N° 98. 126e Jaargang. 1883. 26 April. Donderdag K I T. IARKTWEZEI. Middelburg 25 April. FEUILLETON. Dit blad verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen: Prijs per 3/m. franco f 3,50. Afzonderlijke nommers zijn verkrijgbaar a 5 Cent: Advertentiën: 20 Cent per regel. Geboorte-, Trouw-, Doodberichten enz.: van 1 -7 regels f 1,50 iedere regel meer f 0,20. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. "W ekelijksche 1VL arkt. j Wordt vervolgd.) MIDDELBIJRGSCHE COURANT. Agenten voor dit blad zijn te VlissingeuP. G. de Veij Mestdagh, te Goes: A. A. W. Bolland, te Kruiningen: F. van der Peul, te Zierikzee: A. C. de Mooij, te Tholen: W. A. van Nieuwenhuuzen, en te Ter Neuzen: A. van der Peijl Jz. Hoofdagenten voor het Buitenland: de Compagnie générale de PubliciLé G. L. IIaube en Cie. te Parijs, Londen, Frankfort a. M., Berlijn, Weenen, Zurich, enz. De burgemeester en wethouders van Middelburg, maken bekend dat wegens den Hemelvaartsdag, invallende Donderdag 3 Mei a. s., de gewone marktdag zal worden gehouden Woensdag den 2 Mei te voren. Middelburg, den 25 April 1883. De burgemeester en wethouders voornoemd, PICK De Secretaris. GL N. DE STOPPELAAR. Het Dagblad levert over bet nieuwe kabinet eene beschouwing, waarin het ten slotte, in na volging van het gebruik bij de troonrede, den zal venden wensch uit: „op de werkzaamheid van het derde ministerie Heemskerk raste Gods zegen." Na de noodzakelijkheid betoogd te hebben van het optreden van dit kabinet, verklaart het Haag- sche blad dat het ministerie is samengesteld uit hoogst achtenswaardige, zeer bekwame en meerendeels in de zaken van het hun toevertrouwd departement doorkneede mannen. De samensteller zelf wordt door geheel Nederland onder de eminentste man nen des lands genoemd en heeft daarvan zoowel als van zijn onvermoeibare werkkracht meermalen in dezelfde en in andere betrekkingen doorslaande bewijzen gegeven. De beide andere oud-ministers Yan der Does de Willebois en Weitzel heeft ook ieder in dezelfde betrekkingen kunnen beoor- deelen, eene uitdrukking die niet veel zegt. Trouwens bet is of de zegewensch aan het slot slechts dient om de magerheid van het gansche betoog te bedekken. Van mr Du Tour van Bellinchave wordt alleen gezegd dat hij bij de Hagenaars een goede bekende is, op wiens nobel karakter ieder durft vertrouwen, omtrent wiens vaderlandslievende bedoelingen ieder gunstige verwachtingen durft koesteren; op het terrein der gemeentelijke en der provinciale vertegenwoordiging, en in den laatsten tijd als wethouder der gemeente heeft men de degelijk heid zijner kennis, de helderheid zijner adviezen sedert jaren naar waarde leeren schatten en moge er aan de praktijk, voor de nu aanvaarde porte feuille, ook al iets ontbreken, van den grondslag welke er voor wordt vereischt, een ernstige en wel volbrachte stadie in de rechten, kan dit zeker niet gezegd worden. Yan de overige ministers wordt gemeld dat de heer Geerling een zeer actief verleden als officier van de marine achter zich heeft en een schitte renden staat van dienst vertoonen Kan. Evenzeer kan de heer Grobbóe als ambtenaar in het departement van financiën op een eervol ver leden bogenen neemt de heer Yan den Bergh een eersten rang in onder Neerlands ingenieurs. De heer Van Bloemen Waanders heeft in zijne Indische loopbaan de ambtenaarsladder van de onderste sport tot de hoogste doorloopen, waar door hij Java van oost tot west en van noord tot zuid en zijn bevolking door en door in haar karakter, zeden en gewoonten heeft leeren kennen een kennis welker gemis bij anderen, volgens bet Dagblad, de voornaamste oorzaak is geweest van al het sedert eenige jaren gestichte kwaad. In het ambteloos leven teruggekeerd, is hij steeds met de warmste belangstelling vervuld ge bleven voor de vaderlandsche belangen in het algemeen en voor de O. I. aangelegenheden in het bijzonder. Verder vernemen wij dat alle titularissen man nen van rijpen maar nog krachtigen leeftijd zijn; dat de bezadigdheid van hun karakter hen wel zal terughouden van het voeren van een avon tuurlijke politiek