KLEIN DUIMPJE. Hoofd-Agent voor Middelburg en omstreken B. J. AKKERMAN Tz.. ONDERWIJZER. Waarborgkapitaal 40 Miliioen Francs. bij wien op aanvrage tarieven en alie inlichtingen zijn te verkrijgen. Kapitaal een Miliioen Gulden. (Volgefourneerd). TE KOOP: Verkoopen: STOOM BOOT DIENST OP DE WESTER-SCHELDE, I Generaal-Agent, de heerT. Drauer, te 'sGravenhage, üilütonstraat 2. In dq Kyaniseerfabriek van J. D. VAN DER POT, te Rotterdam DECEMBER 1884 JANUARI EN FEBRUARI 1885. 2j eilencl©: Piano en üüang. Een sprookje dramatisch bewerkt, met berijmden tekst. I* r s il&WiMsilai tai 10 Bccemta li Eene partij Olm-, Esschen-, Eike- en Lindeboomen, waaronder zeer zware; benevens eene partij Kaphout en Tronken. Hollancisclie Sociëteit van LEVENSVERZEKERINGEN, opgericht in den jar e 1807, te Amsterdam. DIRECTEUR JE M'. S. BABTSEN Jiaj TWEEDE DIRECTEUR Mr. J, P. P0RT1ËLJË. Te Middelburg, de Heer W. M. ENGELBERTS. Goes, G. H. VAN DER MEER MOHR. Zierikzee, Jhr. J. L. DE JONGE. VOLKOMES.;BEHOEDMIDDEL voor HOUT enz. tegen verrotten en zwam. Scheikundig onderzocht door De. D. DE LOOS, te Lelden. Het HOUT wordt op verlangen bij geleverd, en volgens teekening gereed gemaakt. ACTIEVE AGENTEN voor alle plaatsen gevraagd. Stoomtram VLI SSI 5 OEN -MIDDELBURG. SÏOOMBARGEDIENST Uren van vertrek gedurende de maanden Gedrukt by De Gebroeders Abrahams, te Middelburg. 1 eene partij HAÏTHOOI, MAVGKLS en een VAKSiPiï Jong ïu. bij P. DANIELSE, buiten de Dampoort. Schipper DE BOT, met eene lading KSJaHSS.- KOSjENT, voor de Wed0 A. H. INGE L S E. Bij H. A. M. ROELANTS, te Scliiednm, zag dezer dagen bet licht: Vroeger verscheen: Sneeuwwitje. Een Sprookje dramatisch bewerkt met Zang en Piano-begeleiding. Tweede Druk0.70. De Var lie nslioeder. Operette in twee Bedrijven voor kinderen. Naar een Sprookje van H. C. Anbissïn, Piano en Zang0.80. Asscliepoetster. Operette in Vier Bedrijven. Piano en Zang. Tweede Druk 0.90. De Hamerdienaar en de Witte Slaag-. Een Sprookje met Zang en Piano-begeleiding0.50. Blanwhaard. Een Sprookje drama tisch bewerkt, met berijmden tekst. Piano en Zang0.80. Deze Muziekstukjes werden allen door dezelfde hand bewerkt, en zijn, zoowel de Zang als het Piano-accompagnement, berekend voor den kinder lijken leeftijd. Dat deze boekjes in den smaak vallen getuigt het groote debiet, daar, ondanks de zeer aanzienljjke oplagen, van „Sneeuwwitje" en Asschepoetsternieuwe drukken noodig waren. Klaas eu Trien. Eene vertelling geheel omgewerkt, berijmd en op muziek ge bracht in den vorm eener operette, door P. Vassiïïe0.40. Dit koddig stukje is zeer geschikt om bij vroo- lijke feesten of bruiloften gespeeld te worden. Door vele Zangvereenigingen, van gemengd koor, werd het met den besten uitslag opgevoerd. L'IIRBAIVE (fs De Notaris A. M. TAK zal op voormiddags te ÏO uren, op de hofstede ARNE- STEINin de gemeente 11IDDELB11HG, in het openbaar Kantoor Reguliersdwarsstraat