AANBESTEDING. L. VOGEL'S Koni AANBESTEDING. AARDAPPELEN, 10FST1IE. DE OUDE PRINS, Table d'liöte 5 uren, RUHR0RTK0LEN. Rangschikking. Landsgebouwen. 1 van 15 Mei 1885 tot nadere aankondiging TE PACHTEN: Ruhr Kachelkolen, Juni, Juli en Augustus 1885. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. De Nedeiiandsche Glasver- zekering-Maatschappij Ministerie van Financiën. OPENBAAR AANBESTEDEN: STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. EENE TIEND VRIJE Mie te aamarien 1 laart 1886. BEKDA. EIUST, BREM, RESTAURANT, Ta» ST00I- ei andere WERKTUIGEN, Zomerdienst 1885, 8TOOMBARGEDIEJSST Zondags worden retonrkaarten afgegeven alleen geldig voor dien dag BIJ INSCHRIJVING- tegenover den Groolen Toren in de onmiddellijke nabijheid van Post- en Telegraafkantoor. DINERS a la Oarte, SALOH1 disponibel. voor GEBROEDERS B0UDEW1JNSE, KONINKLIJKE FABRIEK TE KOOP: een n oud, bij J. WOUTER.SE, TToogelando. IN losötnTÏT" A. JOB SE. Stoomtram VLISSINGEN-M1DDELBURG. ©toombootdienst Uren van vertrek gedurende de maanden ZONDAGS woiden Retourkaarteri afgegeven alleen geldig voor dien dag* fc Gedrukt bij De Gebroeders Abrahams te Middelburg, De RlXGSCMIRïilïK in het faillisse ment van PETRUS BAKKER, winkelier, wonende te Hoek, is met de bewezen door den Curator nedergelegd ter griffie der Arrondissements-Recht- bank te Middelburg-, ten einde aldaar gedu rende veertien dagen te blijven ter inzage van een ieder. Middelburg, 28 Mei 1885. De Curator, Mr. C. LUCASSE, Advocaat en Procureur. sluit tegen billijke premie verzekeringen tegen het breken van SHIEbiEliS ei» SPIEfirKI,- HBTTEÜI1. Inlichtingen ten kantore van J. A. ZIP. Op Donderdag 11 .Buni 1885, des middags te 13 uren, zal, onder nadere goedkeuring van den Minister van Financiën, door den Provincialen Inspecteur der directe belastingen enz. te Middel burg, of bij zijne afwezigheid door den ambtenaar die hem vervangt, aan het bureel van dien Inspec teur, worden aanbesteed Het onderhouden van en het doen van eenige herstellingen aan de gebouwen en aanhoorighedën van 's Rijks belas tingen te Hansvveerd en te Bath, van af den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 51 Maart 1888, in twee pereeelen. De besteding zal geschieden voor elk perceel bij enkele inschrijving, overeenkomstig 434 en 435 der Algemeene Voorschriften. Het bestek ligt ter lezing aan het Ministerie van Financiën, aan het bureel van den Rijksbouw meester in het 2e district, Fluweelen Burgwal n° 16 te 's Gravenhage, aan die van het Provinciaal Bestuur van Zeeland en van den Provincialen Inspecteur voornoemd, alsmede aan de kantoren van de ontvangers der directe belastingen, invoer rechten en accijnzen in de betrokken en naburige gemeenten, en is voorts, op franco aanvrage, kos teloos te bekomen op het bureel van den Provin cialen Inspecteur der directe belastingen enz. te Middelburg. Inlichtingen worden gegeven door voornoemden Rijksbouwmeester en door den Hoofd-Opzichter bij de Landsgebouwen J. J. G. RINKES te Breda. Aanwijzing zal worden gedaan voor het eerste perceel op Woensdag 3 Juni 1885, des namiddags te 1 uur, en voor het tweede perceel op Donderdag, 4 Juni 1885, des middags te 12 uren. 