N° 207. 130e Jaargang: 1887. Zaterdag 3 September. Eet geheim van Barravoe. BEKENDMAKINGEN- NATIONALE MILITIE. s FEUILLETON. Middelburg 2 September, Dit blad verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per 8/m, franco 2. Afzonderlijke nommers zijn verkrijgbaar a 5 Cent. Advertentiën 20 Cent per regel. Geboorte-, Trouw-, Doodberichten, enz.: van 1-7 regels /1.50 iedere regel meer f 0.20. Groote letters worden berekend naar plaatsru Bij deze conrant behoort een BIJVOEGSEL. Oproeping van verlofgangers der lichting 1885. er „Ik kom regelrecht uit Amerika", act- HIDDELBURGSGHE (M UST. Agenten te Vlissingen: P. G. de Vey Mestdagh Zoon te Goes: A. A. "TO. Bolland, te Kminingen: P. van dek Peijx, te Zierikzee: AC. de Mooij, te TholenW. A. van Nieuwenhdijzen en te Terneuzt Hoofdagenten voor het Buitenlandte Parijs en Londen, de Compagnie générale de Publicité étrangère G. L. Dauee Cie., John F. Jones, opvolger. u. van Wijck. De burgemeester van Middelburg, gezien de circulaire van den commissaris des konings in deze provincie van den 30ea April 1887, A no 560/1, 3e afdeeling (provinciaal blad no 42), roept bij deze op de in deze gemeente wonende milicien-verlofgangers der lichting 1885, behoo- rende tot de 6e en 7e compagnie van het le; de 7e en 10e compagnie van het 2e; de 3e en 9e compagnie van het 3e en de 6e en 7e compagnie van het 4e regiment vesting-artillerie, om op den tijd en de plaats als in de aan hen uit te reiken order is vermeld, tegenwoordig te zijn, voorzien van al de voorwerpen van klee ding en uitrüsting, door hen bij hun vertrek met groot verlof medegenomen, benevens van hun verlofpas, teneinde rechtstreeks naar hun korps te vertrekken. Zij moeten zich vooraf, en wel op Maandag den 12e* Sept. a., das voormiddags tusschen 10 en 11 uren, bij den burgemeester hunner woonplaats aan melden, voorzien van hun verlofpas, teneinde de noodige biljetten, alsmede daggeld, indien zij dit verlangen en daarop recht hebben, te ontvangen. De verlofgangers, die op het bepaalde uur niet ter, aflevering verschijnen, worden bij hun korps gestraft. Zij, die niet aan de oproeping voldoen, worden als deserteurs behandeld, terwijl degenen, die door ziekte verhinderd worden op den bepaalden dag onder de wapenen te komen, van die om standigheid, onder overlegging van een verklaring van den geneesheer, tijdig kennis behooren te geven aan den burgemeester. Na hun herstel vervoegen zij zich bij hun korps. Middelburg, den 2en September 1887. De burgemeester voornoemd, SCHORER. Omtrent de ziekte onder het garnizoen vernemen wg het volgende: De generaal-majoor inspecteur van den genees kundigen dienst en diens adjudant, die gisteren ook de slachtplaats en den winkel van den slager J. Leijnse bezochten, keerden te 5.8 namiddag naar 's Hage terug. Gisteren avond arriveerde alhier weder een deta chement hospitaalsoldaten uit Breda en tevens de officier van gezondheid Butner uit Vlissingen ter adsistentie. Hierdoor is het personeel geklommen tot 8 officieren van gezondheid, 3 hospitaal-geëmploieer- den, 1 sergeant hospitaalsoldaat, 6 hospitaalsoldaten van Middelburg, 14 hospitaalsoldaten van Breda en de noodige onderofficieren en minderen uit de Van Lady VIOLET GKEVILLE. HOOFDSTUK I. „Ga zitten1', zei mijn gastheer barsch en schoof mQ een houten armstoel toeik voldeed aan zijn uitnoodiging en nam de gelegenheid waar, om mijn nieuwen vriend op te nemen. Hij was een man van ongeveer zestig jaar, breedgeschouderd en ietwat gebogen zijn zwaar grijs haar, met een zwart petje bedekt, hing los, en krullend op zijn voorhoofd en een ruige baard verborg zijn gelaat bijna geheel, behalve twee schrandere oogen, die voortdurend in de rondte keken, doch Bteeds mijn blik ontweken. Hij was leelijk gekleed in het grove baai dat de boeren gewoonlijk dragen, maar zijn smalle, fijne handen verrieden een hooge geboorte. Terwijl ik hem zoo opnam sprak hij niet, maar een brandewijnflesch van den schoorsteen nemende, waar die naast een pijp en een tabakspot stond, schonk hg een glas in en gaf het