bij het KoningspleinX 12. DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE KAPITAAL-VERZEKERINGEN. WEDUWEN- en WEEZEN-PENSIOENEN, MET OF ZONDER HERVERZEKERING VAN BE TAALDE PREMIEN OF STORTINGEN, DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN. Correspondenten in de provincie Zeeland: wordt MOUT, 25EHDOEK en TOBWWiEBK tegen bovenstaande schadelijke invloeden reuk- en kleurloos geprepareerd, en kan het hout worden geverfd als gewoonlijk. Voor den MuisBouw voor Binten, Vloeren (die door het veel minder afslijten uitstekend geschikt zijn voor winkels, fabrieken, enz.). Sluizen, Schoeiingen, Brugdekken, enz. Dwarsliggers, Afsluitingen, Telegraaf-, Telephoon- en Perkoen- palen. Priëelen, Broei- en Plantenbakken, Boonenstokken, Rasters, enz. Buikdenningen, Luiken, Dekdeelen, enz, Zeilen en Touwwerk. Waterbouw Spoorweg-Bouw Tuinbouw SclteepsBouW de Scheepvaart B¥G-93ET« TE KOOP, DIERIKX, Aienvvlaud. weken oud. Adres iiikenren van „Wijjaamsï-Eocliimlk" waaronder „Cherry-Brandy" „Half en Half", alsmede prima qualiteit Cognac, Jamaica Troe- bel-Punsch. M. VAN BOVEN. aan hem die een vertrouwd persoon uit den goeden burgerstand een nette BÜTB.EIlHHfG kan bezorgen, hier of elders. Salaris 300 gulden voldoende, daar het hem meer vooreen nette betrekking dan hooge verdienste te doen is- Zoo noodig kunnende borgstellen of storten. Ge heimhouding wordt verzekerd. Adres letter Q, Middelb. courant. Aan de Openbare school te KOÏIDE- KEBKE wordt gevraagd een Jaarwedde SSO gulden. Bijaldien dit verlangd wordt, is behulpzaam zijn bij het her- halings-onderwijs verplichtend. Inzending van stukken tot S55 December e. U. bij den Burgemeester. Tegen half December eene fatsoenlij ke DIES7ST- MEIO benoodigd bij Mejuffr. DE WEERD, Korte Sint Pieterstraat. Terstond eene AASfKOIfSENiDE MEID benoodigd bij Mej. AGELINK VAN REN TE R G E M. Van Vlissingen: vm. *5.50, 8.9.30, 11. namidd. 12.30, 2.3.30, 5. 6.30, 8.—, 9.30. Middelburg: vm. *5.15, 6.30, 8.45, 10.15, 11.45; namidd. 1.15,2.45,4.15, 5.45, 7.15, 8.45, 10,15. De treinen met een gemerkt zijn arbeiders- treinen, die op Zon- en Feestdagen vervallen. Van Middelburg: vm. 6.30f, 8.9.10f, 10. 11.f; midd. 12.—; nm. l,20f, 2.30, 3,30f, 5.,U>.30f, 8. Van Vlissingen: vm. 8,f, 9.10.f, 11, midd. 12.f; nm. 1.—, 2.30-f-, 3.30, 4.30f, 6.—, 7.30f, 9.—. De f duiden de reizen aan waarbjj aan de Abeele Souburg en de Keersluis wordt aangelegd. Stoomboot dienst MIDDELBURG, VLISSINGEN EN ROTTERDAM. Uren van vertrek in December 1884. Van Middelburg Dinsdag 9vm. 8, Donderd.ll 8, Zaterd. 13 8, Maand. 15 8, Dinsdag 16 Van Vlissingen vm. 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 Van Botterdam 8,- vm. 8,- 8,- 8,- en DAGELIJKS. Van Vlissingen naar Breskens, voorm. 6.30, 8.nam. 1.en 3. Breskens Vlissingen, 7.