BUITENLAND. Verspreide Berichten. KERKNIEUWS. ONDERWIJS. UIT STAD EN PROVINCIE. VERKOOPINGEN. ENZ. Beknopte Wlededeelingen. Het nieuwe kerkgebouw der Doopsgezinde gemeente te Middelburg. Morgen wordt de nieuwgebouwde kerk der Doopsgezinde gemeente, staande op den hoek van de Noordstraat en den Blindenhoek alhier, ingewijd. Op dezelfde, plek waar thans dit kerkgebouw verrpst, stond nu ruim honderd jaar geleden het huis van den bekenden patriot dokter Lucas van Steveninck en werd daar een hef tige strjjd om goed en leven gestreden. Men kent de historie. In het laatst van 1780 waaide ook naar Zeeland de wind uit Holland over, die het vuur van den tweespalt tusschen de patriotten en de aanhangers van Oranje aanwakkerde, en begon ook hier de noodlottige burgertwist scheiding te maken tusschen de zonen van hetzelfde vaderland. De scheeve verhouding tusschen de patriotten en prinsgezinden, nog aangezet door van beide zijden uitgegeven pamfletten, gaf in het laatst van Juni 1787 tot een uitbarsting aanleiding en weldra was het gepeupel gereed om zjjn lang opgezweepten hartstochten bot te vieren. Met het inwerpen van glazen en het najou wen van andersdenkenden aanvangende, kwam men spoedig tot plundering en nadat reeds enkele andere burgers het hadden moeten ontgelden begon men Vrijdag 29 Juni voor het huis van dokter Steveninck, een algemeen be kend patriot, te schelden en te razen doch liet het daarbij, omdat men zich niet sterk genoeg achtte. Zaterdags echter werd de troep al grooter en grooter en in den middag vlogen de steenen door 's dokters woning. Deze deed, ofschoon vruchteloos, eerst zjjn best om het volk tot bedaren te brengen, maar moest eindelijk de aanvallers, die steeds driester werden, met geweld keeren. Hij greep de wapens, kwetste een persoon en schoot een ander zjjner belagers dood. Door het vallen van twee hunner kameraden nog verwoeder geworden werd in den avond van denzelfden dag, van het voormalig oor logsfregat Castordat in de haven lag, een zwaar stuk geschut en munitie gehaald en van uit het St Jorisstraatje de woning van dr Van Steveninck gebombardeerd. Losbranding op losbranding volgde en nadat van tien uren 's avonds tot middernacht aanhoudend met schroot, kogels, steenen en glas op het wit was geschoten terwijl de dokter steeds voortging zich te verdedigen werd het huis eindelijk overrompeld. Den dokter gelukte het zich door de vlucht te redden, waarop de plunder aars het door het kanon begonnen vernielings werk voltooiden en het fraaie huis in een puinhoop veranderden. Aanleiding tot de volkswoede tegen dr Steveninck was dat hij kapitein was eener vereeniging,genaamd Luctando Emergentesin het jaar 1784 opgericht en ten doel hebbende oefening in den wapenhandel. De vereeniging sloot zich later aan bij de colveniers of de schut terij van de Edele Busse, gevest igd waar thans de infirmerie zich bevindt. Op het laatst van 1786 was aan deze vereeniging verboden ge- meene zaak te maken met de colveniers, waarop eene sociëteit tot stand kwam op de Balans, die ook weldra in verdenking kwam toen geen van hare leden wilde teekenen op een circuleerend dank-adres aan den prins stadhouder wegens diens behartiging van 's land belangen in den jongsten Engelschen oorlog. Ofschoon op het hoofd van dr Steveninck een premie van 1000 was gesteld, gelukte het dezen door zich hier en daar te verbergen, o. a. in een stal, het buitenland te bereiken en daar veranderde tijden af te wachten. Dat duurde niet zoo lang, want slechts enkele jaren later Vrijdag 3 Juli 1795 werd dezelfde dokter Steveninck met alle eer inge haald en voor hem uit zelfs de burgerkroon