BUITENLAMP. Laatste Berichten. FEUILLETON. Gemengde Berichten. Algemeen Overzicht, Onderwijs. Het verloren document. Verkooplngen en aanbestedingen. Met ingenomenheid Iran het bestuur gewagen van den ijver en van de wjjze waarop dat per soneel zijn dikwijls moeilijke taak heeft vervuld. In de eerste plaats betreft dit den heer Gander- heyden, die toch in zijne betrekking van hoofd leeraar de persoon is, die verreweg het meest met het onderwijs en de opleiding der leerlingen te maken heeft. Het bestuur meende dan ook gevolg te kunnen geven aan een reeds vroeger opgevat voornemen, nl. om den heer Ganderkeijden tot directeur der school aan te stellen en tevens zijn traktement van 1000 op 1200 te brengen. Het verslag eindigt met de mededeeling, dat het bestuur in het afgeloopen jaar met den gang van zaken tevreden is, daar het vooral in dat jaar gebleken is, door vermeerdering van het getal leerlingen, dat de ouders het onderwijs aan de ambachtsschool voor hunne kinderen meer en meer op prijs steldenook is op ondubbelzinnige wijze de belangstelling en sympathie der ingezetenen oor die school gebleken. Dankbaar voor den krachtigen steun van hen ondervonden en onder aanbeveling der school, gaat het bestuur met vertrouwen den nieuwen cursus te gemoet. Dit verslag gaf tot geene opmerkingen aanleiding, alleen vond een der bestuursleden daarin aanlei ding om, aangezien er zoo weinig bezoek aan de ambachtsschool gebracht wordt, den leden en belang stellenden te berinneren, dat zij vipheid hebben die inrichting tijdens de leasen te bezoeken. Hij was van meening, dat een bezoek nuttig zou zijn om de waardeering van en belangstelling in de school te vermeerderen. Alsnu was aan de orde de rekening en verant woording over 1884. Onder de ontvangsten komen o. a. voor: contri bution ad ƒ891 subsidiën en bijdragen 1400; schoolgelden ƒ75; voor geleverd werk 425.99. Het totaal der ontvangsten bedraagt, met het goed slot van ƒ2429.165- der rekening van het vorige jaar, ƒ5257.611. Onder de uitgaven vinden wij voor; jaarwedden en loonen ƒ1360.411; timmergereedschappen enz. 173.39J aankoop teeken- en schilderbehoeften ƒ260.861; werkhout .289.201; aflossing geleend geld 2000. Het totaal der uitgaven beloopt ƒ5041.26, zoodat de rekening een goed slot op levert van 216 35. Wanneer men nagaat, dat tengevolge der schuld delging van ƒ2000, de ambachtsschool nog slechts een zeer klein bedrag enkele honderden guldens verschuldigd is, mag de financieele toestand zeer gunstig genoemd worden. Niemand had aanmerking op de rekening, die alzoo werd goed gekeurd. Aan de orde was nu de benoeming van 3 leden en 3 plaatsvervangende leden tot het nazien der rekening over 1885. Tot leden werden gekozen de heeren J. J. van der Harst Az., C. J. J. A. van Teijlingen en J. J. Hendrikse, en tot plaats vervangers de heeren J. A Zip, J. A. Frederiks en J. A. Tak. Eindelijk moest worden overgegaan tot vervul ling der plaatsen in het bestuur, openvallende doordien de heeren J. C. Lantsheer, P. Ragut en P. M. de Ligny aan de beurt van aftreding en niet herkiesbaar zijn. De voorzitter deelde mede, dat ingevolge de statuten ter vervulling der vacante plaatsen door het departement Middelburg der Ned. maatschappij van nijverheidwaarvoor de heeren De Ligny en Lantsheer zitting hadden, zijn voorgedragen de heeren F. Ermerins, J. C. van den Broecke, W. D. Luteijn en H. J. E. Gerlach, terwijl voor de vacature Ragut, die als werkbaas deel van het bestuur uitmaakte, door het bestuur werden aanbevolen de heeren W. Gilde en L. Vogel. Gekozen werden de heeren F. Ermerins, W. D. Luteijn en W. Gilde. De