7 Benoemingen en besluiten. Marine en leger. Gemengde Berichten. geholpen worden, deels zoo weinig geschikt is om van de aangeboden hand een wijs gebruik te maken. Men kent den loop welken de zaak nam, of liever nog bezig is te nemen. Dwang- wetten moeten de orde herstellende nieuwe landwet gunstige voorwaarden scheppen om de rust voorgoed te behouden. Doch de eeiste blijken in hare tegenwoordige toepassing nagenoeg krachteloos, en met de ijverige toepassing der tweede een reuzen werk lacht de verhitte verbeelding des volks, dat opgeruid is tot de overtuiging dat slechts geheele afscheiding van Engeland heil kan brengen. Hoe bitter zou men zich be drogen vindenHet minderjarige Ierland heeft groote eischen aan zijn voogd te stellen, wegens grove verwaarloozing doch met den eisch tot emancipatie zal het nimmer zijn eigen belang bevorderen. Welk een verschil in deze nationale beweging met die der Transvalere, en toch, bij alle mogelijke mis grepen, wat doen zich ook in dezen strijd schooi vaderlandsche figuren op. Parnell en zoovele anderen, in het licht van dezen tijd beschouwd onder den indruk van het te dik werf vloeiende bloed, schijnen aan velen op roerkraaiers toe. Doch, welke critiek de ge schiedenis zal uitoefenen op de keuze hunner middelen, zij zal hun recht laten wedervaren als mannen vrij van alle baatzucht en vol liefde voor hun volk. Met de wetgeving voor Ierland gebruikte het parlement al zijn beschikbaren tijd, eene kleine verpoozing vindende in het atwijzen van een gekozen lid, wijl hij deftige geloovig- heid de haren te berge deed rijzen door het verwerpen der theorie van een geopenbaarden, God. De binnenlandsche wetgeving bleef liggen dank zij het zware loopen der wetgevende machine, door de Ieren uit alle macht terug gehouden. Eene reden tot felle oppositie zal men zeggen; wat schooner thema voor verwijten aan de regeering dan dat dringende onderwerpen niet worden afgedaan? En toch deed zich het koddig verschijnsel voor dat, toen in het najaar het Engelsche kiezersvolk, zoo liberaal als conservatief, zijne vaste gift politieke redevoe ringen eischte om zich tot een prettig Kerstfeest voor te bereiden, de oppositie gebrek had aan stof. Want zij was te vaderlandslievend om in dezen staat van zaken tegen de Iersche politiek te agitceren en te eerlijk om het uitblijven van andere ontwerpen aan daaraan onschuldige ministers te wijten. Eéne stof echter was overgebleven en van haar werd ruim gebruik gemaakt. De be schermende handelspolitiek van de Vereenig- de Staten en Duitschland, ten deele gevolgd door het Fransche tarief en door de koloniën van Engeland zelf, en gepaard aan de versche herinnering van eenige jaren stilstand in nijverheid en handel, deed eene groep Engelschen de oogen sluiten voor de ontzaglijke voordeelen weke hun vaderland uit den vrijenhandel heeft geput. Zij zetten eene beweging in het werk, welke onder den naam Fair Trade voorgaf slechts reciprociteit te bedoelen, doch in waarheid eén der overgebleven koppen is van de door Bright en Cobden verlamde hydra, het protec tionisme. Dat was een welkom wapen, en men sloeg er in het wilde mede rond, eene gereede aanleiding vindende om het te ontblooten in de onderhandeling over het tractaat met Frankrijk. Indien men echter al de vrees kon koesteren dat Engeland zijn grenzen voor buitenlandsche producten zou sluiten, dan zou men bemoediging vinden in het onverbroken stilzwijgen over deze zaak van den bedachtza- men leider der oppositie in het lagerhuis, sir Stafford Northcote. Zoolang hij zwijgt, is de «Natuurlijk", antwoordde Thekla op den zelfden koelen toon, »maar zij is heel gelukkig, dat zij zoo gauw en zoo goed verzorgd is en Mabel, haar zuster, gaat nog school. Dat is zulk een allerliefst meisje; wezenlijk een engel van goedheid en vriendelijkheid en toch zoo knap en vlug. Ik dweep niet haar." «Maar Juffrouw Fairfax", begon Philip weer. »Ja, wat wildet gij ook van haar zeggen?" »Haar zusje is een alleraardigst meisje, maar zij zal