gedragen, hem vereerd door zijne stadgenooten, welk feit door een plaat, waarvan zich hier ter stede nog eenige exemplaren bevinden in beeld is gebracht. Hoe wuft volksgunst en volkshaat zijn bleek hier weder. Velen van hen die in 1787 tierend en huilend 's dokters leven eischten, maakten in 1795 deel uit van het eeregeleide dat den patriot juichend de stad binnenvoerde. De inhaling van den vroeger voor zijn leven uit de provincie gebannen man geschiedde op buitengewoon plechtige wijze door den maire van de stad, de leden der municipaliteit en hunne ministers, mitsgaders de leden van de rechtbank en hunne ministers en den grooten burger-krijgsraad. Dr Steveninck verkoos echter niet te Mid delburg te blijven maar vestigde zich te Am sterdam als handelaar, wat hem meermalen verplichtte zich naar Hamburg te begeven. Op een dezer reizen werd hij ten huize eener oude dame aldaar door een schoothondje in de pink gebeten; te Amsterdam teruggekeerd meende hij sporen van watervrees bij zich op te merken, een denkbeeld dat hem zoo zeer aangreep dat hij zich door het openen van arteriae heeft om het leven bracht. Op dezelfde plaats nu, waar eene eeuw ge leden moord en doodslag woedden en die sedert onbebouwd bleef, is thans een gebouw gesticht, gewijd aan de prediking van de leer, die de liefde tot den naaste als een zijner eerste stel lingen aanbeveelt. Eigenaardig dat de inwij ding van dit nieuwe kerkgebouw ook in de maand Juli plaats heeft. Dit gebouw,waarvoor de stijlmotieven ontleend zijn aan de Hollandsche renaissance uit het eerste tjjdperk, is geheel opgetrokken van baksteen mot gebruikmaking voor den voorgevel, voor constructie deelen en voor afdekking van bergsteen. De ramen, van profielsteen gemetseld, zijn bezet met kathe draalglas in lood gevat. Beneden biedt de kerk plaats aan voor 180 personen, terwijl op de gaanderij nog 60 perso nen plaats kunnen vinden. Binnenwerks heeft het gebouw een lengte van 18 en eene breedte van 11 meter, terwijl de hoogte tot het plafond 9.50 M. bedraagt. Het eenvoudig doch niettemin fraaie kerkje is gebouwd door de firma H. P. van de Ree en Z°, naar de plannen van den heer K. Stoffels te 's Gravenhage. Het heeft eene flinke venti latie en ontvangt door het kathédraal glas een, den oogen weldadig aandoend licht. De inwendige inrichting is eveneens eenvou dig. De katheder en de kerkeraadsbanken zijn donker eikenhout geverfd, terwijl de zitbanken in stemmige donkere kleur geschilderd zijn. In November werd met den bouw aangevangen, die den laatsten Juni voleindigd was. Met September a. zal in de kerk een nieuw orgel geplaatst worden. Te Oost- en West-Souburg is tot predikant beroepen ds. GrHartwigsen, thans teNieuwpoort. Door de geneeskundige staatscommissie te Amsterdam is bevorderd tot arts, de heer L. H. Dominicus van den Bussche, candidaat-arts. Te Utrecht is geslaagd bij het cand.-ex. the ologie II de heer P. J. J. Loeff. Eenige nadere opheldering dienen wij> ter voorkoming van misverstandte geven omtrent de vraag, door den minister van bin- nenlandsche zaken bij zijn bezoek aan de ten toonstelling gericht tot den heer A. A. Mes Gz., omtrent bessensap en bessenwijn. Men kan niet vergen dat een premier van alles verstand heeftmaar van een man als baron Mackay, die waarlijk toonde van vele zaken zeer go^d op de hoogte te zijn, klonk het eenigszins zonderling dat hij het onder scheid niet kende tusschen die dranken. Hij vroeg dan ook alleen inlichting omtrent de verschillende wijze van berei ding van bessensap en bessenwijn. Schreef men ons in 't begin dezer week uit Hoedekenskerke over gebrek aan een kleer makersbaas, thans