N° 226. 130e Jaargang? 1887. Maandag 26 September. Middelburg 24 September, Onderwijs. Kerknieuws. Verspreide berichten. Dit blad verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen? Prijs per 8|m, franco 2. Afzonderlijke n ore roers zijn verkrijgbaar a 5 Cent.' Advertentiën 20 Cent per regel. Geboorte-, Trouw-, Doodberichten, enz.: van 1-7 regels /1.5Ö iedere regel meer f 0.20. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Bij deze courant behoort een BIJVOEGSEL, MIDDELBURGS» COURANT. Agenten te Vlissingen: P. Gr. de Vet Mestdagh Zoon te Goes: A. A. W. Bolland, te Kruiningen: Ptan de» Peijl, te Zierikzee: A. C. de Mooij, te TholenW. A. van Niefwenhuijzen en te Temeuzen: L. van Wijck. Hoofdagenten voor het Buitenlandte Parjjs en Londen, de Compagnie générale de Publicité étrangère G. L. Dahbe Cie., John F. Jones, opvolger. Door den koning is ongegrond verklaard het beroep, door den raad van Hontenisse ingesteld tegen een besluit van ged. staten, waarbij goed keuring was onthouden aan de gemeente-begrooting voor 1887, op grond dat daarbij niet voldoende voorzien was in jaarwedden voor onderwjjzers. Het geschil liep over de vraag of onder het getal der op 15 Januari van eenig jaar als wer kelijk schoolgaande kinderen ook gerekend moeten worden kinderen die tot November, daaraan voor afgaande, de sebool bezocht hebben en die na Pasehen weder aldaar kunnen verwacht worden. Van de beantwoording dier vraag was het getal onderwijzers, dat als minimum aanwezig moet zjjn, afhankelijk. Door den koning is thans beslist dat ook kin deren, die tijdelijk verhinderd zjjn de school te bezoeken, zooals in casu wegens het elders ont vangen van godsdienstonderwijs tot voorbereiding voor de eerste communie, vermeld bebooren te bljjven op de lijsten, opgemaakt ingevolge art. 80 der onderwijswet. Ter aanvulling van ons bericht omtrent den scbietwedstrjjd van leden der dd. schutterij, gisteren alhier gehouden, laten wjj hier nog volgen den uitslag der wedstrijden, die eerst na het verschijnen van ons vorig nommer bekend werd. In de categorie van meer geoefende schutters werden de prijzen behaald als volgtle korpo raal J. M. van der Pol met 49 punten2e korp A. K. Kalkman met 44 p. (1. s. 10, 11); 3e fourier J. F. WieBsner met 44 p. (1. s. 9, 8)4e schutter A. P. Holt hupsen met 42 p.5e schutter W. J. Net met 40 p. (1. s. 10, 9)6e schutter L. W. van Rooijen met 40 p. (1. s. 6, 9)7e tamboer P. Jongepier met 40 p. (1. s. 8, 8); 8e sergeant G. van Riel met 40 p. (1. s 11. 7)9e sergeant D. Burghardt met 39 p. (1. s. 11,4); 10e adjud.-onderoff. A. J. Lambertz met 39 p (I s. 11, 0) en 11e sergeant M. Leempoel met 38 p. (1. s. 10). Bij den officieren wedstrijd was eerste prjja- winner de majoor-kommandant F. G. Sprenger met 48 p. en tweede kapitein J. M. Boone met 45 p. Bp al deze wedstrijden werd geschoten met Beaumont geweer, met rjjks ammunitie en op 150 meters afstand. De majoor-kommandant reikte de prijzen uit met eene korte toespraak, waarin hp den winners gelukwenschte en de hoop uitsprak dat de schut ters door vlijtige oefening steeds meer en meer zich weerbaar maken zullen. Een lid van het kader sprak namens zijne medeleden een woord van dank aan den kom- mandant en de overige officieren voor den aan het korps bezorgden aangenamen dag. Nadat de prjjzen waren uitgereikt marcheerde de troep, voorafgegaan door de