BUITEHLANP. JACOBUS MAAS, BALANS, D 4. Meubilairs Goederen, Mwwm ei Terpcbtiip ii MM. ADVERTENTIEN. LEESYEREENim - VËSTKAPELLE. aataeftapij txrt pan Eene Me astute PORTE-BBISÉE en 20.000 SIGAREN, Éi 10 Decalier 1884, Jgg&Hai Oen 23 December 1884, Briefwisseling. Scheepvaartberichten. Handelsberichten. Graanmarkten, enz. Kiezers Yan Vrouwepolder. op Dinsdag 16 December, k Meubilaire en andere Goederen, L. C. HONDIUS. TE KOOP AANBIEDEN: Burgerlijke stand. Algemeen Overzicht. Prijzen van Effecten. VELE KIEZERS. VERKOOPING in verschillende merken. VERKOOPEN: 120 stuU.s waaronder geschikt tot werkhout, en ruim 2 hectaren Elzen- en Es- schen Kaphout en Tronken. g2 Paarden, een Melk- koe, 3 Varkens, 13 Kippen en een Haan, een Menwagen, een Kar, een Ploeg, 2 Kruiwagens, Paardenwant, een Snijbak, Kortmolen, Windmolen, een Hondenhok, 2 Wagenzeilen, Hooi, Stroo, Brandhout, Mangels, en Mest; voorts: BAKKERS-, MELKERS- EN ZOLDERGEREED SCHAPPEN. De heer|Roëll heeft heden de wenschelijkheid betoogd, en de leden der centrale sectie hebben die beaamd, om voor het reces nog de belasting wetten, in verband met de staatsbegrooting, te onderzoeken en zoo noodig met prioriteit boven de rechterlijke wetten. 's Gravenhage. De Staatscourant bevat de wet betreffende de wijziging van artikel 198 der grondwet en vermeldt de publicatie omtrent hare afkondiging welke 27 December a. zal plaats hebben in eene plechtige zitting van den hoogen raad, der gerechtshoven en rechtbanken en van de puien der stadhuizen. Tot notaris in het arrondissement Middelburg is benoemd de heer J. M. De Groeff cand.-notaris te Sluis. Informatiën. Tak. De Wolff. Tak. Bank v. Leen. Tak. P. Overman. Tak. Balans, D 4. 9 10 11 12 15 16 16 18 Datara. Plaats. 9 Dec. Veere, Vlissingen, Middelburg, Vlissingen, Serooskerke, *s Heerenboek, Grijpskerke, Middelburg, Middelburg, 22 23 33 Oostburg, Voorwerpen. Boomen, Barkschip, Boomen, Panden, Boomen, Hofstede, Boomen, Meubels enz., Broed- of Mos selzaad, Verp. Tollen, Duinvliet, Hoüt, Westkapelle, Inspan, Schraver. Secretarie en Le Nobel. Loeff, Van 30 November tot 7 December. Middelburg. Ondertrouwd: P. J. M. Baden, jm. 32 j. met S. M. Tuijter, jd. 34 j. Bevallen: C. Niggelie, geb. Marinusse, d. E. Tange, geb. Van Vlaanderen, z. M. C. Lejjdekkers, geb. Langeveld, d. en z. (tweel.) P. C. Eiff, geb. Dingemanse, z. J. M. Herrebout, geb. Van Wijk, z. A. P. Joosse, geb. Tange, d. W. A. Klinge, geb. Bosdjik, z. E. P. M. Snyders, geb. Moorman, z. S. J. Back, geb. Versteeg, z. W. J. Dormaar, geb. Yermeyle Broeder, d. (levenl.) OverledenA. P. Holthuijzen, z. 1 m. J. J. Graus, wed" van J. H. Vreke, 73 j. D.P. Onwjjn, d. 4 w. M. Heuseveldt, d. 10 j. T. Compter, d. 15 m. H. P. Meeuse, z. 9 j. Van 29 November tot 6 December. Vlissingen. BevallenD. P. Bijleveld, geb. Landmeter, z. A. Doense, geb. Sohier, z, J. De Wolf, geb. Tolleman, d. J. P. Elias, geb. Rondel, d- J. F. Pietersen, geb. Kokelaar, d. J. C. Fasse, geb. Meynderfs, d. S. Verbrugge, geb. De Munck, z. M. A. Polderman, geb. Sohier, d. M. G. Suther land, geb. De Loenen, d. Overleden: A. J. Burgerhoff, z. 10 j. J. A. C. Walther, vrouw van J. L. Versnel, 36 j. B. Stof- koper, z. 3 