's Gravenhage, 12 Mei 1885. Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, BARTSTRA. heeft de eer mede te deelen dat hij voorhanden heeft eene ruime collectie KEUKEN- KACHELS, IJZEREN LEDIKANTEN, WIEGEN, VUUR- EN LUIERMANDJES. Vele artikelen voor k a m er- en keuken ge b r u i k. CILINDERMANGELS en eene zeer prachtige collectie KINDERWAGENTJES. De GARNIZOENS VOEDINGS-COMMISSIE van het 2e Bat". 3e Reg'. Inf» te MtHMIHLBIiRH zal op Maandag den &en Juni Ï8S5, ten bureele van den Majoor Garnizoens-Kommandant in de kazerne Korte Noordstraat, des namiddags te 13 nren, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, in het de levering van de noodige voor het tijdvak van 15 Juni tot i November 1885, (en behoeve van de menages der troepen alhier in garnizoen. De inschrijving geschiedt bij gesloten, op gezegeld papier geschreven, biljetten. De voorwaarden van aanbesteding liggen op genoemd bureel ter inzage, van des morgens tien tot des namiddags te twee uren. Middelburg, 21 Mei 1885. De 2e Luitenant-Kwartiermeester, Secretaris, W. P. VAN LEEUWEN. worden itgeloot aan ieder, die niet herstelt oi wiens gezondheid niet verbetert door het in geheel Europa, en ook reeds daarbuiten, met roem bekende H-aematon, hel nieuwe succesvolle medicament, dat den Heer Hartzema, Adj.-Apotheker,B Prinsengracht 177, le Étage, te Amsterdam, volkomen van hevige verouderde rheu- matiek met verstijving en verkromming van de ge wrichten bevrijd heeft. Dit medicament verwijdert de concrementen van urinezuur de eenige oorzaak van alle vormen van RHEUMATIEK en JICHT uit het lichaam van den lijder, en is bijgevolg het eenigste middel, dat, zelfs in geheel verouderde gevallen, VOIM5BIGE fiEBiE- ZIMCr schenken kan. De vleiendste brieven van tal van dankbare herstelden, waaronder van Vorstelijke Hoogheden, professoren en artsen, staan ter inzage. Toezending op aanvrage, met brochure, naar alle plaatsen van Nederland en het buitenland zich naar Amsterdam te adresseeren. Heele fl. f 3,5©halve f 3. Geene depots. »Hirschberg, 6 Oct. 1884. »Ew. Wohlgeboren PRINZ DURCHLAUCHT R. dermichseit 5 Jahren kennt, hat VON IHREM HAEMATON mit den besten Krlitljji-n Gebrauch gemacht, und dieses Mittel mir warm empfolileo. Also, enz. enz. »Generalmajor Z. D. VON N. C. Van den naam van den in dit briefuittreksel genoemden vorst, alsmede van de volle onder- teekening, kan men desverlangd kennis nemen, aangezien alle brieven steeds in originali voor belangstellenden ter inzage liggen. UBEN VAIT VEETBEK Van Vlissingen naar Breskens, voorm DAGELIJKS.Breskens Vlissingen, 6.nam. 1.3.30 en 6. 6.30 j 1.30, 4.— 6.30. Bovendien behalve op KAUDAK en XATEBDA Van Vlissingen naar Breskens vm. 8. Breskens Vlissingen 8.30. Van Vliss. Borssele Ter Neuz Hoedek. Ter Neuz. Borssele n. Borssele Ter Neuz. Hoedek. Ter Neuz Borssele. Vlissinsren. Zondag. vm. nm. 7.30 3.