Amsterdamsche 23? Aandeelen der Eerste Serie FINALE UITVERKOOP JACHTVELDEN. MATTEN! KLEISING, tloonlM HMD MMF. (toMintars). JALOEZIEËN Die W achtparade kommt, Verpachting Photographic. Badplaats Vlissingen. Maatschappelijk Kapitaal f 500.000, verdeeld ia 2 seriën, elk groot f 250.000, van Schoenen en laarzen BOEIJEKAAK, Uren van vertrek gedurende de maand Mei 1889. op Donderdag en Vrijdag 16 en 17 lei 1889, Opneming van Wegen en Voetpaden IN DE GEMEENTE ST. LALRENS, Vrüdai ten 31 Mei 1839, op ZATERDAG DEN 1» JUNI e.k. u voor S& BAANDAG 27 Hl 1889, 'kt hoek Gravenstraat Raad van Bestuur: Nog slechts 2 weken dnurl de f 3.35 per M', W. P. YAN PAGÉ. f PC Fnvnrifi Grande collection deMor- liCS 1 UT UI lo, ceaux cboisis pour Piano VERPACHTEN Openbaar Verkoopen: bij Steenwijk. E, HELDE R, STOOMBARGEDIENST. Stoomboot dienst openbaar verkoopen: STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. Gedrukt bij D. G. Kröber Jr. te Middelburg. waarvan de eerste aan het publiek ter Inschrijving wordt aangeboden. de HH. K. ZEGERS YEECKENS, Gep. Majoor der Huzaren te Haarlem. N. REDEKER BISDOM, Architect, te Amsterdam. J. SCHEUER, Gep. Officier der Infanterie E. RITTNER BOS, Commissionnair in Effecten Chef der Exploitatie! J. P. SISSELA AR. Keclitsgeleerd Adviseur s Mr. Z. VAN DEN BERGH. De heeren I". J. I*. HOUUETTK ES KOOS, Keizersgracht 124 en BOS ES BOTHE, Heerengracht 131, te Amsterdam, berichten, dat van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur, de gelegenheid tot Inschrijving op in bovengenoemde Maatschappij, geopend zal zijn ten hunnen kantore, alwaar PROSPECTUS SEN en INSCHRIJVINGSBILJETTEN verkrijgbaar zijn. AMSTERDAM, 11 Mei 1889. BLOOKER's CACAO. tot veel verminderde prijzen bij de Wed. MEERTENS, Pottenmarkt. DEGENE, die gevonden heeft een STA- EE.%' TABAKSDOOS met Koningsbeeld er op, wordt verzocht baar aan mij terug te geven tegen belooning. S. VAN STRATEN. LINT en LATTEN steeds voorhanden. lËPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwa Fabrikant, Mid.dellDurs. Zj, die genegen zijn UI EEK. (zonder water) te leveren voor de cantine en de soldatenmenage, gelieven zicb aan te melden Zaterdag a. s. tusscben 11 en 18 uren in de Kazerne, Korte Noordstraat. van RICH. EILENBERG, staat er ook in, dat kost overal 35 centen, maar ik geef lOder- geljke stukken voor 't zelfde geldProfiteer er van voor si. 15 stuivers. 2 Mains, Band VIII bevat1. COOPER. Por Ever. 2. LANGE. Abendstille. 3. EILEN BERG. Die Wachtparade kommt. 4. BUCA- LOSSI. Tbe Mikado, Quadrille. 5. BEET HOVEN. Sehnsucht, Schmerzens und Hoff- nungswalzer. 6. CHERUBINI. Der Wasser- trager. 7. CARL PAHST. Fremd im Land. 8. LUDOVIC. Rève d'un Ange. 9. BRINK- MANN. In die Feme. 10. KETTERER. Si vous n'avez rien me dire. Kostel jker tiental is moeil jk bjeen te bren gen en voordeeliger aanbod kan nooit bestaan. Les Favoris, Band VIII, dat prachtige Album, waar al de tien groote stukken Pianomuziek in staan, kost slechts 0.75. Verkrijgbaar bj D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken, Hang b/d Vischmarkt, Rotterdam. Naar buiten franco na ontvangst van Postwissel ad /O.