muziek, tot aan de Kanaalbrug, waar het bevel tot inrukken werd gegeven. Door het departement Vlissingen van de Maat schappij tot Nut van Algemeen, is met algemeene stemmen tot algemeen secretaris benoemd de heer J. Bruinwold Riedel te Hoorn. Naar aanleiding van onze gisteren gedane, her innering dat deze maand de laatste is waarin dit jaar gejjkt en herjjkt wordt, is men zoo be leefd ons op te merken dat dit niet geheel juist is. Wel is met 1 October de termijn voor den herijk geëindigd en moeten alle in gebruik zij nde maten en gewichten op dien datum van het goedkeuringsmerk voor dit jaar voorzien zijn, doch de pk en de herpk duurt voort, zoodat ieder, die ook na dit tjjdstip een voorwerp in gebruik wil nemen, waarop het vereischte goedkeurings merk nog niet voorkomt, in de gelegenheid is dit te doen verifieeren. Het pkkantoor is daartoe geopend Dinsdag en Donderdag van iedere week, telkens van 9 tot 1 uur. Uit Eede wordt ons geschreven Door gedeputeerde staten is gehandhaafd het besluit van den raad dezer gemeente, waarbij de heer E. van Vooren niet tot lid van den raad is toegelaten wegens het verlies van zjjn Nederlander schap door een meer dan vjjfjarig verblijf, in België met het kennelpk doel om niet terug te keeren. Gedeputeerde staten oordeelen, dat dit doel genoegzaam bljjkt uit de feiten, dat de niet toegelatene, kort na zjjne vestiging in de Belgi sche gemeente Maldeghem, eene aanvraag heeft ingediend om het „inboorlingschap" (indigénat) 6d dat hjj enkele jaren is voorgekomen op de kiezerslijsten van laatstgemelde gemeente. Wel bljjkt het niet dat aan zijne aanvraag om het inboorlingschap is voldaan, evenmin als het bewezen is of hjj te recht op de kiezerslijsten voorkwam, doch de aanvraag is door hem geschied en in zijne plaatsing op de kiezerslijsten werd door hem berust, zoodat ongetwijfeld bij hem het voornemen heeft bestaan om in België gevestigd te blijven, en de raad derhalve terecht beslist heeft dat art. 10 3 der wet van 28 Juli 1850 (Staatsblad no 44) op den verkozene van toepas sing is. Door den gemeenteraad van Axel is gisteren een verordening vastgesteld op de heffing en invordering van den hoofdelijken omslag. De belastingschuldigen worden daarbjj verdeeld in 30 klassen, en de heffing geschiedt in verhou ding tot het achter elk inkomen vermeld cjjfer nl. van: 301-/ 400: f 401—500 501—600: l/3, 601—700: 701— 800: f, 801—900: l,'f 901—1000: 1, 1001-/ 1250: IA, 1251-/ 1500: IJ-, 1501—1750: lj%, 1751-/ 2000: 1|, 2001—2250: 1&, 2251—2500 1|, 2501—2750: 1^, 2751-/ 3000 l\, 3001 3250: 1£, 3251-/ 3500: lf, 3501-/ 3750 lft, 3751-/ 4000: lf, 4001—4500: lf, 4501—5000: 2, 5001—55002f, 5501—60002J-, 6001—6500: 2f, 6501—7000 7001—7500: 2f, 7501-/ 8000: 2f, 8001-/ 9000: 3, 9001—10.0003|, en 10.001 en daarboven 3£. Het ontwerp-adres der tweede kamer in ant woord op de troonrede luidt aldus: „De tweede kamer der staten-generaal waardeert het ten hoogste, dat de zitting wederom door Uwe Majesteit mocht worden geopend. Innig gehecht aan Uwe Majesteit en hoogst desaelfs huis, herdenkt zjj met ingenomenheid, hoe de geboortedag van Uwe Majesteit door het geheele Nederlandsche volk met geestdrift werd gevierd. „Bovenal geroepen tot overweging der vastge stelde voorstellen tot verandering in de grondwet, hoopt zij dien gewichtigen arbeid zoo spoedig mogelijk te volbrengen. „Voor de mededeelingen betreffende