N°. 152. 133e Jaargang. 1890- Dinsdag 1 Juli. Middelburg 30 Juni, O p m e r k e I ij k. Deze courant verschijnt d a g e 1 IJ k s J met uitzondering van Zon- en Feestdagen! Prijs per kwartaal in Middelburg en per post franco 2.— Afzonderlijke nommers zijn verkrijgbaar a 5 cent.' Advertentiën20 cent per regel; Bij abonnement lager.1 Geboorte-, Trouw-, Dood-, en andere familieberichten benevens alle dankbetuigingenvan 17 regels 1.50; iedere regel meer /0.20. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte; LETTEREN EN KUNST. ONDERWIJS. KERKNIEUWS. UIT STAD EN PROVINCIE. rmrrw MDDMRGSCHE COURANT. Thernometer. Advertentiën I Agenten te Ylissingen: P. G. de Vet Mestdagh Zoo», te Goes: A. A. W. Bolland, te Krniningen: F. v. d. Peijl, te Zierikzee: A. C. de Mooij te TholenW. A. va* Middelburg 30 Juni vm. 8 u 58 gr. I Neettwenhuijzen en te TerneuzenM. de Jonge. Yerder nemen alle postkantoren en boekhandelaren abonnementen en advertentiën aan, evenals de j moeten des namiddags te eea uur m. 12 u 62 gr. av. 4 u. 56 gr. F. advertentie-bureau's van Nijgh Yan Ditmab. te Rotterdam, de Gebr. Belintante, te 's Gravenhage, en A. de la Mar Azn, te Amsterdam^ aan bet bureau bezorgd zjjn, -willen Verwacht Z. wind. Hoofdagenten voor het Buitenlandte Parjjs en Londen, de Compagnie générale de Publicité étrangère G. L. Daube Cie., John F. Jones, opvolger. j zij des avonds nog worden opgenomen Dezer dagen heeft gelijk men weet de heer Bahlmann zijne memorie van antwoord op het voorloopig verslag der Tweede kamer over zijn ontwerpen ingezonden. Daarbij heeft hij, men beweert om de overige ontwerpen smakelijker te maken, er bijgevoegd een voor stel tot verlaging van den zout-accijns. Opmerkelijk dat dit ideetje hoe goed op zichzelf ook en met hoeveel instemming de Standaard dit anders zou begroeten, nu dat anti-revolutionnair blad volstrekt niet gunstiger stemt voor de pogingen van den heer Bahlmann. En dat wel om het stout optreden, om het franc-tireur-scbap van genoemden afgevaar digde. Hij doet volgens de Standaard te veel zaken op eigen bandje en staat buiten ver standhouding met de katholieke kamerclub, buiten verstandhouding met de andere kamer- groepen en buiten verstandhouding met het kabinet. Zelfs vertelde men, dat de zonderlinge actie, die onlangs van den Noord- en Zuid- Hollandschen bond uitging,' hoofdzakelijk zijn werk was. Toch wil de heer Bahlmann weer niet geïsoleerd staan hij voert zelfs met behulp der kiesvereenigingen een vrjj scherpe guerilla met den alg. bond van kath. kiesvereenigingen. Zonder die eigenaardige positie was aanneming zijne- wetsvoorstellen tot invoering van graan rechten en verlaging van den zoutaccijns vrij zeker. Thans is dit echter niet het geval. De Standaard vindt veel verleidelijks in die ont werpen, doch zjj twjjfelt ot de heer Bahlmann slagen zal. Men kan wel alleen een ontwerp opstellen, maar om het te doen aannemen heelt men medewerking noodig, zoowel van naaste en meer verwijderde vrienden als van het kabinet. Wie echter keer op keer toont zich aan die medewerking weinig gelegen te laten liggen, kan volstrekt niet erop rekenen dat zjjne vrienden hem zullen bijspringen. De beer Bahlmann had een anderen weg moeten inslaan. Hjj had zijn ontwerp moeten indienen bjj zjjn kamerclub. Na haar er voor gewonnen te hebben, had bjj het moeten in zenden bjj de anti-revolutionnaire club. Ging deze in hoofdzaak mede, dan had men geza menlijk het kabinet in gebreke moeten stellen, Om deze of soortgelijke ontwerpen in te dienen. Dan