N° 290. 127® Jaargang. 1884. Maandag 8 December. FEUILLETON. Middelburg 6 December. ZELFS ALS VREEMDEN. Dit blad verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen: Prijs per 3/m. franco f 3,50: Afzonderlijke nommers zijn verkrijgbaar a 5 Gent. Advertentiën* 20 Gent per regel; Geboorte-, Trouw-, Doodberichten enz.: van 1 -7 regels 1,10 iedere regel meer f 0,20. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte MIDDELRURGSCH COURANT. Agenten zijn te Vlissingen: P. G. De Veij Mestdagh en Zoon, te Goes: A. A. W. Bolland, te Kruiningen: F. Van der Peul, te Zierikzee: A. C. De Mooij, te TholenW. A. Van Niedwenhuijzen, en te Ter Neuzen A. Van dik Peul Jz. Hoofdagenten voor het Buitenland te Parijs en Londen, de Compagnie générale de Publicité étrangère G. L. Daube en Cie., John F. Jones opvolger. Hij reed weer langs vele daken, de goede Sint; hij strooide wêer overvloedig zijne goede gaven in menige woning en ontelbaar waren de geluk kige gezichten die hij ontmoette. Wat bron van onuitsprekelijk genot leverde zijn naamdag opnieuw. Tusschen de jongens die vol bewondering stonden te kijken naar een olifant van koek of een huis van chocolade tot aan het kind van rijke ouders, waarvoor alles wat het slechts kon wenschen was uitgespreid, lag een breede rij van gelukkigen De Sint schonk weer vreugde door eenvoud en door weelde. Maar toch, er was ditmaal, dunkt ons, voor hem ook stof om niet tevreden te zijn. Wat tal van teleurgestelden zullen er nog geweest zijnja die wel gehoord hadden dat er ditmaal niet komen zou wat het vorig jaar de bisschop bracht, maar die toch nog droomden van eene verrassing, want het was immers de dag en de avond van onverwacht geluk En er kwam nietsMen had geluisterd, men had de voetstappen van den bisschop wel gehoord, maar hij ging voorbij. Wat jammer, vooral thans, want de verdiensten waren slecht; de werkeloosheid was groot, en vader en moeder konden niets missen. Maar misschienNog eens geluisterd Nog een uur gewacht, maar neen, het werd te laat. 's Bisschops hart zou goed geweest zijn, maar er waren redenen om ditmaal niet te doen, wat hij eens had gedaan met zooveel succesEn toch als hij alles vooruit had geweten, als hij te voren bekend ware geweest met den toestand, die menig ouder zoo zwaar reeds drukt en waaraan hij niets veranderen kan, hjj zou de kleinen ditmaal met te meer liefde hebben verblijd en hebben gedaan wat hij- wel kon doendoor hun geluk een licht straal werpen in de harten der ouders, waar het zoo somber en duister is. Het stond geschreven in een verslag, dat men niet telken jare de taak van den heiligen bisschop zou vervullenMaar stond dit dan gelijk met een verbod Laat men dan liever niets schrijven en zichzelven en anderen niet bindenhet is ditmaal weer gebleken dat men een gunstige gelegenheid zoo dikwijls moet laten voorbij gaan. Niet als gewoonte; neen, doen wij een goed werk, Maar evenmin onthouden wjj er ons van omdat het strijdt tegen een eens gevormd plan. Had slechts éen dit bijtjjds opgemerkt, het ware Wellicht anders geweest. Jammer dat eerst St- Nikolaasavond ons die gedachte bracht. Maar toch kan zjj van nut zijn voor het vervolg. Hoopt daarom slechts op een volgend jaar, gjj die gisteren zijt teleurgesteld. Zelfs de oude, eer- Waardige bisschop is niet te oud om te leeren. DOOR K. F. HOOFDSTUK 1. »In