RANGSCHIKKING^ AANKONDIGING. ADVERTENT1EN. Belgische brieven. Ingezonden stukken. Handels berichten graanmarkten, enz. Prijzen van Efiecten. de Ligger met de Kaart Een ongerief. te nemen om de plaatsen in handen eener andere mogendheid te doen overgaan. De voorslag lachte de Porte toeWie zou niet gaarne iets van verloren macht en invloed willen terug winnen? Met zjjn ministers wikte en woog de sultan het verleidelijke voorstel van Engeland, maar het verstand zegevierde over den lnst. Heden meldt men uit Konstantinopel, dat Turkije de propositie van Engeland verwerpt en dus geen Turksche troepen ter bezetting van Soeakitn zal uitzenden. Zal Gladstone nu officieel bjj Italië aankloppen? Maar hier is het verlangen naar nieuwe koloniale avonturen sedert de laatste berichten uit Soedan niet grooter geworden. Nauwelijks had een deel der Britsche troepen zich ingescheept, of de hor den van Osman Digma, die heetten alom ver spreid te zjjn, vertoonden zich opnieuw, braken den nieuw aangelegden spoorweg op, verbrandden Handoeb en Otoa. In het verlaten van Soedan door de Engelschen zien de aanhangers van den Mahdi en de twijfelachtige stammen, een bewijs van machteloosheid. Daardoor krijgt het fana tisme nieuw voedselrekent men hierbij de betere manier van krijgvoeren, welke de Arabieren van hun vjjanden leerden, dan kan onze verwondering niet groot zijn, dat en Italië en de Porte terugdeinzen voor het kostbare geschenk der Britten. Waar dan de »beschaafde mogendheid" te vinden, welke den moed bezit het half gedane werk der Engelschen te voltooien? Eindelijk bereikte de Italiaansche kapitein Ferrari het doel zijner bestemming. Den 23 April overhandigde hjj den Negus de geschenken en het schrjjven van koning Humbert, waarmede zich de Abyssinische vorst zeer ingenomen betoonde- De minder gunstige gevoelens, welke hem ten* opzichte der annexatie van Massouah bezielden zjjn als kaf voor den wind weggewischt. Niets liever is hem dan de goede betrekkingen, welke tuaschen hem eu Italië bestaan, te onderhouden. Yoor Mancini bevat dit bericht een kleine vol doening, misschien zelfs versterkt het hem opnieuw in zjjn gevaarlijke avontuurlijke koloniale poli tiek, maar de kamer van afgevaardigden heeft het in haar hand de teugels, waaraan hjj loopt, strakker te spannen. En dat zij daartoe niet ongenegen is, bewees zjj reeds eenige malen Brussel 28 Mei 1885. De ironie van het noodlot is somwijlen bjjzonder groot. Men verwijt België dikwijls, dat het gaarne Frankrjjk naapt. Dat behoeft ons niet te ver wonderen. De tijden zijn niet gunstig voor het toenemen der grootheid van kleine volkeren; zjj leven in de schaduw der groote en weerspiegelen hun licht, zooveel mogeljjk eigen hoedanigheden en oorspronkelijkheid bewarend. Het toeval wil, dat op het oogenblik, waarop Frankrjjk de schoonste toebereidselen maakt voor de teraardebestelling van Victor Hugo, zijn grooten dichter wat zeg ik voor den dichter dezer eeuw, ook België zich tot een geljjke plechtigheid gereed maakt ter eere van een zijner meest beroemde burgers, wiens