heer De Ligny bracht ten slotte dank aan de heeren Lantsheer en Ragut voor de goede en langdurige diensten, door hen aan de ambachts school bewezen. Vooral herdacht de heer De Ligny de diensten, door den heer Lantsheer bewezen als secretaris der ambaehtsschool, eene betrekking die vooral bij de oprichting ervan zeer veel werkzaam heden met zich bracht. De heer Lantsheer antwoordde hierop met een warm woord van hulde aan den heer De Ligny, den man die in de maatschappij van nijverheid het eerst het denkbeeld opperde, zich, toen de zaak haar beslag gekregen had, met hart en ziel aan de belangen der school wijdde en die nu zich verheugen mag de school in bloeienden toestand te zien. De vergadering betuigde hare instemming met het gesprokene en ging daarna uiteen, gjgjg Het is thans zeker dat, ter gelegenheid der Roman van A. VON LIMBURG. DERDE HOOFDSTUK. De oude dame nam eenigszins verwonderd den onverwaehten brief aan en opende hem. Toen zij hem gelezen had stond zjj met bijna jeugdige drift op. „Wat verbeeldt die kleine hertogin van C zich wel, om mjj zoo iets te durven voorstellen!" riep zjj verontwaardigd uit. »Hoe zou een gravin van Olderode, de kleindochter eener prinses von Solm-Bisteringen, hofdame bij een hertogin kun nen worden? Zulk een dienstbaarheid zou haar niet eens aan een koninkljjk hof passen, hoeveel te minder dan daar!" Onder het spreken was de oude dame weer op en neder gaan loopen. >Ik behoef uw meening op dit punt niet eens te hooren, mijn kind, maar ik zou toch wel willen weten, hoe gij er over denkteen jong gemoed wordt vaak door niterlrjken glans aange trokken en ik heb eigenlijk geen recht om uden eenigen weg om de wereld en hare genoegens te leeren kennen, at te snjjdenlees dus en beslis dan liever zelf." Het jonge meisje las den brief door; onbewust was er eenige teleurstelling op haar gelaat zicht baar. Zij vouwde echter den brief weer dicht, gaf hem terug eu zei opening van het nieuwe gymnasium te Amsterdam, Sophocles' Antigone in het oud-Grieksch zal worden opgevoerd. De kosten bedragen £3000. Onder leiding van den rector worden de rollen ingestudeerd. Gisterenmiddag is te 's Heer Arendskerke het circa Ij jarig dochterje van den herbergier Van L. bij ongeluk overreden door een landbou wer van Kloetinge. Het kind kreeg het wiel over het hoofdje en is, hoewel spoedig geneeskun dige hulp werd verleend, na een half uur overleden. Dinsdagavond werd te Tholen op het gemeentehuis door den burgemeester tevens be schermheer, aan het fanfarencorps Concordia op plechtige wjjze uitgereikt het vaandel, reeds ver sierd met 5 medailles, behaald door het vroeger daar bestaande harmoniegezelschap. Na afloop deed het gezelschap eene wandeling door de gemeente en werd het vaandel ter huize van den voorzitter van Concordia gebracht. De eigenaar van eene hofstede in den Zuid- kraaiertpolder heeft aan zijn pachter op diens verzoek, naar aanleiding der hooge huursom, ontbinding der loopende overeenkomst toegestaan en na openbare inschrijving de hofstede opnieuw verpacht aan den tegenwoordigen gebruiker tegen verminderd bedrag. Uit Philippine schrijft men ons In den nieuw bedjjkten polder heerseht thans eene groote bedrijvigheid. Tal van arbeiders zijn werkzaam aan het maken van greppels en slootjes en het opspitten van kleine hoeken gronds, terwijl de kanten of boorden der killen zooveel mogelijk worden afgeploegd en deze voor de afwatering niet noodige geulen tot een minimum worden teruggebracht. In 't algemeen valt de grondsoort mede. Met het a. s. najaar zaldegeheele polder met koolzaad worden bezaaid. Den aannemers der