November op een somberen, mistigen dag, juist geschikt voor zulk een verbintenis, werd ons huweljjk gesloten," antwoordde Lennox. „Het had meer van een begrafenis dan van een bruiloft. Ik huiverde toen ik mijn bruid aanzag; want zij had zich in haar sluier gewikkeld als in een lijkkleed en de hand die zij mjj gaf was zoo koud als die eener doode 1 Denkt gjj denkt gjj dat de plechtigheid haar evenzeer tegen de borst stuitte als u vroeg Clythia en zag hem aan met een uitdruk king, welke hij niet precieB begreep. „Daar heb ik nooit over nagedacht", ant woordde hjj gemeljjk. »Ik denk dat het haar niet veel kon schelen, anders zou zjj er zich wel tegen verzet en haar zin gekregen hebben. Vrou wen hebben den slag om altijd haar zin door te drjjven." »Maar als die oude man geen tegenspraak kon velen als hjj niet in vrede kon leven of sterven hoe kon zjj dan zjjne laatste levens dagen door ergernis en verdriet vergallen! Zelfs gjj hebt niet het hart gehad om zjjn wensch te weerstreven." Donderdag wacht het publiek in den schouw burg te Middelburg een groot kunstgenot. Dan zal door de Rotterdamsche afdeeling van het Ned. tooneel worden opgevoerd Coppée's drama in vijf bedrijven: Severo Torelli, vertaald door mr J. N. Van Hall. Vooral het spel van mevrouw Beersmans in dit tooneelwerk wordt ten zeerste geroemd. Al haar kracht, al haar talent spreidt zjj daarin ten toon en zoowel in Rotterdam als in Amsterdam verwierf zij met de vervulling der rol van donna Pia een buitengewoon succes. Als Portia, de minnares van Spinola, overtrof, zegt de N. R. Crt, mej. De Groot zich zelve. Bovendien vervullen de heeren Haspels en Jan C. De Vos de overige hoofdrollen. De beide eerstgenoemde doen dit op hun gewone uitstekende wjjze; de heer Jan C. De Vos moet de titelrol niet onverdienstelijk spelen, al leent zjjn orgaan zich niet al te goed voor poëzie. Wanneer ditmaal onze schouwburg niet stampvol is, dan ja dan zon het bestuur der vereeniging met den langen naam volkomen recht hebben zich daarover te beklagen, en zou men niet mogen vergen dat het zich langer op dat gebied zooveel moeite getroostte. Men schrijft ons uit Veere Wjj wonen hier een belangwekkend tafereel bjj op het gebied van strandjutten. Wat dit is laat zich eigenljjk met geen pen beschrijven. Nu eens is het een spie gelgevecht om het mjjn en dijn, dan weder een wezenlijke strijd, waar niet altjjd ieder heelhuids afkomt. Er zjjn drie soorten van strandjutters 1° de echte zeerobben of kustbewoners, die naar binnen slepen wat zjj krijgen kunnen2° de varensgezellen die hulpverleenen de lading bergen en alles doen wat een ehristeljjk mensch op dat gebied verrichten kan 3° de fatsoenljjke lui die met recht en wet bekend zjjn en u uit de duistere aangelegenheid tot het volte liehi brengen. Tusschen die twee laatste soorten nu is hier een niet onaardig conflict ontstaan. Bjj de stranding van den Aeolus had de derde soort „de boel" in handen. Werkvolk uit Vlissingen werd aange worven. Dat zagen de strandbewoners van Vrouwe polder en Veere met leede oogen aan. Werd niet in tijd van nood op hunne hulp gerekend en waren zjj nu niet de aangewezen lui om de voordeelen van een schipbreuk te genieten 't Was alsof Aeolus in het loeien van den storm die klacht had gehoord en verstaan. Op eenmaal daar rukt hjj zich los uit zijne kluisters en