Ï5, waarop vermeld: Favoris VIII. De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te TIIDDELBirRR zal op den 35 Mei 1889, des voormiddags te elf uren, in de bovenzaal der Sociëteit »De Vergenoeging" op de Groote Markt te Mid delburg, in bet openbaar, bj opbod, voor vyf jaar, ingaande 1 Juli 1889, Het jacbtrecbt in de Heerl jkheid ZAN- D1JK, in drie perceelen, respectieveljk groot 243, 160 en 165 hectaren. Het jachtrecht in de Heerljkheid VROU WEFOLDER, groot 330 hectaren. De jacht en de konjnenvangst in de Staatsduinen en duingronden onderVLIS- SINGEN, KOUDE KERKE, BIGGE- KERKE en ZOUTELANDE, groot 150 hectaren. De jacht en de konjnenvangst in de Staatsduinen en Vroongronden, onder VROUWEPOLDER, groot 325 hectaren. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Ontvanger. 1». 3°. 4°. AAWVA1GEXDE 30 MKÏ a. s. P De Notaris A. M. TAK zal op namiddags te éen uur, voor het huis op het Seisplein, wjk Q n° 328, te IIIUDEL- BUBK, in het 5 Melkkoeien, 1 zwart Merriepaard, oud 17 jaren, 4 Kalvers, 1 Varken, 2 Geiten, 1 Hok, 19 Hoenders, 1 Marktwagen, 2 Menwagens, Karet, de Mestput, Karn- macbine, Karn, Roomtonnen, Melkers- gereedsehappen, Stampbak, Vleeschblok, Snijmolen, Kruiwagen, Ladders, Kaas- horde, Paardenwant, Landbouwgereed schappen, Meubelen, waaronder: Tafel, Stoelen, Kabinet, Klok, Kachel en meer andere goederen. Mooie, fijne HOliHATTEaf in alle breed ten zeer billjk te koop bj 13 A I. III VI POBTRETTEX f 3.50 a f 3.nette afwerking en stand houdende kleur. Alleen des Zondags gesloten. Lange Helft. DEGENEN, die nog WEIIjADHEHS en andere SCHAPEK te koop hebben of ander VEE, vervoegen zich bj S. VAN STRATEN. HET BESTUUR der NIJVERHEIDS-VER- EENIGING bericht, dat het nieuwe boekjaar van den Tuin op het Noordbolwerk met den 1 Mei is aangevangendat de prjs voor het recht van toegang en gebruik voor Middel- burg's ingezetenen bljft bepaald op vier gulden voor een gezin (uitgezonderd jonge lingen boven de 18 jaren) en op f 3.50 voor een persoonlijk toegangsbewjs. Inwoners van Walcheren (buiten Middelburg) betalen de helft van deze bjdrage. Ieder toegangbewjs geeft het recht om per sonen, buiten Walcheren wonende, mede te brengen. Toegangskaarten zjn op schrifteljke of mondelinge aanvrage te verbrjgen bj den Administrateur der Njverheids-Vereeniging, den heer K. BAART, St. Janstraat 1 51. HET BESTUUR. Burgemeester en Wethouders van Vlissingen. De Burgemeester, Th. VAN UIJE PIETERSE, L. B. De Secretaris, F. N. VAN DER BILT. ALGEMEENE VERGADERING DER LEDEN op Donderdag 16 Mei, namiddag 1 uur* Tehuis voor Dienstboden, Bogardstraat, Middel burg. Avond 8 uren mededeelingen der Evangelisten op de zaal aldaar. W. J. J. KOOLE, Secretaris. Een 10W6EW benoodigd liefst uit den boerenstand. Adres Boekh. D'HUIJ. Een STALHXECHT benoodigd. Afspan ning Langeviele. Mejuffrouw SCHRIERTAMSON vraagt ter stond eene nette Costaumnaaister. MEID benoodigd, adres Boekh. SMITS. Eene DAME, genegen in de huishouding be hulpzaam te zjn, wenscht plaatsing als Kin derjuffrouw of Huishoudster. Nette behandeling meer vereischte dan salaris. Franco brieven, letter D, bureau dezer courant. Eene Dienstbode of noodhulp gevraagd voor keuken en huiswerk. Adres J. C. W. ALTORFFER. Wordt gevraagd eene nette lVerkvronw voor dadeljk. Adres Korte Delft F 21. I Aanbevelenswaardig zjn ne- De Kapitalist, venstaandeFinanc. Bladen om de vol- Dageïijhsch Beurshlad, ledigheid en lagen ahonnementspr js f 3.per kwartaal fr. p. p. De kleine Kapitalist* verschijnende 3 maal per week. f 6.per jaar fr. p. p. BEMEHER, Vraagt ter kennismaking gratis Financieel Weekblad. Proefnummers a/h. Bureau f Per Jaar fr- P- p. Ged. Voorburgwal 101, Aipsterdam. Van Middelburgvm. 