—, 8.30: 1.30 3.30. ZONDAG, DINSDAG, DONDERDAG MAANDAG, WOENSDAG en en VRIJDAG. ZATERDAG. Van Vliss. n. Borssele vm. 7,45 nm. 2,20 vm. 7,45 nm. 2,20 Borssele Ter Neuz. j? 8,15 0 2,50 8,15 2;50 Ter Neuz. Hoedek. 7 7! 10,30 Hoedek. Ter Neuz. j t) 7™" n 11,- Ter Neuz. Borssele er vm. 10,30 6,- 12,30 Borssele 2> Vlissingen. n door b 11.— s> door 5» 1.- Van VlUiiage» Middelburg a b V 8ü 0 B 0 P 9 9 O 0 t s Amemuiden b Gom i Bergen op Zoom Roosendaal Breda i i l Rotterdam (Beur») (via Zevenbergen! GrtVenhsge (over Bott. E. IJ. S„) Amsterdam over Botterdam (E. IJ. tpi) s g Harm.-Br. (AT. S. 5.) f Utrecht (Qotim-ep.) Hertogenbojch Antwerpen (Etatj Bruise! (Nord) a Par(js (Nord). Kaals» MB. i Deie trein naemt te Middelburg geen reiiiger» op an te 6.60 8.60 i 7.S0 9.30 3.7 6.10 6.69 7^9 9.40 3.13 5.25 9.67 9.35 5.33 6.S8 7.98 10.9 S.47 6. 7.33 8.® 11.9 3.47 7.14 7.54 8.S3 a 8.40 11.81 4.9 7.38 8.33 9,12 9.19 IS .7 4.53 8.25 *10. 10. 1.8 6,8 9.32 10.41 10.41 1.47 6.47 10.13 11.55 1 11.55 3.58 1 7.68 11.9 13.48 5 3.48 5.10 9.48 13.6 BS.16 3.1 8.14 11.22 10.10 10,10 10.10 1.33 6.5 9.20 10.86 10.88 10.36 1.8 6.39 9.43 11.36 11.46 11.48 3.13 7.34 11.16 9,80 9.30 4.S0 (v) 6.10(v) 8.5 3.5 7.80 7.SS 7.36 8.3 9.16 9.36 10.80 10.58 11.4.5 Het teeken beteekent dat op bet daarmede aangeduide gedeelte vau bet traject allies rij tuigen lo Vlhmingen alléén die, welke met de boot van Qneenborongh ijjn aangekomen. Van Keulen i Parij» (Nord) 0 Brussel (Nord) 4 b Antwerpen (Etat) .1 0 Hertogenboieh Amsterdam over Utrecht {Qoriertp, 0 0 Harm.-Br. (AT. S. S.) 0 0 Rotterdam (Eoii. IJ. tp.1 Gravenbage (over Bott. H. IJ. S.) Botterdam (Beurs) (via Zevenborgen) Breda Roosendaal 8 Bergen op Zoem a, 5 Goes I (S s Amemuiden i ie Middelburg j 4 i S VUisingan e 1 Se H» leepen* Ta 0.— 9.3 1.40 m *10.45(n) 12.20 (n) 7.60 m 6,30T. 9.35 (v) 12.47 2.34 6.28 6.8 7.35 10.36 3.30 3.21 4 52 9.20 1.6 6.33 57-SÖ •7.23 9.30 12.15 5.13 8.35 9.40 8.15 4.30 BB 7,35 9.60 3.35 S 6^0 8.46 11.04 4.42 6.32 m 6.4S 7.49 13.45 5.40 1 T.13 6.30 10,1 11.8 2.9.) 6.81 8.18 is 7.S8 10.61 11.63 2.68 1 T.90 5 8.44 ta 7.49 11.18 19.14 8.26 7.88 =5 8.59 13.8 1.17 4.48 8J0 9.13 1.40 6.9 W 9.91 1SJ3 1.60 6.90 9 8.60 9.59 O» SJO 18J7 9,^» 8«-— 10^. sa 7.10 8.5» 9.13 10.11 10.30 10.38 10.4 8 tan Ter Mensen 1 Sa» van Gent. Selsaete. 1 Gent (Gr. itatioa) i 8. 12.40 5.30 a 6.20 1.4 6.50 6.40 1.86 (6.8 S 7.96 115 6.56 Van Gent (Gr. station) 8.84 12.16 8.18 Van Ter Keuren 9 6.30 10.5 ,18.30 6.5 Van Antwerpen 1 7.19 10.65 9.5 0 Selsaete 9.15 1.15 9.16 0 Anel 6.48 10.20 1.10 6.20 0 Mechelen J 6.53 10.40 1.47 0 Sas van Gent, 8J35 1.20 9.99 0 Hulst 1 e 7.3 10.40 1.40 6.40 0 St. Nioolaa» 1 i 8.5 11.55 3.20 Te Ter Neuzen 10. 9.- 10.— Te St. Nioolaa* i 7.60 11.16 140 7.19 0 Hulst i i 1 8.48 12.38 4.40 Meehelei 1 1 9.40 19.97 4.18 8.30 Axel i 9.8 11 620 n Antwerpen 8.48 1 12,30 1- 8.68 f e Tm Nemen 5 9JH 1.16 5 50 8.80 6.10 74o 8.10 8.38 8K

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1884 | | pagina 5