Onderwijs. Kerknieuws. Gemengde Berichten. van Ellewoutsdjjk en Borssele werd eene gewich tige zaak behandeld. Na wijziging der begrooting voor verhooging van het presentiegeld voor de leden van den djjk- raad werd als punt van behandeling aan de orde gesteld het voorstel tot het maken van een inlaag- djjk in het waterschap Ellewoutsdjjk, naar aan leiding van den uitslag van een drieledig of drieërlei onderzoek naar den toestand van de zeewering en oeververdediging door grondboringen, helmduikingen en herhaalde peilingen. Met overgroote meerderheid van stemmen be sloot de vergadering tot den aanleg van een inlaagdjjk van af het fort tot het zoogenaamde Steendamme (djjkpalen 49—69), tot aankoop of onteigening van plus minus 22 hectaren grond, töebehoorende aan particulieren en tot het maken van 4000 M2 zinkwerk als oeververdediging voor het fort. Daar de meeste leden de voorkeur geven aan een inlaagdijk van dergelijke afmetingen als een zeedijk zal getracht worden de voorziening tegen overstrooming bij eventueele doorbraak zoo volledig mogelijk in te richten. Zierikzee 14 Juli. Vrijdagavond is in eene vergadering van aandeelhouders der Zierikzeesche stoombootmaatschappij met groote meerderheid be sloten de Oude boot Zierikzee in de vaart te houden en de nieuwe, die thans uitstekend voldoet, in concurrentie te doen varen met de Zeeland, zoodat er dan wêer 3 booten van Zierikzee naar Rotterdam in de vaart zullen zjjn. Zondag had te Amsterdam plaats de jaarljjksche algemeene vergadering van de vereeniging De Dageraad: Uit het jaarverslag, uitgebracht door den voorzitter, den heer P. C. F. Frowein te Goes, bleek dat de toestand der vereeniging als gunstig kan worden beschouwd. Het aantal leden is steeds stjjgende en bedraagt thans ruiiu 500. Een vierde gedeelte van het batig saldo, zjjnde ruim vijfhon derd gulden, werd op nieuw aan de reserve toege voegd. De periodiek aftredende bestuursleden, de heeren Dr H. Hartogh Heys van Zouteveen, J. Hobbel, F. L. W. Beyerinck, dr. H. De Vries en E. Th. Smeets werden allen herkozen. Verder werd, in plaats van de heer N. Goffin te Brussel, die overleden was, tot afgevaardigde in den algemeenen raad der internationale federatie ge kozen de heer A. Van Caubergh, advocaat te Brussel; terwijl tot afgevaardigden voor het in Augustus te houden internationaal congres te Brussel werden benoemd de heeren Frowein en Beyerinck. Nadat nog etnige nieuwe leden waren aangenomen werd verder aan de vergadering mede- deeling gedaan van een door het bestuur in het leven geroepen ondersteuningsfonds voor hen, die op grond van hun bekende vrijzinnige beginselen niet die ondersteuning kunnen genieten, waarop zjj anders aanspraak konden doen gelden en waarvan als beheerders door het bestuur waren benoemd de heeren Severjjn, Smeets en Frowein. De vergadering gaf een duideljjk bljjk van sym patic voor dit fonds, door ongevraagd met alge meene stemmen een som van honderd gulden als eerste gift te storten. Aan het einde van de vergadering had nog eenige gedachtenwisseling plaats over een van wege de vereeniging uit te geven scheurkalender. Het rjjkstelegraafkantoor te IJzendjjke zal, in gegaan 13 dezer, op Zon- en feestdagen open zjjn van 9 tot 10 uren voor- en van 4 tot 5 en 7' tot 8 uren namiddags. De diensturen op werk dagen blijven onveranderd. De heer mr Gallandat Huet te Haarlem heeft verklaard zijn candidatuur voor de tweede kamer terug te trekken tegenover den heer Duyvis. De