6.20f, 8.9.15f, 10.—, 11.—t; midd. 12.—, nm. 1.40f, 2.30, 3.30f, 5.—. 6.30f, 8.—. Van Vlissingen vm. 8.t, 9.10.t, 11.—, midd. 12.—f; nm. 1.2.30t, 3.30, 4.30f, 6.—, 7.30f, 9.—. De t duiden de reizen aan, waarhij aan de Abeele en Souburg wordt aangelegd. NB. Alle booten leggen aau de Keersluis aan. VLISSINGEN, MIDDELBURG en ROTTERDAM TJren van vertrek in Mei. Van YlissiigeiI Van MidiellmrE Donderdlö vm. 8.30 vm. 9.45 Vrjdag 17 8.30 9.45 Zaterd. 18 8.30: 9.45 Maand 20 8.30; 9 45 Dinsdag 21 8.30 9.45 Van Botteidai: vm. 9.45 9.45 9.45 9.45 9 45 Geneesh.-Dir: Dr M. KLEIN. Lnspecteur: de heer G. BRUINIER, Ridderenz. (Seizoen 15 Mei15 Oct). Zie Dr. KLEIN Mondorf-les-Bains, (Lux. 1887) en de aanbeveling van Prof. B. J. STOK. VIS, Weekbl. Tijdschr. voor Geneesk., 5 Maart 1887. Men zie de annonce in dat blad van 8 Mei, Het wordt zeer dikwjl3 beproefd, Stjfselprepara- I ten van weinig waarde al8 glansstjfsel in te voeren en door namabing der verpakking van mjn Amerikaansch Dlansstijfsel het publiek te misleiden, om welke reden ik hiermede in het bjzonder de aandacht er op vestig, dat elb pak van mijn fabrikaat, mijn firma en bovenstaanden Olobus draagt, want ik wil niet, dat de naam van mjn volstrekt echt, algemeen als voortreffeljk erkend fabrikaat, bevlekt wordt. Van de voortreffeljkheid van mjn Glansstjfsel in vergeljking met andere fabrikaten kan men zich ge makkei jk door een proef overtuigen. Het pak 13 cents, in voorraad bj de meeste Drogisten en Kruideniers. FRITK ICHfLK, Jun<* Eeipzig. JR i De Notaris A. M. TAK zal op namiddags te éen uur, op de Bovenzaal der Sociëteit »de Vergenoeging", op de Groote Markt te MIDDEliBITRK, in het eene overdekte genaamd „De Jonge Josephus", groot 23 tonnen met al het staand en loopend WAMT- en SCHEEPS-IN- VENTARIS, alles zooals het schip zich thans bevindt op de Werf van C. MEERMAN en Go. alhier. Vrjdag en Zaterdag voor den verkoop te bezichtigen. (Van Vlissingen naar Breskens, voorm. 6.,8.,10.nam. 12.30 3.45 en 6.30. Breskens Vlissingen, 6.30, 8.30,10.30; 1.4.15 7. VanVlissin^en naarBorssele Borssele Ter Neuzen. Ter Neuzen Hoedekensk. Hoedekensk. Ter Neuzen. Ter Neuzen Borssele Borssele Vlissingen. ZONDAG. vm 7.30 nm 4. 7.50 4.20 6.vm 10.30 6.20 10.50 MAANDAG, DINSDAG, DONDERD. en VRIJDAG. vm 7.30 nm 2.20nm 6.30 7.50 2.40 6.50 6.vm 10.30 4.30 6.20 10.50 4.50 WOENSDAG en ZATERDAG. vm 7.30 nm 2.20nm 6.30 7.50 2.40 6.50 10.30 11.— 6.— 12.30 4.30 6.20 12.50 4.50 Des ZONDAGS worden Retour kaarten afgegeven, welke ook geldig zijn voor den daaropvolgenden MAANDAG. §7.16 7.24 a b 5.24 5.31 Van Keulen 6.24 (2) 9.35 1.58 (2) 5.52 Parijs (Nord) 6.33 7.34 9.45 2.9 5.40 6.2 Brussel (Nord) 6.40 9.52 2.16 6.9 Antwerpen (Etat) 6.8 6.53 10.5 2.29 6.22 Amsterdam over Utrecht Rijtupoor. 7.1 7.54 10.14 2.38 5.59 6.31 Rotterdam 3. IJ. S. 7.9 10.22 2.46 6.39 's Gravenhage (over Rott.) 3. IJ. S. 7.16 10.29 2.63 6.46 Rotterdam (Beurs) via Zevenbergen. 