ware hjj zelf wel meer op den achtergrond getreden, maar zjjn doel zou te zekerder be reikt zijn. Nu daarentegen bevindt hjj zich tegenover zijn club, tegenover de anti-revolution naire partij en tegenover het kabinet, in een minder aangename positie. »Stel toch al" zegt het blad »dat de kamer hierover heenstapt, en haar stem aan zjjn voorstel gaf, en dat ook het kabinet er zich bjj neerlegde, dan voelt toch ook de heer Bahlmann zelf wel, dat geen minister bij de Eerste kamer ooit een portefeuille-kwestie kan maken van een voorstel, dat hem min of meer is opgedrongen. »En als men nu weet, dat de Eerste kamer hij haar tegenwoordige samenstelling zich nooit dan onder zekere pressie zal laten bewegen, om zulke voorstellen aan te nemen, hoe kan de heer Bahlmann zich dan succes beloven, waar hjj juist deze eenig denkbare pressie af- snjjdt »Ware het nu nog hjj éen voorstel gebleven, er had nog kracht in zelfbeperking gesproken. »Maar nu hjj er een tweede voorstel aan toe voegt, wordt de verhouding tot het kabinet er niet beter op. »Of moet wellicht dit tweede voorstel dienst doen, om, als het eene valt, toch niet met leege handen thuis te komen?" Tegen die beschouwing komt de Tijd op, die eigenaardig het volstrekt niet op neemt voor de katholieke kamerclub en zich niet begrijpen kan waarom, nu die voorstellen op zich zelf veel aanbevelenswaardigs inheb- ben en er wordt toegegeven, dat zjj den geest ademen der anti-liberale meerderheid, daarbij persoonljjke redenen zouden moeten boven- drjjven. Of de een of andere collega nu eens meer of minder op den voorgrond komt, is meent de Tijd voor de anti-liberale afge vaardigden een vrij onverschillige zaakals vaderlandlievende mannen dienen zjj altijd bereid gevonden te worden, om een goed wetsvoorstel naar vermogen te ondersteunen. Ten minBte in dat vertrouwen zjjn zij door hun kiezers naar bet Binnenhof gezonden Waar de Standaard spreekt van het kwaad gevolg, dat het eventueel missen van miniBte- rieelen steun in de Eerste kamer zou medebren gen, vraagt de Tijd: herinnert zich het anti-revolutionnaire orgaan niet meer, hoe indertjjd zelfs de tegenstand van den betrokken minister, voor den afgevaardigde van Haarlemmermeer geen reden was om zjjn voor- Btel betreffende de visscherjj met den wonder- kuil achterwege te houden Deze pennenstrijd tusschen de hoofdorganen der beide anti-liberale bondgenooten is opmer kelijk en hjj spreekt voor zich zelf genoeg om daarbjj veel woorden als commentaar te voegen. Alleen vragen wjjzou de Standaard soms gebelgd wezen over de houding van den heer Bahlmann in zake de spoorwegovereenkomsten, die hjj bestreed En vreest het anti-revolu tionnaire blad soms van de behandeling der voorstellen-Bahlmann een lastig dilemma voor zjjn geliefkoosd ministerie, nu daarbjj een punt ter sprake wordt gebracht, dat indertjjd tot veel beloften heeft aanleiding gegeven, die door de anti-revolutionnaire partjj echter nooit zjjn vervuld, en welke het kabinet ook niet plan heeft te vervullen, niettegenstaande menige goedgeloovige plattelandskiezer juist in het vooruitzicht op beschermende rechten meehielp dit ministerie op het kussen te brengen? Wij kunnen ons zeer goed begrjjpen dat de Standaard ontstemd is over den beer Bahlmann, die de anti-protectionistische ministers in eene lastige positie brengt en op een ander punt dat van afschaffing van den zoutaccjjns hun het gras voor de voeten wegmaait, nog wel daar, waar het zoo gemakkeljjk wezen zou zich quasi populair te^ maken. In een