kiesvereeniging Haarlem heeft thans laatst genoemden heer caudidaat gesteld. De kon. familie van Wurtemberg zal zich bjj de begrafenis van den prins van Oranje doen verte genwoordigen. Uit Luxemburg wordt ook voor die plechtigheid een deputatie verwacht. De keizer van Duitschland zal worden vertegenwoor digd door prins Albert van Pruisen, de koning gezet had om ons over den bekenden bergpas, welke het kanton Bern met Unterwalden verbindt, te rijden. Hjj wist ons zoo mooi voor te praten en zwoer hoog en laag bjj de beenderen van den Heiligen Klaus Yon der Flue, dat hjj veel gauwer zou rjjden dan de Brienger post, waarmede wjj wilden vertrekken; om kort te gaan wjj namen hem aan, zonder zjjn voertuig en zjjne rossen) die hg in Briënz had, gezien te hebben. Toen de boot ons den volgenden dag naar Brienz gebracht had, kwam hjj ons echter met een mooi vurig span en een nieuw geschilderd rijtuig afhalen en wjj waren al de passagiers vooruit die onge duldig op de twee postwagens en tallooze bg wagens stonden te wachten. De steilte van den Brüningpas, die grootendeels onder overhangende rotsen en met vele bochten en kronkelingen loopt, beklommen wjj te voet, met het rjjtuig achter ons. Hermes riep de ons omringende bergtoppen dichterlijke ontboezemingen toe «n droeg onze vriendin de Aare een afscheids groet aan de twee meren, waarheen zjj zich spoedt, aan Interlaken, Thun en Bern op. >Het moet u in dit schoome land goed bevallen", riep hjj haar toe, „dat gij het in zulk een wjjden cirkel door stroomt, om eindeljjk in den Rijn te vallen. Als ik in het vervolg de wateren van den Rjjn hoor ruischen zal ik daartusschen ook uw stem hooren o Zwitsersch kindGjj zult mjj verhalen van uwe Ijsbergen, gletschers, rotsen, watervallen, frisch groene weiden en prachtige steden en ook van pjjn liedje dat mij aan uwe boorden vergezelde van België door den graaf van Vlaanderen, terwjjl de groothertog van Saksen en de prins Von Wied mede daartoe naar de residentie komen. De Staats-Courant van Zaterdag bevatte de vol gende mededeeling van het ministerie van binnen- landsche zaken, die wjj wegens plaatsgebrek uit ons vorig nommer moesten weglaten. Zoodra bekend was geworden, dat de Aziatische cholera te Toulon was verschenen, werd van re- geeringswege de haven dier stad en later die van Marseille besmet verklaard. Het gevolg hiervan is, dat alle van die havens komende schepen bjj hunne aankomst op eene Nederlandsche reede aan gezondheidsonderzoek worden onderworpen, vol gens de wet van 28 Maart 1877 Staatsblad no. 35), tot wering van besmetting door uit zee aan komende scnepen, en dat op het schip en de opvarenden, naar gelang van omstandigheden, de in die wet voorgeschreven maatregelen worden toegepast. In of nabij de Nederlandsche havens is eene gelegenheid tot opneming van choleraljjders, die zich op de onderzochte schepen mochten bevinden. Te IJmuiden en aan den Hoek van Holland zjjn te dien einde houten barakken opgericht, voorzien van het noodige tot verpleging van choleraljjders en van ontsmettingsmiddelen tot ontsmetting van, de schepen, voor zoover dit noodig wordt bevonden, en van kleederen, beddegoed of' andere voorwer pen, die mét de ljjders in aanraking zjjn geweest. Wanneer binnenslands gevallen van cholera voorkomen, is de wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134) tot voorziening tegen besmet- teljjke ziekten van toepassing, die aan doortastende gemeentebesturen krachtige