j. P. Corbjjn, vrouw van H. Krjjger, 34 j. J. Kouwer, wed" van J. P. Schou, 70 j. Goes. BevallenA. Schrijver, geb. W illeboer, z. E. Frank, geb. Koekoek, z. C. Zegers, geb. Van Zweden, z. P. Van de Straate, geb. Rykse, z. T. De Jonge, geb. Meijler, d. Overleden: G. C. Van de Straate, z. 2u.P.K. Allaert, d. 10 d. J. Polderman, ongeh. d. 72 j. Zieeikzee. Bevallen: M. Verton, geb. De Best,d. J. M. Laven, geb. Stoutjesdijk. z. M. J. Verschuur, geb. Van Dyk, z. E. E. Van Beveren, geb. Ber- nald, d. J. Van den Ende, geb. Timmerman, d. Q. Luyk, geb. Klaasse, d. Overleden: J. Verton, z. 3 j. C. Gast, wed0 van H, Karreman, 59 j. F. De Froom, man van K. J. Rensen, 29 j. J. H. Way, z. 14 j. J. C. Verbeek, d. 11 j. J. Hendrikse, wed* 86 j. P. W, M. Rom- bouts, z. 3 j. Het Britsche parlement, dat den 20e* October in buitengewone zitting werd bijeengeroepen, heeft thans hare taak geëindigd. De vrees dat regeering en volksvertegenwoordiging in botsing zouden komen is, dank zij de indiening der redïstributionbill, verydeld geworden. Het liberale kabinet Gladstone heeft gezegevierd, maar tot welk een prys De reformbill, zeide de premier ferm en flink in het lagerhuis, was aan de orde en hierover moest gestemd wordengeen nieuwe indeeling van kiesdistricten, eerst de kieswet en dan qui vivra verra. De kamer gehoorzaamde en nam de wet aanmaar de lords waren van een ander gevoelen en dreigden met verwerping zoo Gladstone niet zyn inzichten over de nieuwe districten blootlegde- Dit bleek geen ydel dreigement en de premier was genoodzaakt uit zelfbehoud eenige vertrouwelijke mededeelingen omtrent zijn inzichten op dit punt, zooals hjj dit noemde, aan het hoogerhuis toe te zeggen. Dit was reeds een belangrijke concessie; maar hg ging verderde vertrouwelijke mededeelingen werden ten slotte een officieel wetsontwerp en de redïstributionbill werd geboren. Deze wet nu werd in tweede lezing door het lagerhuis aangenomen, waarna men besloot tot den 19" Februari a. uiteen te gaan, niet om alsdan eene nieuwe parlementaire campagne te openen, in dat geval toch zou men met de lezingen over dit wetsontwerp weer van meet afaan moeten be ginnen, maar om het debat voort te zetten. De eerste taak die het lagerhuis bij de eerst volgende bjjeenkomst wacht is dus de beslissing over de wet omtrent de nieuwe indeeling der kies districten zooals die door Gladstone in zyn tedistributionbill is neergelegd. Nu deze moeilijkheden zoo niet achter den rug dan toch voor eenigen tyd uitgesteld zyn, kon de regeering zich met meer hart toeleggen op de Egyptische aangelegenheden, en het sehynt of zjj hiermee reeds een begin heeft gemaakt. Uit Londen toch komt de vry zonderlinge tijding dat Gordon met al zijn wettige afstammelingen tot het pairschap is verheven, en dat hem boven dien het grootkruis der Bath-orde is geschonken. Ook de regeering wil zich bljjkbaar niet onbetuigd laten en zal Gordon zoodra hij bevrijd is wordt er naïf bijgevoegd levenslang een jaargeld toekennen. Omtrent Gordon zijn wederom nadere berichten ingekomen. Een boodschapper, die uit Kharthoum te Dongola is aangekomen, deelt mede dat de Mahdi op drie uren afstand van Kharthoum is gelegerd. De Nyl, voegt de