— 8. 3,30 vm. 10.30 11.— Maandag. vm. nm. 7.30 3.— 8.— 3.30 10.30 11. 5.— 12.30 Dinsdag. vm. 7.30 nm. 3.— 3.30 vm. 10.30 5.30 1.—I 6.30 11.— Woensdag. nm. 3.— 3.30 vm. 7.30 8.— 10.30 11.— 6.— 12.30 6.30 1.— Donderdag. vm. nm. 7.30 3.— 8.— 3.30 vm. 5.— 10.30 5.30 11.— Vrijdag. Zaterd. vm. 7.30 8.— 10.30 11.— 6.— 6.30 12.30 1.— vm. 7.30 10.30 11.— in den Reigerbergschen-Polder, gemeente Uilland-Bath, groot. B 77.0425 en gemeente in den Soelekerke-I'older, Wissenkerke, groot B 91.5460, De inschrijvings-biljetten kunnen tot 3© Juni a. s. ingeleverd worden ten kantore van HENRI TAK te Middelburg-, alwaar inlichtingen zijn te verkrijgen. OMNIBUS aan alle treinen. Een FAARO en SCHAAP TE KOOP bij W. LOUWS, Veersche weg. I3ST LOSSING: uit het schip per 16 hectoliter f 0.30 a contant. A1BST1H&I»*»!. Stoomketels, Scheeps- en Landmachines. Stoomschepen voor groote,kleine en riviervaart. Sleepl»ooten, Jackten, Stoomsloepen. Stoomgemalen, Suikerfabrieken, (Bier brouwerijen, enz. IJzeren Bruggen, koortsen, Happen,enz. Grofsmederij, Metaal- en Ijzergieterij. Daar overdracht van affaire, waarbij jk gedu rende 8 jaren vast werk vond, verplicht mij een aiult ren dienst te zoeken, beveel ik mij aan voor OPPASSERS- en ander HÏIISgïMJIA WKEAlfA, van goede getuigen voorzien. Adres wijk N n°. 9. Een fatsoenlijk BURGER MEISJE, Prot. Godsd., goed kunnende naaien en mazen, van goede getui gen voorzien, zag zich gaarne tegen 1 Augustus geplaatst als WLIHHJKi'iMEI» of UEKUE SI BI O. Brieven franco onder letter H, aan den Boekhandelaar H. LAKEMAN te Kierikzee. Een SB©S5BSM3B9 gevraagd, tevens bekend met rijtnigwerlc adres J. J. HENDRIKSE, „V ij f R i n g e n". Terstond een HSECHT noodig, het t i in meten en metselen verstaande, bij A. VAN SCHAIK te lïiggekerke. Bij J. C. W. ALTORFFER is ter perse en zal binnen weinige dagen worden uitgegeven met tarief van plaatsbiljetten, prijzen voor cou pons van rondreisbiljetten, en schetskaartje der spoorweglijnen in Nederland en van enkele buitenlandsche lijnen. PRIJS 1 CEA'T. Van Vlissingenvm. *5.6.20, 7.7.40, 8.20, 9.—, 9.40, 10.20, 11.—, 11.40; nam. 12.20, 1.—, 1.40, 2.20, 3.—, 3.40, 4 20, 5—, 5.40, 6.20, 7.—, 7.40, 8.20, 9.—, 9.40, 10.20. Middelburg: vm. 5.30, 7.7.40, 8.20, 9.—, 9.40, 10.20, 11.—, 11.40; nam. 12.20, 1.—, 1.40, 2.20. 3.—, 3.40, 4.20, 5.—, 5.40, 6.20, 7.—, 7.40, 8.20, 9.-, 9.40,10.20,11.—. De treinen met een gemerkt zijn arbeiders- treinen, die op Zon-en Feestdagen vervallen. Van Middelburgvm. 6.30f, 8.9.1 Of, 10. 11.—t; midd. 12.—j nm. l,20f, 2.30, 3,30f, 5.—, 6.30f, 8.—. Van Vlissingenvm. 8,f, 9.10.f, 11,j midd. 12.f; nm. 1.2.30f, 3.30, 4.30f, 6.—, 7.30f, 9.—. De f duiden de reizen aan waarbjj aan de Abeele. Souburg en de Keersluis wordt aangelegd. VLISSINGEN, MIDDELBURG EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in Mei en Juni 1885. Van Vlissingen Vrjjdag 29 vm. 8,30 Zaterdag 30 8,30 Maandag 1 8,30 Dinsdag 2 - Woensd. 3 8,30 VanKiddelburg: vm. 9,45 9,45 9,45 9,45 Van Botterdam: vm. 9,45 9,45 9,45 9,45 DAGELIJKS' ^an ^r^ssin8en naar Breskens, vm. 6.