Laatste Berichten. BUITENLAND. Gemengde Berichten. Scheep vaartberichten. Onderwijs. Kerknieuws. Rechtszaken. 7erkoopingen en aankestelingen. Algemeen Overzicht. Prijzen van Effecten. 6816/» Donderdag trad te Axel in de bijzondere school, voor een talrjjk gehoor op de heer Gispen uit Amsterdam om het goed recht der scholen met den bijbel te bespreken. Na door den heer J. H. Gezelschap, pred. bij de herv. gemeente, te sjjn ingeleid, gaf de spreker eene herhaling van de zoo dikwijls gehoorde rede neeringen om zijne stelling te verdedigen. Gelegenheid tot debat werd niet gegeven. Tot directrice van de neutrale bewaarschool te Groede is benoemd mejuffrouw Manssen te Doe- tichem. De kinderen dier school hadden weer, evenals in andere gemeenten, een aangenamen St. Nicolaas. De bisschop te paard, met zijn zwart knechtje, deed dien avond weder zijn intocht in de gemeente, voorafgegaan door het fanfarengezel- schap. In de vergaderzaal van het Nut hield hij vervolgens uitdeeling en gaf een tombola ten beste aan de kinderen dier schoolden armen kinderen werden, als vorige jaren, ook kleedingstukken geschonken. Dezen ïeestelijken en voor vele kinderen genotvollen avond had men op nieuw te danken aan de dames Hammacher, Den Hamer, Krol, C. Itisch, Schoo en S. Willemsen, die daarvoor door het bestuur der bewaarschool, na afloop der feestelijkheid, in welgemeende woorden werden herdacht. Door het provinciaal kerkbestuur van Zeeland is aan den heer E. J. W. Koch, pred. te Middelburg, op zjjn verzoek, wegens ongesteldheid, het eervol emeritaat verleend, in te gaan 1 Januari 1885. Door het kiescollege van de Ned. hervormde gemeente te 'sGravenhage is, ter vervulling van de vacature-Hoevers, het volgend drietal samen gesteld E. W. Heinecken, te Middelburg, dr. J. Riemens, mede te Middelburg en dr. J. H. L. Roozemeijer, te Arnhem. Arrondissements-nchtbank te Middelburg. Heden, Zaterdag, zijn veroordeeld: P. P., 20 j., pakjesdrager te Middelburg, wegens verzet tot 15 dagen cel; C. Van S., 17 j., leerling de rijkskweekschool te Middelburg, wegens verwonding door onvoorzichtigheid tot 12 boete; P. J. Van L., 23 j., schoenmaker te Goes, wegens mishandeling tot f 12 boeteC. F., 30 j., klompen maker en J. F., 25 j., arbeider beiden te Biezelinge, wegens het onbevoegd loopen langs de spoorbaan ieder tot ƒ1 boete; C. F. R. M., 14 j., E. G. R., 11 j., D. C. R., 13 j., W. H., 10 j. en A. A. K. B., 13 j., de 4 eerste te Hansweert en de laatste te Schore, wegens diefstal van appelen de la tot 4 dagen, de 2e en 4" ieder tot 2 dagen, de 3® en 5° ieder tot 3 dagen celC. De M., 15 j., koewachter te Oostburg, wegens diefstal van oogst tot drie dagen cel; J. P., 16 j., te Biervliet, wegens beleediging van een beambte in functie tot ƒ12 boete; J. B., 61 j., metselaar te Sluis, wegens openbare dronkenschap bij herhaling tot 7 dagen celJ. B. DeL., 19 j. te Heille, wegens beleediging van beambten in functie tot 8 boete; J. P., 44 j., schipper te Axel, wegens alsvoren tot een dag cel en F. V., 22 j., dienstknecht te St. Jan Steen, wegens het dragen van een verboden wapen tot 8 boete. Allen tevens in de kosten. Sint Nicolaas doet op de dorpen in westelijk Zuid-Beveland ook wel zijn intocht, maar de heilige maakt zooveel omslag niet