LAATSTE BERICHTEN. Moopinp ei TerpatUiipi ii Zeelui. BUITENLAND. Verspreide Berichten. VERKOOPINGEN. ENZ. Burgerlijke stand. Algemeen Overxicht. zeer betrouwbaar personeel gevormd, gemakke lijke aansluitingen met België en Noord-Neder land zjjn in 't leven geroepen, en boewei wij zeer goed weten, dat zijn eerste streven natuur lijk het voordeel beoogt van de aandeelhouders, zjjn toch ook wij hem dank schuldig voor de degeljjke exploitatie van de aan hem toever trouwde onderneming. Wjj zien den heer fleuff noode vertrekken wij achten zijne plaats moeilijk te vervullen, 't Zal niet ontbreken aan sollicitanten, die zich knap genoeg achten om directeur te zijn uit hen moet eene keuze gedaan worden. Moge die keuze zoodanig zijn, dat de heer Heuff ten minste eenigermate vervangen wordt. In de Zondag te Groede gehouden ver gadering van de Maatschappij tot bevordering van ooft- en tuinbouw in het kanton Oostburg werd het aan de beurt van aftreding zjjnd bestuurs lid de heer Gr. A. Vorsterman van Open herkozen. Overgelegd werd de rekening over't afgeloopen dienstjaar en bepaald dat de in dit jaar te Groede te houden tentoonstelling zal plaats hebben op 27, 28 en 29 September e. k. Verder werd medegedeeld dat de regelings-commissie voor die tentoonstelling bestaat uit de heeren H. G. Hammacher, voorzitter, J. Bevelander Schoo, secretaris, J. G. Meijer Jr., penning meester, M. M. Lucieer en A. de Boo Pz., allen te Groede. Men schrjjft ons Over de hoenderdiefstallen in Hoofdplaat, Biervliet en IJzendjjke tijdens dit voorjaar honderden kippen zijn gestolen is eenig licht opgegaan. Nog geene week geleden werden bij den landbouwer Wijffels in den Thomaespolder nabjj Hoofdplaat een dertig hoenders wegge haald. Donderdag jl. waren de landbouwer, de veld wachter en de koewachter op de markt te Eerloo, waar laatstgenoemde de hoenders, zjjn baas toebehoorende, herkende. Ze waren reeds verkocht door een bekend poelier, die, zoo als altjjd in zulke gevallen, niet wist van welken landbouwer bjj ze gekocht had. Proces-verbaal is opgmaakt. Met vjjftien kippen kwam W. te huis de andere helft was al gevlogen en onmiddel lijk liepen de diertjes naar hun hok, als om te bewjjzen, dat ze daaruit waren weggehaald. Het uitaiepen van de vaargeul te Waarde is aangenomen door den heer A. Poudraine te Goes voor 1550. Met inbegrip van de aannemingsom voor het verlagen van de Suatiesluis is de raming voor beiden met 290 overschreden. Yan 2830 Juni. Middelburg. OndertrouwdP. P. Streef kerk, jm. 23 j. met K. Blejjenberg, jd. 20 j. W. J. Pieken, jm. 30 j. met L. Poppe, jd. 21 j. BevallenM. Hendrikse, geb. Meliefste, z. S. C. Grootheest, geb. Van Fraajjenhove, d. S. M. Groenewegen, geb. Vos, d. OverledenJ. I. Boes, man van T. Aarfse Lako, 56 j. Yan 21 tot 28 Juni. Goes GehuwdP. Q. C. den Hollander, jm. 23 j. met C. J. Sandjjck, jd. 21 j. BevallenC. J. Quist, geb. Temperman, d. M. Steketee, geb. Tazelaar, z. J. Monhemius, geb. Nagelkerke, d. J. Geldof, geb. Koole, z. OverledenP. J. Massee, wed" van J. G. Hejjkam, 60 j. W. L. van Heel, z. 7 m. Zierikzee. GehuwdC. Nolet, jm. 41 j. met E. C. de Brujjne, jd. BevallenL. Barrevoets, geb. Kurvink, d. C. Gelejjnse, geb. Versteeg, z. A. P. Wilten- burg, geb. Pjjpeling, d. M. M. van Schaik, geb. Heuseveldt, d. J. J. Corbeel, geb. Timmerman, d. Overleden G. Geerling, man van J. Ochtman, 64 j. A. Kommer, vrouw van D. Vingerhoed, 30 j. Omtrent het vergaan van de Prins Frederik lezen wjj in