H. A. KLOOSTERHUIS, ^«GOUDEN MEDAILLES jrt DANKZEGGING Polder Walcheren. lei Bacil Bartel® 1 HUH III tSillHTiilllii Gas- en Petroleum-Oriiamenteii. KON. NED. GROFSMEDERIJ, uebkTS ADVERTENTIEN. Gemeente-werken. Schoolbehoeften. WATERFILTERS IN ALLE GROOTTE. Middelburgsch Ziekenfonds. Rechthebbenden op: De Hollandsche Hypotheekbank herbesteden: BROED- oi MOSSELZAAD, te VLISSINGEN. den geredden Inventaris, Firma. OSES. PEEK Lange Buront O O O. Ontvangen: eene prachtige en ruime sorteering HANG- EN TAFELLAMPEN EN GANGLANTAARNS in Cuivre poli, Nickel en Décoré. Steeds voorhanden eene ruime sorteering GEEL, TOMBAG, BRUIN KOPEREN, BRITANNIA en TINNEN ARTIKELEN, 141 Nieuwendiyk 141, A. UVC SIT^E R ID A IMT. Eenig adres^Nieuwendijk^!41. LEID E 1ST. STOOMBOOTEN TE lEITTTJB. Oogenblikkelijke bereidiDg van krachtige en smakelijke bouillon en soep. Ook is Liebig's VLEESCH-EXTRACT uitmun tend geschikt tot verbetering van alle SOEPEN en het berei den van SAUZEN, RAGOUTS, VLEESCRSPIJZEN en GROENTEN. Bij nauwgezet gebruik geeft het bij veel ge mak eene groote besparing in de huishouding. Voortreffelijk versterkings- BEREID TE FMY-BEITÖS (zuid AMERIKA) midjel ™or Aken en benilel- lenden. ALS BEWIdS VAN ECHTHEID Verkrjfetaar bij de voor- naamste handelaren in Comes- OURATELB. I AIMfU HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND, aan den heer JOHANN HOFF, OfIMe ïeMtea van faezim. TE AMSTERDAM, De Crediet-Vereemging, AGENTSCHAP TE MIDDELBURG- AANBESTEDEN: het vernieuwen en onderhou den van in de gemeente gelegen straatwerken. A.ANBE38TESDÏlSra van AANBESTEED: De levering van do, voor het dienstjaar 1885, op de beide Openbare scholen benoodigde SCHRIJF- EN LEER BOEKEN enz. Dinsdag den lO0n e. k., h e t' w ass chen der WOLLEN- EN LINNEN VOORWERPEN van het nachtleger in opgemeld garnizoen, ge durende het tijdvak van 1 Januari tot en met 31 December 1800 vijf en tachtig. Inlichtingen zijn van af heden op bovenbedoeld bureau te bekomen. V e r b a c li tiapaiiBrael-oflsselzaa}, Dinsdag den 9 December 884, vAINTGELA", groot 254.66 Engelsche Registertonnen met de ondermasten, zooals het op den dag der verkooping zal liggen op de Spijkerplaat in de Wester-Schelde, met het gedeelte der lading, hetwelk zich alsdan nog in het schip zal bevinden, bestaande uit ongeveer: 476 balen PHOSPHATE verder ongeveer 260 balen PHOSPHATE, liggende in een der pakhuizen aan de buiten haven te Vlissingen, en daarna bestaande uit: KETTINGEN,AN KERS, ZEILEN, TROSSEN, ROND HOUTEN enz. f E. H. P. PEEK, NB. Voorhanden ZINKEN ZIT- EN LIG-BADKUIPEN, welke ook desverkiezende op maat en naar verlangd model en grootte kunnen vervaardigd worden. MIDDELBURG4 DECEMBER. RlilIHSTË SOHTEERIXG IJK 3 vervaardigt en herstelt Stoom- en andere Werktuigen, Stoomketels, Stoom- en Zeilvaartuigen. Helling tot het ophalen van vaartuigen en Inrichting tot het lichten van ketels. Ankers en Kettingen, beproefd onder toezicht en met bijlevering van certificaten van Lloyds en Veritas Experts. Ijzerwerken voor brug- en kapconstructie enz. enz.; benevens licht en zwaar smee- werk, tot concurreerende prijzen. ;jly.)EN EERE DIPLOMAS |U E/SCHEMENHETFAC-S/M/LEtibleS en Koloniale waren> DEE WAND TEEKEN/NG En gros bij C J. SMITS te Haarlemeenig Agent voor IN BLAUWEN INKT U; Nederland en de Koloniën. Heden overleed ons geliefd jongste kindje, in den leeftijd van 15 maanden. Middelburg, J. COMPTER. 