naam verbonden is met het België van 1830. Dit kan men niet noemen zonder aan den eersten te denken. De heer Carles Rogier is heden middag om 2 u. 20 minuten in zijn klein huisje op den Boulevard de Vobservatoire overleden, omringd van zjjn neven en nichten. Nauwelijks had een zijner neven den president der kamer van afgevaardigden van den dood des heeren Rogier in kennis gesteld, of de heer Lants- heere is opgestaan en heeft voorgesteld als teeken van rouw de zitting op te heffen. De minister-president Beernaert vereenigde zich met deze eerbewjjzing en heeft aangekondigd, dat het gouvernement voornemens was aan de wetgevende vergadering te verzoeken de teraardebestelling van den heer Rogier, de eer en den roem van het land, op kosten van den staat te doen plaats hebben. Rogier, de groote Belgische patriot, is overleden zonder eenig fortuin na te laten. In dit opzicht bestaat er groot verschil tusschen hem en den beroemden Franschen dichter. Arm in het politieke leven getreden, vervulde hjj de hoogste waardig heden in den staat, was meermalen minister in een liberaal kabinet, in 1878 gedurende de bui tengewone zitting president van de kamer en was tevens de grondlegger van den eersten Bel gischen spoorweg in 1834, maar is met leege handen uit het leven gescheiden, zonder vermo gen maar trouw aan zjjn ideeën en aan zjjn eerljjk karakter. Indien enkele politieke vrienden van Rogier hem niet voor ongeveer twintig jaar een kleine woning ten geschenke hadden gegeven, ware hjj in bekrompen omstandigheden gestorven. In dit huisje heeft hjj vrjj van zorgen gewoond, zich wjjdend aan de heerlijke poësie, want hjj vond hier de muze weder, die hjj op twintigjari gen leeftjjd verlaten had om zich in de armen der politiek te werpenhij stierf arm, want heeft nooit de woorden vergeten, die hjj in 1830 tot de Luiksche vrjjwilligers sprak, toen hjj aan hun hoofd naar Brussel optrok „Vrijheid, roem maar geen rjjkdommen". De heer Frère Orban, in naam der linker-, en de abt De Haerne, in naam der rechterzjjde, hebben over Rogier gesproken, zooals hjj verdiende. Na de zitting begaven zich vele afgevaarden naar het sterfhuis. Om drie uur verscheen de Etoile beige en wei nige oogenblikken later de Indépendance met een levensbeschrijving van Rogier. Geachte Redacteur Hoewel ik hulde breng aan de wjjze, waarop uw verslaggever over het algemeen hetgeen ik bjj het graf van den heer Pekelharing sprak wedergaf, zoo veroorloof ik mij juist om het karakteristieke een paar opmerkingen: Het eenigszins aarzelende woord van den over ledene was nietraeenikhetgoed? maar ...g ik hetgoed? En de door mjj vermelde Latjjnsehe spreuk was niet: Bene vixit qui laluit, in het HollandschHjj heeft wèl geleefd 'ie verborgen bleef maarfelix qui bene latet, vertaald Gelukkig hjj, die wèl (of met eere) verborgen bljjft. v. h. 28 Mei '85. Hoogachtend UEd. Dw. Dn. J. F. L. ABRESCH. Mjjnheer de redacteur! Toen er heden morgen per trein van half acht uur twee dames uit Vlissingen moesten arriveeren, bevond ik mjj aan het station alhier en zag dat