als in de steden, 't voornaamste van „het feest" bestaat uit »rijfelen", d. w. z. met dobbelsteenen om een mindere of meerdere hoeveelheid zoetigheid werpen. Toch is 't geen gewone avond, want op het anders zoo stille dorp hoort men een ongewoon geraas, gejuich, getier, en soms slaat de pret wel eens tot balda digheid over. Zelfs de armste, altijd met geringe uitzondering, heeft dan centen, want men moet wel in het oog houden dat armoede in de steden heel wat anders beteekent als op de dorpen. Daar toch kent men elkanders nooden en behoeften, en njjpende stille armoede, zooals in de steden wordt geleden, treft men daar schaars aan. Als de nood begint te prangen, vindt en zoekt men wel gelegenheid ze te uiten en gelenigd te krjjgen. De storm van deze week heeft in menige gemeente nog al schade aangericht aan de daken der huizen. Te 's Heerenhoek is bovendien het hek voor den toegang tot de Herv. kerk door den hevigen wind tegen den grond geworpen. Te Hoedekenakerke gaat de vangst van scharren aanvankelijk vrij goed. De vischvangst is in dit seizoen van groot belang voor den minder bedeelde, en 't is zeer te wenschen dat daardoor de armoede, die bij gebrek aan werk gewis zal drukken, moge gelenigd worden. In 't zeldzame geval, dat daar veel visch gevangen wordt, mis schien eenmaal in de 10 jaren, wordt er in den winter als 't ware geen armoede gekend. Op 1 December herdacht J. De Gellekens te Zuidzande den dag waarop hij 25 jaar zijn ambt als veldwachter dier gemeente bekleedde. Van gemeentewege werd hem voor zijne getrouwe plichtsbetrachting eene gratificatie van 25 toegekend. Te Zaandam brak een ingezetene door de gladheid zijn been en stierf dientengevolge een paar dagen later. Te Amsterdam liep een heer, bjj het omgaam van een hoek, een bejaard man, die een emmer heet water droeg, omver. Deze werd daardoor deerlijk aan den hals en het gelaat gewond. In een te Groningen in het Natuurkundig genootschap gehouden voordracht heeft dr Penon ook zjjn oordeel over Volapiik uitgesproken. Als uitkomst van zjjn onderzoek en zjjne ernstige studie van die taal geeft hjj op dat de gedachte, welke aan de nieuwe kunsttaal ten grondslag ligt, juist is en door haar maker consequent is toege past, maar dat men zich bedriegt, wanneer men meent, dat Volapiik gemakkeijjk en zonder gron dige kennis van eenige andere taal valt aan te leeren. Volapük is volgens dr Penon eene in menig opzicht lastige taal. Te Amsterdam zijn een paar kwartjesvinders door een boer beetgenomen. Ze noodigden den man uit een borrel te drinken voor een gevonden kwartje, en toen hij daaraan voldeed, kwamen de kaarten te voorschijn, maar de boer begreep de aardigheid en stapte op. Op straat ontmoette hjj politie aan wie hij zijn ervaringen mededeelde en dia de kwartjesvinders achter slot bracht. In dezelfde gemeente is op den buitensingel bjj de Willemspoort een besteller van een stoomboot aangehouden door een man, gekleed in blauwen Donderdag is te Westdorpe, ten overstaan van den te Ter Neuzen resideerenden notaris C. J. A. Fercken, en ten verzoeke van mevrouw de weduwe en erven van den heer N. Kerckhaert, onder anderen publiek geveild 1°. De voormalige heer- ljjkheid van Westdorpe en Grave Jansdjjk, gele gen in de gemeente Westdorpe, met