bedijkingswerken is aange zegd de spui kom op de bij bestek bepaalde diepte uit te graven en het verzakte gedeelte van den spuiduiker af te breken cn te herbouwen. Met de meeste kracht wordt door een groot aantal arbeiders aan deze werken gearbeid en de algeheele oplevering zal binnen eenige dagen kunnen ge schieden. Maandagnamiddag werd den heer Pické, burgemeester te Noordwijk, door directeur en commissarissen der maatschappij „Noordwijk" een eigenaardige hulde gebracht. Hem werd een sierlijke oorkonde overhandigd, waarop stond, dat de eerste hoofdweg in de duinen den naam Pické weg zou dragen. Het plan tot exploitatie der duinen, ten einde de badplaats meer aantrekkelijkheid te geven, ging indertijd van Noordwijks burgemeester uit. Te Vreeswijk verkoopt men tegenwoordig s-dalmosterd" geeft echte mosterd, maar jenever in de mosterpotjes van .T. Dal te Utrecht. Men zag steeds menig drinkebroer voor 9 centen dal- mOBterd in eens naar binnen slaan. Bij het schommelen geraakte Maandag aan den Bergweg bij Rotterdam een jongmensch met het hoofd tegen een paal hij kreeg daardoor eenige hoofdpijn, ging te bed en was den anderen dag dood Het Journal officiel bevat een decreet, waarbij de tegenwoordige kerk Sainte Geneviève (het pantheon) haar oorspronkelijke bestemming her krijgt en wederom voor het mauzoleum van be roemde Franschen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt jegens het vaderland, zal dienen. Victor Hugo zal hier zijn laatste rustplaats vinden. De clerieale bladen zijn over dit besluit van den president der republiek verontwaardigd. Toornig roept V Union Attila trok zich met zijn horden voor de heilige Genoveva terug; Grévy en zijn ministers leveren de heilige Genoveva aan de moderne barbaren over." Het blad voegt hieraan toe, dat de katholieken geen rust mogen hebben en geen wapenstilstand mogen sluiten, aleer zij een regeering hebben weggejaagd, die deze ont heiliging heeft begaan. Over de Bulgaarsch-Panslavistische woelingen schrijft de Köln. Zeit. - wordt nog voortdurend geklaagd. Voor eenigen tijd woonden vorst Alexan der en verscheidene consuls een examen aan een hoogeschool te Sophia bij. Een leerling zeide een uit bet hoofd geleerd, tegen de Grieken gericht gedicht op, waaraan hij een redevoering van gelijken inhoud toevoegde. De Grieksche consul diende den vol genden dag daarover een klacht bij den vorst in, die hem voldoening beloofde en den directeur liet ontslaan. Maar ook door de muzelmannen wordt dikwijls over de wijze, waarop zij in Bulgarije behandeld worden, geklaagdderhalve verlaten velen het land. Dej keizer van Duitschland is wel is waar Weigeren, grootmoeder, natuurlijk weige ren." »Ik wist het wel, kind, de appel valt niet ver van den stam. Gij kondt niet anders kiezen. Maar het doet mij toch genoegen, dat ik opnieuw het vertrouwen bevestigd zie, 'twelk ik in u stel. Laat mij thans alleenib wil het C sehe hof terstond mijn antwoord doen toekomen. Aan tafel zien wij elkaar weer." Weldra kraste de ganzepen over het papier, waarop de oude vrouw met groote, zware letterg haar weigerend antwoord schreef aan den hof maarschalk von Starendorff, die haar in naam der hertogin een hofdamesplaats voor haar kleindochter aangeboden had. De vertrekken, welke de jonge gravin sedert haar kindsheid bewoond had, als zjj op den Burcht was, lagen aan het tegenovergestelde einde der meergenoemde lange rjj van kamers en vlak naast het ronde uitbouwsel aan de zuidzjjde, waarin de zoogenaamde jagerszaal lag. Dit groote vertrek, dat geheel het pendant van de kamer der oude gravin vormde, maakte, on danks de even