de Hollandsche bladen voorna melijk in het Hbld. nog de volgende bijzonder heden Wegens den dikken mist stoomden beide schepen met halve kracht en waren buitenge wone wachters in het want op den uitkijk geplaatst. Toch merkten beide schepen niets van elkaar, voordat de schok werd gevoeld. De Marpessa trof de Prins Frederik mid scheeps, met zoo groote kracht, dat het water onmiddellijk de machinekamer en de hutten vulde. Er was geen oogenblik te verliezen. Alleen aan de uitmuntende tucht, welke op de Prins Frederik heerschte, was het te danken, dat nog het grootste gedeelte der opvarenden kon worden gered. De koloniale troepen 75 man gaven een uitstekend voorbeeld, dat goeden invloed op de ontstelde passagiers oefende. Onmiddellijk na de aanvaring commandeerde de bevelvoerende officier der troepen de soldaten op het dek en spoedig daarna stonden allen boven, geschaard in het gelid, alsof er parade werd gehouden. Aangemoedigd door dit voor beeld van een uitstekende tucht gingen de matrozen terstond aan den arbeid en ook werden de passagiers, onder wie natuurlijk eerst groote ontsteltenis heerschte, daardoor gerustgesteld. Dat een algemeene paniek, welke zeer ernstige gevolgen zou gehad hebben, voorkomen werd, is voor een groot deel aan de flinke houding onzer kolonialen te danken. Met grooten spoed werden door de matrozen de boeten neêrgelaten. De passagiers werden daarin gebracht, het eerst natuurlijk de vrouwen. Een klein oponthoud werd veroorzaakt, daar eenige passagiers hun bezittingen nog wilden medenemenmaar daarvoor was geen tjjd, want de Prins Frederik zonk steeds dieper. Een dame slaagde erin haar kostbaarheden nog te redden, maar een andere dame, die 1200 p.st. aan geld bij zich had, werd tegengehouden, toen zjj haar leven in de waagschaal wilde stellen, om weer naar beneden te gaan en haar eigendom te redden. Terwijl de passagiers in de booten werden gebracht, hield de commandant der troepen appèl over zjjn manschappen. Helaas, er ont braken er zeven de luitenant Van Wijk en zes soldaten. Blijkbaar waren zjj door het plotseling indringende water overvallen, voor dat zij het dek konden bereiken. Een poging om hen nog te redden, was toen vruchteloos en zou slechts gediend hebben om nog meer menschenlevens in gevaar te brengen. Er was trouwens geen oogenblik te verliezen. Nauweljjks was de laatste boot in zee gestoken of de Prins Frederik zonk in de diepte. De geheele ontscheping was in zeven mitjuten vol bracht, zeer zeker een kranig stuk, wanneer men in aanmerking neemt, dat 170 personen onder zoo moeilijke omstandigheden in de booten moesten gebracht worden. De Marpessa was zoo zwaar beschadigd, dat het eerst scheen, alsof deze boot ook zou zinken Het voorste gedeelte stond geheel vol water maar gelukkig hielden de schotten, die het water uit het overige gedeelte van het schip moesten keeren, stand. Een gedeelte der lading werd over boord geworpen en zoo gelukte het de Marpessa met alle opvarenden behouden te Falmouth binnen te brengen. De commandant der koloniale troepen was majoor VoorBlujjs van Eik en de gezagvoerder van de Prins Frederik was de heer Visman. Aan de kloeke houding van deze beide bevel hebbers, die een uitstekende tucht onder hun ondergeschikten handhaafden, is het te danken, dat het treurige ongeval nog niet meer slacht offers heeft geëischt. De luitenant Van Wjjk zou aanvankelijk eerst in November van dit jaar naar Indië vertrek ken. Hij ruilde echter met den luitenant Velde, die wilde huwen en gaarne een huwelijksreisje deed. Deze was voor dien vriendendienst zóo erkentelijk, dat hjj bjj het vertrek nog telJmui- den was met zijne vrouw, om van luitenant Van Wjjk afscheid te nemen. Van Wjjk was ongehuwd en maakte reeds bij zijne komst aan boord door zijne opgeruimdheid cp allen een recht prettigen indruk. Donderdag is te Leiden overleden de heer J. Evers, inspecteur van financiën in Nederlandsch-Indië. Voor den dienst bjj het boschwezen in Ned.