meldt men van eene andere plaats uit Zuid-Beveland dat schier algemeen het feit zich voordoet dat ook het aantal kleermakersknechts te gering is om in ieders behoefte te kunnen voorzien. Meermalen komt het voor dat te vergeefs oproepingen worden gedaan. Men meent het gemis aan opleiding te moeten toeschrijven aan het sedert eenige jaren invoe ren en aanwenden van naaimachines. Door een aantal landbouwers uit onder scheidene deelen onzer provincie is een circu laire geteekend en verspreid waarbij de Zeeuwsche paardenhouders gewezen worden op de wenscheljjkheid der oprichting van een af- deeling van het Nederlandsche Paardenstam boek en uitgenoodigd tot de bereiking daarvan mede te werken. De contributie zal hoogstens 2 per jaar bedragen Door de liberale kiesvereeniging te Brui- nisse zjjn voor de aanstaande verkiezing van gemeenteraadsleden tot candidaten gekozen de heeren D. van den Berge Az. en Jan van Yessemde eerste in de plaats van wijlen zijn vader, in leven sedert jaren wethouder, en de laatste in de plaats van den periodiek aftre denden ant. heer D. van den Berg Dz. Sr. Verder werd nog besloten adhaesie te verleenen aan het adres van de heeren Goeman Borgesius c. s. Donderdag avond waren te Scherpenisse een troepje jongens aan 't zwemmen. Een hun ner geraakte in den stroom en zonk naar de diepte. Een zijner kameraden, een jongen van 13 jaar, ziende in welk gevaar hij verkeerde, beproefde hem op den rug te nemen, doch moest hem los laten wilde hij zelf niet ver drinken. Toch gelukte het na veel moeite den 13jarigen knaap, wiens moed te bewonderen is, den in nood zjjnden jongen nog levend op het droge te" brengen. Gedurende het eerste halfjaar 1889 zijn te Terneuzen binnengekomen 276 zeeschepen, bestemd om aldaar aan de loskade van den spoorweg te lossendaarvan waren beladen met stukgoederen 124, ruw ijzer 63, menerie of ijzererts 43, kolen 17, gezaagd en ongezaagd hout 15, melasse 10 enz. In dat tjjdvak van daar vertrokken 205 zeeschepen, waarvan be laden met stukgoederen 83, briquets 7, dak pannen 3, steen 2, phosphate 2 en ledig of in ballast 108, (benevens 76 opgevaren naar Gent, na lossing). In het eerste half jaar 1888 waren binnengekomen 278 en vertrokken 241 zee schepen. Met bestemming voor Gent zjjn in boven genoemd tijdvak 1889 te Terneuzen binnenge komen 382 zeeschepen, tegen 361 in 1888, en voor Selzaete 5, tegen 17 in 1888. Het getal rivier- of binnenschepen, aan de sluizen te Terneuzen opgeschut, bedroeg in dat tijdvak 1524, tegen 1372 in 1888. Vrjjdag werd door den notaris A. M. Tak in het Zwaantje te Oost-Souburg in het open baar te koop aangeboden een steenen wind- korenmolen met woonhuis en tuin in de gemeente Oost- en West-Souburg aan den straatweg van Oost- naar West-Souburg, grootte 9 aren 90 centiareD verkocht voor 3900. Dit jaar zal het landhuishoudkundig con gres te Bergen op Zoom worden gehouden. Den 22sten worden de leden ontvangen. Dins dag, Woensdag, Donderdag en Vrjjdag hebben de vergaderingen plaats in het gemeentehuis. Er zjjn slechts twee afdeelingen lo. landbouw, tuinbouw, houtteelt, veeteelt, zuivelbereiding en 2o. volkshuishoudkunde, natuurkunde enz. Het congres gaat gepaard met eene tentoon stelling van paarden, vee en zuivel. Verschil lende premiën zijn uitgeloofd voor de paarden o. a. 350 voor den besten hengst, geschikt tot het aanfokken van remontepaardentwee prijzen een van 100 en een van 50, voor de beste merriën, geschikt voor bovenvermeld doel. Voorts zjjn door Z. M. den koning en verschillende autoriteiten en particulieren gou den medailles en premiën uitgeloofd tot een gezamenljjk bedrag van 