diepe vensternissen en donker houten beschotten, een veel vriendelijker indruhj! De geheele inrichting was minder prachtig, maar ook minder somber, en de zonnestralen drongen ongehinderd tot in de achterste hoeken door. Men kon niet dadeljjk begrijpen, waarvoor die kleine zaal in vroegere jaren kon gediend hebben zij was niet groot en niet mooi genoeg om als eetzaal bjj de drijfjachten gebruikt, te zijn, zooals hersteld, maar wegens het ruwe weer hield hij zjjn kamer. Binnen weinige dagen hoopt hij zijn gewone rijtoeren te hervatten. Voor de begrafenis van Victor Hugo hebben zich ook de directeuren der opera en der opera- comique en de componist Saint-Saëns aan de commissie toegevoegd. De poort van den Are de Triomphe, die 50 meters hoog is, zal aan de eene zjjde tot eene hoogte van 6 meters met zwarte dra perieën worden afgesloten. Een reusachtige katafalk wordt onder den boog geplaatst. Aan de hoeken komen zwarte wimpels met zilver gestreept. Een groot krippen voorhangsel, geljjk bij Gambetta's dood aan het Palais Bourbon was aangebracht, zal de linkerzijde van het gedenkteeken bedekken. Op het plein worden masten met de vlaggen der stad geplaatst, op de groote candelabrea tropeën met omfloerste vlaggen en schilden, die de titels van Vietor Hugo's werken bevatten. Twee en dertig lampadaires, vier meter hoog, zullen rondom den Are de Triomphe geplaatst worden. Op het oogenblik, dat de lijkstoet zich in beweging stelt, zal de muziek der verschillende corpsen van het garnizoen van Parijs de Victor Hugo Hymne van Saint Saëns spelen. De stoet zal de Avenue des Champs Elyeées afdalen, vervolgens langs de boulevards gaan en op de Place de la République stünouden, waar de koren van Opéra, Opéra-Comique en Conservatoire lijk- zangen zullen aanheffen. Hiertoe zijn 250 koristen en een orkest van 200 personen vereenigd. De lijkwagen der armen, met twee paarden bespannen, zal het lijk naar het graf drageneen eenvoudige immortellenkrans zal er op gelegd worden. De leden der verschillende groepen, die den stoet volgen, zullen hunne eigen kransen dragen; voor de van verre gezonden kransen worden zes wagens in gereedheid gebracht. Waarschijnlijk zal de begrafenis eerst Maandag plaats hebben. Het Spaansche gouvernement heeft de inenting der cholera volgens de methode van dokter Ferran verboden. Deze is dadeljjk naar Madrid geijld om met hulp van medische specialiteiten en politieke vrienden de resultaten zijner uitvinding te ver dedigen. Men meldt eenige nieuwe gevallen van cholera in de provincie Valencia. De Fransche regeering moet haar goedkeu ring gehecht hebben aan een besluit vau den prefect van politie, waarbjj, naar aanleiding der jongste voorvallen in het Seinedepartement, alleen het dragen der nationale vlag en der buitenland- sche vlaggen toegelaten wordt. Het bericht van de Times, als zou het vredestractaat tusschen Frankrjjk en China gesloten zjjn, beschouwt men in Parijs als voorbarig. Bij de stemming over de motie van ver trouwen van Choisenl in de Fransche kamer van afgevaardigden onthield zich de uiterste linkerzjjde. Goes. Door het bestuur van den polder de Breede watering bewesten Yerseke werd heden aanbesteed a het vernieuwen en verbeteren der waterkee» rende werken en het onderhouden der sluizen, gebouwen, booten en peilschalen aan den polder, dienst 1885/86, in twee perceelen. Minste inschrjjver was voor het 1" perceel de br C. de Wilde Az. te Kattendijke voor 13,290 en voor het 2e perceel de hr J. van de Linde te Kattendijke voor 1574. b Het verruimen van het doorstroomingsprofiel van vier heulen in genoemden polder. Minste