drijft naar het Veersche gat. Vrouwepolder lacht, Veere juicht en met ongekende verrukking wordt de wenk van Aeolus begrepen. Zegevierend brengt men het schip binnengaats - het wordt geborgen O Aeolusgij behieldt tot heden uwen grilligen aard, want toen gij uw ondoordacht plan met woestheid ten uitvoer bracht, begreept gij toen niet dat Er is in haar handen zou wrjjven en het uitgieren „wie zal dat betalen" Schaam rood durft Aeolus de godin niet te ontmoeten, en hjj zal waarschijnlijk de zephyrs te baat nemen om over zjjne toekomst te laten beslissen. Aan- „Neenzwakke dwaas, die ik wasIk voelde het gewicht der kluisters die ik om mjjn leven gesmeed had niet voordat ik mjjn vrjjheid wilde gebuiken. Als ik u nooit gezien had, zou ik nooit geweten hebben wat ik miste Hjj vatte haar bjj de hand en hield die een poos in de zjjnedoch liet haar eensklaps los en begon weer op en neer te loopen. Clythia sloeg hem aandachtig gade met meer medelijden in hare zachte oogen en minder blos op hare wangen dan te voren. „Ik ben bljj dat gjj mjj u geschiedenis ver teld hebt," fluisterde zjj na eenigen tijd, daar zjj die stilte niet langer kon verdragen. „Ik kan u wellicht helpen." Hjj viel haar met een ongeduldig gebaar in de rede en vroeg op barschen toon „Hoe zou ik te helpen zjjn Mjjn lot is be slist. Een eigen haard met vrouw en kinderen is mjj voor altjjd ontzegd. Ik ben de armzaligste mensch op aarde 1 »En toch zjjt gjj rjjkr'1 „Ik verwensch dien rjjkdom, sedert hjj de keten is die mjj buiten het bereik van het geluk houdt." „Gjj zjjt bitter." „Ja, mjjne onbegrensde liefde voor u maakt mjj zoo." Zjj lette niet op die woorden. Haar hoofd was afgewend, zoodat hjj hare oogen niet kon zien en ook niet wist of de zucht die hjj hoorde aan bare lippen ontsnapte oi door bet geritsel der vankelijk wacht hjj daarop, zittende op de slikken te Veere. In de Donderdag te Hoedekenskerke gehouden raadsvergadering is de heer L. Van Doeselaar als lid van het burgerl. armbestuur herkozen. Bjj de le stemming werden 3 stemmen op hem en 3 op het raadslid M. G. Verbeek uitgebrachtbij de tweede stemming verkreeg de herkozene 3, de heer Verbeek 2 stemmen, terwjjl een biljet blanco was. In dezelfde vergadering is de heer Van Poppeten, in 1882 voor twee jaren tot gemeente-ontvanger gekozen, als zoodanig definitief benoemd. Door stemhebbende ingelanden van de polders Oud- en Jong Breskens is benoemd tot dijkgraaf de heer P. Leenhouts thans gezworen, en tol ge zworen in zjjne plaats de heer Jacob Van Male, beiden landbouwers te Breskens. Volgens het N. v. d. D. en Het Vad. is rechts ingang verleend tegen twee studenten te Leiden wegens het mishandelen van een pas aange komen jongmenschtengevolge waarvan deze krankzinnig zou geworden zjjn. Men schrijft uit Rotterdam aan het U. D. Alle beweringen omtrent de plannen voor het bouwen eener nieuwe concertzaal aan het Stations plein alhier steunen tot heden uitsluitend op gissingen of wel op nog minder. Met zekerheid is slechts dit te melden. De bouwmaatschappjj, aan wie de grond toebehoort, heeft aan een con sortium van Belgische heeren den benoodigden grond tot 31 dezer in handen gegeven. Dat con sortium wordt vertegenwoordigd door den advocaat mr Goudsmit. Ofschoon verzekerd wordt, dat het benoodigde geld, zes ton, aanwezig zou zjjn, zjjn sedert ruim drie weken de