al de daarbij behoorende rechten, privilegiën en praerogatieven, voor zoover die nog kunnen worden uitgeoefend, met een daarbjj behoorend stuk beplanten dijk, liggende tusschen den Canisvliet en Autrichen- polder, gemeente Westdorpe, en erfpachtsgronden beloopende tot 347,60 per jaar. Dit is verkecht voor 5025,—. En 2° 14 hectaren 24 aren 50 centiaren bouwland, gelegen in de gemeente Zaaru- «lag; verkocht voor ƒ510, per 44 aren 56 centi aren (Gentsch gemetj, of in massa voor ƒ16,303,63. jekker en bruinen pantalon. Toen deze op zjjn vraag om tabak van den besteller ten antwoord kreeg dat hjj geen tabak bjj zich had, omdat hjj die nimmer gebruikte, greep de man hem bij de keel met de woorden„dan zal je me geld geven of ik verdonkeremaan je hier." De besteller, hoewel steeds stevig vastgehouden, wist zijn mes te voorschijn te halenhij bedreigde den aanvaller daarmede, die onmiddellijk het hazenpad koos. Bjj het op stal brengen van het rundvee wilde een landbouwer te Westzaan een kalf uit een stuk land halen, waarin het met een paard den geheelen zomer geloopen had. Het paard had zulk eene gehechtheid voor het kalf opgevat, dat het gevaarljjk, ja zelfs onmogeljjk bleek de dieren te scheiden, Iets dergelijks wordt in het N. v. d. D. toe vallig eergisteren ook gemeld uit Stiens, in Fries land. Een paar jaren geleden deed een landbou wer aldaar een veulen en een lam in dezelfde weide. De dieren waren weldra op den besten voet met elkander en graasden en rustten altijd bijeen. In het najaar werd het jonge paard op stal gebracht en het volgende jaar vertrok het naar het Noorderheeg, een grooten polder nabij de Wadden. Het lam was intusschen tot een stevigen ram opgegroeid, die niet met zich liet sollen. Het paard kwam vervolgens weer thuis, toevallig in dezelfde weide, waarin zich de ram bevond. Zoodra de beide oude kennissen elkan der ontmoetten, werd de oude vriendschapsband weder aangeknoopt. De beide dieren zijn weder als te voren onafscheidelijk bijeen. Een bejaarde turfschipper, die met zjjn tjalk in de Brouwersgracht te Amsterdam lag om te lossen, moest het lijdeljjk toezien, dat eenige kwa jongens de glazen van zijn roef inwierpen. Ver bieden lokte bij hen slechts schamperen spot uit. Eindeljjk ontstak de oude man in drift en wilde op den wal springen; ongelukkig nam hij den sprong te kort, viel in het water en kwam met zijn borst op de schoeiing terecht. De ongelukkige gaf veel bloed op en zal wellicht gedurende zjjn overige dagen niet meer in staat wezen zijn brood te verdienen. En dat tengevolge van lage kwajongensstreken Langs minder gebruikelijken weg. Een Ame- rikaansch blad verhaalt de volgende vermakeljjke wjjze waarop eenige jonge dames en een gelijk aantal trouwlustige heeren elkander „kregen". Het was, zegt dit blad, op een huwelijksfeest, hetwelk onlangs gevierd werd, dat een groot aantal ongehuwde dames en heeren tegenwoordig waren en bij welke gelegenheid een jong advocaat een origineel voorstel deed. Hij verzocht namelijk dat zoowel de dames als de heeren zich ieder een president zouden kiezen die zich onder belofte zou verbinden om niemand iets mede te deelen van hetgeen hem of haar dezen avond in vertrouwen zou worden ter kennis gebracht. Iedere, natuurljjk ongehuwde, dame