en van roekelooze daden Hierbij zouden wij met gerustheid een vraag- teeken durven zetten. Men behoeft verder ook niet ongerust te wezen volgens het Dagblad altijd dat het geen godsdienstigen zin aan kerkelijke verdraagzaam heid paren zal. Het bestaat uit mannen, verstandig genoeg om te beseffen, dat het onder de huidige omstandig heden op dit oogenblik geen Cabinet de combat kan zijn, maar te veel mannen van karakter tevens om bevreesd te moeten zijn, dat het handelen in verzoenenden zin zal verwarren met transactie op het stuk van beginselen. Het is, eindelijk, een kabinet bestaande uit leden, in zjjn hoofdbestanddeelen dezelfde politieke beginselen belijdende en zal dus voldoen aan het verlangen, voor de crisis van meer dan een zijde geuit, naar een homogeen kabinet. Verder belooft het in zijne voornaamste leden de noodzakelijkheid van een zuinig beheer van 's lands geldmiddelen in daden te zullen vertolken. Men ziet hetde lofrede is mager en gedwon gen en geen wonder dat het Dagblad zich op grond van die gegevens onthoudt van gissingen omtrent hetgeen dit kabinet zal geven en welke toekomst het hebben zal. Want dit zal veel afhangen niet alleen van de medewerking of tegenwerking die het ondervindt maar ook van het programma, waarmee het zal optreden en de wijze, waarop het daaraan uitvoe ring zal geven. Over dat alles hangt nog een sluier, zegt deze Haagsche lofredenaar en dit verwondert ons. Hoe weet dan het Dagblad dat zuinigheid op den voorgrond zal staan en dat het kabinet ho mogeen is, wat zijne beginselen betreft Vormt dit alles dan geen deel van het programma Wij gelooven dat het kabinet nog me er gebaat wordt door de minder vriendschappelijke maar oprechte verklaringen, van andere zijde gedaan, dan door een lofrede a la manière van het Dagblad. ebf e hbrim abria Gr. DOOR James Payn. HOOFDSTUK II. Een vertrouwelijke mededeeling\ »Het zou mij erg bedroeven," zei Medway, sindien het met een van de jongens van Ludlow slecht afliep." .Laat ons hopen dat dit nooit gebeuren zal," zei Meade goedig, .ofschoon ik voor mij niet gaarne zou willen instaan voor sommigen van mjjne schoolmakkers." »0, wij waren buitenjongens en betrekkelijk onschuldig,"zei Kit. .Daar hebt gjj bijvoorbeeld Mark, die was op school bijna dezelfde die hij nu is: op zijn twaalfde jaar al een boekenworm met een bril op. Eigenlijk is Mark nooit een kind geweest." »En zonder u zou ik nooit een man gewor den zijn, Kit," zei Medway vriendelijk. Dit gezegde sloeg op een zekere gebeurtenis, jaren geleden, toen Garston Medway het leven ger^d had. Het ligt, naar het Vaderland verneemt, in het voornemen van het nieuwe ministerie om een commissie tot voorbereiding der herziening van de grondwet te benoemen. Kit lachte dat was meestal zijn antwoord op eenig ernstig gezegde en wierp een steen naar een vliegende meeuw. Meade fronste onbewust de wenkbrauwen; hjj was eenigszins jaloersch op de genegenheid van Mark voor Kit, ofschoon hjj dit niet eens aan zichzelven wilde bekennen. >Ik denk dat de dames ons wachten," zei hij en stond geeuwende op. .Het getij verloopt en als wjj de rivier af willen moeten wij weg." »Het plan zou afhangen van den duur van het bezoek dat bij moeder was," zei Medway, .zoodra het beleg opgeheven is, heeft Maud beloofd de vlag te hijsehen.. .Dan zal ik het kasteel beklimmen en op verkenning uitgaan," zei Meade en verdween tus- schen het struikgewas in de dichtgegroeide gracht, doch weldra kwam hij terug en sprong hij van den eenen steen op den anderen om de met mos begroeide hoogte te bereiken. .Welk een zonderling verhaal hebt gij ons toch gedaan, Kit," zei Medway op zachten toon. »Het was waar." .Ongetwijfeld. Het verwondert mij maar dat gij er nooit te voren over gesproken hebt met mij bedoel ik." »Nu, gjj moet toegeven dat ik anders wei nig geheimen voor u heb, ouwe jongen," ant woordde de ander vriendelijk, .ik was bang dat het u aanstoot zou geven." „Waarom hebt gjj het dan nu verteld?" .Ja, vraag dien zeemeeuw daar ginds daar, Volgens hetzelfde blad zou er een groote infor maliteit bij de benoeming der