nooit bij haar oudere zuster halen in in niets." «Angela is een mensch; Mabel is een kind. Men kan haar niet samen vergelijken", was al wat Thekla kon zeggen. «Wij hebben hen al lang gekend, Papa ging altijd visschen te Venside en daar hebben wij hen leeren kennen. Eerst onlangs ben ik er achter gekomen dat zij hier wonen en zoo"$icht bij ons en ook hij u." «En met uw gewone goedheid en vriende lijkheid hebt gij u harer aangetrokken, even als gij met Grace en mij gedaan hebt," zei Philip met een ongeveinsde bewondering en vriendschap in zijne oogen, die op haar rustten. «O, dat beteekent niets. Denkt gij dat Grace haar gaarne zou leeren kennen?" «Ik ben er bepaald zeker van." «Heel goed! Dan zal zij haar leeren kennen. Weet gij wel, mijnheer Massey, dat wij zoo lang hebben staan praten dat de quadrille heelemaal uit is?" «Hoe is het mogelijk!" zei Philip opziende bescherming van de Engelsche nijverheid nog niet in het programma der oppositie opgenomen. Voor zoo ver ons thans bekend is, zijn in de volgende onder-kiesdistricten het daarbij vermeld aantal stemmen uitgebracht. Aantal 3 Jan. 29 Nov. kiezers. Middelburg 469 405 503 Ylissingen 187 142 255 61 66 74 Breskens 32 29 33 Oostburg 53 50 54 ÏJzendijke 77 75 95 64 55 75 103 83 125 Ter Neuzen 123 106 142 Uit Haamstede wordt van 30 Dec. het volgende aan de N. R. Ct geschreven: Haamstede, tijdens den zomer zoo lieflijk in ft groen verscholen, was heden in rouwde ijzige mist, de loodgrauwe lucht, de ontbladerde boomen, de ernst, op ieders gelaat te lezen, de onafzienbare lijkstoet die zich zoo indrukwekkend naar den doodenakker begaf, alles werkte samen tot diepe verslagenheid, en niet zonder reden, want het stoffelijk overschot dat daar ten grave werd- ge dragen, was dat van den heer C. M. Bolle, die meer dan 27 jaren aan 't hoofd dezer gemeente had gestaan, die lief en leed met de ingezetenen deelde, die wist te geven en te nemen, en onge- 1 evenaarden tact bezat bin met allen om te, gaan, overal vrede wist te stichten en een vriend was der armen. Aan de groeve schaarden zich de familieleden, de vrienden, de leden van den raad van Haam-, stede en Burgh, leden van de corporatiën waarvan de overledene lid was of waarmede hij in betrek king stond, en een groot aantal inwoners der beide gemeenten. Éen der raadsleden (de heer Smallegange) sprak een kort woord, uit het hart tot het hart; door een der zonen van den over ledene (dr. Bolle) werd een woord van dank geuit. Volgens de N. R. Ct vat de commissie van rapporteurs betreffende het handelstractaat met Frankrijk, bestaande uit de heeren Tak, Kops, Schimmelpenninck, Heydenryck en Borgesius, hare taak zeer breed op. Zij is in een gedachtenwis- seling met de regeering getreden, welke een zeer uitvoerig verslag doet voorzien. Yoor de openbare beraadslaging zal dientengevolge weinig tijd over blijven, dewijl de bekrachtiging van het verdrag vóór 31 Januari plaats moet hebben. De luitenant ter zee 2e klasse Heying is door de Nederlandsche regeering belast met het doen van sterrekundige waarnemingen op het eiland Cura9ao bij gelegenheid van den overgang der planeet Venus voorbij de zon. Dit verschijnsel zal in meer dan eene eeuw niet meer plaats hebben en wordt door de sterrekundigen in alle landen met groote belangstelling te gemoet gezien. Omtrent het proces van den opium-pachter te Soerabaya, in 187172, terwijl de heer H. J. Bool in Indie directeur van financiën was, geeft de heer M. Coster, gewezen procureur-generaal bij het hoog gerechtshof en als zoodanig ambtshalve met de zaak nauwkeurig bekend, in het Vaderland de volgende inlichting. «Het archief van de directie van financiën was in groote wanorde. De heer Bool werd benoemd om dien Augiasstal op te ruimen. Een paar dagen na zijn benoeming, des ochtends, op het oogenblik dat hij in zijn rjjtuig wilde stappen om zich naar de directie te begeven, vervoegde een deurwaarder zich aan zijn woning en dagvaardde het gouverne ment van N.