een van hen, iemand van reeds bejaarden leeftjjd, in vollen ljjve op den grond terecht kwam ten gevolge van de hoogte van den wagen, waaruit zjj af moest stijgen. Daar deze wagen zich achter in den trein be vond, was die achter het perron bljjven staan, zoodat de passagiers voor Middelburg gedwongen waren een sprong te maken met het hiervoren gemelde gevolg. Mocht de ter plaatse bevoegde autoriteit aan dergelijke ongerieven iets kunnen verhelpen, om mogelijke grootere ongelukken te voorkomen, dan hoopt ondergeteekende met deze weinige regelen zjjn doel te bereiken. Middelburg. X. IJ. Z. Middelburg, 28 Mei 1885. De matige aanvoer uit Walcheren was meest tarwe, die zeer langzaam 0,10 lager werd gekocht. Van het overige was weinig of niets ter markt. De handel was uiterst gering en de noteering is: tarwe ƒ7,60 a 7,80rogge en wintergerst niet getoond zomergerst 5,40 a 5,50 puike bruineboonen 8,75 a ƒ9; dito witteboonen 13paardenboonen 6,50 a 6,60groene kookerwten 8,50 a 8,75. Koolzaad verlaten. Oliën en koeken onveranderd. Middelburg, 28 Mei. Versche boter 0.65 a 0.85; eieren per 100 stuks 3.40. 27 28 BXAATSLEBKIffGSN. Mei Mei. Nederland. Cert. N. W. Sch. 2% pet. 66% 86 dito dito dito 3 797/g SO dito dito dito 4 10is/jg 1013% dito Obl. 1878 1000. 4 101% dito dito 1883 4 10118 1011/4 België. Obligatien21fo Frankrijk, Origin. Insch. 3 Hongarije. Obl, Leening 1867 fl. 1305 981/4, 981/4 dito Gondleening5 883/4 87 dito dito fl. 500 8 r Italië. Cert. Adm. Amaterd. .5 85 Oostenrijk. Obl. Mei-Nov. 5 66% dito Febr.-Aug. 5 653/4 657/3 dito Jan.-Juli5 66 dito April-Oct. 5 dito dito Goud4 8611% Folen. Obl. Schatkist 1844 4 85 Portugal. Obl. Btl. 1853/80. 3 45 453% dito dito 18815 r 34 833L Rusland. Obl. Hope C. 1788/1815 5 998/a 991/3 Cert. Inscbr. 5e Serie 1854. 5 60 591 dito dito 6e 1 1855. 5 839% 837,g Obligatien 1862 5 90% dito 1864 10005 975/8 98% dito 1864 100 5 933/4 «38/. dito 1877 dito5 t 95% 951/3 dito OosterBche le eerie. 5 559 dito dito 2e 5 56 561/2 dito dito Se 5 dito 1872 gecon. dito. 6 0 921/g 921/4 dito 1873 gecon. dito5 t 923/g 921/3 dito 1884 gecon. dito5 921/4 dito 1850 le Leening dito 4% j 915/g 9 llL dito 1860 2e Leening dito 4% 1 90 90 dito 1875 gecon. dito 4% j 85 843/4 dito 1880 gecon. dito 4 757% 755/g dito 4e Leen. 1842/44 4 B Obligatie-Leening 1867/69 4 9 81% 81 dito dito 1859, 3 Cert, van Bank-Aasign6 Spanje. Obl. Bnit. 1867/75. 1% dito dito 1B762 9 dito Perpetueele. 4 56 56% dito Binnenl.1000-5000 H/4 Turkije. Obl. Alg. Sch. 1365. 5 - di'o geregistreerde18 183/, dito dito 1869 3 8% Kgypte. Obl. Leening 18764 t 54, dito spoorweg dito 1876. 5 Tereen. Staten Obl. 1377. t dito dito 1876. 4% 9 Brazilië. Obl. Londen 1865 96 ggg/g dito Leening 13755 dito 1863 100 4% f, M IKBUSTBIEELE KH FIS ANCIEN Lü 0HDESNEMIK3SK. Kederl. Afr. Hand.-Y. aand. pet. lig Ned. Hand.-Maatach. aand. reacontre5 1 1049% ]05 Ned. Ind. Handelb. Aand. v 4545% Stoomvaartm. Java Obl. dito Zeeland Aand dito dito Prefer, dito t dito dito Obl. 5 Ouitsohland. Cert. Rijksbank Adm. Amsterdam9 Oostenrijk. Aand. O. H. B, 117% BPOORWEGL SE Nisaas. Nederland. Obl. Maats, tot Expl.van Staata-Spw. Aand, 108% Ned. Cent. Spw. Aand. /'250. 