126e Jaargang. 1883. Maandag 19 Februari. N° 42. Middelburg 17 Februari. Benoemingen en besluiten. Kerknieuws. Marine en leger Rechtszaken. Gemengde Berichten. Dit blad verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen: Prijs per 3/m. franco 3,50. Afzonderlijke nommers zijn verkrijgbaar a 5 Cent: Advertentiën: 20 Cent'per regel. Geboorte-, Trouw-, Doodberichten enz.: van 1 -7 regels f 1,50 iedere regel meer f 0,20. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Bij deze courant behoort een BIJVOEGSEL. MIDDELBURGS CH RANT. Agenten voor dit blad zijnteVIissingen: P.G.de VeijMestdagh, te GoesA. A. W. Bolland, te KruidingenF. van der Peijl, teZierikzee: A. C. de Mooij en te Ter Neuzen: A. van der Peijl Jtz Hoofdagenten voor bet Buitenland: de Compagnie générale de Publicité G. L. Daube Cie. te Parijs, Londen, Frankfort a. M., Berlijn, Weenen, Zurich enz. De burgemeestér en wethouders van Middelburg, gezien artikel 230 der gemeentewet gelet op de circulaire van gedeputeerde staten van Zeeland van den 8 Augustus 1879, n° 5 (pro vinciaal blad n° 73), brengen ter kennis van de belanghebbenden dat bi) het gemeentebestuur is ingekomen een verzoek van W. van de Putte Cz., om van de gemeente onderhands aan te koopen een stukje geiüeentegrond, ter oppervlakte van ongeveer 75 centiaren, zijnde een slob, toegang gevende naar zijne kweekerij en gelegen bij den thans aangelegd wordenden toegang uit het Domburgsch Sckuitvlot naar het Langeviele bolwerk, bij de inwilliging van welk verzoek bedoelde grond aan den openbaren dienst zal moeten worden onttrokken. Zij, die tegen dezen verkoop bezwaren mochten hebben, worden verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken vóór of op den 24 Februari a. Middelburg, den 16en Februari 1883. De burgemeester en wethouders voornoemd, PICKÉ. De secretaris, Gr. N. DE STOPPELAAR. In de gisteren gehouden zitting der tweede kamer heeft zich een quaestie voorgedaan, waar omtrent het telegram, in ons vorig nummer, niet duidelijk was. Tot nadere opheldering diene het volgende: ïn den aanvang der zitting waren rapporten uitgebracht over verschillende adressen. Onder d,ie adressen behoorde er een uit Rotterdam tot invoering van leerplicht, en de heer Clercx, die rapporteerde, stelde voor daaromtrent over te gaan tot de orde van den dag, op grond dat de invoering van leerplicht eene belemmering der vrijheid zou daarstellen, een verboden slavernij als 't ware. De heer Buma verklaarde, dat die conclusie ook hem, ofschoon zelf lid der commissie, is ontgaan en waarschijnlijk hadden meer leden daaraan geene aandacht geschonken. Om het belang der zaak zou hij dus wenschen voor te stellen dat het adres opnieuw naar de commissie werd teruggezonden, opdat er een nieuwe beslissing zou kunnen vallen. Daartegen bestond, volgens het reglement van orde, echter bezwaar, zoodat de heer Buma kennis gaf dat hij over hetzelfde onderwerp zelf een adres zou indienen, teneinde eene nieuwe beslis sing uit te lokken. De heer Yan der Hoeven was, hoewel ad rem, ondeugend genoeg in overweging te geven om, als het zoover komt, den heer Buma dan geen lid te maken van de commissie in wier handen dat adres zal worden gesteld. Het excuus dat de heer Buma maakte, nl. dat er geen onderling overleg over dit adres heeft plaats gehad, hield volgens ons gevoelen geen steek. Men moet de zaken öf in het geheel niet wil len behandelen of goed. In ieder geval is het gewenscht dat er een einde worde gemaakt aan de tegenwoordige, belachelijke wijze van behan delen van adressen. Als zelf een lid der com missie, die met het onderzoek belast is geworden, niet weet welke argumenten een rapporteur zal bezigen is het voorzeker dringend noodig dat aan zulk een toestand een einde kome. Uit nadere mededeelingen van den Londenschen correspondent der N. Rott. Ct omtrent de ge rezen geschillen tusschen de stoomvaartmaat schappij Zeeland, de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de London, Chatham en Doeer-spoorwegmaatschappij blijkt dat de schuld grootendeels, zoo niet geheel, aan laatstgenoemde ligt. Wellicht schrijft hij kon een dreigend proces de stilstaande onderhandelingen doen her leven. 