-Indië kunnen twee jongelieden, die den leeftijd van 22 jaren nog niet bereikt hebben, in opleiding worden genomen. Gegadigden, die in het bezit zjjn van een diploma van land bouwkundige van de Rijkslandbouwschool, wor den opgeroepen om zich vóór 1 Aug. a. s. bjj gezegeld request aan te melden bjj het depar tement van koloniën. Voor verdere bijzonder heden zie men de Staatscourant van 29/30 Juni. In de te 's Gravenhage gehouden alge meene vergadering der vereeniging Eigen hulp, werd gewezen op den geldelijben vooruit gang der afdeeling Zee- en Landmacht, die ook is opengesteld voor niet-militaire leden. De coöperatieve bond telt 15 deelgenooten. De vereeniging E. H. zelve telt 37 districten met 7497 leden. Tot commissaris bij de afdeeling zekerheidsstelling is de heer J. Kuijper en bij de spaar- en voorschotkas de heer D. L. Wolf son herbenoemd. De Haagsche spuiingskwestie doet ook in Delfland haar invloed gevoelen. Van daar meldt men »Nauweljjks zjjn de sluizen te Scheveningen gesloten, of ook deze gemeente ondervindt ruimschoots daarvan de nadeelige gevolgen. De bewoners van de buitenplaatsen en van de huizen lange de Vliet zjjn verplicht carbol te branden, om den walgelijken reuk, die uit het water opstijgt, eenigszins te neutralisee ren. De huizen, die in het voorjaar geschil derd zjjn, zien er uit, alsof ze met potlood- en roestwater zjjn bespoten. De massa zwavel waterstofgas, die zich uit het water ontwik kelt, verbindt zich met het loodwit en de verf en veroorzaakt de vuile kleur. De vele war- moeziers en bleekers, die men in deze ge meente aantreft, kunnen de groenten en klee deren niet meer op de gebruikelijke wjjze spoelen, doch moeten daarvoor pomp- of regen water bezigen. Treedt eerstdaags een periode van droogte in, die men elk jaar hetzij in den voor- of in den nazomer heeft, dan moeten de polderduikers geopend worden om het vee van drinkwater te voorzien, en het zwarte vocht vult dan de sloten om de weilanden, wat een allernadeeligsten invloed uitoefent op de melk productie en bovendien de qualiteit van boter en kaas belangrijk vermindert, zooals vorige zomers bewezen hebben." Dr. A. M. Prins te Renkum heeft wegens anderen werkkring de redactie der Landbouw courant nedergelegd. Thans berust de hoofd leiding van dat blad bjj den heer G. Reindeis te Wageningen, leeraar aan de rjjkslandbouw- school aldaar. Een ingezetene uit Harlingen zond het vol gend adres aan den mfnister van justitie «Excel- lentieGeeft te kennen de ondergefeekende, dat hjj zich genoodzaakt ziet door deze tot u te komen, tengevolge van die ongelukkige wetten, in 't leven geroepen door buitengewoon heldere, verstandige mannen van beteekenis. Het geldt hier de arbeidswet. Adressant is van beroep bierhandelaarhij vraagt dispensatie aan voor oud 14 jaren, om des Zondags vóór kerk tijd bier bij de cliënteele te mogen rondbrengen daar genoemdehet brood moet verdienen voor een groot gezin en bjj afwijzing dezes verlies