33 dito gesterap. Obl. 50 f 713/4 721/, Ned. Ind. Spoorw. Aand. j4g Ned Rijn.Spw. volgef. Aand. 93 93 N.-Brab. Boxt. Obl. getteinp. 1875/80H Znid Ooster ap. Obl Hongarije. Theiaa. Spoorw. Aand. fl. 200 1013/S dto dito Obl5 863/ ,371/ Italië. Victor Em. sp. Obl. S 59 Znio-Ital. Spw. Obl3 58% 58% Oostenrijk. F. O. Sp. Obl 3 763/4 Polen. Wars,-Brom, Aand. 4 4,01/4 Warichan-Weenen dito, a 6S3/4 Ouiinnd. Gr. Sp. Maats. Aand. 5 a 1181/2 dito Hypoth. Obligatien 4% t 94% dito dito dito4 Baltiache Spoorweg Aand. 3 a 553/, Ohark-Arow Oblig. 100. 5 a Jelei-Griaai dito5 t ielci-Orel dito f 1000. 5 9Sl/4 knrsk.-Ch.-Ai. Obl. 100. 6 85% Losowo-Sewastopol f 1000. 5 a 871/4 Morachansk-Sysran. Aand. 5 t 5 41/g Moak.-Jarolslaw Obl. 100. 5 1 100 Woek.-K.ursk dito dito 6 1017/a Moak.-Smol. dito dito 5 B Orel-Vitebsk Obl. dito 5 901/4 Poti-Tiflis aito 1000. 5 t Riaachk.-WiaBm, Aand 5 1 531/4, Znid West Spoorw.-Maats. 5 e 57% Amerika. Cent. Pac. Obl. 8 dito California Oregon dito. 6 Chic. N.- W. Cert. Aand. dito dito le hyp. Cert/1000 7 a dito Mad. Ext. Obl7 c dito Menominee Ds. 500-100 7 a dito N.-W. Union, dito 7 9 125% dito Winona St. Peter dito. 7 dito S.-W. Ob. Ba. 500-1000. tUinoia Cert. v. Aaai. 124% 8t. Panl Minn, k Man. Obl. 7 Union Pao. Hoofdl. dito tl 112 FSEHIS-LSENINGSB, Nader!. Stad Aroat. 100 3 pet, 106 Stad Rotterdam3 B 100% Gemeente Crediet3 97% Selgië Stad Antwerp. 1874 3 98% dito Brnsael 1879 fr. 100 3 101% Hongarije. Staatsl. 1870 Oostenrijk. Staatsleening 1354 fl. 250 4 dito 18605 a dito 1864 0 1383/4 Crediet lnst. 1858 !i 100. t 141% Rutland. Staatsl. 1864 5 132 dito 1866 5 1253/4 Spanje. Stad Madrid ir. 100 3 47% kurkte. Spoorweg!3 97/g 63% 94% 57% 91% 931/g 857/s 993/4 93% 90% 531/g 577/g 251/g 125 1231'j 1231% 109% 106 101 99 10ll'4 1123/g 1393/a 125% 47 10 visa eonpona en losbare oMigMtlën, Amsterdam uoetenrijk. Papier Oostenrijk. Zilver B Diverse in a met affidavit a 5ortugeejcheir Pranschea Belgischea Pruisiache a üamb. Rossena lussen in Z. R °oolscbe per Z. B... ip&ansche Buitenl a Binneal.a AmnriV. in dollars Goudroebel 27 Mei 20.17% 20.20 11.60 11.90 11.60 47.40 47.40 58.70 l!l9 47.40 2.28 2.45 1.881/2 23 Mei. 20.17% 20.20 11.60 11.90 11.80 47.40 47.40 68.70 1*19 47^0 2.28 2.45 1.83% Op den 30ea Mei hopen onze geliefde ouders WILLEM VADER, Schipper 2C klasse Holl. Loodswezen, en MAATJE KAMERMANS hun 25-jarig-e Echfvereeniging' te her denken. Vlissingen, 27 Mei 1885. Hotne dankbare kinderen. Ondertrouwd: A. STANDAART met K. D. KOPPEJAN. Algemeene kennisgeving voor vrienden en begunstigers. Ondertrouwd: ARIE BOERENDONK met ELIZABET LAHR. Rotterdam, 28 Mei 1885. Heden overleed, in den ouderdom van ruim zes tig jaren, mjjn geliefde echtgenoote MARIA SCHOUT. Ritthem, C. GODESCHALK. 