'tls te hopen. In verband met de bekende adressen van steen- fabrikanten over hunne achterstelling hij het aan besteden van rijkswerken, wordt aan het Hbl. medegedeeld, dat uit een onderzoek, door de Vereen, tot bev. van fabrieks- en handwerlcsnijv. ingesteld, het volgende is gebleken omtrent den omvang der steenfabrieatie. Er zijn hier te lande 826 steenbakkerijen (170 voor Waalsteenen), die samen een kapitaalswaarde vertegenwoordigen van 22,4 millioen gulden, ruim 5 millioen aan arbeids- loonen 'sjaars uitbetalen, bijna 11 millioen tonnen turf gebruiken, die met de vracht 2§ millioen kosten, elk jaar 1068 millioen steenen per binnen- landsche schepen verzenden voor eene vracht van li millioen en 16,700 werklieden gebruiken, wier gezinnen nog 41,734 personen tellen. Rekent men de turfboeren enz. erbij, dan blijkt van welk be lang deze industrie voor ons land is. In eene te Nijmegen gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in den Nederlandschen Zuid-Oosterspoorweg werden, op voorstel van de directie, eenige wijzigingen in de statuten der maatschappij gebracht, welke door de overeenkomst met de maatschappij tot exploi tatie van staatsspoorwegen ten aanzien van de overneming der exploitatie van den Zuid-Ooster spoorweg noodig waren geworden. De leening van 3 millioen gulden, door de Nederlandsche Zuid-Oosterspoorweg-maatschappij aangegaan en door den staat gegarandeerd, zal door de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen worden overgenomen. Tot commissaris werd benoemd de heer Yan Hattum te Sliedrecht. Niet zooals in sommige bladen is gemeld, zal deze spoorweglijn met 1 Maart a. maar wellicht nu met den 1 April aan de exploitatie-maatschappij overgaan. Totnog toe werd door de verschillende collec teurs en splitters van de staatsloterij het geld bij den directeur afgedragen, die het in kas hield. In 't vervolg zal deze, volgens een door den minister van financiën te nemen besluit, verplicht zijn, om dat bedrag bij den betaalmeester te storten waar door de betrekking van directeur veel van hare verantwoordelijkheid verliest. Tevens bestaat het voornemen om de prijzen, die op uitgelote nummers vallen, niet meer den volgenden dag, maar eerst na veertien dagen uit te betalen, hetgeen dan natuurlijk door den rijksbetaalmeester geschiedt. NRott. Crt.) De heer Plugge, te Hellevoetsluis, heeft voo1' zijne benoeming tot raadslid bedankt. Yan prof. Buys' Toelichting en Kritiek der Grond wet is bij P. Gouda Quint te Arnhem het tweede stuk van het eerste deel verschenen, dat daarmede voltooid is en nagenoeg 700 bladzijden beslaat. Het tweede stuk behandelt het belangrijke derde hoofdstuk der Grondwet: Yan de Staten Gene raal. pensioenen. Pensioen verleend aan P. J. K. Janson, controleur van het buitengewoon zegel te 's-Gravenhage en van het algemeen zegelkantoor, ad 1000; J. Oostinga, zich ook schrijvende J. P. Oostingh, ontvanger der dir. bel. enz., ad 1084, C. M. Yan den Heyden ontv. der dir bel., ad 3334, en W. F L'Amoraal Wichers, ook genaamd wor den W. F. Lamoraal, ontv. der inv. en ace., ad 2774 'sjaars. lekeb.. Voor 5 jaren gedetacheerd bij het wapen der art. van het leger in N.