zou lijden. Ondergeteekende verzoekt dat uwe Excellentie wil bevorderen, dat deze wet ijwordt gewjjzigd, daar het ondoenlijk is zulk eene wet na te komen, verzoekende vrien- deljjk van dit schrijven nota te nemen, omdat het verzoek op goeden grond berust en de feiten in waarheid bestaan. Hiermede heb ik de eer te zijn uw onderdanige dienaar." (Volgt de onderteekening). Op dit adres kwam een paar dagen daarna reeds een gunstig antwoord. Adressant werd ten gemeentehuize ontboden en hem daar mede gedeeld dat de minister boodschappen doen niet onder arbeid rangschikte en dus het rond brengen van bier in strijd met hetgeen de plaatseljjke autoriteit van de zaak dacht mocht geschieden. Te Moerdijk heeft een kind van 5 jaar twee dagen achtereen geslapen en is toen over leden. In het belang hunner ondergeschikten heeft een overgroot aantal assuradeuren te Rotterdam het besluit genomen, ingaande 1 Juli e. k. de kantoren te sluiten des namiddags te 5 uren, en zich daartoe schrifteljjk verbonden» Te Rotterdam aan de Maaskade geraakte een driejarig kind te water. De vader haalde het eenige oogenblikken later levenloos op. Te Arnhem is een zestienjarig jongmensch bij het baden in een draaikolk geraakt en ver dronken. In het circus Carré te 's Gravenhage heeft Vrijdag avond een huzaar den prijs een fraai horloge gewonnen, door den directeur uitgeloofd voor dengene, die staande te paard, driemaal de manege rondreed. In de gistfabriek te Delft sloeg Donder dag in de spoelingdrogerjj eene machine, die voor het eerst in werking was gebracht, met hevige kracht uit elkander, waardoor de assistent-in genieur Huygens ernstig werd verwond. Zelf maar half van zijn toestand bewust, kon hij nog loopen naar het kantoor der afdeeling belangen van het personeel, waar hjj, met ge scheurde kleeren, het gezicht, handen en armen een en al bloed aankwam met de leuke op merking »Kjjk eens meneer, zoo kan ik toch niet bljjven loopen". De heer Knuttel was dit geheel met hem eens en terwjjl dr. Scheltema in allerijl geroepen werd, werd hem de eerste hulp verleend door de ondermeesters Stelten en IJseidijk. Bij onderzoek bleek, dat hjj behalve eenige kleinere kwetsuren, groote gapende won den had aan het hoofd, den hals, den linkerarm en de rechterknie. Geene der wonden was ge lukkig als levensgevaarlijk te beschouwen. Wij namen Zaterdag uit een ander blad het bericht over, dat de student P. P., tenge volge van een ongeluk, hem bij de maskerade overkomen, te Haarlem was overleden. Volgens het Leidsch Dagbl. komt onder de deelnemers aan den optocht geen naam voor, die met P. P. kan aangeduid zjjn. De Haarl. Ct. bevat wel een advertentie, waarin het overljjden van den heer Pieter Posthuma, oud 23 jaar, wordt be kend gemaakt en aan den optocht namen ook deel heeren Posthuma, die de advertentie on derteekend hebben. Bljjkbaar berust dus de mededeeling, dat een deelnemer aan den op tocht overleden zou zjjn, op eene vergissing. Of deze bewering geheel en al juist is weten wjj niet. In het eerste bericht was sprake van een ongeluk bjj het monsteren van den optocht. Wellicht dat de betrokken persoon niet be hoorde tot de deelnemers aan den stoet maar op het geheel toezicht uitoefende. Te Nieuwer-Amstel had dezer dagen in den gemeenteraad een eigenaardige discussie plaats, waarbjj bijbelteksten een belangrijke rol speelden. Er was ingekomen een aanvrage om ontslag van den gemeente-opzichter. De burgemeester stelde voor het ontslag