moest nu op een stuk papier haren naam schrijven en daaronder den naam van hem met wien zij niet ongeneigd was in het huweljjksbootje te stappen. De heeren moesten op gelijke wjjze hunne hartsgeheimen tegenover de aanwezige dames evenzoo aan het papier toevertrouwen. Deze ge wichtige documenten werden den beiden presidenten overhandigd en wanneer nu de wensch der dame in overeenstemming was met het verlangen van den door haar aangewezen heer, zooals uit beide briefjes moest blijken, dan had de president op zich genomen dit aan de belanghebbende partijen, en aan niemand anders dan hen, mede te deelen. Waren de wenschen van partijen ni#, weder- keerig, dan was de president aan zijn gelofte van geheimhouding gebonden. De aanwezigen bjj de bruiloftspartij onderwier pen zich aan het voorstel en het succes heeft zeker de stoutste verwachtingen, zelfs van den voor steller overtroffen, wanneer wjj lezen, dat weinige maanden na dit huweljjksfeest reeds elf paren, die elkander op zulk een merkwaardige wijze gevon den hadden, bij den burgerljjken stand zich in het huweljjksregister lieten inschrijven. Parijs zal eerlang in het bezit komen van een museum, zooals men te vergeefs elders zal zoeken. De bekende reiziger en oudhedenverza- melaar Guiraet heeft aan den staat vermaakt zijn gansche collectie merkwaardigheden, die hjj op zjjn verschillende reizen door Azië, Afrika en Amerika heeft bjjeengebracht en gerekend worden een waarde van 5 millioen te bezitten. Bij deze verzameling behoort tevens een biblio theek van zeldzame boekwerken en handschriften die op den godsdienst der heidensche volken be trekking hebben, maar om deze belangrijke docu menten meer en beter aan de wetenschap dienstbaar te maken, heeft Guimet priesters van Brama, Boudha e. a. doen overkomen, die op zijn kosten de godsdienst-geschiedenis en plechtige gebruiken, in die boeken vervat, in de Fransche taal moeten overbrengen. Over twee jaren denkt men het museum voor het publiek open te stellen. Zeer belangwekkende bijzonderheden behelzen de dezer dagen door het gemeentebestuur van Parijs openbaar gemaakte statistieke opgaven betrekkelijk de laatste cholera-epidemie. Het blijkt o. a. dat op alle leeftijden het aantal slachtoffers onder de ongehuwden veel grooter was dan onder de gehuwdenzoo stierven 51 ongehuwden tegen 18 gehuwden op leeftijden tusschen de 25 en 30 jaren; die cijfers waren 78 en 21 voor slachtoffers tusschen de 30 en 35152 en 44 voor tusschen 40 en 45; 167 en 37 voor tusschen 50 en 55 jaren enz. Niet minder merkwaardig is het feit dat mannen en vrouwen zeer ongelijk door de ziekte getroffen werden Tusschen 3 en 29 November, werden opgegeven als aan de cholera overleden 561 mannen tegen over een aantal van 379 vrouwen in ditzelfde tjjdsverloop. Amsterdam. Bij de commissie tot werk verschaffing is reeds ƒ22,570 ingekomen. Cirave. De Maas is steeds wassende. Men vreest voor overstrooming de lage landen zijn reeds ondergeloopen. Brussel. Men verzekert dat de burgemeester Buis, die 1 Januari a. opnieuw moet worden be noemd, zjjn ontslag niet nemen zal maar afwach ten of de regeering na de afkeuring der kamer hem herbenoemt. Geschiedt dit niet dan zal hjj met den geheelen gemeenteraad en de bevolking der hoofdstad in oppositie