-I. de 2e luit. F. F. R. graaf Du Moneeau van het 3e reg. vest.-art. consuls. De heer J. E. Cerisola y Rossi, be noemd tot vice-consul der Nederlanden, te Huelva, is in die hoedanigheid door de Spaansche regeering erkend. Beroepen tot predikant bij de N. H. gemeente te Baarland ds. J. J, H. Schuttevaer, te Urzem. De luit. t/z 2e kl. P. J. L. de Gijselaar, dienen de aan boord van Zr. Ms. schroefstoomschip Bo naire wordt op non-activiteit gesteld en vervangen door den luit. t/z 2e kl. L. Roosenburg. De man uit Rotterdam, die min of meer onwe tend bigamie gepleegd had, is door het gerechts hof te 's Gravenhage tot 3 maanden celstraf ver oordeeld. Arr. rechtbank te Middelburg. Door de rechtbank zjjn heden (Zaterdag) gewezen de volgende vonnissen tegen J. G., arbeider te Hoedekenskerke, wegens beleediging van een bedienend beambte, veroordeeld tot 16 boete; H. V. 38j. schipper te Boom, (België), wegens beleediging tot 15 dagen cel en 8 boete; C. van W 10j. te Bors- sele, wegens diefstal veroordeeld tot drie dagtn gev. J. N. 23j. schipper te Yerseke, wegens diefstal van oesters tot 9 maanden cel; A. K. 20 j dienstbode te Yrseke, we gens diefstal in dienstbaarheid tot drie maanden cel; G, N. 3Ij. te Rilland-Bath, wegens laudlooperij tot 1 5 dagen cel en allen in de kosten. Arrondissements-rechtbank te Zierikzee. Ter geruststelling van de gisteren door ons ge melde veroordeelden, wegens het onbevoegd ver- koopên van geneesmiddelen, moeten wij meedeelen dat zij slechts tot vijftig cents boete zijn ver oordeeld. Door het wegvallen van een paar streepjes waren die centen guldens geworden. Door de rechtbank te Breda is rechtsingang verleend, met hevel tot gevangenhouding en in structie, tegen de spoorweg-beambten C. D. Jansen van Leeuwen en A. de Dreu, beschuldigd van moord met verwonding, gepleegd met voorbe dachten rade en ter geleider lage, in de vorige week bij het gaan uit eene herberg aldaar op een koetsiersknecht en een timmermansknecht. De eerste is spoedig bezweken de tweede is thans nagenoeg buiten gevaar en in staat getuigenis af te leggen. Ons is verzekerd dat de drijfveer tot die daad is geweest de zucht om zich meester te maken van eenig geld. Aan het strand nabij Noordwijk is door een knaap een flinke zalm, die vermoedelijk door een sterke golf op het droge was geworpen, ge vonden en te Leiden verkocht voor 27. Van den heer Jan Frederik Helmers, te Beverwijk, eenig kleinzoon van den dichter Helmers, ontving het N. v. d. D. de volgende tegenspraak van het eergisteren medegedeelde bericht uit de Nieuws- en Handelscourant te New-York: Mijn overgrootvader Hendrikus Hermanns Hel mers heeft slechts één zoon gehad, den dichter Jan Frederik, die den 26en Februari 1813 overleed, nalatende een zoon, Frederik. Deze. huwde in 1845 en liet bij zijnen dood twee kinderen na, een zoon en een dochter. In welken graad van bloedverwantschap de te New-York overleden naamgenoot tot den dichter Helmers heeft behoord, kan ik niet nagaan, daar het mij niet is mogen gelukken uit de in mijn bezit zijnde familiepapieren op te sporen, of de vader van den dichter, mijn overgrootvader, ge trouwde broeders heeft gehaddit is echter zeker, dat hij niet van den dichter afstamde en niet mijn broeder was. De instructie in zake de millioenenjuffrouw schijnt afgeloopen. Men deelt mede, dat het corpus delicti, de kostbare collier, ter griffie der recht bank is gedeponeerd. De pokken breiden zich te Rotterdam uit Donderdag alleen werden weder 9 nieuwe gevallen aangeven. Te Amsterdam is ook een geval voorgekomen hij een uit Gibraltar per stoomschip aldaar aan gekomen man. Hij overleed zeer kort daarna in het binnengasthuis. De burgemeester van Alkmar, de heer