2025. Harddraverpen, volksvermakelijkheden, con certen, vuurwerk, een vaartocht op de Schelde naar Tholen, een rijtoer enz. De spoor- en tramwegmaatschappjjen verlee nen 50 pet. reductie. Bjj het concert der grenadiers in 't Haag- sche Bosch Woensdagavond had een alleraar digste wedstrjjd plaats. Toen de kapel de fantasie les Amours du Diable begon, bracht zij een der gevederde woudbe woners aan het zingen, en tot algemeen ver maak der talrijke bezoekers van de tent floot en trillerde het vogelljjn op groenen tak tegen de instrumenten op, dat 't een lust was om te hooren. Te Amsterdam viel Vrjjdag een jongen, die bezig was een vogelnest uit te halen, uit een boom 'op de Amstelkerk naar beneden op de pennen van het ijzeren hek om die kerk. Ernstig verwond werd hjj naar het Gasthuis vervoerd. Een vierjarig kind dat onder de gemeente Leerdan:, zonder toezicht, aan den waterkant speelde, is in een sloot geraakt en levenloos opgehaald. Onder Nederweert is Dinsdag door de kar en het paard van een voerman uit Weert, bjj ongeluk een tweejarig zoontje van een landbouwer overreden. Het kind werd op de plaats gedood. Te Luikgestel is een meisje, dat op een hooiveld arbeidde, door een zonnesteek getroffen en krankzinnig geworden. Te Bochum werd onlangs eene bruiloft gevierd, waarbjj het jonge paar acht soorten van kinderen mede naar de kerk nam. De vrouw trouwde nl. voor den vierden keer drie maal had zjj een weduwnaar gehuwd, waarvan elk zelf kinderen medebracht en uit elk dezer huwelijken waren weder kinderen gesproten. De bruidegom bracht twee soorten van kinderen mede, die hjj deels van zjjne eerste vrouw, die weduwe was, had .overgenomen". Uit Solo meldt men dat eenigen tijd ge leden een Chinees zich aanmeldde bjj eene met kinderen gezegende Europeesche dame hjj wilde haar wel wat laten verdienen, omdat hjj kasian met haar armoede had. Toen de vrouw haar bljjdschap daarover betoonde, kwam de aap uit den mouwzjj moest opium smokkelen. Zij nam het aan, doch begaf zich eerst naar den umbtenaar belast met den tegengang van den opiumsluikhandel en deelde dezen alles mede. In overleg met het bestuur werd haar gezegd, dat zjj zich gerust leenen kon en dat haar geen leed zoude geschieden. Op den afgesproken dag begaf zij zich met hare kin deren op reis om het heulsap te halen. Het in een koffertje te pakken, daarvan wilde de menschlievende Chinees niets wetenzjj en hare kinderen moesten het op het lichaam ver bergen en zoo geschiedde. Toen zjj in den trein zat om herwaarts te sporen, kwam ook de opiumambtenaar binnen stappen en wisselde met haar een teeken van verstandhouding. Om de achterdocht aan John Chinamam, enz. af te leiden, gelastte hjj bjj aankomst zjjne op passers het bestel goed en de bagage goed na te zien, daar er opium verwacht werd. DeZe natnurljjk aan het zoeken en inmiddels ging hjj met de dame en hare kinderen een praatje maken. Het gevolg was, dat er bij hen plm. 8 katties gevonden werden, waarvoor de arme ziel nu een kleine 200 gulden zal ontvangen instede van 2.50 per kattie of 20 gulden voor alles van den edelen baba. -• Een nieuwe stoomvaartmaatschappij te St. Petersburg is voornemens een dienst tus schen de volgende plaatsen op te richten Petersburg—Antwerpen—La Plata; Peters burg AntwerpenShanghaiWladiwostock en Petersburg—AntwerpenOdessa. Het plan bestaat Spaansehe en Italiaansche havens aan te doen. Men zal 25 stoomschepen in dienst stellen. Een maand geleden ongeveer werden 22 inwoners van Avignon door een dollen hond gebeten. Woensdag zjjn een knaap van 12 jaar en een jongeling van 17 jaar aan hydro- phobie gestorven. De overige zjjn