verkoopsonderhande lingen geschorst. De bouwcommissie hoort niets meer. Daar bijaldien de zaak doorgaat het met het oog op den vrjjdom van grondlasten noodzakeljjk is, dat althans eenige palen in den grond geslagen zjjn, ten einde te kunnen beweren, dat de bouw is aangevangen, kan eene definitieve beslissing zeer spoedig worden verwacht, maar óp dit oogenblik weet de bouwcommissie er nog even weinig van als de ondergeteekende. Het plan zou zjjn een Eden-theater te stichten,, maar met het oog op de slechte resultaten der exploitatie van het Eden-theater te Brussel, zou er bjj de Belgi sche heeren de schrik wel eens in gekomen kunnen zijn. De heer G. W. Brouwers, pastoor te Bovenkerk, die onlangs een lans brak voor Vondel tegenover Milton en door den Amsterdamschen correspondent van de N. R. Crt in laatstgenoemd blad werd bestreden, wenscht thans een „letterkundig tour- nooi" te houden, waarvan de opbrengst zal strekken ten voordeele der vereeniging van gepensioneerde onderofficieren. Hjj zal in een zestal stukken de superioriteit van Vondel handhaven. „Men ver wacht er" aldus wordt de aankondiging besloten »den schrijver der correspondentie in d9 N. R. Ct rozenbladeren, vlak naast haar gelaat, werd voort gebracht Denkt gjj nooit aan die hand welke als die eener doode in de uwe lag vroeg zjj sohieljjk, als vreesde zjj dat zijne gedachten te lang bjj haar zelf zouden stilstaan, »die hand, waaraan gjj den trouwring gestoken hebt „Sedert ik u gekend heb ben ik laag, slecht genoeg geweest om te wenschen dat zjj werkeljjk in het graf lagNoem mjj zoo barbaarsoh, zoo onmenschelijk als gjj wilt, maar ik kan het niet helpen; want ik bemin u en zjj staat als een spook tusschen ons." Clythia huiverde. „Arme vrouw prevelde zij onwillekeurig. „Beklaagt gjj haar?" riep hjj jaloersch uit. „Even als ik u beklaagzjj moet niet min der ljjden dan gjj." „Niet tenzjj zjj even sterk beminne." >Dat is niet onmogeljjk" antwoordde Clythia met een zucht. »Indien gjj wist dat zjj even onge lukkig was al gjj zijt; indien gjj wist dat de plech tigheid, welke zoowel haar als u gold, haar levensgeluk evenzeer verwoest heeft als het uwe, zoudt gij dan medelijden met haar hebben Zoudt gjj naar haar toegaan en zeggen dat gjj haar vergeeft dat zjj uw vrouw is geworden? Het was niet haar schuld zjj gehoorzaamde alleen den wensch van den stervende, die ook u tot dien stap genoopt heeft. Is het niet zoo zjj sprak zóó ernstig; zóó bescheiden; haar smeekendeblik trof hem zoodanig dat hjj haar moest antwoorden; Daar het een liefdadig doel geldt, meent de heer Brouwers ongetwjjfeld dat reclame geoorloofd is. Voor het TVfsero-fonds te Londen is in het geheel 1237 p. st. bjjeengebracht. 750 p. st. is reeds aan de familiën der bemanning overhandigd de overige 487 p. st. zullen nu verdeeld worden tusschen de weduwen en weezen der overledenen en de overgeblevenen. Er is nu een briefwisseling openbaar gemaakt, waarin nadere bjjzonderheden voorkomen omtrent de pogingen van de Nederlandsche en de Engelsche regeeringen tot bevrjjding van de gevangen be manning van de Nisero. De welwillendheid der Nederlandsche autoriteiten, vooral ook van den gouverneur van Atjeh, wordt daarin door Maxwell en den kapitein van den Pegasus zeer geroemd. De Bataviasche kamer van koophandel heeft naar aanleiding der eerste begrooting van den minister Sprenger van Ejjk een zeer uitgebreid vertoog aan den gouv.