onderschei dene andere belangrijke aangelegenheden betuigt zij Uwe Majesteit haren eerbiedigen dank. „Mogen de werkzaamheden van Uwe Majesteit en van de staten generaal onder Gods onmisbaren zegen tot welzijn van het vaderland strekken". De koning heeft op de gebruikeljjke wijze geantwoord op het adres van antwoord der eerste kamer. De tentoonstelling van oude en nieuwe kunst nijverheid, te 's Gravenhage te houden, zal in Mei 1888 worden geopend. De gelegenheid tot opgaaf van inzending is verlengd tot 1 November 1887. De gemeenteraad van 's Gravenhage schonk 5000 subsidiehet waarborgfonds ad 70.000 was 1 Sept. met meer dan 1100 deelnemers ruim volteekend, en de regeering stond de zoo uit nemend gelegen Koekamp ten gebruike van deze vaderlandsohe tentoonstelling af. Alle brieven en stukken worden verwacht aan het centraal bureel van het comité, Kapelsbrug lt te 's Gravenhage. De hoogleeraar Drucker heeft aan de besturen der verschillende kiesvereenigingen, die hem can- didaat stelden voor het lidmaatschap der Tweede kamer een schrijven gericht, waarin hij verklaart, waarom hjj niet vóór de herstemming bedankte. De reden daarvan is, dat hjj de vrjjbeid der kiezers niet wilde beperken. Voor de akte-examens in Zeeland hebben zich slechts 20 candidate», 7 vrouw, en 13 mann. aangemeld. In het personeel der deskundige is eene ver andering gekomen. Voor de aardrijkskunde zal nl. optreden de heer P. Landsman, hoofd eener openbare school te Vlissingen. Volgens de Zeeuwsche KerTcbode is in de kerken van Middelburg, Serooskerke, Koudekerke, Gapinge en Vrouwepolder opgericht eene vereeni- ging genaamd, de Kerkelijke Ka'- Elk de^er vereenigingen heeft haar statuten aan den koning ter goedkeuring gezondenen rechtspersoonlijkheid aangevraagd, en nu onlangs kwam het koninklijk besluit, waarbij die statuten waren goedgekeurd eu rechtspersoonlijkheid werd gegeven, tot haar. Die kerkelijke kas is nu de kassipr van de kerk. Volstrekt niet de voogd aan wien de be hartiging der tijdelijke belangen is opgedragen. Zij beheert het geld en de goederen der kerk, niet naar haar eigen goedvinden, maar geheel in het geestelijk belang van do Nederduiteehe gere formeerden, die in gemeentelijk verband leven naar de kerkenorde van 1618-19. Ook bepaalt zij zelf niet, wat dat geestelijk belang is, noch wat daaraan dienstig kan zijn, maar dit wordt voor haar bepaald door den kerkeraad. Tjjdens de bewoners uit waren en alleen de dienstbode en de kinderen zich thuis bevonden brak gisteren avond tusschen 8 uur en half negen brand uit op eene door eene dame bewoonde bovenkamer in de Kortedelft alhier. De brand werd door eenige voorbijgangers ont dekt, die de buren waarschuwden, door welke de eerste hulp zoo voldoende verleend werd dat de in zeer korten tijd aangerukte brandspuiten niet in werking behoefden gebracht te worden. Het bestuur der brandweer, de burgemeester en verschillende andere autoriteiten waren op het terrein, terwjjl de Kortedelft zwart zag yan nieuws gierigen. De brand, die in eene alkoof is ontstaan, heeft nog al schade aan het meubilair toegebrachteen bed is o. a. geheel bedorvende woning en de inboedel van het bovenhuis waren echter verzekerd bij de Amsterdamsche assurantie-compagnie. De oorzaak is tot nu toe onbekenddoch ver- vermoedeljjk is de brand in of onder bet bed ontstaan. Heden nacht ontdekten de bewoners nog dat in