middelen aan dè hand geeft tot beteugeling der cholera. Van regeerings- wege zjjn de gemeentebesturen gewezen op de noodzakeljjkheid, dat voor zuiver drinkwater en voor groote reinheid buiten en binnen de huizen zooveel mogelijk gewaakt worde. Voorschriften omtrent ontsmetting van privaten en waterplaatsen aan spoorwegstations zjjn gegeven en andere maatregelen tot afwering, voor zooveel dit mogeljjk is, van de Aziatische cholera worden voorbereid. De regeering vertrouwt daarbjj op de ijverige en onverflauwde medewerking van alle provinciale en gemeentebesturen. De Nederl. Journalistenkring heeft met alge meene stemmen eene motie aangenomen, waarbjj geprotesteerd wordt tegen de onhoffeljjke bejege. ning en miskenning, de pers aangedaan bjj de plechtige herdenking van den dood van Willem I op 10 Juli 11. in de Nieuwe kerk te Delft. Onweerberichten. Een allerhevigst ODweder, gepaard met harden wind, hagelslag en regenbuien, woedde Zondag middag over onze provincie. Er vielen groote hagelsteenen. Aan de landbouwgewassen werd een öntzachljjke schade berokkend. Ontzettend moet die vooral in het kanton Oost burg zjjn; zjj wordt daar op honderd duizenden geschat en de verslagenheid is daar algemeen. Aan de verschillende bjj ons ingekomen berich ten ontleenen wij de volgende bijzonderheden. In Vlissingen werd de telephoon der maatschappjj de Schelde vernield, juist toen de tram aankwam die over de ljjn zjjn weg moest nemen, doch geen letsel bekwam. Te Westkapelle werd de fondsmolen van H. Minderhoud door den bliksem getroffen, waardoor wel geen brand ontstond, doch in den pelmolen eenige schade werd aangericht. De bliksem verliet door een raam de woning zonder verder onheil aan te richten. Onder Arnemuiden werd een in de weide loo pend veulen van den landbouwer D. D. door den bliksem gedood. Over Zuid-Beveland woedde te zes uren een bui en in de omtrek van Hoedekenskerke te halt negen andermaal een. Op den weg van Goes naar Kloetinge lagen een massa vogels, verbjjsterd door den schrik, of getroffen door den hagel, voor het grjjpen. Al de veldvruchten lagen tegen den grond geslagen en vernieldhagelsteenen van 3 cM. groot vielen neer en verbrjjzelden vele ruiten. Onder 1s Heerenhoek werden twee niet ver van elkander staande boomen door den bliksem ge troffen. Onder Kapelle werden onderscheidene zware boomen door den wind als een riet door midden gebroken vele fruitboomen zjjn totaal vernield de kersen lagen als gezaaid tegen den grond, appelen en peren zjjn bjjna geheel van de boomen afgewaaid. Schoorsteenen werden tegen den grond en op de daken geworpen. Bjj den timmerman B. Van 'tVeer aldaar woei een gedeelte dak van Ik ga thans naar uwe zuster de Keuss, die zich noordeljjker met u vereenigt. Vaarwel! Zoo God wil, zien wjj elkaar op de terugreis weder Het kostte eenige moeite om hunne jonge beenen bjj te houdenen op een plekje, waar het heerljjk lommerrjjk was, maakten wjj halt om het rjjtuig op te wachten. Het was een lief plekje, druk doer vogels bezocht, die of door de struiken trippelden of zich bjj een tusschen bloe men en gras verscholen beekje te goed deden aan halmpjes en blaadjes. Op een zodenbank gezeten luisterden wjj een poos naar hun gezang en ge kweel, totdat de jonge vrouw opstond, haar hoed afnam en met haar zilveren stem een allerliefst, voor mjj geheel nieuw lied aanhief. Wordt vervolgd. zjjn huis af en viel op de aangrenzende woning, terwjjl van een der kerken het lood door den