komen. Kaapstad. De vjjandeljjke manifestaties tegen de ministers duren voort. Hongkong. Over de bestemming der uit geruste Chineesche vloot heerscht nog onzekerheid; men gelooft dat China een aanval op Cochinchina beoogt. Nog onder laatste berichten in een deel van ons vorig nommer konden wij den uitslag mededeelen van de vrjj woelige zitting der Belgische kamer. Sinds Woensdag waren de discu-aiën aangevangen naar aanleiding der interpellatie-Rolin-Jacquemyns over de gendarmen in burgerkleeding, die tijdens de op roerige Octoberdagen op last der regeering hadden dienst gedaan. De geheele linkerzjjde, voornamelijk Frère-Orban, De Kerckhove en Warnant, keurde in heftige bewoordingen dezen maatregel af, als zijnde de tusschenkomat der regeering bjj vrees voor plaat selijke ongeregeldheden onwettig, zoolang niet door het gemeentebestuur die versterking van politie is aangevraagd. Die tusschenkomst was door het dag. bestuur der hoofdstad niet verzocht en de aanneming der motie-Simons hield een indirecte beleediging in tegenover den burgemeester Buis. De motie luidde nameljjk »De kamer, de door de regeering genomen maat regelen goedkeurende, gaat over tot de orde van den dag." Niettemin heeft de kamer de motie aangenomen met een meerderheid van 81 stemmen. Onze Brusselsche correspondent voegde er tevens bjj, dat burgemeester Buis onmiddellijk bij den koning zjjn ontslag zal indienen; maar dat ook naar alle waarschijnlijkheid dit ontslag zal geweigerd worden, waardoor de positie van het ministerie uiterst moeiljjk zal worden. Men wjjt het gansche verloop dezer zaak voor- nameljjk aan den heer Jacobs. Deze drong erop aan, dat, even goed als den heer Buis in den ge meenteraad lof werd toegebracht voor zijn flink optreden tijdens de onrustige dagen, ook der regeering erkentelijkheid voor hare handelingen betoond moest worden. Of de heer Buis hierdoor wordt gelaakt doet niets ter zake, dit is, zeide spreker, ook de bedoeling niet. Het gedrag der regeering wordt berispt door de oppositie; aan de kamer is het thans om hierover te beslissen. In dezelfde zitting kwam nog een interpellatie aan de orde. De gansche sfeer in die volksvertegenwoordiging is met interpellatie-wolken bezwangerdhet is dan ook bljjkbaar het eenige doel der oppositie om dit kabinet door het tegengaan van alle handelingen en het vertragen van werkzaamheden tot nietsdoen te doemen en op die wjjze af te maken. Of men spoedig dit doel zal bereiken is een andere vraag; want van welke zijde men ook de zaak bekjjkt de clericalen zjjn wettelijk in de meerderheid en zullen zich met hand en tand verdedigen om het roer in handen te houden. De laatste interpellatie, door Bockstal tot de regeering gericht, waarvan hierboven sprake is, betreft de reserve van het leger. Minister Pontus verklaarde dat hjj een nieuw wetsontwerp en portefeuille had, maar weinig hoop bezat dat het de goedkeuring der meerderheid in de kamer zou wegdragen. Hjj zal dan ook die voorstellen, in afwachting van beter tjjden, tot later bewaren. De afgevaardigde der rechterzijde Tack onder steunde een dergeljjken voorzichtigheidsmaatregel. Hjj bevestigde de verklaring van den minister van oorlog en was van gevoelen dat er andere zaken waren, die meer spoed