A. Maclaine Pont, heeft gisteren, onder tallooze blijken van deelneming, de 25 jarige vervulling van zijn ambt herdacht. Talrijke en kostbare geschenken leverden het bewijs hoe hoog hij bij de verschillende kringen der maatschappij geacht en gewaardeerd wordt. Door het Amsterdamsche petroleum-entrepöt is te Rotterdam een hoofdbureau voor het onder zoek van petroleum op zijn ontvlammingspunt opgericht. Dr J. E. Rombouts zal het onderzoek verrichten. De goedgekeurde monsters zullen van een stempel voorzien worden. Een boer in den omtrek van Namen besloot eene koe, welke sedert eenigen tijd aan het kwij- aen geraakt was, te slachten. Toen het dier aan stukken gesneden werd vond men in den slokdarm een fraai goudstuk, een vierdubbelen pistool van Franche-Comté uit de zestiende eeuw, te Besamjon in 1578 gemunt met den beeldenaar van Karei V. Naar men verzekert, is geen ander exemplaar van het stuk bekend. De Parijsche gemeenteraad zal binnen kort zich hebben bezig te honden met eene zeer be langrijke quaestie, die in verband staat met de maatregelen die genomen moeten worden om de hoeveelheid water, welke voor de gan- sche stad noodig geoordeeld wordt, te vermeer deren. Het is op dit oogenblik boven twijfel verheven, dat de typhus-epidemie die juist in Parjjs gewoed heeft voor een groot gedeelte moet worden toegeschreven aan het water der Marne, dat be dorven is door plaatselijke omstandigheden; aan het onvoldoende spoelwater in de straten der stad en aan de uitvloeiingen uit riolen, vergaderbakken van alle rottende smetstoffen. Men heeft dus water noodig, meer water, al is er in de laatste twintig jaren ook veel verbeterd in dit opzicht. Thans kan men slechts over ongeveer 275 liters water beschikken per individu en gedurende 24 uren. Deze betrekkelijk groote hoeveelheid is toch nog onvoldoende. Volgens het advies van het dagelijksch bestuur zelf moest zij per persoon en per dag met 225 liters vermeerderd worden en dus i komen op 500 liter per inwoner. Verschillende ontwerpen zijn voorgesteld. Er i zal sprake zijn van een verlegging van de bedding j der twee rivieren de Somme en de Soude, teneinde hen naar Parijs te leiden. Een ander voorstel beoogt eene oeververlegging der Loire. Later hoo- ren wij meer over dit belangrijke vraagstuk. {Men zie den Belgischen brief van heden) Gisteren werd te Westminster eene buiten gewone vergadering gehouden van de kanaal tunnel-compagnie. Er werd een bill aangenomen, waarbij machtiging gevraagd werd tot het aanleg gen van drie spoorlijnen in Kent in verbinding met den kanaal-tunnel. Verder werd besloten land te koopen bij de St. Margaret's baai en eene leening aantegaan van 250.000 pond sterling. Te Bayreuth worden groote toebereidselen gemaakt voor de begrafenis van Richard Wagner. Het gebalsemde lijk heeft gisterenavond Venetië verlaten. Uit alle streken der wereld komen te legrammen en kransen. Te Bayreuth zullen geen pogingen gespaard worden om de plechtigheid, die op kosten der stad plaats heeft, zoo indruk wekkend mogelijk te maken. Te Weenen is eene inschrijving geopend voor een monument ter eere van den overleden componist. Indien wij eene Pransche bewonderaarster, ma- dem. Judith Gauthier, dochter van den criticus en novellist, gelooven mogen, dan verborg Wagner onder een ruw en eenigzins hooghartig uiterlijk een feeder hart. Zijn huis te Lücern was opge vuld met arme bloedverwanten, die hem kwamen bezoeken en nooit met lêege handen heengingen. Zijn liefde voor dieren is het onderwerp van menige anecdote. Terwijl hij te Zurich zijn Meistersinger componeerde vond bjj bij zijn buis een verdwaalden zieken hond. Hij trok zich hem. aan en gat hem voedselen hoewel het