wind werd opgeligt. Volgens een aldaar geplaat sten regenmeter bedroeg de hoeveelheid water, die er in twintig minuten tjjds neder viel, niet min der dan 26£ mM. of zes en twintig honderd vaten op een hectare. Te Yerseke werden vele vaartuigen van den wal geslagen en boomen ontworteld. Een paard en een rjjtuig werden omvergeworpenop het dorp stortte, een oude schuur in en werd geheel vernield. Ook te Ellewoutsdjjk werden vele boomen neer geveld en vele glasruiten verbrjjzeldvan verschil lende woningen werden pannen van de daken afgerukt, terwjjl het rieten dak van de schuur van den landbouwer J. S. geheel daarvan werd afgenomen, Te Tholen werd aan bjjna alle huizen schade aangerichtontelbare boomen werden uit den grond gerukt en de telegraafdraden verbrjjzeld, terwijl de haan met kruis van den groeten toren werd afgeslagen. Een boerenschuur stortte ineen stier werd doodgeslagen. Van de rails van den stoom tram Tholen—Bergen op Zoom moesten de geval len boomen verwijderd worden. Te Zaamslag werd in de Axelsche straat de wo ning getroffen van den kleermaker H- Moens. De bliksem kwam dopr den schoorsteen binnen, maakte eene scheur in een binnenmuur en sloeg daar door in de belendende woning van P. Van de Voorde, waaruit hjj vervolgens door den schoorsteen ont snapte. De bewoners van beide huizen zjjn met den schrik vrjjgekomen. Bjjna geljjktjjdig werd aan de noordzijde der gemeente de woning getroffen van den heer L. Van Dixhoorn, wiens dochter daarbjj zoo hevig verschrik te, dat geneeskundige hulp noodig was. Boven Groede en omstreken waren den nacht te voren, en des midddags te 12 uren onweders losgebarsten, die geen schade berokkenden. De donderstorm van vjjf uren, met omloopenden wind van het noordoosten door het noorden, westen en zuiden naar het oosten, was vergezeld van slag regen en hagel, waaronder jjsbrokken van prisma- tischen vorm ter grootte van 25 bjj 10 millimeters. In die gemeente bepaalde zich de verwoesting tot het verhagelen van gesneden te velde liggend koolzaad. Te Biervliet werden tal van ruiten verbrjjzeld. Te Hoofdplaat, waar het juist kermis-Zondag was, sloegen tenten en kramen omver. Een enkel kraam pje kon het slechts staande houden. Vóór 5 uur zag men honderdén bezoekers in die gemeente, om 7 uur waren zjj allen verdwenen. Op de haven te Breskens woei een rjjtuig omver. Te Schoondjjke was de aangerichte schade zeer groot. Van de in aanbouw zjjnde Roomsche kerk, reeds gedeeltelik van de kap voorzien, is niets meer dan een puinhoop overgebleven. Onder de invallende muren werden een varken en eenige kippen gedood. De houten korenmolen ligt ge heel tegen den grond en in stukken. Drie boeren schuren, waaronder een van den heer Van Houte, werden tegen den grond geworpen. Zware boomen vóór diens huis liggen terneer uit den grond ge licht, zjjn geknakt en gespleten als riethalmen of in elkaar gedraaid als twijgen. Daken en pannen werden van de huizen geworpen, terwijl hagel steenen als groote knikkers en duiveneieren in bijna ieder huis de ruiten stuk sloegen. De bliksem sloeg in een huis, richtte eenige verwoesting op den zolder aan, doch veroorzaakte geen brand. De bliksem sloeg ook nog in de schuur eener hofstede in Baarzande zonder brand te veroorzaken. In de gemeente Waterlandkerkje brandde eene schuur af. De rijkssteenweg van Aardenburg naar de Draai brug ligt als bezaaid met boomtakken en is op het oogenblik geheel onberjjdbaarook verscheidene boomen van aanmerkeljjke