vereischten, bijv. landbouw, njjverheid, handel enz., dan deze mili taire wetten. Het debat over deze interpellatie zal Dinsdag worden voortgezet. De Fransche kamer vereenigde zich eenstemmig met het voorstel van den minister Peyron om een som van 105.498 fr., die op de buitengewone kredieten van Tonking waren uitgetrokken, over te brengen op de gewone begrooting. Hjj wenschte namelijk voor die som Tonkineesche regimenten op te richten, die belangrijke diensten zouden kunnen verleenen. In deze zitting had nog een wjj schreven bjjna zeldzaam, maar dit is helaas het geval niet incident plaats. Bij de besprekingen over de rijkssubsidiën voor harddraverjjen, waarvoor de regeering dit maal 249,000 fr. minder had uitgetrokken, wenschte de afgevaardigde Henry het volle bedrag van 610,000 fr. te zien behouden, wijzende op de groote belangen van oorlog, landbouw en handel die bjj deze aangelegenheid betrokken waren. Alvorens over dit amendement zou worden ge stemd werd de zitting voor eenige oogenblikken geschorstalstoen schijnt de afgevaardigde Ballue tot den voorsteller Henry gezegd te hebben dat een dergeljjk amendement een kiesmanoeuvre was. Henry was hierover zoo verontwaardigd dat hjj den ander toevoegde »ik neem u een dergeljjke taal hoogst kwaljjk" om erop te laten volgen wij zullen de zaak elders uitmaken." De afgevaardigden Demarcay en Mauger werden belast om Ballue te bewegen excuses te vragen. In den senaat werd met 111 tegen 103 stem men aangenomen een voorstel van Demóle, waarbjj de benoeming van onafzetbare senatoren werd uitgesteld tot na de aanneming der nieuwe kieswet. In beide huizen van het Engelsch parlement is de kieswet in behandeling. In het hoogerhuis werd de rejormbill in tweede lezing aangenomen en heden zou de derde lezing volgen, waarop het huis op recès zal uiteen gaan. De redistributionbill is in het lagerhuis in tweede lezing, na een zit ting die zeven uren duurde, aangenomen, waarop deze kamer eveneens besloot tot 19 Februari vacantia te nemen. *VIissing-en, 6 Dec. Binnengekomen het Belgi sche stoomschip Nieuport, gezagv. Johan V an Nieu- port, tot het ondergaan van geringe herstellingen. 3 I'AATSLEENINGEN. UTederland. Cert, N. W. Sch. 21/g pet. dito dito dito S dito dito dito 4 dito Obl. 1878 1000. 4 dito dito 1883 4 België. Obligation21ft Frankrijk. Origin. Insch- 3 Hongarije. Obl. Leening 1867 fl. 1205 dito Gondleening5 dito dito fl. 500 6 Italië. Cert. Adm. Amsterd. 5 Oostenrijk. Obl. Mei-Nor. 6 dito Febr.-Aug. 5 dito Jan.-Juli5 dito April-Oct. 5 dito dito Goud 4 Polen. Obl. Schatkist 1844 4 Portugal. Obl. Btl. 1858/80. 8 dito dito 1881. 5 Rusland. ObL Hope C. 1798/1815 5 Cert. Inschr. 5e Serie 1854. 5 dito dito 6e 1855. 5 Obligatieu 1862 5 dito 1864 10005 dito 1864 1005 dito 1877 dito5 dito Oostersche le serie. 5 dito dito 2e 5 dito dito 3e e 5 dito 1872 gecon. dito5 dito 1873 gecon. dito. 6 dito 1884 gecon. dito5 ico iB5U ie Leening dito 4l/g dito 1860 2e Leening dito 41/g dito 1875 gecon. dito 4% dito 1880 gecon. dito 4 dito 4e Leen. 1842/44 4 Obligatie-Leening 1867/89 4 dito dito 1859. 3 Cert, van Bank-Assign6 Spanje. Obl. Buit. 1867/75. 1% dito dito 1876. 2 dito Perpetaeele4 dito Binnenl.1000-5000 1% f'nrkije, Obl. Alg. Seh. 1865. 