mg. Ik wilde het niet weigeren en bracht het even aan de lippen, doch zette het bijna onmiddellijk weer op tafel. „En nu nw boodschap, mijnheer?" zei hij, blijkbaar overtuigd dat hij de gastvrijheid nu ver genoeg getrokken had. kazerne, zoodat er voldoende hulp ter verpleging aanwpzig is. Toch geeft men ons de verzekering, dat het bewp van belangstelling van de zjjde der burgers, gisteren door ons gemeld, door 's lands kinderen ten zeerste wordt gewaardeerd. Hoewel er gisterenavond weinig gevallen be kwamen, is dit aantal heden morgen weer aan- merkelpk vermeerderd, doch de ziekte-verschijnselen kwamen slechts in geringen graad voor. Thans zgn er 250 aangetasten. Zij, die Maandag ziek werden, zouden voor een groot gedeelte wêer tot hunne gewone bezigheden kunnen terugkeeren doch den geneeskundigen, wier zeer zorgzame behandeling hoogelgk te roemen valt, kwam dit minder gewenscht voor. Zoolang niet scheikundig ia aangetoond, wat de oorzaak der ziekteverschijnselen ia, kannen wij daaromtrent nog niets met zekerheid melden. Dit weten wjj wel, dat alle pogingen worden aangewend om tot de ontdekking te geraken en dat de militaire autoriteiten niets onbeproefd laten om de oorzaak te vinden, en zich niet zullen weerhouden daaraan de noodige openbaarheid te geven. Morgen (Zaterdag) zullen wg, gebruikelijkerw jze, op verschillende oogenblikken aan ons bureau aanplakken het aantal stemmen dat de onder scheidene candidaten in de districten Middelburg en Goes hebben verkregen. Die stand zal, voor zoover Middelburg betreft, ook bg onze agenten te Vlissingen, Goes, Zierikzee en Terneuzen worden aangeplakt; terwijl de volledige uitslag in beide districten zoo spoedig mogeljk zal worden bekend gemaakt. Alwêer een recept voor eene lastige kwaal. Zekere Pacatoriemand die beweert, lang in Atjeb te hebben vertoefd en goed met land en volk bekend te zijn, wjdt in den Tijdspiegel van September eene beschouwing aan de Pacificatie van Atjeh. De tot nutoe daartoe aangegeven middelen kunnen, volgens hem, niet tot het doel leiden. Een verdelgingsoorlog om het land tot onder werping te brengen, acht hij niet onmogeljk, maar wg zouden weinig daaraan hebben en 't zou kunnen leiden tot nog ernstiger oorlogen in Midden-Sumatra. Herstel van het sultanaat zou een deel van het land bevredigen, maar de sultan zou niet genoeg gezag bezitten om de onderhoo- righeden tot onderwerping te nopen. Terugtrekken uit Atjeh is in geen geval aan te bevelen, daar dit den nekslag zou geven aan ons prestige en den zeeroof, die den oorlog noodzakel jk gemaakt heeft, zou doen herleven. De concentratie op zich zelf acht schrijver een wijze maatregel, al ware het nog verstandiger geweest ze tot Kota-Radja en Oleh-leh te beperken, maar zg is niet voldoende. Wg hebben een uitnemende definitieve stelling, maar die mist alle kracht om de onderhoorigheden, waaruit het verzet voortdurend gevoed wordt, te bedwingen. woordde ik, terstond met de deur in huis vallende, en verklaarde hem het bnitenkansje, dat hem naar ik dacht met blijdschap zou vervullen. Hij rookte echter bedaard door en hield het hoofd gebogen, zoodat ik de uitwerking van mijn verhaal op zijn gelaat niet zien kon. Toen ik zweeg, stond hij met een zacht van verlichting op en vroeg om de stukken te zien. Ik legde ze voor hem op tafel. Hij bekeek ze aandachtig en bedaard, zeggende LÜSMi „Ik geloof dat het alles waar is." Eenigszins geraakt antwoordde ik „Zou ik de moeite genomen hebben om hierheen te komen als het niet waar was Gg woont op een zeer afgelegen plaats, mijnheer Donnovan." „Ja", zei hij, „neem mg niet kwalgk; waarom zoudt gij gekomen zijn, dat is waar Maar buitenkansjes en vriendelgkheden zonder hoop op belooning zijn hier niet alledaagsch. Ik ben arm, mijnheer Barclay zeer arm." „Dat spgt mijmaar nu zult gij in goeden doen komen en ik geloof dat gij een dochter hebt om harentwil dus „Te laat te laat mompelde hg tusschen zgn tandendoch zich herstellende, vroeg hg„Wat zeidet gij ook weer dat ik doen moest?" Ik herhaalde bedaard en nauwkeurig alles