28 Mei 1885. Heden, den 28'ten Mei 1800 vjjf en tachtig,ten verzoeke van SOPHIA FRANCISCA DE GROENE, werkvrouw, wonende in de gemeente IJzendjjke, te dezer zake gemachtigd door den Edelachtbaren heer kantonrechter te Oostburg, dd. 12 Maart 1885, voorts gratis procedeerende krachtens behoor lek geregistreerde beschikking der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg, dd. 13 April 1885, en eindeljjk voor deze zaak domicilie hebbende ten kantore van mr CHRISTIAAN LUCASSE, advocaat en Procureur bjj voormelde Rechtbank te Middel burg, wonende aldaar Londensehe kaai wijk H nummer 54, die als Procureur in deze zaak voor mjjne requirante zal occupeeren; Heb ik ondergeteekende, CORNELIS ALEXAN DER KOULON, Deurwaarder bjj de Arrondissements- Rechtbauk te Middelburg, wonende te Middelburg Sint Janstraat H198/199. GEDAGVAARD PIETERFRANCIES MOERMAN, thans verblij vende in het boet- en ceJgevangenhuis te Leuven (België) echter zonder bekende woon- en verbljjf- plaats in het buitenland, alsook zonder bekende woon- en verblijfplaats hier te lande, mitsdien mijn exploit doende bjj aanplakking van een afschrift van dit exploit aan de hoofddeur der gehoorzaal van de Arrondissements-Rechtbank te Middelburg, met overgave van een tweede afschrift van dit exploit aan den heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bjj voormelde Rechtbank, mjjn exploit doende aan het parket aldaar en sprekende met dien heer Ambtenaar, die het oorspronkeljjke voor „gezien" heeft geteekend, zullende ook nog afschrift van dit exploit worden geplaatst in de Middel- burgsche Courant. Om op Woensdag den twaalfden Augustus 1800 vijf en tachtig, des voormiddags te half elf uur, bjj voorafgestelden Procureur te verscbjjnen ter terechtzitting der Arrondissements-Rechtbank te Middelburg, in het gerechtsgebouw aldaar teme:! KDE: Aangezien de eischeres den 20 Juni 1878 met gedaagde, toen schaapherder, wonende te Water landkerkje, in de gemeente IJzendjjke, is gehuwde Aangezien door hen bij hun hu welp k als hunne kinderen zjjn erkend en gewettigd MARIE LOUISE, den 3 April 1864 en EUGÉNIE MARIE den 26 April 1872 beide te IJzendjjke geboren. Aangezien niet langen tjjd na hun huweljjk daagde eischeres en de gemeenschappelijke woonplaats Waterlandkerkje heeft verlaten, zonder meer tot haar terug te keeren en naar haar om te zien. Aangezien eischeres eindelijk tot hare verbazing heeft moeten vernemen, dat, ten dage toen zjj met gedaagde in het huwelijk trad, deze toen alsnog in het huweljjk was verbonden met eene Belgische vrouw, LEONIE CARPENTIER genaamd, welk huweljjk den 2ett Augustus 1870 te Merckem (België) was voltrokken. Aangezien dit huwelijk van gedaagde met ge noemde LEONIE CARPENTIER nog op geenerlei wjjze is ontbonden en dus nog bestaat. Aangezien gedaagde na de ontdekking van dit misdrijf van bigamie den 23en Juli 1883 is ver oordeeld geworden tot eene straf van 5 jaren opsluiting door het hof van assisen te Brugge (België). Aangezien eischeres van meening is, dat haar huweljjk met gedaagde, te IJzendjjke gesloten, is aangegaan in strijd met artikel 84 Burgerlijk Wetboek en dat zij dus volgens artikel 141 van hetzelfde Wetboek de nietigverklaring van haar huweljjk met gedaagde kan vorderen. Aangezien verder ook dit