te verleenen op de meest eervolle wjjze. De heer Moll had daar niet tegen, maar meende dat de opzichter het in den laatsten tjjd er ni~t naar gemaakt had. Zjjn laatste handelingen waren Diet zoo eervol. Het adres om ontslag eindigde met de bede »Gjj heeren doet uwen dienstknechten recht en gelijk, wetende dat ook gij eenen Heere hebt in de Hemelen". (Col. 4:1.) Hoe profaanzei de heer Moll, dat is geen bede, maar een gevoelige speldeprik. De op zichter, meende hij, had beter gedaan door in dienst zichzelven voor te houden (Col. 3 vers 22)»Gjj dienstknechten, zijt in alleB gehoor zaam uwen heeren naar het vleesch niet met oogendiensten als menschenbelagers, maar met eenvoudigheid des harten, vreezende God". Ik heb hooge achting voor vroomheid, besloot de heer Moll, maar in gezonden zin, anders gruw ik ervan. De heer Koene nam den opzichter in bescher ming, wat hem een bedekte maar voor ieder begrijpelijke reprimande bezorgde van den heer Moll. Het meest eervol ontslag werd verleend na een lange discussie, doch de heer Hart verzocht opname in de notulen dat hjj slechts voor een gewoon eervol ontslag was, daar de opzichter jn den laatsten tjjd een ongehoorzaam amb tenaar was. Te Gennep werd dezer dagen een meisje door een weduwnaar ten huweljjk gevraagd De man meende, dat zij geen betere partjj ken doen, want hjj bracht als huweljjksgift mede anderhalf mud aardappelen, een spint rogge, een half vat boekweit en drie kinderen. Hjj was tevens in het bezit van een volle doos knip mutsen en een mantel van zjjn overleden vrouw, welke goederen zjj, bjj toestemming, als haar eigendom mocht beschouwen. »Moeder ik doe het, de mantel is 't alleen waard en de knipmutsen zjjn zoo goed als nieuw 1" en tevens schonk zjj het jawoord. Men trok de Zondagsche klompen aan en werd in ondertrouw opgenomenIn een half uur was alles beklonken. Te Rosmalen kwam in de vorige week een kastelein tijdens den schooltijd den onder- wijzer vragen, of hjj een der leerlingen eens mocht spreken. Aan dat verzoek werd voldaan, en in bjjzjjn van het hoofd der school mishan delde de man dien leerling op verregaande wjjze, zoodat zjjn vader den burgemeester ver zocht heeft proces-verbaal tegen den kastelein op te maken. Het ergerlijkste is nog gelegen in de aanleiding tot deze mishandeling: de jongen had nl. vóór 4 weken een merelsnest uitgehaald, waarmee de booze kastelein ook bekend was. Een oude dame te Soest maakte voor eenige dagen haar testament en haar vier neven en nichten tot haar erfgenamen. Omtrent één neef echter, die al vier-en-zestig jaar oud was, maar nog steeds den schij n van een jonk man aannam, stelde zjj in het testament vast, dat deze, zoo hij op zijn ouden dag nog in het huweljjk trad, geen deel zou hebben in de nalatenschap. "Waarschijnlijk heeft zij, noch de notaris die het testament opmaakte, genoeg nagedacht bij het vaststellen dier bepaling. Zoodra de dame gestorven was, wilde de be wuste neef, evenals de anderen, zijn deel be komen van de nalatenschapmaar de anderen weigerden hem iets uit te keeren. Men onder wierp toen de zaak aan hef oordeel van een paar bekwame rechtsgeleerden, en deze ver klaarden, zooals van zelf spreekt, dat de oude neef zijn geheele leven op niets aanspraak had, want dat eerst bjj zjjn dood kon bewe zen worden, dat hjj op zjjn ouden dag niet in het huweljjk was getreden. Te Maldeghem, is een boer, vader van negen jonge kinderen, wiens goed voor schuld verkocht werd, door een beroerte getroffen dood neergevallen in den tuin van de her berg tegenover zjjn huis, waar de arme man met opgekropte smart naar het verkoopen van zjjn vee had zitten kjjken. Klant. »Wel meneer Scheer, wat zeg je wel van de laatste preek van ds. X. Ik zag je Zondag in de kerk. Kapper. Ja meneer, om u de waarheid te zeggen, vlak voor mjj zat een man en diens haar moest zoo hoognoodig geknipt wordeD, dat ik mjjn aandacht niet bjj de preek kon houden. 