5.47 7.21 10.34 2.59 6.61 Breda 6.30 7.30 10.43 8.8 7— Roozendaal 5)7.27 7.36 10.49 8.14 7.6 7.37 7.49 11.2 3.27 7.19 Bergen op Zoom. 7.47 8.31 11.12 3.40 6.35 7.29 9.20 Woensdrecht 7.56 8.11 11.23 3.49 7.40 9.31 Rilland-Bath 8.9 8.20 §8.30 8.44 11.32 3.58 6.48 7.49 9.40 Krabbendijke 8.16 8.58 §8.58 9.14 12.9 4.52 6.49 7.12 8.31 10.26 8.26 §10.3 §10.3 1.8 6.2 8.2 11.15 Vlake 8.31 ■- 9.42 KapelleBiezelinge 8.42 10.41 10.41 1.47 6.41 8.37 §10.18 12.— 8.51 §11.52 §11.62 2.50 7.47 9.49 11.24 's Heer Arendskerke. 8.59 11.37 11.37 2.52 8.5 9.39 11.7 Arnemuiden 9.12 10.36 10.36 1.8 5.24 8.8 10.6 Middelburg 9.20 11.38 -f- 11.88 2.6 7.20 9.14 11.14 Te Vlissingen (Stad) f9.28 6.45 6.46; §11.53 h) 4.38(v) (Haven) 1.45 §1.45 4.40 10.27 §11.8 Van Vlissingen (Haven) (Stad) m Middelburg Arnemuiden 's Heer Arendskerke Goes ......i,« m KapelleBiezelinge. Vlake_ Krniningen Krabbendijke m Rilland-Bath m Woensdrecht, m Bergen op Zoom Wouw Te Roozendaal u Breda Rotterdam (Beurs) via Zevenbergen. Rotterd. (Beurs) over Breda-Zwaluwe 's Gravenhage over Rott. S. IJ. S. m Amsterdam over Rotterdam H. IJ. m Utrecht JBjntpoor Antwerpen (Etat) m Brussel (Nord) Parijs (Nord.) m Keulen NB. Het teeken f beteekent datop het daarmede aangeduide gedeelte van het traject alleen rijtuigen le en 2e kl. loopen. 1) Stopt alleen om passagiers nit te laten, vervoeren van de met de aansluitende boot uit Engeland aangekomen reizigers alléeD die, welke bestemd zijn voor Duitschland. f Bagage voor Engeland, met dezen trein aangekomen, ook aan de stations tnsscben Bergen op Zoom en Goes en vervoert op dien dag ook reizigers 3e klasse, h) Over Quiévrain. De volgende treinen stoppen te Foor d-Zrtt a ij er ta) eOver GochGennep. §10.6 §10.48 5.60 9.45 (n) 6.27 (v) 7.35 7.30 7.35 8.46 9.24 10.21 §12. 10.56(3) §11.11 §11.47 §12.10 12.19 5.50 9.8 §1.40 c) 2.42 43 §7.30 9.30 2.39 5.28 10.36 4.52 6.47 12.15 3.25 5.55 11.52 3.25 5.33 —h 1.6 4.40 6.43 1.44 5.40 7.22 11.8 2.38 6.29 7.10 8.19 11.53 3.17 7.9 8.7 8.45 12.3 3.29 7.18 8.25 12.13 3.44 7.26 8.40 8.59 12.22 3.55 7.34 12.35 4.11 7.46 12.42 4.19 7.52 W 12.52 4.35 8.1 -i t> 12.57 4.41 8.6 S5 1.8 4.52 8.13 1.17 5.3 8.21 •a B ,9.33 1.25 5.13 8.29 ts 1.38 5.30 8.42 2 B 1.46 5.41 8.51 9.52 1.55 5.52 9.— §10.— §10 z) ueze tremen wacnten op ae aanxomsc van ae DootVuit Queensborouehi wordt overgebracht naar het bavenstation. 3) Deze "trein stopt Dinsdaoi Dinsdag en l) Donderdag tot het opnemen en tot het uitlaten van reiziger! Cö Van Terneuzen 1 5.50 12.20 6.20 Van Gent (Gr. station) 8.34 i 12.15 i 8.20 m Sluiskil 6.— 12.29 5.29 Selzaete 9.20 1.20 9.20 Philippine 6.8 12.37 5.36 m Sas van Gent 9.36 1.30 9.85 Sas van Gent 6.18 12.46 5.45 Philippine 9.43 1.40 9.43 <r Selzaete 6.40 1.8 6.5 Sluiskil 9.52 1 1.60 I 9.62 Ta Gent (Gr. statiën) 7.30 1.54 6.55 Te Terneuzen 10— 2— 10— Van Ternenzen Aiel Hnlst Te St. Nicolaa8. Mecbelen. Antwerpen 6.30 10.5 5.50 6.48 10.20 6.12 7.8 10.40 6.34 7.50 11.13 7.10 9.40 12.10 8.30 8.50 12.80 8.59 Van Antwerpen. Mecbelen St Nicolaas - Hulst Axel. Terneuzen Te 7.12 10.65 I 7.2 10.43 8.5 11.55 8.48 12.38 9.8 1.2 9.25 1.20 6.28 6.10 7.80 8.10 8.80 8.G0

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1889 | | pagina 4