slotartikel over »schoolbaden" neemt de Standaard het op voor publieke badhuizen. Dit denkbeeld kan op den steun der anti-rev. partij even vast rekenen als zjj er tegen is om het wezen der school te vervalscben en daar door den geest van onze inrichtingen van onderwjjs te bederven. Vriendelijk dankt de Stand, voor bet welwillend aanbod van de Amst., om aan de bijzondere scholen uit de gemeentekas een subsidie voor schoolbaden te verstrekken, te minder noodig wijl deze scholen slechts bjj hooge uitzondering met haveloosheid en onreinheid te tobben hebben. Intusschen zal ook de Stand, den dag zegenen, waarop de minister van financiën den accjjns op de zeep laat vallen. Zeep-accjjns is in het zindeljjke Holland eene anomalie. Bjj kon. besl. is de sergeant der infanterie N. J. Oldendorp benoemd tot ridder 4e klasse der Militaire Willemsordeaan den kapitein tan den generalen staf J. B. van Heutsz toe gekend de eeresabel met het gebruikeljjke opschrift, en bepaald dat de fuselier P. A. Jans- sens bjj afzonderljjke dagorders zoo in Inöië als in Nederland eervol zal worden vermeld. Door de arrondissements-rechtbank te Maas tricht is, ter vervulling van de vacature van griffier van dat college, opgemaakt de navol gende alphabetische Ijjst van aanbeveling jhr mr G. Th. L. von Geusau, kantonrechter plaatsvervanger, advocaat en procureur te Maastrichtmr J. Lechner, griffier der arr.- rechtbank te Zierikzeeen mr G. B. Koes, advocaat en procureur te Arnhem. Aanstaanden Donderdag verleent de minister van oorlog geene audiëntie. In de St. Ct van heden zijn opgenomen de gewijzigde statuten van de naamlooze vennoot schap Bouwvereeniging Eigen Haard te Mid delburg. In een correspondentie uit Curasao aan de Asser cour. wordt gemeld, dat door de hh. Scholten en Tindal, directeuren van de Kon. Ned. West-Indische mail, en eenige anderen voor 4 ton een groote werf op het eiland is aange kocht, om te dienen -» oor aanlegplaats voer stoombooten, zeilschepen en andere vaartuigen. Daarbjj bebooren woonhuizen, pakhuizen, andere gebouwen en een groote opslagplaats. Dit alles is gekocht en wordt voorbereid met bet oog op het kanaal van Panama, want als dat kanaal na zeven of acht jaar geopend wordt voorspelt en hoopt men, dat Cura9ao met zijn beroemde haven een druk handelsstation zal worden, waar dan ook gelegenheid moet bestaan voor dokken en reparatie van stoomschepen- Yrjjdag is het nieuwe werk van Stanley in tien talen verschenen. In de voorrede uit Stanley opnieuw zjjn misnoegen over Emin pacha's gedrag. Aan de N. Rt. Ot. wordt uit Londen ge seind, dat Sarah Bernhardt ernstig ziek ligt. Zij viel in onmacht, toen de voorstelling nauwelijks aangevangen was. Deze moest dien tengevolge gestaakt worden. Zaterdagmorgen zijn op de begraafplaats van Montmorency de overbljjfselen van den grooten Poolschen dichter Adam Mickiewicz uitgegraven om naar Krakau overgebracht te worden. Verscheidene sprekers voerden het woord, o. a. Ernest Kenan. Yoor de 15 rjjksbeurzen aan de rijks kweekscholen hebben zich aangemeld te Mid delburg 24 candidaten, te Maastricht 19, te Gro ningen 34, te Deventer 32, te 's Hertogenbosch 16 en te Haarlem 39. Vrjjdag werd te Renesse de 46e algemeene vergadering der vereeniging van onderwjjzers in 't arrondissement Zierikzee gehouden, onder voorzitterschap van den vice-president, den heer H. J. Bastmeijer. 