inschrijver was de hr P. Dronkers te Kapelle voor 2079. Aan hun is het werk gegund. c Het driemaal zuiveren van de hoofd water leidingen dit werd als volgt gegund: het le per ceel voor 114.70, het 2° voor 59.40 en het Se voor 32.70 aan den heer A. Slager te Kloetinge; het 4e aan dhr M. Reinhout te Goes voor 39.50; het 5e voor 39.70, het 6e voor 48.90het 7e voor 28.90 aan den heer A. Hage te Kloe tinge en het 8e aan den heer C. Mieras te Yerseke voor 34- Gravenhage. In den afgeloopen nacht werden alhier in verschillende wijken, onder an deren ook aan de ministeriën, onder den titel van buitengewoon Staatsblad oproerige socialistische plakkaten aangeplakt betrekkeljjk een abdicatie van den koning, eene ontbinding der kamers enz. men uit den naam had kunnen opmaken en toch kwam de uitmonstering met allerlei jachttropheeën daarmede het meeste overeen. Misschien had zij den naam »Jagerszaal" alleen te danken aan een schilderij, de eenige, die de wanden sierde, die een man in een eenvoudig jachtgewaad voorstelde. Hjj was bijna meer dan levensgroot en, evenals de gobelins aan de over zijde, in het beschot zelf gevat, dat tevens den ljjst er om heen vormde. Deze schilderjj behoorde bljjkbaar tot een zeer lang vervlogen tjjdperk en de ouderdom had er een zeer donkeren tint aan gegevendoch des te meer was men verrast door de genialiteit van het pen seel, dat de karakteristieke gestalte zoo natuurljjk op het doek gebracht had. Er was leven in die groote gespierde gedaante; het was alsof die overmoedige trekken ademden, of de dicht in een gegroeide wenkbrauwen zich fronsten en men wist zonder dat het gezegd werd, dat dit de wilde Hackelberger moest zjjn, wiens lotgevallen zoo nauw verbonden waren aan de overleveringen van het grafelijke huis. Yoor de jonge gravin knoopten zich allerlei herinneringen aan die schilderjj vastde jagerszaal dat ruime lichte vertrek, met het groote terras er voor, was van jongs af haar speelplaats ge weest het was de plaats, waar zij met de gelukkige bekrompenheid der eerste jeugd in een sprook jeswereld geleefd had. Regina Försteman had de kunst verstaan om het kind, ondanks de ongunstigste omstandigheden, enz. De justitie heeft huiszoeking gedaan in het locaal der sociaaldemocraten. Ook in Amsterdam zjjn dergeljjke biljetten aan geplakt, en aldaar is een der daders gevat. Graaf Herbert von Bismarck heeft heden zjjne brieven van terugroeping overhandigd aan den minister van buitenlandsche zaken. Het O. M. bjj het gerechtshof alhier requireerde tegen Abraham Christiaan Hotten te Ooltgensplaat, wegens moedwilligen doodslag op den mineur Timmer gepleegd, zeven jaar tuchthuisstraf. Uit spraak Zaterdag a. s. 'sCr*avenliag-e. Tweede Kamer. De kamer nam heden aan het wetsontwerp tot uit voering van een deel der werken, noodig ter in krimping van de gestichten Ommerschans en Yeenhuizen als werkinrichtingen, krachtens de gestichtenwet van 1884, In den loop der discussie verklaarde de minister van justitie, dat wellicht later teruggekomen zal worden op de tegenwoor. dige inrichting van Ommerschans als opvoedings gesticht voor jongens; maar hij verzette zich overigens tegen het denkbeeld der bestrijders van het ontwerp om eene verdere uitvoering van de wet uit te stollen. Onder de verder aangenomen wetsontwerpen komt voor die betreffende de goedmaking van kosten voor het regentschap en het begraven van lij ken van militairen voor staats rekening. Ten slotte werd goedgekeurd de overeenkomst met Amsterdam betrekkeljjk de overdracht der Trippenhuizen. Konstanttnopel. Over Engelands voorstel om in Soeakim een Turksch garnizoen te