onmiddellijk naar het Instituut-Pasteur gezonden. De Fransche kamer heeft het wetsontwerp, om de vrouwen het stemrecht voor de handels rechtbanken te verleenen, aangenomen. De begrooting voor 1890 in haar geheel is gisteren door de Fransche kamer met 379 tegen 91 stemmen aangenomen. Het schandaal in de Fransche kamer, Woensdag naar aanleiding van de zaak-Sourbé, is nog slechts ten deele door ons medegedeeld. Aan het slot der zitting richtte Andrieux een directe interpellatie over deze zaak tot de regeering en tastte den minister Rouvier per- soonljjk aan. Hjj vertelde dat Rouvier's zwager, Cadiotmet dien Sourbé had afgesproken, om dezen behulpzaam te zjjn bjj den verkoop van een uitvindingspatent aan den staat, mits hij, Cadiot, een deel van den koopprijs ontving. worden door ieder Engelsch gerechtshof." Eustace hield op en zag oom Tom veelbe- teekenend aan. Deze trok met alle aandacht zjjn das recht, keek naar zijne laarzen en was zeer benieuwd, wat er nu zou volgen in dit merkwaardige, verrassende document. »Dus is Meriem toch ook volgens de wet de dochter van Clarence!" riep Iris uit. »Wacbt even, wacht even, kind!" viel oom Tom haar verschrikt in de rede. »Niet zoo gauw, Iris, niet zoo gauw, wat ik u bidden mag. Het register van den burgerljjken stand te St. Cloud werd geheel verwoest in den laatsten opstand op een na en dus kan het huweljjk geldig ver klaard worden of niet geldig al naar gelang der omstandigheden." Eustace las kalm door tót het einde toe, waar Clarence verhaalde hoe hij zijn laatsten tocht ondernomen had, niet wetende of hjj levend of dood zou terugkeeren, alleen bedacht op de veiligheid zjjner eenige dochter. Zooals gjj ziet, draagt het de handtee- kening van twee priesters-zendelingen van St Cloud, die getuigen dat Josef Leboutillier deze verklaring voor hem heeft afgelegden het is ook beëedigd als een waar verhaal comme papier de familie door le nommé Yussuf, voor den vrederechter te Palaestro in Groot-Ka- bylië." »Dat zie ik", antwoordd e oom Tom kortaf. Nog in het onzekere waartoe dit alles zou leiden wilde hjj er zich nog niet te veel over uitlaten. Maar Harold zag er met een grijns op neer en zei »Ik zou bijzonder graag het bewjjs van dit voorgewende huweljjk zien." >Dat zult gjj", antwoordde Eustace gevat. »Hier is, zooals gjj ziet, een beëedigd afschrift, een extract van de stukken van den burger ljjken stand te St Cloud en Kabylië, vóór den opstand, getuigende van het burgerljjk huwe ljjk van den nommé Yussuf voor den Maire dier gemeente, en op een afzonderlek blad, de godsdienstige plechtigheid voor den priester zendeling van Onze Lieve Vrouw in Afrika." Oom Tom nam de twee kleine stukjes ter hand en beschouwde ze aandachtig. »Het kan misschien wel een geldig con tract zjjn", zei bij voorzichtig, ofschoon hij terstond zag dat zij onaantastbaar waren. »Het derde papier, dat ik u te vertoonen heb, is geen wettig stuk", ging Eustace glim lachend voort. »Het is de doopacte van Meriem, Mary, dochter van Clarence Knyvett, genaamd Yussuf, ook wel Josef Leboutillier, gedoopt door broeder Antonio, genaamd Pater noster, priester-zendeling van dezelfde orde." »Dus ben ik toch een Chrisfin riep Meriem, dit tot nogtoe onverstaanbare papier eensklaps begrjjpende. »Heeft Yussuf een Christin van mij gemaakt, toen ik eén klein kind was, zonder dat ik het ooit geweten heb »Ja, lieveling", zei Iris, de doopacte be kijkende, en haar op het voorhoofd kussende. »En als Yussuf dat niet gedaan had, zoudt gjj het toch uit uzelve geweest zjjn, want men heeft nooit een echte Mohammedaansche van u kunnen maken." »Daar dank ik den hemel voor riep Meriem