wat ik hem reeds gezegd had, dat hij zich in be trekking moest stellen met mijn vriend, die hem m de noodige formaliteiten de som; waarop bij Pacator beveelt nu de volgende gedragslgn aan: le op militair gebiedhandhaving van de stelling, welke wij thans op Groot-Atjeh innemen; 2e op staatkundig gebied het aanknoopen van onderhandelingen met een der staatjes van het rjjk van Atjeh met het doel om, gebruik makende van de bestaande verdeeldheid tusschen de Atjeh- sche hoofden, door aanbieding van geld aan den vorst en door het in 't vooruitzicht stellen van vergrooting van grondgebied en andere dergelijke middelen dat staatje te bewegen, groot-Atjeh aan ta vallen en tot onderwerping te brengen, alles met gelgktgdige erkenning van onze souvereïniteit, en verder dezelfde staatkunde te volgen ten op zichte van het overige deel van Atjeh, zoodat na verloop van tijd geheel Atjeh zal bestaan uit verschillende rgkjes, die allen door contracten en belangen aan den Nederlandschen staat verbonden, doch die tevens elkander onderling weinig genegen zgn, zoodat wg te allen tgde zullen kunnen rekenen op bondgenooten bg een mogelgk conflict met een dier rgkjes 3e het hiervoren omschreven plan te bespoedigen door het afdoende blokkeeren van de Atjehsche kasten, zoodat er geen peper uit- en geen opium of munitie in kan, iets wat bg de tegenwoordige sterkte onzer zeemacht, zooals de sehrgver uitvoerig tracht te ontwikkelen, zeer wel mogelgk is. Ter vervanging van den heer C. A. Hertogs, is door burg. en weth. van Middelburg tgdeljjk tot klerk ter gemeente-secretarie benoemd de heer A. I. A. Dootjes, milicien-sergeant alhier. De heer T. M. Lucas, commandant op het ss. Willem, prins van Oranjeheeft een fraaien sigaren koker cadeau gekregen van Z. H. prins Christiaan van Sleeswgk-Holstein, die heden morgen met drie zijner kinderen met gemeld stoomschip te Vlissingen van Queensborough aankwam en zgne reis naar Hamburg met den mailfrein voortzette. Aanstaanden Zondag wordt per ss. Hendrik, kapt. J. van Boven, te Vlissingen verwacht Z. H. prins Albert Victor van Wales met bestemming naar Kiel. Uit Hoofdplaat schrgft men ons Woensdag was voor de vgfda maal vergadering van den raad belegd tot voorloopige vaststelling der rekening 1886. Behalve het dag. bestuur, was den eersten keer alleen de heer Tas opgekomen. Teneinde meer leden in de gelegenheid te stellen aan de behandeling deel te nemen, werd de ver gadering toen verdaagd. De tweede maal verschenen alleen burg. en weth.den derden keer alleen de voorzitter; de vierde maal (toen, volgens art. 49) deze en éen der wethoudersen ten slotte weer dezelfde heeren als den eersten keer. De heer Tas, die op 6 September aftreedt, kon nu nog een gewichtige stem uitbrengen, door alléén de rekening vast te stellen, met een batig slot van 435.76^. Voorzeker een zonderling geval, dat hoogst zelden voorkomt buiten art. 49 3e al. recht had, zou overmaken. „Gij blijft toch zeker van nacht hier zei hij, toen ik zweeg. „Ik geloot dat ik beter doe met terug te gaan", antwoordde ik weifelend. „Er is geen trein voor middernacht", zei hij kalm, „en het is een barre avond om over het veen te rgden." „Vooral na den moord", zei ik, de woorden van mijn voerman aanhalende. Eensklaps verbleekte mgn gastheer en er kwam een toornige blik in zijn oog. Ik begreep dat hij een onaangenaam heer zou wezen om mee om te gaan. „Wat bedoelt gij vroeg hg, met gemaakte onverschilligheid. „Mijn voerman sprak er over", zei ik. „Hij wees mg de plek, waar een moord gepleegd was, meer weet ik er niet van. Zeker een agrarische misdaad. Hebben zg den moordenaar gevat „Er is een jongen gevat, omdat men ver moedens tegen hem hadmaar naar mgn idee kunnen zg hem niets bewgzen." „Die moord beeft zeker eenig opzien ge baard?" vroeg ik, mij gepoopt voelende om die vraag te doen, zonder te weten waarom. „Nog al. Ik zal er u een andermaal van vertellen. Daar is mgn dochter." Op dat oogenblik hoorde ik een jeugdige, frissche stem de laatste regels van „Kathleen- Mavourneen" zingen; de gangdeur ging