berichtgever er by, is in de macht van Gordon, die met zijn stoom schepen tot zelfs van Shendy levensmiddelen buit haalt. De door Engeland voorgestelde regeling der Egyptische financieele quaestie schijnt door de Europeesche mogendheden zeer ongunstig te zijn ontvangen, en half-officieele bladen melden dan ook dat er weinig hoop bestaat op een overeen stemming, wanneer de hoofdpunten geen belang rijke wijzigingen ondergaan. Het debat over de kieshervormingen in den senaat is Zaterdag in dit lichaam aangevangen. Daar niemand over de algemeene beraadsla gingen het woord verlangde werd tot de arti- kelsgewijze besprekingen overgegaan. De eerste vijf artikelen werden achtereenvolgens goedge keurd; bij het quaestieuse artikel 6, waarin zoo als men weet de verkiezing der senatoren vastgesteld wordt, diende De Lareinty een amen dement in, dat vrijwel een overgang vormde tusschen het artikel der wet en het door de kamer aangenomen amendement-Floquet. De voorsteller wensebte namelijk dat de senatoren gekozen zouden worden door een commissie, welker leden onmid- delijk door het algemeen stemrecht zouden worden aangewezen. Dit verzoenende amendement mocht echter de goedkeuring der vergadering niet weg dragen en werd met 144 tegen 93 stemmen ver worpen. De zitting werd daarop tot heden, Maandag, verdaagd. Het geschil tusschen de beide afgevaardigden in de Fransche kamer, waarvan in ons overzicht sprake was, zal geen verdere gevolgen hebben daar Ballue verklaard heeft met zyn uitroep volstrekt geene beleedigende bedoelingen tegenover Henri te hebben gehad. Een hoogstbelangrjjke vergaderingvan den gemeen teraad van Brussel zal heden gehouden worden; daarin toch zou besloten worden welke maatregelen genomen zullen worden met het oog op de uit voering van art. 1 der schoolwet, voornamelijk wat het godsdienstig onderwijs aangaat. Aan X. Van brieven van ons onbekenden nemen wij geen notitie. Vlissingen, 7 Dec. Heden werd alhier binnengesleept de Fransche vischsloep Armand et Armanda, gezagr. Harel, te huis behoorende te Trouville, met verlies van roer, zeilen en andere schade. Binnengekomen het Eng. stoomschip Clio, kapt. Holt, van Cardiff en, wegens gebrek aan steenkolen, het Nederl. stoomschip Burgemeester van Vollenhoven, van Rotterdam naar Duinkerken. Rotterdam, 8 December. De aanvoer was van alles groot en de prjjzen belangrijk lager. Tarwe ƒ6.25 a ƒ7.25rogge ƒ5.25 a 6 winter- gerst ƒ5 a ƒ5.30; zomergerst ƒ4.50 a ƒ5.10; haver ƒ2.25 a ƒ3.75; paardenboonen 6.25 a f 6.50bruineboonen 7 a 9witteboonen 8 a 11.—kookerwten 7.75 a 8.50 mestingerwten 6.50 a 6.80. Amsterdam, 8 Dec. Raapolie op 6 weken 30 Lijnolie 21*. lAATSLEENINGSN. Nederland. Cert. N. W. Scii. 21/j pet. dito dito dito 3 n dito dito dito 4 o dito Obl. 1878 1000. 4 dito dito 1883 4 België. Obligatien21/g Frankrijk. Origin. Insch. 3 r Hongarije. Obl. Leemng 1867 fl. 1205 n dito Gondleening5 dito dito ff. 600 6 r Italië. Cert. Adm. Amsterd. 6 r Oostenrijk. Obl. Mei-Nor. 6 dito Febr.-Aug. 5 t dito Jan.-Juli 5 dito April-Oct. 6 i dito dito Gond 4 f Polen. Obl. Schatkist 1844 4 Portugal. Obl. Btl. 1853/80. 3 dito dito 1881. 6 s E uiland. Obl. Hope C, 1798/1816 6 Cert. Inachr. 5e Serie 1854. 