de alkoof hout smeuldedit vuur konden zjj zelve blusschen. Vrjjdag heeft de nieuwe provinciale stoom boot Walcheren, in aanbouw op de maatschappij de Schelde, gemeerd gestoomd. Men verneemt dat nu spoedig de officieele proeftocht zal plaats hebben. Het bericht omtrent het vermissen van eenige voorwerpen ten huize van zekeren S. te Goes berust volgens de G. Ct. op een misverstand. Er is geen aangifte bjj de politie geschied, omdat er niets vermist werd. De heer J. v. d. Have te Nieuwerkerk ver kreeg te Amsterdam op de tentoonstelling van pluimgedierte niet een, maar zes prjjzen voor zwemvogels. Uit Oostburg schrjjft men ons dat sedert eenigen tjjd door de brigadiers Bol van Oostburg, v. d. Ameele te Breskens, den maréchaussee Ma seur en den veldwachter Lako jjverig onderzoek gedaan werd naar diefstallen, die langen tijd reeds werden gepleegd bjj den landbouwer Stoutjesdjjk te Sehoondjjke. Het is hun mogen gelukken tarwe enz. in beslag te nemen bjj drie personen, onder die gemeente woonachtig, zoodat de daders in hunne handen zjjn. Te Rotterdam had Donderdag eene verkoo- ping bjj executie plaats die de som van ruim vjjf gulden opbracht. Heden middag i3 te s Gravenhage door regenten der Lowsaslichting (opvoedingsgesticht voor kinderen van overleden vrjjmetselaren) de eerste steen gelegd voor het door de heeren J. Stok Zoon, architecten te Rotterdam, ontworpen nieuwe gebouw aan het Alexanderaveld aldaar. Te Amsterdam viel Vrjjdag een vrouw bjj het glazenlappen uit eene tweede verdieping dood en op een andere plaats gebeurde hetzelfde met een vierjarig jongetje. Volgens de N. Landb. Crt. wordt in Noord- Duitschland en langs den Rjjn in den herfst als groenvoeder door tal van veehouders witte mosterd gebruikt, die daarvoor na de gerat en de rogge wordt uitgezaaid. Een landbouwer in Pommeren heeft met een oogst van 180 centenaars groen voeder per hectare 16 koeien, meteen gemiddeld levend gewicht van 400 KG. van 12 October tot 10 Nov. daarmede gevoed. Een uitsluitende voeding met witte mosterd zou echter een verspilling van voedsel zjjn. Om een rantsoen met een juistere voedingsverhouding te verkrjjgen, gaf hij bovendien per koe en per dag 4 5 KG. roggestroo en 1 KG. geplette haver. Bjj dit voedermengsel gaven da koeien niet alleen veel melk maar ook een zeer smakelijke boter. Sedert maken deze landbouwer en vele zjjne buren regelmatig gebruik van witte mosterd om in den herfst groenvoeder te hebben. De witte mosterd bezit hare hoogste voeder- waarde kort voor en gedurende het begin van den bloeitjjdlater wordt zij harder, minder saprijk en moeiljjker verteerbaar. Daarom moet men haar niet in eens zaaien maar in tijdsruimte van 8 tot 15 dagen, zooals men in het voorjaar met wikken doet. Vele practische landbouwers raden het volgend rantsoen voor een koe van 500 KG. aan38 KG. jonge groene mosterd, 5 KG. stroo en 1 a 1) KG. haver of mais. Te Sneek heeft een jongen, die de slechte gewoonte had om, als de tram door de stad reed, daar op te springen en een eind mee te rijden, het ongeluk gehad mis te stappen, met het gevolg, dat hjj onder de tram geraakte en op de plaats dood bleef. Het bericht van sommige bladen, dat de Porte zich bereid had verklaard Ruslands voorstel aan te nemen en een commissaris naar Boelgarjjo te zenden, wordt heden uit Konstantinopel tegen gesproken. In Turkscbe kringen acht men het nutteloos, naar