dikte werden aldaar met wortel en tak uit den grond gerukt. Na de op 10, 11 en 12 dezer gehouden over gangsexamens aan de rijks hoogere burgerschool alhier, zjjn bevorderd: van de 1* naar de 2= kl. J. C. Altorffer, B. Boogaart, Pb. F. Bulterjjs, C. K. Elout, J. J. T. Evers, P. J. Fret, J. M. S. Hogerland, A. G. C. H. Janssen, J. B. De Koning, A. M. Koolwjjk, D. Oerlemans, W. J. Ragut, A. M. Cl Schorer, Ch. A. H. Westerburger. Van de 2e naar de 3e kl.J. A. W. Baart, J. Bertel, S. Boasson, M. Van Breen, A. J. W. Cal- lenfels, J. V. Ceulen, J. C. Crucq, J. R. Domenie, A. M. Van Doorn, H. Van Hennekeler, J. M. Van den Hoek, H. Ketting, J. A. De Koning, M. A. Van der Lejjé, J. M. J. Van Lis, C. Proos, G. Smit Sibinga, A. A. Van Tejjlingen, G. J. Van Tejjlingen, A. Verhulst, J. H. E. Van der Wall, R. H. Withtaker. Van de 3e naar de 4' kl.: J. M. Bentejjn, J. H. Van den Berg, C. Boudewjjnse, A. Fak Brouwer, H. A. Collot d'Escury, J. Kraamer, J. O. Maen- houdt, P. J. H. Van der Palm, S. A. Rochat, J. F. D Wjjs, J. J. Van Wuijkhujjse, C. D. A. Zimmerman, en W. M. Engelberts, die reeds het vorige jaar tot de 4= klasse werd toegelaten. Van de 4d' naar de 5e kl. W. H. Bal, P. J. Douw, W. C. Van Gorcom, H. A. Hackenberg, P J. Van den Hoek, W. A. J. Van den Hurk, C. E. Plugge, W.FIugge, W. C. De Smidt, A. A. Sonius en F. De Wagemaker. (Reeds in een deel der oplaag van Zaterdag ge meld.) De uitslag van het in de vorige week aan de hoogere burgerschool te Zierikzee gehouden overgangsexamen is de volgende le klasse. Daaruit gingen over 7 leerlingen; 4 moeten herexamen doen5 gewone leerlingen en 1 toehoorder werden niet bevorderd. 2* klasseOver gingen 11 leerlingen en 2 toe hoorders; herexamen moeten 4 leerlingen doen- terwjjl 1 toehoorder niet werd bevorderd. 8e klasseDaaruit gingen 6 leerlingen en 4 toehoorders over herexamen moet gedaan wor den door 2 leerlingen en 1 toehoorder. Niet bevorderd werd 1 leerling. 4* klasse: Vjjf leerlingen gingen daaruit over; niet bevorderd werden 2 toehoorders. Vrjjdag 11 Juli hield de Zuid-Bevelandsche onderwjjzersvereeniging hare 48e jaarljjksche bjjeen- komst, en in 1885 zal zij, zooals wjj meldden, haar 50jarig bestaan herdenken. Oogenschjjnljjk is het ongerjjmd, maar men dient te weten, dat in het jaar van beroering en woeling 1848 geen vergadering is gehouden. Daardoor valt de 49= jaarvergadering samen met het 50jarig bestaan. Deze kleine toelichting is zeker niet overbodig. De heer J. De Hond van Baarland, de nestor der Zuid-Bevelandsche onderwjjzers, die is uitge- noodigd om de gouden feestrede te houden, is het oudste lid dat nog in functie is. De heeren W. Swart van Goes en J. v. d. Linde van Wolfaarts- djjk zjjn wel hooger in leeftjjd, maar reeds oud onderwijzers. De onderwjjzer H. J. Duivelaar is door den min van koloniën gesteld ter beschikking van den gouv.-gen. van N.-I. om te worden benoemd tot onderwijzer der 3' kl. voor den dienst daar te lande. Naar aanleiding van den daartoe kenbaar gemaakten wensch der synode herdacht de heer dr F. P. J. Sibmacher Zjjnen in de gisteren in de Nieuwe kerk alhier gehouden voormiddag godsdienstoefening den sterfdag van Prins Willem deD eerste, sprekende naar aanleiding van de den prins toegeschreven laatste woorden: Mijn God heb medeljjden met mjj, mjjn God heb medeljjden met mjjn arm volk. Ook in andere plaatsen in onze provincie werd in de morgen-godsdienstoefening bjj de Hervormden de 10= Juli herdacht. Het is