met een zucht van verlichting, »want sedert ik die vreeseljjke voorvallen te St Cloud vernomen heb, snak ik er naar om een Christin te worden, zooals gjj, Iris." »Het vierde document", vervolgde Eustace met kalme volharding, »is de laatste wilsbe schikking, of het testament van Clarence Knyvett, behoorljjk geteekend en geregistreerd, met de Engelsche clausule voor twee getuigen volgens welk stuk de erflater Er heerschte een plechtige stilte, iedereen luisterde met gespannen aandacht, vooral oom Tom, die dit stuk het gewichtigst van allen vond. »Alles wat hjj bjj ijjn dood bezit, aan roerende of onroerende goederen, voor de eene helft vermaakt aan zjjn dochter Meriem Mary eu wat de andere helft betreft, in gelijke deelen aan de kinderen van zjjn geliefden broeder, dominé Reginald Knyvett, met vol komen uitsluiting van zijne beide andere broeders Arthur en Karei, of hunne nakome lingen." Oom Tom nam het testament gretig aan en bekeek het zeer zorgvuldig. Zjjn gelaat hel derde hoe langer hoe meer op en het was duidelijk dat hjj geen oogenblik aan de echt heid twjjfelde. »Een half ei is beter dan een leêge dop, Iris", zei hjj eindeljjk met een zucht van ver lichting. »Gij hebt recht op de helft en dat is in de gegeven omstandigheden heel mooi. Mjjnheer Le Marchant, geef mij de hand. Ik vraag u verschooning, Ik zie dat deze docu menten steek houden. Harold Knyvett, ik geloof dat wjj u eindeljjk vastgezet hebben. Uw namaaksel was bjjzonder kunstig, maar gjj hebt er toch niet veel aan gehad. Het is wel niet zoo goed als het zjjn kon, Iris; maar indien de eischeres werkeljjk de wettige af stammeling van Clarence Knyvett is zooals uit deze papieren schjjnt te bljjken, mogen wij haar de helft niet misgunnen wjj mogen het werkeljjk niet doen. En zjj zjjn juist bjj tjjds gekomen, dat moet ik zeggen om dien ellendigen bedrieger den pas af te snjjden; want ik beken", hier begon hij te fluisteren, »dat die vervalsching de moeiljjkste zou ge weest zjjn om tegen te procedeeren, die ik ooit in mjjn langjarige praktjjk onderhanden had gehad." Iris stond op, sloot Meriem in hare armen en juichte „Dus krjjgen wjj ieder de helft." >Ik wilde dat gjj alles zoudt hebben, Iris", antwoordde Meriem door hare tranen heen, »maar toen die slechte man alles voor Andrieux wilde dat tegen Cadiot en Sourbé eene vervolging zou worden ingesteld »om licht in de zaak te brengen". Rouvier verzekerde dat hjj van de zaak niets wist; zjjn geheele familie had reeds voor lang met Cadiot gebro ken hjj zelf verklaarde zich voor de vervolging van bovengenoemde knoeiers, en deze werd door den minister Thévenet toegezegd. Gedurende deze discussiën vonden de heftigste tooneelen plaats en het tumult werd ten slotte zóo groot dat de zitting gesloten moest worden Te Parijs is Donderdag het door de Ame rikanen aan de Fransche hoofdstad geschonken beeld der »Vrjjheid de wereld verlichtend", een verkleinde reproductie van Bartholdi's werk, onthuld. Het 'monument staat op het eiland Grenelle. Yier extra-treinen zjjn den 2en Juli uit Budapest vertrokken, die 1300 Hongaren naar Parijs overbrengen. Twee, met 450 passagiers, gaan over Bruck-Weenen, de twee andere over Turijn. Tusschen de Boulanger-commissie en den procureur-generaal Quesnay de Beaurepaire bestaat verschil van gevoelen over de wjjze van terechtstelling van Boulanger. De com missie wil den generaal dagen voor den senaat als hooggerechtshof, terwjjl de procureur- generaal van oordeel is, dat Boulanger voor een krijgsraad moet terecht staan. De graat van Parijs heeft toch aan zjjn plan gevolg gegeven en bevindt zich thans te Vevev. Het huweljjk van