zeven ministers zijn gepleegd. Het besluit van Zondag, n° 5, houdende benoeming van de zeven ambtgenooten van den heer Heemskerk is gecontrasigneerd door den heer Heemskerk nog vóór deze zelf hij een be hoorlijk gecontrasigneerd koninklijk besluit tot verantwoordelijk minister 'benoemd was. Toen de heer Heemskerk den heer Van Lijnden Zondag middag bezocht, om het besluit van ontslag van den heer Pijnacker Hordijk en van benoeming van den heer Heemskerk te doen eontrasigneeren, was de heer Van Lijnden ongesteld. Daar de aftredende premier den nieuwen premier niet kon ontvangen, gaf dit oponthoud, waarop bij de groote haast die thans gemaakt werd, niet gerekend was. Vandaar dat het besluit van ontslag van de zeven aftre dende ministers en van benoeming van de zeven nieuwe ministers door den heer Heemskerk al vast geteekend werd, nog vóór hij eigenljjk zelf minister was. Verder geeft het liberale Haagsche orgaan, dat, evenmin als zoovelen, het nieuwe ministerie een lang leven toezegt, een overzicht van hetgeen door den samensteller al is verricht om acht mannen bij elkaar te krijgen die minister wilden wezen. Uit dat overzicht blijkt dat uit die pogingen niets valt op te maken omtrent de richting waarin het ministerie het bewind zal voeren. De heer Heemskerk heeft gezocht onder alle richtingen. Voor reactie van de zijde van den premier behoeft men dan ook niet erg bevreesd te zijnveeleer kan men een verzoening van hem met alle politieke meeningen en inzichten verwachten. De voorstanders van de nieuwe strafwetgeving hebben steeds in den heer Heemskerk een ver klaard tegenstander van het strafwetboek gezien, en menigeen zal wellicht daarom bevreesd zijn voor reactie op dit gebied. Maar als men na na gaat, dat de heer Heemskerk hij zijn eerste po gingen tot vorming van een kabinet de portefeuille van justitie heeft aangeboden aan den Utrecht- schen hoogleeraar Pols, een der grootste ij veraars voor het nieuwe strafwetboek, en later aan den heer Beelaerts van Blokland, den secretaris van de commissie voor het ontwerp van het strafwet boek, dan kan men daaromtrent gerust zijn. Voor financiën klopte hij bij den liberalen heer Verniers van der Loeff evenzeer aan als bij de conservatieve heeren Hartsen en Van Kuyk. Voor koloniën vroeg hij ook den heer Alting Mees aan. Ja er moet zelfs op een gegeven oogen blik van een soort van politieke bigamie sprake geweest zjjn, want als het ware tegelijkertijd werden de liberale burgemeester van Leiden, de heer De Laat de Kanter, en de reactionaire oud directeur van binnenlandsch bestuur, de heer Van Bloemen Waanders, gepolst over het aannemen van de portefeuille van koloniën. Dan kan nog worden gemeld dat de heer Heems kerk voorstander is ran de plaatsvervanging en de nieuwe minister van oorlog Wëitzel hoofdbe stuurder van den anti-dienstvervangingbond. Waarin nu de eenheid van beginselen toch ik heb hem alweer niet geraakt waarom hij ^weemaal binnen schot kwam. Ik weet het niet. Een onweerstaanbare drang, zooals die jonge heer verleden beweerde, die zijn grootmoeder den hals had afgesnedenin dit geval is het alleen mijn eigen hals, die er mee gemoeid is." .Neen zoo erg is het nietmaar ik vind het niet goed dat gij dit verhaal aan Frank deed Hij is een beste kerel bijna de beste van de wereld maar hij kent u niet zoo goed als ik." .Als men altijd zijn mond moet houden uit angst van verkeerd begrepen te worden door de een of andere alledaagsche persoonlijkheid, dan kon men even goed trappist worden en zich be palen tot knikken en wenken." .Mijn beste Kit," sprak Mark ernstig, .gij weet even goed als ik dat Frank geen alledaag sche persoonlijkheid isik wou dat ik de helft van zijn verstand bezat, om nog niet eens van zijn goedheid te spreken. Gij zult zien dat die man zijn leven geheel zal wjjden aan den dienst zijner medemenschen." „Laat ons hopen dat het er niet aan opge offerd zal worden ten minste niet te vroeg," antwoordde de ander op gemaakt zalvenden toon. „Spreek niet zoo, Kitik zou bijna zeggen dat ik u niet kan uitstaan." „Als gij dat zeidet, zoudt gij het toch