's Kravenliage. Het gerechtshof "beves tigde heden de vonnissen der Middelburgsche rechtbank waarbjj twee personen tot 7 dagen gevangenisstraf werden veroordeeld, wegens mis handeling van een kapitein van het Heilsleger. REassouah. De Italiaansche troepen ver sloegen de indringende Arabieren, die 150 dooden achterlieten. Konstantinopel» De Russische minister van buitenlandsche zaken drong bjj den groot vizier op vereffening der oorlogsschuld aan, naar aanleiding van de onlangs in het buiten land door Turkjje verrichte financieele operaties. Madrid. Te Gandia kwamen 7 cholera gevallen voor, waarvan 2 met doodeljjken afloop te Belliose werden 4 personen aange tast en overleden drie. Tionden. Bjj een feestmaal der liberale unionisten en conservatieven werd een motie van vertrouwen in het ministerie aangenomen. De minister Goschen verklaarde dat de over eenkomst van Engeland met Duitschland alle vrees voor eenig geschil buitensluit. TfVEKDE HJfjHEB Districten-wet. De minister van binnenlandsche zaken heeft het afdeelingsverslag beantwoord over het wetsontwerp tot splitsing van de groote ge meenten in enkelvoudige kiesdistricten. De minister verklaart, dat hjj, de plaats innemende van een minister met wien hij vol komen homogeen was, diens reeds aangevangen, hier en daar ver gevorderden arbeid kon voort zetten, zoodat deze door de indiening van dit wetsontwerp geen enkel uur werd vertraagd. Dat de volledige wijziging van het kiesrecht niet aanhangig gemaakt is, is het gevolg van het verband, dat de regeering tusschen deze en de wet op het personeel gelegd heeft. De tegenwoordige partieele voordracht heeft in middels slechts gewacht op de voltooiing van andere toegezegde zaken, die reeds in bewer king genomen waren. De districts-mdeeling en het kiesrecht zijn twee op zich zelf staande zaken. Slechts partij belang zou ze in onafscheidelijk verband met elkander kunnen brengen en daar ook het vraagstuk der proportioneele volksvertegen woordiging nog op verre na niet rijp voor op lossing is, kon de districts-wet geheel op zich zelf bljjven staan. De minister betoogt dat de niet-splitsing van de groote steden, niet alleen eene inconsequentie, eene onregelmatigheid, maar ook eene groote onrechtvaardigheid is, ten nadeele van de rech ten der minderheden en zonder dat de bestaande eenheid op een eigenljjk organisch volksver band bestaat, aangezien de grenzen der ge meenten slechts gemakshalve als grenzen van het kiesdistrict zijn aangewezen. Uit de geschiedenis der grondwetsherziening, in verband met de toespraak van den heer Farncombe Sanders, tracht de minister verder aan te toonen, dat de regeering volstrekt niet zedelijk verbonden wss, om de destjjds gehand haafde veelvoudige stedelijke districten te be houden. Er wordt hier niets anders beoogd dan eene onrechtvaardigheid weg te nemen "Wordt door de nieuwe indeeling de tegenwoor dige meerderheid versterkt, iets wat de regee ring niet weet en ook nimmer onderzocht heeft, of begeert te onderzoeken, dan