prinses Louise van Wales met lord Fife zal den 27 Juli a. in de kapel van het Buckingham paleis ingezegend worden. Door het Engelsche parlement is, op voor stel der regeering, besloten naar aanleiding van de opnieuw aangevraagde toelagen voor leden der koninkljjke familie een commissie van onder zoek te benoemen. In het hoogerhuis ondersteunde lord Gran ville, leider der oppositie, het adres van ant woord op de boodschap derkoningin, waarin verklaardwordt, dat het huis der lords alle maat regelen zal aannemen tot het toekennen eener dotatie aan prins Albert Victor en prinses Lousie van Wales. Nadat de studenten te Bazel ontdekt hadden, dat een hunner professoren, dr Pertuck, de schrijver was van het bekende artikel in de Haml). Nachr. over de verdeeling van Zwitser land, hebben zjj hem geboycott en wonen zjjn colleges niet meer bjj. De dertienjarige koning Alexander van Servië bracht op het banket, den dag zjjner kroning, den Russischen gezant Persiani aan geboden, een dronk uit op zjjn »geliefden peet, keizer Alexander III van Rusland," die hem de bjjzondere eer had aangedaan zich door zjjn gezant te laten vertegenwoordigen. De gedelegeerden van de mjjnwerkers in 36 kolenmjjnen in het district Dortmund zjjn bjjeengekomen om te onderzoeken of de mjjn- besturen hun aangegeven verplichtingen nage komen ijjn. Een aantal van hen constateerde dat de besturen niets gedaan hadden om den arbeiders voldoening van hun eischen te schenken en dat de geëmployeerden menigmaal de mjjn werkers nog ruwer behandelden dan vóór de grève. De vergadering nam een resolutie aan, wel ker inhoud medegedeeld zal worden aan de door den staat ingestelde commissie van enquête en waarin voor den mjjnwerker een minimum loon van 2.50 M. tot 3.50 M. verlangd wordt. Verder wordt gevorderd de instelling van scheidsgerechten, bestaande uit leden van de mjjnbesturen en arbeiders, met een vertegen woordiger van den staat als voorzitter. De Nordd. Allg. Ztg. vestigt de aandacht op het openbaar gemaakte prcspectuB betref fende de conversie der Russische prioriteits- leeningen, en raadt den bezitters aan de aange boden betaling aan te nemen en niet aan de conversie deel te nemen, waardoor zjj opnieuw Russische fondsen in eigendom zouden bekomen, maar op ongunstiger voorwaarden wat den in terest betreft dan vroeger. Alzoo een nieuwe waarschuwing en veldto cht derDuitsche officieusen tegen de Russische fondsen De Wiener Allg. Ztg. deelt mede, dat 50 Russische officieren aan boord van een Rus sisch stoomschip een »pleizierreisje" naar Ser vië maken. Te Braila gingen zjj aan boord en namen den Donau-oever van een heuvel in oogenschouw. Daarna zetten zjj hun reis voort. Uit Eezeroem wordt gemeld, dat aldaar vele Armeniërs gearresteerd zjjn onder beschul diging van deelneming aan een complot tegen het Turksche gouvernement. Luidens berichten, over Athene uit Creta ontvangen, verlangt de conservatieve partjj eene hervorming van de rechtsbedeeling enfinancieele onafhankeljjkheid voor het eiland, benevens eene proportioneele verdeeling der openbare ambten onder Christenen en Moslem. De keizerljjke Ottomanische commissaris dringt aan op ver werping dezer eischen en toezending van troepen. Dr John Mc Inerney van New-York, die, naar men vreesde, door het Clan-na-gael ge nootschap vermoord was, is terecht. Hjj had alleen voor eenigen tjjd de stad verlaten. zich begeerde, zei Eustace tegen mjj en ik was het geheel met hem eens dat dit de eenige manier was om zjjn boos opzet te verjjdelen." (Wordt vervolgd.) Gedrukt bjj D. G. Kröber Jr., te Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1889 | | pagina 6