open en het meisje trail binnen. Zij droeg eon grof serge Nu was de beurt om eene gewichtige houding aan te nemen aan den heer Cammaert. De voor zitter deed als hoofd der politie het voorstel tot aankoop van drie geringe, voor een veldwachter onmisbare lichte zakmaterialen, (een Igfreserve, paternoster en handboei) te zatnen tot een bedrag in uitgaaf van 4.50. De heer Cammaert oor deelde die op beslisten toon totaal onnoodig, verliet daarop de zaal en voorkwam nu dat de drie over- blgvende leden een besluit konden nemen. De heer Cammaert treedt ook op 6 September af, doch is herkozen. Dinsdag a. geene audiëntie bg den minister van justitie. Voor het secretariaat van de Maatschappij tot nut van V Algemeen moeten zich ruim 20 candi daten hebben aangemeld. Het hoofdbestuur zal waarscbgnlijk in zgne vergadering van aanst. Zaterdag een drietal opmaken. Naar aanleiding van het bericht omtrent het voornemen der regeering om het aantal gerechts hoven in te krimpen, schrgft het Handelsblad Wegens het vervallen der zoogenaamde cri mineel e zaken, bg de invoering van het straf wetboek, hebben de gerechtshoven een gewichtig deel van hun arbeid verloren, zoodat vermindering van hun getal thans zeker in aanmerking behoort te Komen. De versnelde middelen van verkeer sinds 1875 is het tweede net der staatsspoorwegen aangelegd maakt dit zonder groot bezwaar voor de burgerij mogelgk. Maar bg de beslissing zal, vooral onder de gewgzigde grondwet, wel eerst de bekende hoofdvraag beantwoord moeten wordenbehoort de Hooge Raad tot algemeen hof van hooger beroep te worden vervormd En behoudt men twee of meer hoven, dan is de vestiging van een ervan te A msterdam, vooral wegens de handelszaken, onmisbaar. Den Haag en Den Bosch liggen ook niet ver genoeg uiteen, om voor het geheele land als zetels van slechts twee hoven geschikt te zgn. Benoemd tot betaalmeester te Amsterdam da heer O. G. Lotsy, thans te Rotterdam. Het Weekblad van het Recht herinnert heeren advocaten aan art. 6 van het gewgzigd reglement van orde en discipline voor de advocaten en pro cureurs, volgens welke hunne akte van beëediging in de maand September moet worden geviseerdvolgens art. 25 van het hetzelfde reglement is deze bepaling ook van toepassing op hen, die op hun verzoek als procureur zgn toe gelaten. De Belgische regeering heeft den heer Deleroik benoemd tot haren vertegenwoordiger op het 20e taal en letterkundig congres. De generaal-majoor M. R. Timmerman, inspec teur van den geneeskundigen dienst der landmacht, zal ons land op de internationale conferentie van het Roode kruis te Karlsruhe vertegenwoordigen. kleedje, zonder eenig sieraad, maar dat donkere gewaad zat netjes en deed haar slank, welge vormd figuur zeer voordeelig uitkomen. Een aardig rond hoofdje zat op een stevigen halsj haar kastanjebruin haar glom, alaof de zon op herfstblaaren scheen, zij had groote blauwe oogen, een blanke huid en rozenroode lippen. Dat was Calberina, de dochter van mijn zonder lingen gastheer. Vijf minuten te voren verlangde ik om zoo spoedig mogelijk weg te komen, nu bedacht ik mij dat ik ten minste éen nacht ia dit vreemdsoortig gezin moest doorbrengen. „Mijn dochter mijnheer Barclay." Catherina bloosde als een roos. blijkbaar was de verschijning van een heer, soo als ik, iets zeer zeldzaams in haar leven. „Catherina, ®g»heer blijft van nacht logee- ren wilt gij aorgea dat alles in orde is Waar is de meid Catherina keek verbaasd en zei „Zij is aan het melken. Maar ik zal zelf voor mijnheer zorgen." Ik haalde ruimer adem. Ik was zeker dat ik het goed zou hebben. Zij verliet weldra het vertrek en liet mij weer met haar vader alleen. Ons gesprek wilde niet vlotten. Ik wist bijna niets te praten en verging van nieuwsgierigheid om de geschiedenis van mijn gastheer te hooren doch zijn terughoudendheid schrikte mij af om iets te vragen. Hij scheen volstrekt niet opge togen over het geluk dat hem ten deel was ge vallen en rookte soo bedaard door, alsof er nis)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1887 | | pagina 1