5 f dito dito 6e 1855. 5 Obligatien 1862 5 dito 1864 10005 dito 1864 1005 dito 1877 dito5 dito Ooaterache le «erie. 5 dito dito 2e 5 dito dito Se 5 dito 1872 gecon. dito5 dito 1873 gecon. dito. 5 dito 1884 gecon. dito5 t dito 1860 le Leening dito 41/g dito 1890 2e Leening dito 41/jj ümsterdititi. 6 8 Dec. Dec. 66S/4 671/g 791/g 793/M 101 100%, 1013/g 101 101 671/2 87 1011/8 1011,8 671/B 671/3 67 66% 673/4 673/4 68 681/g 863/4 4S3/a 486/16 1011/a 611/a 6% 857/g 867/g 953/4 9915 U. 100 99 98 97% 603/4 603/g 61 605/g 611/j 981/g 961/g 961/2 961/4 961/3 961/4 937/g 957,8 991/4 dito 1875 gecon. dito 41/} dito 1380 gecon. dito 4 dito 4e Leen. 1842/44 4 Obligatie-Leening 1867/69 4 dito dito 1859. 3 Cert. ran Bank-Assign. 6 Spanje. Obl. Buit. 1867/75. H/i dito dito 18762 dito Perpetueele4 dito Binnenl.1000-5000 II/4 ïurkije. Obl. Alg. Sch. 1865. 5 dito geregistreerde dito dito 1869 6 Egypte. Obl. Leening 18764 dito spoorweg dito 1876. 5 Vereen. Staten Obl. 1877. 4 dito dito Eraxilïë. Obl. Londen dito Leening dito 1863 100 88I/4 771/4 843/g 381/4 67 "77/8 171/8 161/4 881/g 7615/lS 84 721/3 571/8 77/s 171/8 161'4 631/4 1125/16 96S/4 1876. 41/s 1865 5 97 1S76. 6 1 41/f INDUSTRIEELS EN FINANCIER ONDERNEMINGEN. fvederl. Afr. Hand.-V. aand. pet, Ned. Hand.-Maatscb. aand. rescontre 5 Ned. Ind. Handelb. Aand, Stoomvaartm. Java Obl. dito Zeeland Aand dito dito Prefer, dito dito dito Obl. 5 S>uitschland. Cert. Rijksbank Adm. Amsterdam9 Oostenrijk. Aand. O. H. B. SPD OR WIGLEB HINGEN. Nederland. Obl. Maats, tot Expl. van Staats-Spw. Aand. Ned. Cent. S/w. Aand. /250. dito gestemp. Obl. 50 Ned. Ind. 3poorw. Aand. Ned Rijn.Spw. volgef. Aand. N.-Brab. Boxt. Obl. gestemp. 1875/80. Zuid Oostek sp. Obl Hongarije. Theiss. Spoorw. Aand. ff. 200 dto dito Obl Italië. Victor Em. sp. Obl. Zuid-ltal. Spw. Obl Oostenrijk. O. Sp. Obl Polen. Wars.-Brom. Aand. Warschan-Weenen dito. "Snsiond. Gr. Sp. Maats. Aand. dito Hypoth. Obligatien dito dito dito Baltische Spoorweg Aand. Chark-Aiow Oblig. 100. ielez-Griasi dito Jelez-Orel dito f 1000 Kurok.-Ch.-Az. Obl. £100. Losowo-Sewastopol 1000. Morschansk-Sysran. Aand. Mosk.-Jarolslaw Obl. 1Ó0, Mosk.-Kursk dito dito Mosk.-Smol. dito dito Orel-Vitebsk Obl. dito Poti-Tiflis aito 1000. Kiaschk.-Wiasm. Aand Znid West Spoorw.-Maats. Amerika. Cent. Pac. Obl. dito California Oregon dito. Chic. N.- W. Cert. Aand. dito dito le hyp. Cert f 1000 dito Mad. Ext. Obl dito Menominee Ds. 500-100 dito N.-W. Union, dito dito Winona St. Peter dito. dito S.-W. Ob.Ds. 500-1000. 7 121 121 Illinois Cert. r. Aand, 1131/g St, Panl Minn. St Man. Obl. 7 r 1081/s Union Pao. Hoofdl. dito 6 9 109 5 41/, 4 3 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 9 7 7 7 7 7 7 :LE - 1011/2 ssi/j 351/4 1001/8 108 681% 63% 103 100 1031fc 861/3 86I/2 581/2 - 57S/4 58 601/j 505/g 637/g 663/4 1271/4 137l<4 981/g 931/g 58 581/a 911/2 92 90 895/g 90 89S/g 561/a 66I/4 1021/jg 1021/2 1021/j 96 9515/ig 967/g 9015/jg 661/4 561,8 6113/16 6H,8 1031/2 971/4 971/4 120 1231/2 1247/8 PREUIE-LBENINGBN BSTederl. Stad Amst. 100 S pet. 105 105 Stad RotterdamS ir Gemeente Crediet3 9 96S/8 97 België Stad Antwerp. 1874 3 n 981/2 dito Brussel 1879 fr. 100 3 p 901/2 991/2 SSongarije. Staatsl. 