ons niet mogeljjk daarvan van elke gemeente afzonderlek melding te maken. Beroepen tot predikant bjj de N. H. gemeente te Harderwjjk de heer Chr. L. Laan, pred. te Serooskerke. De heer P. Van Vlaanderen, pred. bjj de Chr. ger. gemeente te Yerseke, heeft voor het beroep naar Schoondjjke bedankt. Te Baarland is tot predikant beroepen de heer B. M. Mantz te Breskens. Bedankt voor Coljjnsplaat de heer B. Ten Kate, predikant te Eibergen. De heer J. M. Conradi, predikant bjj de Nederl. Herv. gemeente te Nisse, heeft voor het beroep naar Oudenhoorn (Zuid-Holland) bedankt. Gisteren middag tijdens het onweder, omstreeks óen uur, ging hier het gerucht dat ergens aan den Nieuwlandschen weg brand was ontstaan en weldra rolden een paar brandspuiten door de straten- om zich aan de Kanaalbrug op te stellen, totdat door de bevoegde autoriteit last tot op rukken zou worden gegeven. Het bleek echter dat een loos gerucht verspreid was, dat zjjn grond vond in de groote rookwolken, die uit den steenoven der Njjverheidssteenbakkerjj omhoog stegen. De goedkeuring is verleend tot het uitvoeren van het door den heer Langeveld aangenomen zinkwerk van den polder Oud-Noord-Beveland. Zaterdagmorgen is op den Kaloot voor den Znidkraaiertpolder, gemeente 's Heer Arendskerke, een geheel ontkleed ljjk gevonden, vermoedeljjk van het jongetje, bedoeld in ons nommer van 7 Juli, dat bjj het baden voor Vlissingen in dé diépte verdween. Het ljjkje verkeerde in vergevorderden staat van ontbinding en was zeer verminkt. In verband met den te Kloetinge gépleegdea diefstal meldt men ons dat de dader zooals men weet zekere J. Hoogesteger bij zjjn arres tatie, Donderdag, uitgehongerd was. Sedert Maandag had hjj niets gegeten, en het voedsel, dat hjj ontving, werd letterljjk door hem verslon den. Hjj zelf heeft de justitie de plaats aan gewezen waar hjj in het Abbekindersche bosch de goederen had verborgen. Volgens zjjne eerste verklaring had hjj die goederen evenwel niet gestolendes nachts toevallig voorbjj het huis van De Brujjn komende, had hjj gezien, hoe iemand heimeijjk met deze goederen het huis verliet, en hjj had ze van dezen na eene worsteling afgenomen. Op de vraag, waarom hjj de portefeuille uit een der jaszakken niet had weggeworpen, omdat die hem toch verraden moest, antwoordde hjj, dat het wel koopraansachtig stond een portefeuille in den zak te hebben Het horloge met sleuteltje had hjj in den zak, en het uurwerk was opgewonden ook. Op de vraag wat hjj zou gedaan hebben als een der bewoners wakker was geworden, ver klaarde hjj dat hjj zich dan waarschjjnljjk verweerd zou hebben. Ten slotte beriep hjj zich op zjjn goed gedrag. Sedert ons bericht omtrent de gerechteljjke ontruiming der woning van een persoon te Bors sele heeft de toestand van dien ongelukkige nog weinig verbetering ondergaan. Niet vergund zjjne vrouw en kinderen te vergezellen in de schuur van J. V., vernacht hjj met het oudste kind in het vischhuis op het dorp. De vrouw en overige kinderen vertoeven thans bjj een ander ingezeten. Bjj de districtscommissie van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapen- den dienst in ons land te Axel is ontvangen van de gehouden jaarljjksche collecte in 1884 te: Huist ƒ9.17, Westdorpe 6.66£, Sas van Gent 3.50, Philippine 2.25, Koewacht 1.59, Hengst dijk ƒ0.85, Ossenisse 2.93i, Clinge ƒ1.09, Graauw ƒ1.93 Terneuzen ƒ82.50, Hoek ƒ11, Zaam-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1884 | | pagina 2