-I. namens den pachter Lim Ke Soen, ter zake van de niet-levering van amfioen. Over de belangrijkheid dier vordering kon op dat oogen blik niet geoordeeld wordenveeleer moest aan een onbeduidende zaak gedacht worden. De dag vaarding luidde eenvoudig tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, nader op te maken bjj staat. Die dagvaarding werd door den heer Bool naar de directie medegenomen en daar ter uuBxaadJiflawiJUjauniMi ■BHWWMB——BB—BB—wa—i— en te zeer met zichzelf vervuld, om den langen vragenden blik, waarmede Thekla hem vereerde, op te merken. Haar gelaat werd koeler naarmate die blik langer duurde en zij luisterde met een strakken glimlach naar een verontschuldiging, die Philip prevelde, daar hij voor den volgenden dans geën gageerd was met juffrouw Fairfaxhij moest haar dus gaan zoeken en verliet Thekla. Angela zat nog op dezelfde plaats en naast haar zat mijnheer Fordyce, de man die zoo naar hen gekeken had en over wien zij gepraat hadden. Juffrouw Fairfax was juist bezig met een van hare smachtende blikken op haar cavalier te richten, toen zij Philip gewaar werd, zoodat zij den blik liet rijzen tot die den zijnen bereikte en vragend op hem rustte, als begreep zij niet wat hem weder om tot haar voerde. «Onze dans, geloof ik, juffrouw Fairfax," zei Philip, den heer Fordyce over het hoofd ziende, alsof hij in het geheel niet bestond. «Onze!" herhaalde zij met schrik«Had ik gezegd dat ik zou dansen? Ik had het vergeten." Maar zij stond op, nam zijn arm en keerde zich bij het heen gaan even tot mijnheer Fordyce om op zachten toon haar waaier te vragen, dien hij in de hand hield. Hij gaf hem haar; en misschien hadden de mooie oogen dezelfde tooverkracht voor den ouderen mijnheer Fordyce als voor den jeugdigen Philip. De laatste voerde haar mede naar de danszaal, waar de wals juist begon. behandeling gegeven. Die behandeling was hoogst eenvoudighet registreeren van het ont vangen document en het omslaan eener geleide- missieve aan den procureur-generaal, die daardoor met de verdere behandeling der zaak belast werd. Maar die dagvaarding is nooit in handen van den procureur-generaal gekomen. Later werd zij in een kast van de af deeling archief, en wel zonder stof, dus daarin blijkbaar onlangs gelegd of verborgen, teruggevonden. Het gouvernement van N.-I. ver scheen niet op de dagvaarding en werd bij verstek veroordeelddat vonnis moest dus beteekend worden. Het is ook beteekend, alsmede later de staat van kosten, schaden en interessen. Maar- de directeur heeft verklaard, dat hij nooit een akte van beteekening ontvangen heeft, en n ie t s bewijst het tegendeel of doet dit vermoeden. Had de directeur die beteekening ontvangen, zeker zoude hij den procureur-generaal verzoekt hebben in verzet te komen. Maar de schuld lag niet bij den directeur. Een ander was nalatig geweest en had er belang bij te zorgen, dat die stukken niet onder het oog van den directeur kwamen. Wie die nalatige geweest of althans vermoedelijk ge weest is, behoeft thans niet gezegd. Genoeg dat de directeur Bool, naar mijn inzien althans, geheel vrij van schuld is, en dat de regeering van N.-I. die meening/dée 1de, bewijst zijn latere benoeming tot directeur van burgerlijke openbare werken." Be audiëntie van den minister van financiën zal aanstaanden Donderdag niet plaats hebben. Ter IVeuzen, 3 Januari. Met bestemming om aan het spoorwegterrein te lossen of te laden kwamen in het afgeloopen jaar 1881 alhier uit zee binnen 227 schepen en vertrokken van daar naar zee 206 schepen. In het voorafgaande jaar waren met dezelfde bestemming binnengekomen 131 en vertrokken 133 zeeschepen. ÏJzendijke, 31 Dec. Een aantal damesin deze gemeente zullen eene verloting van dames- handwerken houden, ten voordeele onzer armen, met het schoone doel de bedelarij zooveel mogelijk te weren. Een aantal prijzen worden daartoe welwillend afgestaan, terwijl de deelneming de stoutste ver wachtingen overtreft. .Onder de geschonken prijzen noemen wjj alleen een rijk met snijwerk versierd tabouret met tapisseriewerk, ingezonden door Z. K. H. den prins van Oranje, terwijl de commissaris des konings dezer provincie een tweetal prachtige voorwerpen afgestaan heeft. De begrafenis van wijlen den luitenant-generaal jh. F. V. A. ridder de Stuers, heeft gisteren in tegenwoordigheid van adjudanten van den koning en den prins van Oranje en van een aantal hoog geplaatste personente 's Gravenhage plaats gehad. Generaal Van Swieten voerde het woord bij den geopenden grafkelder en schetste het leven en karakter van zijn overleden wapenbroeder. Diens oudste schoonzoon, de oud-gouv.