huwelijk van zjjde van gedaagde is aangegaan te kwader trouw, daar deze wist, althans zeer goed kon weten, dat hjj vóór en ten tijde en nadat hjj dit huweljjk met eischeres aanging alsnog in het huweljjk was verbonden met meergenoemde LEONIE CAR PENTIER. Aangezien dus alleen aan de zijde van eischeres, die bjj de voltrekking van haar huweljjk niets afwist van een nog bestaand door gedaagde reeds vroeger gesloten huweljjk, het door haar met gedaagde gesloten huweljjk te goeder trouw is aangegaan met dit gevolg derhalve dat dit nietig te verklaren huweljjk alleen burgerljjke gevolgen heeft ten voordeele van eischeres en van voormelde kinderen, al zjjn die ook vóór het huweljjk geboren en daarbij erkend en gewettigd. Aangezien de eischeres bereid en in staat is zoonoodig hare vordering door alle middelen rechtens te bewijzen. Bjj vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Middelburg te hooreu verklaren nietig het door haar eischeres den 20 Juni 1878 met de gedaagde in de gemeente IJzendjjke gesloten huweljjk, voorts te hooren verklaren dat van zijde van eischeres dit huweljjk te goeder trouw en van zijde van gedaagde hetzelve te kwadertrouw is ^aangegaan, zulks met alle gevolgen rechtens en met veroor- deeling van gedaagde in de kosten van het geding, (Geteekend) KOULON, Deurwaarder. Gezien. De officier van Justitie bjj de Arron- dis8ements-P-echtbank te Middelburg, den 28" Mei 1885. (Geteekend) VAN HOEK. Geregistreerd te Middelburg, den acht en twin tigsten Mei 1800 vjjf en tachtig, deel 46, folio 133, R. vak 6, een blad, een renvooi. Te ontvangen voor recht een gulden twintig cents. De Ontvanger g. a. (get.) HAPPEL. Voor afschrift, KOULON, Deurwaarder. De UA\Gü( IIIHHI\G in het faillisse ment van COENRAAD JACOBSE, Schoenmaker en Winkelier, wonende te Wolfertedijk, is met de bewijzen door den Curator nedergelegd ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te ffliddelhnrg, teneinde aldaar gedurende veertien dagen te bljjven ter inzage van een ieder. Middelburg, 28 Mei 1885. De Curator, Mr. C. LUCASSE, Advocaat en Procureur. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van OOST- EX WEST-SOUBURG bren gen ter kennis van belanghebbenden dat, over eenkomstig 1 van art. 16 van bet Reglement op de Wegen en Voetpaden In KGE- LAM I», (Provinciaal blad n°. 85 van 1881), gedurende veertien werkdagen, van af den 1" Juni tot en met 15 Juni e. k>, dagelijks op de werkuren, andermaal ten Gemeentehuize voor een ieder kosteloos ter inzage ligt in zijn geheel; alsmede dat binnen dien termijn schrifteljjk bezwaren kunnen worden ingebracht bjj Gedeputeerde Staten, zoo door hen die gere clameerd hebben bjj den Raad, als door die be langhebbenden, welke zich door wijziging, 't zij ambtshalve, 'tzjj naar aanleiding van door anderen ingediende reclames, in hunne belangen benadeeld achten. Oost- en West-Souburg, den 29" Mei 1885. Burgemeester en Wethouders voornoemd; PASPOORT VAN GRIJPSKERKE, Burgemeester. G. BRAAM, Secretaris*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1885 | | pagina 3