1890. Ondergeteekende betuigt bij deze zyn dank voor de bewyzen ran belangstelling, op 29 dezer ondervonden. H. P. VAN DE REE. Landgenooten, die er overdenken hun positie of vooruitzichten te verbeteren, door naar CALIFORNIË te gaan, wordt bet volgende in ernstige overweging ge geven Het „Fresno Land Syndicate" is eene combinatie van personen van naam en reputatie in Nederland, die het, naast het maken van een matige winst voor henzelven, in de eerste plaats te doen is om in een vooruitgaand bloeiend gedeelte van Californië eone welvarende neder zetting van landgenooten te stichten. Het „Fresno Land Syndicate" heeft een flink kapitaal en kan en wil degenen, die zich bij baar aansluiten, met raad en daad ter zijde staan. Het „Fresno Land Syndicate" vraagt of raadt niemand aan land te koopen vóórdat men het gezien heeft en geeft dus ieder de gelegenheid zich voor teleur stelling te vrijwaren. Het geeft alleen de eerste keuze aan degenen die het eerst tot koopen gereed zijn. Het „Fresno Land Syndicate" biedt haar puik vruchtenland, nabij de stad Fresno, de meest vooruitgaande stad in centraal Californië, inbegrepen een vrij waterrecht, voorloopig nog aan tot den prijs van VIJF EN ZEVENTIG DOL LARS per Acre, waarop slechts 10 pCt. behoeft gestort te worden. Het „Fresno Land Syndicate" wil aan degenen, die eerst willen zien of land, klimaat, werkkring en levenswijze in Californië hun bevallen, tegen betaling van Acht Honderd Gulden, het volgende fourneeren 1. Passage 1ste klasse per stoomboot naar New-York en van New York tot Fresno per Spoor 2de klasse. 2. Zes maanden kost en inwoning in baar boardingbouse, nabij Fresno, roet gelegenheid voor degenen die flink wer ken willen en kunnen om nog van ƒ2.50 tot ƒ4.per dag te verdienen. 3. De optie of recht van koop tot 1 Juni 1891 op een vooruit te bepalen of na aankomst uit te kiezen stuk van haar land, groot 20 Acres, tot den tegenwoor- digen prijs van Vijf en Zeventig Dollars per Acre. (Deze offerte is slechts voor een be perkt getal applicanten open.) Het „Fresno Land Syndicate" biedt aan kapitalisten een zeer soliede en be tere geldbelegging aan dan men in Ne derland kan vinden. Het garandeert een interest van 6 pCt. per jaar en teruggave van alle gelden aan degenen die in Europa blijven, het land door haar doen bewerken en eventueel niet met den koop tevreden mochten zijn. Het „Fresno Land Syndicate" zal wel dra in een Hollandsche Naamlooze Ven nootschap overgaan, daardoor aan Neder landers de zekerheid verschaffende dat al bare verplichtingen behoorlijk zullen worden nagekomen. Fresno Land Syndicate Bestuurder. Hoofdkantoor: Utrechtschestraat 19, Amsterdam. Kantoor- en spreekurenTe Amster dam Woensdags en Zaterdags van 1012 uur. Te UtrechtHuize Puntenburg, des Maandags van 9 tot 12 uur des voorin.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1890 | | pagina 3