dier hem beet voor zijn moeite, bleef hij het feeder verzorgen. Een telegram uit Parijs aan het Handelsblad meldt, dat de daar uitkomende bladen allen warme" woorden schrijven ter nagedachtenis van Richard Wagner. De correspondent had zeker vooral den criticus Oscar Comettant op het oog, die in Le Siècle een merkwaardig staaltje van seheldkunst levert na den dood van le plat cour- tisan de tous les rois, le valet de musique de Vun déeux, ce charlatan allemand, zooals hij Wagner gelieft te noemen. Tengevolge van de aanhoudende regens blijft de Ohio-rivier wassen600 families zijn zonder dak te New-Albany in Indiana. Te Jeffersonville zijn 500 personen in denzelfden toestand. Overal worden maatregelen genomen om de overstroom den ter hulp te komen. De Académie fran^aise heeft den prjjs voor een gedicht op Lamartine, bestaande uiteen som van vier duizend franken, toegewezen aan den. hekenden dichter Jean Aicard. Het onderzoek in het moordcomplot van Du blin werd eergisteren in het Kilmainham-hof voort gezet. Carey, Brady, Kelly, Hanlon, Curley, Fagan, Delaney, James Fitzharris en Caffrey worden be schuldigd van den moord in het Phoenix-park op de heeren Cavendish en Burke. Een tijd voor de opening werden de toegangen belegerd door een ontzaglijke menigte. De eerst opgeroepen getuige was een boer Patrick Cahill, die Caffrey aanwees als een der mannen die op den wagen zat, welke op den dag-van den moord snel uit het park reed. Carey werd door een anderen getuige aangeduid als zijnde tegenwoordig geweest bij den moord. De zitting duurt voort. Uit Nizza komt het bericht, dat prins Gort- schakoff, de oud-kanselier, stervende is. De advocaat van Arabi is gisteren in Engeland teruggekeerd. De heer Broadley had bij zich verscheidene presenten van het hoofd der opstan delingen het meest historische is wel Arabi's stoel. Zijne vrouw ontving een kostbaren armband met juweelen. Ter eere van Broadley's terugkeer waren eerepoorten opgericht te Bridport. De advocaat bracht alle papieren betreffende Arabi mede, en zal eene geschiedenis van de verdediging van Arabi het licht doen zien. De laatste zitting van de Fransche academie van wetenschappen was voornamelijk gewijd aan het onderzoek van een nieuw systeem-telephoon, uitgevonden door een Duitscher dr Moser. Volgens dit systeem kan hetzelfde geluid, door een enkele draad overgebracht, terzelfder tijd door een honderd verschillende personen even goed gehoord worden. Een openbare proef met dit werktuig werd geno- men. in een groote zaal op de Place Vendome, en vijftig of zestig personen hoorden allen even goed de stukken, die door een muziekkorps in het Hippodrome werden uitgevoerd, twee mijlen ver. Ool^ werden er berichten mede verzonden van Parijs naar Nancy, een afstand van meer dan 250 mijlen. Bij Agram is Donderdagnacht de postwagen, waarin voornamelijk geld was geborgen, in het woud van Brezowitza geheel geplunderd. Er heeft weer eene nieuwe geheimzinnige verdwijning plaats gehad, die al even zonderling is als die van Parisot den vader. Den 24en Januari kwam een persoon van middelmatige grootte,» met hort en kastanje bruine haren, met baard en knevel bij eene handelaarster in wijnen in de Molière straat te Parijs en vroeg naar Stephane Lamothe, een jongman die kort geleden uit Mayenne was gekomen, en die daar dagelijks dineerde. De wijn verkoopster antwoordde, dat de heer Lamothe ongetwijfeld niet vóór 6 uur zou komen om te dineeren. De onbekende verwijderde zich toen met de woorden dat hij tegen dien tijd zoude tevugkeeren- Werkelijk, hij keerde terug en La mothe kwam tegen 6 uur. De onbekende sphee^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1883 | | pagina 1