leggen heerseht in den ministerraad verdeeldheid. De sultan weifelt. Eionden. Te Montreal heeft eene manifestatie plaats gehad in het belang van Canada's onafhan- keljjkheid. Gisteren, Woensdag, werd te Zonnemaire door het bestuur der waterkeering van het calamiteuse waterschap Nieuw Bommenede publiek aan besteed het herstel, de vernieuwing en het on derhoud tot 30 April 1886 van de aarde-, kram-, rjjs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van die polders. Aannemer werd de hr P. Vink, te Noordgouwe, voor 3528. Tenzelfden dage werd te Waarde door den notaris L. A. Paardekooper Overman in het openbaar te koop aangeboden: de ambachtsheerljjkheid van Waarde met de daartoe behoorende dp ken, bouw en weilanden en het jachtreeht benevens een aandeel in de ambachtsheerlijkheid van 's Heer Abtskerke. De ambachtsheerlijkheid Waarde werd opgehouden op 5650, benevens 850 voor hout gewas. Het onverdeeld aandeel in de ambachts heerlijkheid 's Heer Abtskerke is verkocht voor 1020 aan den hr M'. Burger te Kloetinge. Voor het zoo geestig door de Pall Mall Gazette geparodieerde aanbod der Engelsche regeering om Soeakim aan een andere mogendheid af te staan, doen zich geen liefhebbers voor. »Engeland kan wel Soedan opgeven, maar Soedan zal Engeland niet opgeven", zoo zegt men heeft Bismarck gesproken, zoodra Engeland besloot tot de ont ruiming der Afrikaansche provincie. En de gebeurtenissen schijnen deze woorden van den Duitschen rijkskanselier te bevestigen. Entre deux mon coeur balance Zou Italië de gelukkige bezitter van Soeakim worden, zou het Turkije zjjn? Italië toonde zich door zjjn aarzelende houding in den laatsten tijd, nu tusschen het maken van kolonisatieplannen en het ten uitvoer- brengen ervan een groot onderscheid bleek te bestaan, de schoone gave der milde bondgenoote minder waardig te wezen. Aan het in bezit nemen en in bezit houden der havens aan de Roode zee gingen eigenaardige, zeer drukkende bezwaren gepaard; dit bemerkten Mancini en zijn collega's minder tot hun verwondering dan tot hun spjjt al zeer spoedig na het uitzenden der eerste expedities. Later kwamen bjj de financieele moeiljjkheden de klachten over de gebrekkige uitrusting der troepen en eindelijk nog de onge- luksberichten over den slechten gezondheidstoe stand tengevolge van het moordende klimaat. Wat is natuurlijker dan dat het Italiaansche gouver nement met hëü oog op deze bezwarende omstan digheden zich tweemaal bedacht, eer het zich bereid verklaarde Engelands nalatenschap in Soe dan te aanvaarden? Ongeduldig oyer de voorzichtigheid der jongere zuster, die zich gaarne met enkele der diamanten der rijke matrone wilde tooien, mits daaraan geen opoffering van haar kant moest gepaard gaan, wendde het Britsehe gouvernement zich tot Turkije. Lord Granville droeg aan Musurus pacha, den Turkschen gezant te Londen op, zjjn regeering voor te slaan eenige havens aan de Roode zee, waaronder Soeakim, te bezetten. Als zachte be dreiging het tegenwoordige Engelsche kabinet bemint dergelijke schrikaanjagingen voegde lord Granville hieraan toe indien Turkije weigerde zou Engeland zich genoodzaakt zien maatregelen een vroolijke jeugd te bezorgen. Zjj kende een schat van sprookjes en mooie geschiedenissen en wist altjjd van haar druk bezetten tjjd zooveel af te nemen om dageljjks de kleine Ilda iets to vertellen en haar aangenaam bezig te houden. En evenals zjj vroeger een lief der jjke, zorgzame verpleegster was geweest, werd zjj later een trouwe raadgeefster voor het jonge meisje. Wordt vervolgd-)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1885 | | pagina 2