—, 8.nm. 1.3.30 en 6. 'I Breskens Vlissingen» 6.30, 8,30; 1.30, 4.6.30. ZONDAG, DINSDAG DONDERDAG MAANDAG, WuENSDAG eD en VRIJDAG. ZATERDAG. Van Vlissingen naar Borssele vm. 7,30 nm. 2,45 vm. 7,30 nm. 2,45 Borssele Ter Neuzen. 8,- 3,15 8.- 3,15 Ter Neuzen Hoedebensk. n i n t 10,30 -,- Hoedekensk. Ter Neuzen. I) I 17 1 H» n i-" Ter Neuzen Borssele 6.vm. 10,30 a 6,- a 12,- Borssele Vlissingen. 6.30 11,— 6,30 a 1,- v.# v f" t e t 6.80 6.60 4 7.90 9.80 9.7 5.10 7J0 Van Senlsn me 8.— 9.8 1.40 (.89 1. 7J9 9.40 9.18 8.95 7.89 Parfja (Nord) 4 V °10.45(n) 13.30(n) 7.50 6.8 9.47 9.35 6.83 7.89 Brussel (Nord) 1 i a 6.S0V. 9.35 (v) 18.47 8.34 6.88 6J8 7.98 10.9 9.47 6. 8.8 Antwerpen (Etat) i 5.8 7.85 10.36 8.81 4 53 r» T.SS 8.9 11.9 8.47 7.14 9.15 0 's Hertogenboich 0 A 8^0 1.5 5.8S ÏT30 m» 7.84 8.98 8.40 11.81 4.9 7.38 9.36 R Amsterdam over Utrecht (OoMsrte, u •7.98 9.80 12.15 5.13 mm 8.89 9.12 9.19 H.7 4.58 8.25 10.30 m Harm.-Br. (N. 5. 6.35 9.40 3.15 4.80 •10. 10. 1.8 6.8 9.S3 10.58 Botterdam Hott. IJ. ffiw| 7.36 9.50 8.35 830 tVt.' 10.41 10.41 1.47 6.47 10.13 11.45 '■Gravenhage (over Bott. j r.d//. SA 8.46 11.04 4.48 6.83 m 11.55 11.55 3.58 7.58 11.9 w Botterdam (Beurs) (via Seveabsrgen) p 7.49 13.45 5.40 7.18 13.48 13.48 5.10 9.48 Breda 4 9 6.80 10.1 11.6 8.9 6.61 8,18 m 13.9 19.16 3.1 8.14 11.22 MP Booseniaal 'i 7.11 10.51 11.61 8.58 7.90 S 1.44 m 10.10 10,10 10.10 1.83 6.5 9.90 M. Bergen op Zswx i 8 i 7.69 11.11 19.14 3.86 a T.S8 10.86 10.86 10.86 U 5.39 9.48 pp Öoe» i 8.8S 13.3 1.17 4.48 a 3 830 mm 11.86 11.46 11.46 S.1S 7.34 11.15 4 Amemuiien 4 i 5 9.18 MP 1.40 5.9 M. mm mm 9.90 9.90 4.90 (v) 8.10(v) MP Middelburg l 9 WX 1SJS 1.60 iJO a 830 9.59 mm -- 9.5 3.5 X* Vlissingen 9M ISJT tf XOlgdDCU. VUliWgM Middelburg Arnemuidaa Sm Belgen Of Zoem Roosendaal Breda Botterdam (Bears) (via Zevenbergen) 's Gravenhage (over Bott. ff. IJ. 5.) Amsterdam over Botterdam Iff. IJ. tp.) p Harm.-Br. (ff. ff. S.) f a Utrecht OotUrsp.) "s Hertogenbosoh Antwerpen (Btat) Brusel (Nerd) Parijs (Bord). 2.» «hm i VB. Des* train neemt te Middelburg; geen reizigers op en t* VUssingsn alléén die, welke met ie boot van QneenboroaglT lijn aangekomen. Het teeken betcekcat dat op het daarmede aangedniie gedeelte van het trajwt g^ige» is en Zo fci, toogen. V in Ter Neusen Sas van Gent. v Seliaete 0 Gent (Gr. itati* 6, 19.40 5.80 1 0.90 1.4 5.50 6.40 1.36 6.8 7J5 9.15 6.56 1 Seliaete Sas van Gent, Te Ter Reine 8.34 13.15 8.18 Van Ter Rense» 1 I 6.80 1 10.6 I 13.80 6.5 Tas Antwerpen 9.15 1.15 9.15 Axel 6.48 1030 1.10 6.80 Mechelen s 935 1.90 9.99 Huist I 7.8 10.40 1.40 6.40 a St, Nicolaas 10. 10.— Te St. Hioolaas i 7.60 11.16 9.40 7.1 s e Halst i %s(iheien 3 9.40 1331 4.18 830 I Axel Aatwerne» 1 8.41 19.80 4,- 8.58 «s SV Raws -4 eS BB «t <8 7.1« 9.1 S 10.10 10,88 10.So 10.41 I 7.13 10.56 S.B 63 6 6.53 10.40 1.47 6.10 9.5 11.55 3.90 738 8.48 12.88 4.40 8.10 9.8 li 5.90 8,88 9,95 1.1» 630 MÖ

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1885 | | pagina 4