't Aantal opgekomenen was niet groot: 22 leden en twee voorstanders, waarbjj de beer J. Hoogenboom Bz., burgemees ter van Renesse. De president, zoo schrijft men ons, opende de bijeenkomst met een barteljjk welkom aan de aanwezigen. Hjj zeide met schroom de lei ding op zich te nemen van een vergadering, die zooveel moest missen, wat vorige bijeen komsten aangenaam en belangr jjk maakte het zangkoor was met zijnen directeur tehuis ge bleven, van de leden bijna de helft niet opge komen, de inleider van het eerste punt ter bespreking afwezig. Moge, zoo eindigde hjj zjjne toespraak, de afwezigheid van zoovelen geen bljjk van verflauwde belangstelling zjjn, geen bewjjs van versagen in dezen moeiljjken tijd voor het openbaar onderwjjsmoge het blijken dat wjj allen vast bljjven houden aan het aloude Zeeuwsche devies Lucior et Emergo. Tot voorzitter werd gekozen de heer G. Kok Jr., nieuw benoemd arrond.-schoolopziener. Aan den wedatrjjd in het voor de vuist spre ken namen ditmaal gelukkige uitzonde ring 7 onderwjjzers deelmet een ge- Ijjk aantal punten werden prjjs en premie behaald door de heeren M. Waale en S. van der Wejjde van Zierikzee. Daar de heer Oosterman uit Zierikzee niet was opgekomen, kon punt 1 De noodMkelijkheid van algemeene kennis voor den onderwijzer niet worden ingeleid en daarom kreeg de heer Pol dermans, onderwijzer te Haamstedehet woord tot inleiding van het onderwerp »Het gym nastiekonderwijs op de lagere school." Hjj wees op de minachting, waarop door velen over gymnastiek werd gesproken, over de ver warring van gymnastiek met kunstenmaken en gaf aan wat de gymnastiek moet bedoelen, en hoe zjj haar doel moet bereiken. Daarop ging hjj na of gymnastiek noodig is voor de jeugd in stad en lande, betoogde haar nut zoowel voor jongens als voor meisjes en betuigde zijne inge nomenheid met het deel der wetswijziging, dat gymnastiek verplichtend stelt. Vervolgens beschreef hij, wat men onder vrije en ordeoefeningen te verstaan heeft, en betoogde de voortreffelijkheid van het gymnastische boven het zoogenaamde vrije spel. Als plaats voor deze oefeningen achtte spre ker de gewone schoollokalen ongeschikt, zoowel om de aanwezigheid der gewone schoolmeuhelen, als om de aanwezige stof. Waar men geen geschikt lokaal heelt, kan men ze in de lucht houden, wat echter bij ongunstig weer be zwaarlijk zal gaan. De daarop volgende discussie liep hoofdza kelijk over de opleiding voor het verlicht exa men in de gymnastiek. Men achtte het wen- scheljjk dat vele onderwijzers zich daarvoor bekwaamden, maar meende dat het velen niet zou aanstaan, daarvoor nog uitgaven te doen, vooral niet nu overal de traktementen bet minimum naderen. Men meende dat door het rjjk, hetwelk vroeger 200 aan de onderwjjzers- gezelschappen uitkeerde en nu slechts f 75 geeft, licht eene bjjdrage kon gegeven worden om velen onderwjjzers de gelegenheid te schen den zich in dit nieuwe verplichte leervak te bekwamen. Na eenige discussie over huishoudelijke aan gelegenheden sprak de heer Van Driel, oud- boofd der school te Serooskerke, nog een enkel woord over den tegenwoordigen toestand van bet openbaar onderwijs en eindigde met zijn vreugd uit te spreken, dat hem nog eens was gegund deze vergadering bij te wonen. De voorzitter sprak zeker in den geest der verga dering toen hij den heer Van Driel zjjnen dank betuigde voor diens tegenwoordigheid. Met een zeer gezelligen maaltijd, waaraan bjjna allen deelnamenwerd de feesteljjke bjjeenkomst besloten. De mach.-leerl. 