blijkt daaruit de bestaande onrechtvaardigheid slechts nog duideljjker. Rechtsherstel komt gemeenlijk ten bate van hem, die onrecht leed; eischt daar om de onpartijdigheid dat rechtsherstel ach terwege bljjve In het breede bestrijdt de reg. de spelling dat de gewone wetgever geene voorloopige kiestabel zou kunnen maken of amendeeren. Uit de gewisselde stukken en de geschiedenis der grondwet, leidt zjj af dat de wetgevers bevoegd iszoodra eenige wijziging noodig mocht blijken, die vast te stellen. Omtrent de grondwettigheid van het voorstel bestaat dus volgens de regeering geene redelijke twjjfel, te minder omdat eene tusschentjjdsche verkie zing niet het gevolg zal zjjn van de aanne ming. Voorts tracht de min. uit de geschiedenis der grondwetherziening te bewijzen dat deze voordracht de noodzakelijke consequentie is van het beginsel, dat de grondwetgever als zoo danig heeft gewild van het stelsel van enkel voudige districten, dat hjj heeft aanvaard, en dat ook voor de groote gemeenten moet gel den, zelfs al w are het in strjjd met regelin gen van vroegeren tjjd, omdat de bestaande toestanden aanmerkelijk zjjn veranderd. Van «verscheuring van het organisme," is hier dan ook geen sprake. De tuBschen bepaalde wjjkbewoners van groote gemeenten bestaande familiebanden zullen ongeschonden blijven en buurtbelangen worden in de kamer niet behandeld. De bevolkingscjjfers, waarop deze voordracht steunt, zjjn ontleend aan opgaven, die in 1888 en 1889 werden gegeven, en aan welke de minister zich wenschte te houden om zooveel mogelijk in den bij de grondwetsherziening be- staanden toestand te bljjven. De minister is echter eventueel bereid bij afstemming van dit ontwerp een geheel nieuwe tabel te maken, waarbij men zich dan van de thans voorgestelde verdeeling zal moeten losmaken. Bjj een gewjjzigd ontwerp zjjn intusschen eenige veranderingen gemaakt, waarvkn de voornaamste op het volgende neder komen De bedenkingen tegen de wjjze, waarop vol gens het ontwerp de kiezerslijst het district, waartoe de kiezer behoort, zal aanwijzen, in verband met de bjj art. 2 (art. 3 nieuw) geuite vrees voor knoeierjjen, hebben de regeering er toe geleid te voldoen aan den wensch, om de aanwijzing van het kiesdistrict, waartoe de kiezer sal behooren, met dezelfde waarborgen te omringen als de kieswet voor de vaststelling der Ijjst in het algemeen heeft gegeven. Te dien einde is aan art. 9 der kieswet een tweede alinea toegevoegd, bepalende dat in de bedoelde gemeenten de kiezersljjst voor de Tweede kamer, behalve hetgeen art. 9 thans reeds voorschrift, nog zal vermelden de straat en huisnommer der woonplaats van den kiezer, alsmede het kiesdistrict, waartoe hjj dientengevolge behoort, een en ander met alphabetische inrichting der ljjst. Door die bepaling zal zich het in art. li en volgende der kieswet geregelde reclamenrecht ook uit strekken tot de woonplaats van den kiezer en mitsdien tot zjjn deelgenootschap in het kie zerskorps van het eene of van het andere district. Voorts is in het gewjjzigd wetsontwerp, op verzoek van het gemeentebestuur van Amster dam, eene kleine verandering gebracht in de grenzen der nieuwe boofdkiesdistricten Am sterdam VIL, VIII en IX, met het oog op eene voorgenomen uitvoering van bouwplannen Daar het ontwerp thans ook de woonplaats in de kiesdricten der bedoelde gemeenten in de procedure van opmaken en vaststellen der kiezersljjst begrijpt, behoort de wet op een vroeger tijdstip dan den