1870 V 98 98 Oostenrijk. Staatsleening 1854 ff. i504 9 1031/4 f 112 dito 1864 V 1401/9 1403/4 Crediet lnst. 1858 fl 100. f 1481/9 Rusland. Staatsl. 1864 5 V dito 1866 5 r 132 Spanje. Stad Madrid fr. 100 3 V 451/4 453/g V 103/4 105/g PrUxen van coupons «en Oblt vntiën. Amsterdam 6 December. Oostenrijk. Papierf 2U.60 Oostenrijk. Zilver 9 20.60 Diverse in 11.60 9 met affidavit 9 11.90 :*ortugeeBcke 11.60 fransche47.50 Belgische47,50 Pruisische58.70 liamb. Rassen1.161/2 Russen in Z. II.9 1,25 Poolsche per Z. R dpaansche Buitenl47.60 9 Binnen'.9 2.32 Araerik. in dollars 2.471/2 loaltare 1 December. 20.60 9 20.60 9 11.60 9 11.90 9 11.60 9 47.50 47.50 9 58.75 f 1-161/2 9 1.35 9 47^50 9 2.S2 2.471/2 Den IS6* December a. a. hopen wjj den ZEVKVTIQSTCÜV VERJAARDAG van onze geliefde moeder SUZANNA DE HÜLLU, Weduwe ADRIAAN RISSEEUW te mogen her denken. Retranchement, Uit aller naam, den 9 December 1884. JACs. ABm. RISSEEUW. Voorspoedig bevallen van eene welgeschapen Dochter C. G, A. ABENDROOTH, geliefde echt- genoote van M. GöPNE R. Linschoten, 5 December 1884. Heden overleed alhier Mejuffrouw A. M. B. ACHILLES, in den ouderdom van ruim 66 jaren. Middelburg, 7 December 1884. Volstrekt eenige kennisgeving Harteljjk dank voor de bewijzen Van deelneming, bij het overlijden van onze geliefde moeder en behuwdmoeder ondervonden. Middelburg, Uit aller naam, 8 Dec. 1884. C. DE WOLFF Ca. De ondergeteekenden betuigen bp deze bunnen dank voor de blijken van belangstelling, bjj hun huwelijk ondervonden, Breskens, JOH0 RISSEEUW. 8 Dec. 1884. M C. RISSEEUW. De heer en mevrouw PAARDEK00PER OVERMAN—DE MAREES VAN SWINDEREN bedanken voor de vele bewjjzen van belangstelling, ontvangen bjj de geboorte van hun zoon. 's Gravenpolder, 7 December 1884. Bp mpn vertrek naar Neerl. Indië zeg ik aan mijne vrienden en bekenden een hartelijk vaar* wel J. MONTENARIE. Afb. van het stoomschip Utrecht. Dank aan allen die ons den vorigen winter aan vele en nuttige BOICHEN geholpen hebben, zoodat wy ongeveer 400 nommeri ter lezing konden afgeven. De Bibliotheek zal weder geopend zjjn des Dinsdags, 's avonds van 6—9 uur. C. E. PLUGGE, Bibliothecaris, VERGADERING van het Departement Middelburg, oplfoenAag deu 1© Decern* toer 1884, des avonds te 8 uren. Onderwerpen: Mededeellneen en toen oem Innen- De Secretaris, B. A. VERHEL^ Wilt ge den rechten man op de rechte plaats, geeft dan op Maandag a. s. geen mannen die alleen goede buurpraatjes kunnen houden, uwe stem, maar doet als wjj en kiest met ons LANDBOUWER. des voormiddags ÏO uren, van WAARONDER: Nader en breeder te adverteeren. Zindeljjke goederen kan men van heden at by brengen by den Vendumeester De Notaris A. M. TAK zal op des voormiddags te ÏO uren, op de hofstede bewoond door W. WISSE, te O H I J P 8* KERKE, in bet openbaar De Notaris P. LOEFF zal op om AO uren des voormiddags, te W E S T* H. A. D E E E E, aan het huis laatst bewoond door wylen P. MINDERHOUD Lz., in het openbaar waarondereen Kabinet, iWelkastje, Kast- klok en een Bed, Mans- en Vrouwen kleederen, GOUD' EN ZILVERWERK en hetgeen «eer zal worden geveild.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1884 | | pagina 4