5 dito geregistreerde. dito dito Sgypte. Obl. Leening dito spoorweg dito Screen. Staten Obl. dito dito rarilië. Ob!. Londen dito Leening dito 1863 100 INDUSTRIEELS uister 5 6 Dec. Dec. 661% 683/4 791/s 791/g 1007/s 1007/g 101 101 871/g - - 1011/, 671/4 671/8 85i/a 485/18 ion/s 811/4 855/g 1011/8 9*1/6 6OI/4 606/8 613/s 961/g 969/18 961/4 923/, 8sl/, 77% 845/8 67% 67 673/4 68 853/4 483/, 81 857k 9 9% 99 98 6OÏ/4 8,1 961/g 981k 961/4 957/j 921/» 881/4 77V4 843/8 S8V4 564/1 67 713/18 171/4 I6D4 631/4 SU/2 77/8 '71/8 I6I/4 1869 6 1876. 4 1876. 5 1877. 4 187641/» 1865. 6 971, 97 1876. 5 41/» EN FINANCIEELS 10l»/g 331/4 '108% 42 673/4 ONDEBNEXINONff. Hederl. Afr. Hand.'V. aand. pet. 150 Ned. Hand.-Maatsch. aand. rescontre5 Ned. Ind. Handelb. Aand. titoomvaartm. Java Obl dito Zeeland Aand dit» dito Prefer, dito dito dito Obl5 -.ïnit»ohland. Cert. Rijksbank Adm. Amsterdam Oostenrijk. Aand. O. H. B. SPOORWESL EEN INGE N. Nederland. Obl. Maats, tot Expl. van Staats-Spw. Aand. Ned. Cent. Spw. Aand. 7250. dito gestemp. Obl. f 50 Ned. Ind. Spoorw. Aand. Ned Bijn.Spw. volgef. Aand. N.-Brab. Boxt. Obl. gestemp. 1875/80 Zuid Ooster sp. Obl Hongarije. Theiss. Spoorw. Aand. fl. 200 dto dito Obl Italië. Victor Em. sp. Obl. Znid-ltal. Spw. Obl Oostenrijk. F. O. Sp. Obl Polen. Wars.-Brom. Aand. Warschau- Weenen dito. Sosland. Gr. Sp. Maats. Aand. dito Hypoth. Obligation dito dito dito Baltische Spoorweg Aand. Chark-Aiow Oblig. 100. ielez-Griasi dito lelei-Orel dito 7 1000 Earsk.-Ch.-Az. Obl. 100. Losowo-Sewastopol 1000. óloiachansk-Sysran. Aand. MoBk.-Jarolslaw Obl. 100. Mosk.-Kursk dito dito Mosk.-Smol. dito dito Orel-Vitebsk Obl. dito Poti-Tiflis aito 1000. Riasohk.-Wiasm. Aand Zuid West Spoorw.-Maat8. tmerika. Cent. Pac. Obl. dito California Oregon dito. Chic. N.- "If. Cert. Aand. dito dito le hyp. Cert 1000 dito Mad. Ext. Obl dito Menominee Ds. 500-100 dito N.-W. Union, dito dito Winona St. Peter dito. dito S.-W. Ob.Ds. 600-1000, Illinois Cert. v. Aand. St. Paal Minn. Man. Obl. Union Pae. HoofdL dito PKEMIE-LKÏNING Hederl. Stad Amst. f 100 3 Stad Rotterdam3 Gemeente Crediet8 België Stad Antwerp. 1874 8 dito Brussel 1879 fr. 100 8 Hongarije. Staatsl. 1870 Oostenrijk. Staatsleening 1854 a. 2504 dito 18805 dito 1884 Crediet lnst. 1858 fl 100. Rusland. Staatsl. 1864 5 dito 1866 5 Spanje. Stad Madrid fr. 100 8 V'urk e. Snoorwegl 33% lOül/j 121 103 5 103% 5 861/2 3 681/2 S 58 673/4 3 4 601*4 501/, 643/4 6j7/g 5 1271/2 1271/4 ±1/8 A. 96l/ig 961/g 3 575/g 58 5 953/4 5 921,g 9U/2 5 963/4 5 891/, 90 5 891/4 895/g 5 561/2 5 102 1021% 6 1021/2 1021/g 5 971/16 5 96 6 96% 967/8 5 56 561/4 5 61 «1% 6 6 971/4 7 7 1231/j 1231/j 1247/g 122 1211/4 lOU/4 EN. 121 1081/g 109 pot, 105 1003/4 961/2 98 99 98S/g 9 9 l/g 98 1031/4 140 l/g 1303/4 443/4 107/g 1401/2 1481/2 45I/4 103/4 frijxeu van coupons en obliaratlën» Amsterdam 6| December. 6 Oostenrijk. Papier20.60 Oostenrijk. Zilver20.60 Oiverse in 11.60 r met affidavit 1 11.90 'ortngeesche11.60 ïransche47.60 Belgische47.50 Pruisische58.80 tlamb. Russen1.161/3 kassen in Z. R1.24% PooUohe per Z. R sipaansche Bnitenl s 47.50 Binneal2.32 Amerik, in dollars 2.471/2 losbare December. 20.00 20.60 11.60 11.90 11.60 47.50 47.50 68.70 l.HU/j 1.25 I 4,7*60 2.82 2.47%

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1884 | | pagina 2