2e kl., van de opleiding te Hellevoetsluis, die in de vorige week voor eene commissie van zee-off. het overgangs-ex. voor de hoogste kl. hebben afgel., zijn allen geslaagd en met verlof vertrokken. Ter benoeming tot. leeraar in de practische zeevaartkunde, den scheepsbouw en de stoom werktuigkunde te Delfzijl zjjn voorgedragen de heeren C. W. Rensen, te ZierikzeeJ. W. SchipperB, te HarlingenH. K. Koning, te Amsterdam. In het vervolg zullen wjj ter voldoe ning aan den wensch van eenige lezers onderstaande wekeljjksche opgaven uit de Ker kelijke courant overnemen. Bjj de Ned. Herv. gemeente beroepen naar Dordrecht, W. van den Bijtel Jr., te Eibergen; naar Bergeik G. Mouthaan, te Rottevalle naar Zuid-Laren J. Sannes Spandau, te Beets. Bedanktvoor Zwammerdam 0. J. van Arkel, te Noordwjjkerhoutvoor Hoogmade c. a. H. W. Eigeman, te Nieuw-Loosdrecht. Aangenomennaar Middelie en Axwijk A. Febter, te Wieringerwaard. Herst. Ev. Lutb. kerk. Beroepen naar Enk buizen C. W. Boblmann, te Delft. Niettegenstaande de kletterende regen buien gisteren middag het verblijf aan de Los- kade alhier alles behalve aangenaam maakten en de stoomboot, die de heeren uit Molenbeek St. Jean moest aanbrengen, een drie kwartier op zich wachten liet, waren toch bjj de aan komst der Belgische pleizierreizigers heel wat Middelburgers tegenwoordig. Tegen dat de boot aan de kade kwam, was de regenbui over en nog vóór zjj gemeerd werd bad bet muziekkorps der d.d. schutterij de beleefdheid de Harmoniesociëteit met de Bra- ban^onne te verwelkomendit werd door bet Belgische korps met de uitvoering van onze volksliederen beantwoord. Aan den wal gekomen werd bet bestuur der Harmonie gecomplimenteerd door een tweetal le den van de vereeniging Uit hei volk— Voorhetvolk, waarna men zich in rij en gelid Btelde en met de schutterij-muziek aan het hoofd door de voornaamste straten naar het Schuttershof toog. In den tuin werd door de schutterjj nog maals de Brdbanfonne uitgevoerd, terwijl door de Belgische heeren ook weder de nationale liederen werden ten gehoore gebracht. Tegen twee uren begaven zich, wat met het oog op het regenachtig weder te verwonderen was, nog al tameljjk velen naar den Schuttershof tuin, waar de Harmonie een matinée geven zou. Of wel al de 80 muzikanten, die het korps telt, onder de leiding van mr. Augs. Lauwere vereenigd waren, betwjjfelen wijtrouwens dat deed aan de uitvoering van het programma zeer weinig af. De verschillende nommers werden door het publiek met genoegen gehoord, terwjjl telkens een luid applaus van de tevredenheid blijk gaf. Het concert sloot met het Wien Keer lands bloeddat op verzoek van de aanwezigen door het Belgische volkslied gevolgd werd. De heer P. D. Koning, die de Belgische heeren by de aankomst had toegesproken, deed dit ook voor bun vertrek uit bet Schuttershof. Hjj dankte de musici voor bet genot, aan de Mid delburgers verschaft, en sprak de hoop uit dat ook by hen het tochtje naar Zeeland aange name herinneringen zou nalaten. Omstreeks Kwart voor vijf vereenigde een deel der muzikanten zich weder op de markt en trok van daar, al spelend, omgeven van een massa menschen naar de Loskade. Daar kon men, het weder was nu droog, over de hoofden loopen en die drukte bleef er heereehen totdat onze bezoekers, spelend en groetend by bet vertrek, door de bocht van het kanaal aan de oogen der kykers waren ont trokken. Men schrjjft ons uit Vlissingen Het was van daag geen echt Zondagweder; regenbuien en zonneschpn wisselden elkander af. Voor de plezierreizigers zag het er dus niet al te best uit. De ondernemers van den tocht naar Ostende behoeven dan ook geen sppt te hebben dat bun plan niet is verwezeniyktde hevige wind