eersten Dinsdag der maand Juni 1891 in werking te treden, teneinde de periodieke verkiezingen kunnen plaats grjj- pen, volgens kiezersljjsten waarop de woon plaats van den kiezer met inachtneming van evengenoemde procedure is vermeld. Om eene buitengewone herziening der kiezersljjsten te vermjjden zou het in werking treden der wet uiterljjk op 15 Februari 1891 gesteld moeten worden, op welken datum de gewone herziening der kiezersljjsten volgens art. 7 der kieswet een aanvang neemt. Het is echter wenscheljjk en kan zonder bezwaar geschieden, dat de wet reeds met den dag harer afkondiging in werkingtrede. Het geval van ontbinding der Tweede kamer behoeft dan geene bjjzondere voorziening, ter wjjl het bjj art. 14 in het voorl. verslag te berde gebracht bezwaar vervalt. Voor de ver kiezingen ter vervulling van de tusschentjjdsche vacatures der leden, die met den derden Dins dag van Sept. 1891 moeten aftreden, behoort echter de oude tabel in stand te blijven voor die verkiezingen heeft dus de aanduiding op de ljjsten van de woonplaats der kiezers geen beteekenis. Door een en ander in de artt. 14 en 15 te wijzigen is tevens tegemoet gekomen aan de tegen art. 15 oud geopperde bedenkin gen, daar thans geen tusschentjjdsche vacatures in de Kamer onvervuld behoeven te bljjven. Eindeljjk strekt eene nieuwe overgangsbepa ling (art. 15) om te voorzien in het geval dat bjj de ontbinding der Tweede kamer tjjdens de verkiezingen de kiezerslijsten nog niet met in achtneming van art. 1 dezer wet zjjn herzien. Met het oog op den in art. 73 der grondwet gestelden korten termjjn van 40 dagen, binnen welken na de ontbinding de verkiezingen moeten geschieden, is ook eene buitengewone herziening der kiezersljjsten niet wel mogeljjk. Het is dus in dit geval noodzakeljjk de kiezerslijsten met de vermelding der woonplaats aan te vullen op de wjjze, als aanvankeljjk in art. 6, oud, alge meen werd bepaald. Datum. Plaats. Voorwerpen. Information 1 Juli Aagtekerke, (verh.) Land, Loeff. 1 m Middelburg, Meubels etc., Notarishuis 2 0 Koudekerke, Inspan, Loeff. 3 0 Middelburg, Land, Slegt. 8 0 Middelburg, Meubels, Balans D 4. 9/10 0 Zoutelande, verh. wei- &bouwl. Loeff. 10 0 Rilland, Paarden enz., Liebert en deR.Bresser 10 m N. &St.Joosl. Vruchten, Tak. 11 0 Oostkapelle, Hofstede, Tak. 11 Camperland, Vruchten, Roelof. 12 0 Serooskerke, Hofsteedje, Tak. 14 r Domburg, (verp.) Land, Tak. 16 m Middelburg, Huis, Slegt. 17 0 lJzendijke, Land en woningen, Croin en Brevet. 21 0 Veere, Hofstede, Tak. 23 0 Oostkapelle, Inspan enz. Tak. 25 0 Serooskerke, Hofstede, Verhei). 25 0 Middelburg, Hofstede, Verheij. 29 0 Serooskerke, Inspan enz. Tak. 0 Veere, Hofsteden, Tak. Middelburg, Huis, Verheij. Op dit oogenblik heerscht er onder de poli tieke partjjen in Engeland een met den dag toenemende belangstelling voor de verkiezing van een lid van het parlement te Barrow-in- Furness noodzakelijk geworden doordien de liberale unionist Caine, geljjk men weet, uit misnoegen over de houding der regeering, zjjn mandaat heeft neergelegd, teneinde zjjn kiezers uitspraak te laten doen tusschen hem en het ministerie. Het is nog niet zeker, of de Gladstonianen het tournooiveld te Barrow alleen open zullen laten voor den strjjd tusschen de unionisten en hun afvalligen broeder, dan wel beproeven zullen als derde met den buit weg te loopen. Er zjjn thans drie candidatenCaine zelve,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1890 | | pagina 2