4 December 1884. I. COMPTER--Moeks. KOSTELOOS. Bjj vonnis van de Arrondissement a-Rechtbank te 3IIDDELBUR6 van den S^December 1884, ia MARIA OREEL, tbana verpleegd wor dende in het Geneeskundig Gesticht voor Krank zinnigen te IBliLiF"!, ten verzoeke van haren echtgenoot JACOB VAN DER MAAS, arbeider, wonende te COIiIjriTSPJLAAT, ter zake van krankzinnigheid, gesteld onder Curatele, met alle gevolgen rechtens. Voor uittreksel, Mr. F. J. SPEENGEE, Procureur Bjj vonnis der Arrondissements-Rechtbank te MIDDEIiBirRG, dd. 3 December 1884, is ELIZABETH FAAS, Weduwe van MARINUS WEST DORP, verblijvende in het Gasthuis te MIDDEliBEJBG}, ten verzoeke van haren zoon MARINUS WESTDORP, Goud- en-Zilversmid te MIDDEIjHIIRGr, gesteld onder Cura tele, met alle gevolgen daaraan verbonden. Geschiedende deze aankondiging ingevolge ar- i tikel 498 van het Burgerlijk Wetboek. D. VAN DER VLIET, Advocaat en Procureur. VERGADERING tot OPXAIK VA A LEDEAT, op Dinsdag den 9"1 December 1884, op „Si. Joms", 's avonds uren. De Secretaris, D'. BOLLE. een Jachtvletje, een ledig Fust, 16 Battings C -f- M, een Ankertje, wegende 200 KG., en 16 meter Ket ting en stuk Boegspriet, vervoegen zich ter reclame bjj den Burgemeester te VlilSSIAOKA. verstrekt gelden ter leen, onder eerste hypothecair verband, op OMROERENDE KA24.EA en geeft 4 en 4% pandbrieven nit aan toonder. Informatiën te bekomen bij den Agent voor Mliddelburg en omstreken J. W. VERHULST, Korendijk, P n°. 59. voor de gelukkige genezing van zenuwlijden gebrek aan eetlustzware slijmziekte, slapeloos heidbeklemming der borst, welke schier on dragelijk waren geworden Uitvinder en Vervaardiger der Mout-Prepara- ten, Keiz. Koninkl. Hofleverancier, Neue Wilhelmstraste, te B t r lij n. Ik acht mij verplicht u mede te deelen, dat ik mijn volledig herstel uit eene zware ziekte te danken heb aan uwe Dalas-Bonlions. Vier maanden geleden lag ik ziek aan een Borstkwaal, die zoo hevig was, dat ik van tijd tot tijd bloed opgaf. Op aanraden van den heer J. VAN DORSSEN, albier, heb ik destijds uwe Malm-Bonbons gebruikt. Nadat ik slechts 3 Zakjes daarvan gebezigd had, gevoelde ik eene aanmerkelijke verbete ring; nu geef ik geen bloed meer op en ge voel mij zoo wel, dat ik mjjne vroegere bezig heden weder heb kunnen hervatten. Voor mijn genezing kan ik u niet dankbaar ge noeg zijnhet gebruik uwer Preparaten beveel ik ieder met het volste vertrouwen aan. Dordrecht, Oude Datum. G. HAMELS BLEEKER. Uw uitstekend Malmbier wordt hier ge bruikt en met het beste gevolg. De zieken drinken het zeer gaarne. ADELHEID v. BISMARCK. Te Amsterdam worden de Mout-Prepa- raten van JOHANN HOFF in het Binnen- en Buitengasthuis gebruikt. 's Gravenhage, 16 Oct. 1884. Hiernevens een mand met ledige fle3schen. Ik verzoek u, volgens gewoonte, de mand, gevuld met volle flesschen, spoedig onder rembours terug te zenden. De Directie tan hst St. Nicola as Gasthuis. JOHANN HOPE's Centraaldepöt, N. Z. Voorburgwal 351», Amsterdam. Prijzen: MALZ-EXTRACT-GEZONDHEIDS- BIER 6 flesschen 2.50, 13 flesschen 5.05, 28 flesschen ƒ10.65; CONCENTRIRTES MALZ-EXTRACT, met en zonder IJzer, ƒ1.80, ƒ1.