zou aan het genoegen van de reis zeker veel afbreuk hebben gedaan. De Bleepboot Goliath, primitief voor boven bedoelden tocht afgehuurd, deed heden dieDst als plezierboot tusschen Terneuzen en Vlissingen en bracht een aantal reizigers uit Gent te Vlissingen aan. Ook de ss. Telegraaf deed zjjne gewone Zon- dagsche reis. Veel deelnemers waren er echter niet, veel drukte was er dus ook niet, en we moeten dan ook den thuisblijvers geluk wenschen, want om voor pleizier op reis te zyn en dan door stort buien overvallen te worden, is alles behalve aangenaam. Wel is waar klaarde het weder in den namid dag op, doch dit was te laat voor onze pleizier reizigers, die o. a. per Telegraaf reeds te vier uren vertrokken. Met ingang van 15 Juli a. s. is tot ge meente-veldwachter te Ritthem benoemd A. A. Geuze, thaüs agent van politie te Vlissingen. By een timmerman te Waarde heeft zich tusschen den muur en de lambriseering een bijenzwerm genesteld. Op de plaats,, waar zich een anker in den muur bevindt, vinden ze hun ingang. Binnen een twintigtal jaren is dit de derde maal, dat erop diezelfde plaats zich een byenzwerm bevindt. Omtrent den stand van den oogst op Noord-Beveland meld men ons Er zal dit jaar heel wat minder stroo zjjn dan in '89, vooral van het wintergraan. De zomergerst en de haver kunnen nog verbeteren by gunstig weder. De erwten, juin en paarde- penen zien er gezond uit, maar zpn over 't alge meen zeer slecht opgekomen. De paardeboonen staan in rpken bloei. Suikerbieten en mangels staan, op enkele uitzonderingen na, zeer goed. Het vlas is veel minder, men vindt maar enkele stukken goed. Er is niet veel koolzaad in 'tland, maar wat er is, is goed; op enkele blokken trof uw berichtgever stengels van 2 tot 2.10 meter aan. De aardappels op 'tland laten veel te wenschen overin de tuinen zyn ze beter. De weiden zjjn ruim van gras voorziende eerste snede van klaver en lucerne stond verre beneden die van 't vorige jaar. Lang en breed is zoo schrjjft men ons gesproken en geschreven over de schade, welke de schollevaars toebrengen aan de vis- scheryen in Zeeuwsch-Vlaanderen O. D. en aan die op de Wester-Schelde en wel voornamelijk werden er mede bedoeld de massa van die vogels, welke zich ophielden onder de gemeente Zaamslag. Thans echter zijn, na een langdurige jacht, waartoe enkelen zich vrywillig en op eigen kosten leenden, die schadeljjke vogels uit hunne wjjkplaats in genoemde gemeente verdreven en houden zich nu, naar men verneemt, in de boomen van een landbouwerBweide in de ge meente Axel op. 't Ware te wenschen dat ook aldaar met het jachtmaken werd voortgegaan, opdat de voortteling zooveel mogelpk worde belet, wat het algemeen belang stellig vordert. Uit Breskens schryft men aan het Week blad voor Zeeuwsch "Vlaanderen W. D., naar aanleiding der benoeming van den heer G. Heuff, directeur van de Stoomtram-Maatschappjj Breskens-Maldeghem, tot directeur der Gelder- sche Stoomtram-Maatschappy, het volgende: Ofschoon wy genoemden heer deze promotie van harte gunnen, spyt het ons voor de jeug dige maatschappy, dat zij den kundigen, yverigen en doortastenden ambtenaar moet mjssen, die in de drie jaar, gedurende welke hy hier werkzaam is geweest, zoo herhaaldeiyk getoond heeft, dat hy de rechte man was om aan de nieuwe onderneming levensvatbaarheid en levenskracht te geven. Onder zyne energieke leiding heeft zich de Stoomtram-Maatschappy alhier krachtig ontwikkeld, er i» een degeljjk

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1890 | | pagina 1