Boelgarjje een commissaris te zenden, tenzjj men hem door een leger onder steunen deed. Volgens den Times heerscht er in Boelgarjje volmaakte rust en ordé. De oppositie verliest terrein. Tegenover den druk der regeering vermag zjj bij de aanstaande verkiezingen niets. De Boelgaarscbe uitgewekenen, die aan de grenzen wachten, hebben zich opnieuw naar Odessa teruggetrokken, daar hun vrienden in het vorsten dom hun te verstaan hebben gegeven, dat „het uur van handelen" nog niet is aangebroken. Michael Davitt, een der Iersche leiders, ia naar de Vereenigde staten vertrokken. Hij keert de volgende maand naar Ierland terng. Te New-York is, onder leiding van den dyna- mietman Mezzeroff, een meeting gehouden ter bespreking van de toestanden in Ierland. Ver scheidene sprekers drongen op het aanwenden van dynamiet aan. Ten slotte werd een resolutie aangenomen, waarbij besloten werd tot geweid zjjn toevlucht te nemen. Mezzeroff beval aan jon gelieden in het gebruik van dynamiet te oefenen, waarmede meende hij spoedig het Engelsehe leger en de vloot zou kunnen verwoest worden. Volgens den Figaro, de bron verdient geen onverdeeld vertrouwen is de toestand van den Duitschen kroonprins zeer verergerd. Het jubilé van vorst Bismarck als minister ia niet officieel gevierd, wjjl dit in Pruisen niet gebruikeljjk is. De geheele familie van den rijkskanselier was op Friedrichsruh aanwezig.Van den keizer ontving de jubilaris eene schriftelijke gelukwensching en een geschenk. 's Namiddags kwamen 's keizers kleinzonen, de prinsen Wilhelm en Heinrich, de eerste met zijn gemalin vorst Bismarck persoonlijk geluk» wenschen. Door den kanselier, diens eehtgenoote en graaf Herbert aan het station ontvangen, reden zjj, onder luide toejuichingen eener talrjjk toege» stroomde menigte, naar het slot. De terugreis der prinsen vond in den loop van den avond plaats, Voor eenigen tjjd maakten wjj melding van geruchten omtrent het altreden van prins Hohen- lohe als stadhouder vaD Elsasz-LothariDgen. Di© geruchten bljjven aanhouden, Voor de anarchisten te Chicago bljjft men jjverig in de weer hen uit de armen des doods te redden. Het gouvernement van Illinois wordt overstroomd met verzoeken om gratie. Dinsdag werden te Messina 156 personen door cholera aangetast44 overleden. Door den gemeenteraad zjjn vier ambtenaren, die wegens de epidemie uit de stad gevlucht zjjn, uit hun betrekking ontslagen. De tarwe-oogst van Frankrjjk wordt geschat op 117 millioen hectoliters, een cijfer dat alleen in 1873, 1875 en 1883 werd overtroffen. In 1879 was het slechts 79, in 1886 105 millioen. In den Jardin d'Acclimatation te Parjjs is het Panorama verbrand het was geheel van planken en was iD omtrek 150 meter. Het doek van Castellani stelde voor de anti-diluviaansche wereld. De schade bedraagt 200.000 frs. Victor Nessier, de componist van den Rai- tenfanger en den Trompeter von Sackingen, dia sedert geruimen tjjd aan neuralgie leedis bjj na weder geheel hersteld. Hjj iB voornemens een nieuwe opera te eomponeeren. De tegenwoordige Fransche kamer heeft weldra de helft van haar levensduur bereikt. In die twee jaar zjjn door sterfgevallen of andere oorzaken 46 zetels van eigenaars verwisseld. Van de 32 leden der rechterzjjde, die de kamer verlie» ten, hebben de republikeinen 2b «etele yerewd»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1887 | | pagina 1