— en ƒ0.75; MALZ-CHOCO- LADE per pond, prima qualiteit, 2.15, secunda 1.60; IJZER-MALZ-CHOCOLADE prima 3.Secunda 2.40MALZ-BORST- BONBONS per zakje 30 cent (in Blauw Papier). Middelburg: M. VAN BOVEN, J. D. OERLEMANS Z i e r i k z e e M. T. C. DE KATER, C. M. VAN DEN ENDEGoes: Wed. B. FABERIJ DE JONGE. leent gelden onder eerste hypothecair verband en geeft pandbrieven uit, rentende 4% en 4 pet. Inlichtingen te hekomen bij de heeren J. A. ZIP te Middelburg; J. A. BEVIER DE FOUW te WilhelminadorpMr. J. A. BOLLE te RenesBe; C. VAN DER VLIET Dz. te Zierikzee. De T W K K D E BIJTEENHLOMIST tot VERIFICATIE der schuldvorderingen in bet faillissement van CORNELIS VAN DER WEIJDE, Sigarenhandelaar te Vlissingen, zal gehouden worden op Vrijdag 2 Januari 1885, des voormiddags te tien uren, in het Gerechtsgebouw te Middelburg, tot bijwoning waarvan alle schuld- eiscbers in gezegd faillissement worden opgeroepen. De Curator, Mr D. VAN DER VLIET, Advocaat en Procureur. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 28). Neemt gelden aan a deposito, 't zij in eens, 't zij in gedeelten opvorderbaar tegen ver goeding van rente, bedragende thans 2% pet. Neemt aanvragen tot Crediet-verlee- ning in ontvangst van 15OO tot f 00,000, De Agent DE KANTER. Groote en Uleine Bapitalen zijn be schikbaar als Hypotheek op Land en op Gehouwen, ten kantore van J. A. TAK C°., Agenten van de Rotterdamsche Hypotheekbank. VAN DE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van M ID DELBVRG zullen Vrijdag den 13en December 1884, 'snamiddags te Half twee uur, op het Raadhuis der gemeente, in het openbaar, bij enkele inschrijving, voor den tijd van vijf jaren, De voorwaarden zijn voor ieder verkrijgbaar bij den Gemeente-Bouwmeester, tegen betaling van 25 cent. Middelburg, den 10cn November 1884. De Burgemeester en Wethouders van Middelburg, PICKÉ, De Secretaris, A. DE VULDER VAN NOORDEN. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van ÏZENDIJKK maken bekend dat door hen op Baandag den IS6» December aanstaandedes voormiddags te 11 uren, in de Raadzaal aldaar, zal worden De modellen en voorwaarden liggen ter Secre tarie ter lezing en inzage op de werkdagen, des voormiddags van 9—13 uren; de voorwaarden zijn a 25 cent verkrijgbaar ter Secretariede aanbesteding geschiedt bij enkele inschrjjving en de inschrjjvings-biljetten kunnen desverkiezende tot den dag der aanbesteding des morgens posttijd bjj den Burgemeester bezorgd worden. Yzendjjke, 24 November 1884. Burgemeester en Wethouders voornoemd, DE VOS, Burgemeester. F. J. M. BE VIN, Secretaris. DE MAJOOR, TOEZIENDE CHEF VAN HET NACHTLEGER telIIDDELHIIRGzalop des middags te 13 uren, op bet bureau van den Garnizoens-Kommandant, onder nadere goed keuring van den Minister van Oorlogin het openbaar De Majoor voornoemd, v. ROUVEROIJ VAN NIEUWAAL. Op Donderdag' 18 December 1884, des namiddags 1% unr, zal aan bet Polder huis in de Abdjj telIIDDELBIIRG, vanwege het Polderbestuur, bij enkele inschrijving, worden verpacht: het recht van weg te halen van de paalwerken aan het strand der Noordwatering, gedurende het jaar 18 8 5, op de voorwaarden ter lezing liggende op het bureau van den Opper-Commies, den heer J. SCHRAVER, te MIDDELBURG. De inschrijvingsbiljetten moeten daags te voren ingeleverd of vrachtvrij aan het Polderhuis wor den bezorgd. Middelburg, den 6en December 1884. Het Polderbestuur van Walcheren, D. A. DRONKERS, Voorsitter. J. P. VAN VISVLIET, Griffier. De Notaris J. A. DE WOLFF zal, ten verzoeke van kapitein ERIK GUS- TAF MATTSSON, op des voormiddags 1« uren, op de Bierkade te VLISSINGEN, tegen contante betaling, Inlichtingen te bekomen bjj de heeren DE GROOFF Co., Cargadoors, en ten kantore van genoemden Notaris te Vliesingen, -

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1884 | | pagina 3