niet meenen," was het kalm bescheid. „Dat is waar. Ik heb geen tweeden vriend zooals gij, Kit. Als gij weg zjjt is het als of ik schuilt, waarvan het Dagblad weet te vertellen, begrijpen wij niet. Geen wonder dat het dan ook, trots al zijne kennis daarvan, nog benieuwd is naar het nieuwe programma. Ook de Amsterdammer laat zich zeer ongunstig over het nieuwe kabinet uit. .Wanneer men zegt, gelijk men behoort te doenwij wachten op de daden van dit ministerie, dan heeft dat onmogelijk eene andere beteekenis alswij wachten zonder hoop. De namen klinken reactionair en de ver- eeniging dezer namen doet denken aan het bekende „abracadabra" eene samenvoeging van klanken zonder zin, waarin Heemskerk Az. als de eenige klinker dienst doet. Wie staat tegenover zulk een bijeengetooverd ministerie zonder een glimlach op de lippen Ieder alleen de liberale partij niet. Het optreden van Heemskerk Az. met het aangekondigde gezelschap van politici teekent hare onmacht op al te duidelijke wjjze. Wat kan dit kabinet verrichten De zaken loopende houden tot Juli zal wel de hoofdzaak zijn, die het te vervullen heeft. En dan, dit is voor de liberalen eene lichtzijde van de treurige geschiedenis, nu zij zonder program de verkiezingen tegemoet gaan de naam Heemskerk is voldoende om hen naar de stembus te drijven. Dinsdag zijn van hier verzonden de verschillende voorwerpen, tijdelijk beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling te Amsterdam, afdeeling: retrospec tieve kunst. Uit de Oudheidkundige verzameling ten raadhuize werden daarvoor, op aanvraag van de commissie te Amsterdam, afgestaan de schilderij van N. de Bast, de Markt met het stadhuis a° 1605, zilveren beker van het voormalig college van kiesheeren 1763, vergulden beker van het bakbersgilde, zil veren bekers van de gilden der bontwerkers en paruikmakers, alsmede der zijden-, wollen- laken- koopers en kramers, vier zilveren gedreven schilden van de beenhouwers-, broodbakkers-, bontwerkers- en smedengilden, vier oude muziekinstrumenten a° 1560, twee stel fiuweelen bandelieren met zilver ornament en trommelstokken. Het Zeeawsch Genootschap der Wetenschappen stelde ter beschikking: een wapenbord bij de in huldiging van koning Philip als graaf van Zeeland, te Reijmerswaal in 1549het blasoen der Middel- burgsche rederijkers het bloemken Jesse 1589 zil veren halsketens van het handbogengilde te Veere en te Heinkenszandeen emblematisch van hout gesneden beeldje, voorstellende Willem den Zwijger, 1569. Voorts van particulieren, van dr Bolle, zilveren beker, aanval schip »de duijsent vreesen" in 1709 jhr W. R. B o d d a e, r tles pseaumes de David, perkamenten band met zilverbeslag, 1576; ronde zilveren lepel, schip Vlissingeu a° 1610zilveren tabaksdoos met ivoren deksel; J. A. H. van Dale, drinkhoren met zilver beslag van het St. Kathelijnegilde te Sluis a° 1587mr E. F. Schor er, klokje afkomstig van den admiraal Witte Cornz. de Witte, veroverd uit de Spaansche zilvervlooteen opbel in handschrift op perkament geïllustreerd met miniaturen, voltooid in 1360 de helft van mij zelf mis. Maar het zal nu nog maar een jaar duren, dan vestigt gij u te Maga- dion, vlak in onze nabijheid." Kit lachte, maar niet zoo van harte als gewoonljjk* .Als gij uw zin hadt, Mark, zouden wij ons geheele leven allemaal bij elkaar blijven, met geen grooter afstand tusschen ons dan die welke de Terp van Mogadion scheidt, en na onzen dood altemaal op éen kerkhof begraven worden." »En waarom niet .Waarom niet? Mijn beste Mark kunt gp dat nog vragen Mijzelve er buitengelaten, denkt gij dan dat een man als Frank Meade tevreden zal zijn met te vegeteeren in een oud provincie stadje, dat zelfs door de zee verlaten wordt uit minachting voor de saaiheid en laksheid die eï heerscht." .Misschien niet; ik mag er niet aan denken dat Frank ons zou kunnen verlaten, maar ik be grijp dat het mogelpk is. Doch in uw geval met een zuster en een vader om u aan huis te hechten. Gij denkt er toch niet aan om ons in den steek te laten?"

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1883 | | pagina 1