-generaal gezonden, waarin de voorgestelde belastingregelingen aan een gemo tiveerde critiek worden onderworpen. De kamer wil de pacht van het slachten van rundvee als tijdelijk middel desnoods aannemen wenscht bjj herziening van het tarief van in- en uitvoerrechten verhooging der laatste onvoorwaar- deljjk uit te sluiten, om eerlang tot afschaffing daar van over te gaan,doch bjj de invoerrechten bepaalde lijk het recht op petroleum te verhoogen desnoods tot ƒ2 per kist; - zou bjj den accjjns op het gedistilleerd den terugkeer tot het pachtstelsel willen aanbevelen; keurt den tabaksaccijns af uit vrees, dat die in een directe belasting van den kleinhandel zal ontaardenvindt de opvoering der verponding vooral in den tegenwoordigen tjjd ongeraden; vereenigt zich met de verhooging van het klein zegel; bestrjjdt de verhooging van het recht van overschrijving (waarvan de intrekking haar natuurljjk nog niet bekend kon zjjn); acht de voorgestelde belasting op rij tuigen, voor zoover die dienen tot bedrjjf, in hooge mate onbillijk; noemt de verhooging der be drijfsbelasting voor vreemde Oosterlingen niet minder onbilljjk en zeker onvoldoende gemotiveerd; ziet in het huisgeld van niet-heeren dienst plichtigen een betreurenswaardige vermeerdering van druk op de inlandsche bevolkingwaar* schuwt tegen het plan om een bjjzondere heffing van de suiker na afloop der contraeten in te voerenbeveelt daarentegen een verhooging van den verkoopprjjs van het zout aan, niet als een wenscheljjke belasting, maar als de minst drukkende, wanneer er naar nieuwe middelen moet worden omgezien. Berekent de minister zjjn meerdere opbrengst der middelen (incl. invoerrechten) op 6.450.000, de kamer komt met haar voorstellen tot een bedrag van 5.025.000, nl. successierecht 75.000, open bare verkoopingen 150.000, klein zegel f 400.000, zout, (verhooging van 1 de pikol-maat) ƒ1.000.000 en invoerrecht op petroleum (boven de tegenwoor dige heffing ad 6 ton) 3.400.000 (afgezien duS van de randslacht, waarbjj de kamer zich desnoods zou neerleggen). De kamer heeft echter met een en ander alleen vrede als tjjdeljjke voorziening in dringenden nood: Voor de toekomst wil zjj breken met het stelsel! dat door zulke heffingen mogeljjk wördt, om pro ductieve werken uit de gewone inkomsten aan té leggeni en zjj de flnanciëele verhouding tusschen kolonie en moederland op vasten grondslag ge bracht zien, in den geest van het wetsvoorstel- Van Dedem. {Vad.) „Gjj spreekt als een engel 1 Als gjj mjjn leidende ster waart geweest, zoudt gjj mjj, geloof ik, ten hemel gevoerd hebben. Mjjn blonde Clythial zult gjj altjjd zoo zjjn als eene schoone beminne lijke heilige, aan wie men heiligschennis zou plegen als men haar aanraakte „Denk van mjj wat gjj wilt", zei zjj, hem droomerig aanziende, „maar wanneer ik u ook voor den geest kom, wjjd dan tevens een vriendeljjke gedachte aan het meisje hetwelk dat akelige hu weljjk met u gesloten heeft." „Is dit de eenige troost dien gjj mjj geven kunt „Geeft gjj haar meer Zjjne lippen werden wit. „Gjj zjjt meêdoogenloos. De hemel vergeve mjj gjj doet mjj inzien welk een barbaar ik ben {Wegens plaatsgebrek moeten wij nog eenmaal zetten slot volgt.) sCs

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1884 | | pagina 1