-gen. Loudon, bedankte. Aansluitende aan hetgeen wij gisteren uit het leven van generaal De Stuers mededeelden, ver- dieht herinnerd te worden, dat na de schipbreuk van de Willem I aan het geslacht De Stuers vergund werd een der cantons van zijn wapen te versieren met eene afbeelding der rots Lucipara en den voorsteven van een schip, alles in zijne natuurlijke kleuren, benevens het woord Lucipara van goud. consuls. Erkend en toegelaten als consul-gene raal der Vereenigde Staten van Columbia te Amsterdam, de heer J. A. Corredor. De off. van gezondh. 2e kl. W. Meyboom, die nende aan boord van Zr. Ms. schroefstoomschip Alkmaarwordt op nonactiviteit gesteld en ver vangen door den off. van gezondh. Ie kl. dr. J. D. Boer. ÏJzendijke, 2 Januari. Heden nacht is alhier gevangen genomen een jonge man, die een zekeren v. d. V. een vijftal wonden, die echter niet levens gevaarlijk zijn, heeft toegebracht. De dader, algemeen bekend als zeer oppassend, trof zijne zuster aan in ongeoorloofde verhouding met v. d. Y, waarna een gevecht volgde, met bovenvermelden afloop. De gepensioneerde schout bij nacht J. W. de Ruyter de Wildt, te 'sHage, is in 't bezit van een belangrijke verzameling merkwaardigheden, die zijn roemrijken voorzaat, den admiraal De Ruyter, betreffen. Daaronder behooren onder n- Toen die uit was, hield Thekla haar woord en stelde Grace en de meisjes Fairfax aan elkander voor. Philip stond er bij en volgde die voorstelling in groote spanning, vooral de houding zijner zuster. Grace was, zooals gezegd is, bijzon der openhartig van aard en Philip, die hare ver schillende uitdrukkingen zeer goed kende, voelde zich bitter teleurgesteld toen hij zag met welken kouden, stroeven blik zij Angela Fairfax opnam, toen deze met haar liefste lach en smachtendsten blik eenige woorden sprak die hij niet verstaan kon en haar de hand toestak met een bevallig heid, die hij onweerstaanbaar vond. Wat zou Grace daarmede meenen? (Wordt Vervolgd). ---T— f t,/- ineer, cie eigenhandig door den zeeheld bijg houden scheepsjournalen, het eerste van eene re. als stuurman naar Groenland, en het laatste als admiraal in de wateren van Sicilië. Tot in de laatste dagen van Maart 1676, kort voordat hjj doodelijk gewond werd, waren in dat journaal in allen eenvoud de bijzonderheden omtrent schip en vloot aangeteekend en met zijn handteekening gewaarmerkt. De tegenwoordige bezitter heeft een beredeneerden catalogus van die verzameling in bewerking. Op eene fondsveiling van wijlen G. Kolff zijn vijf romans van Melati van Javanamelijk De Jonkvrouw van Groenenrode, Fernand, In de lente vergaard, De familie van den resident en La Ren- zoni verkocht aan Bolle te Rotterdam voor 684 Yoor die som verkrijgt genoemde opkooper 1274 exemplaren van de genoemde romans te zamen die alle betrekkelijk nog nieuw zijn. Het kopie recht is daaronder echter niet begrepen. In het afgeloopen jaar is de bevolking van Amsterdam vermeerderd met ruim 9000 personen, zoodat het bevolkingscijfer in 1882 tot omstreeks 336.000 zal stijgen. 700 nieuwe huizen werden gebouwd De Amsterdamsrhe Omnibus-Maatschappij vervoerde 7,784,972personen tegen 7,549,925 in 1880. Het aantal zoogenaamde N ieuwj aarsverzen- dingen, enkel bestaande in circulaires, visite kaartjes, enz. als drukwerk verzonden aan ge adresseerden te Amsterdam, is nog niet bij bena dering op te geven. Ofschoon ten postkantore met buitengewone krachtsinspanning is gewerkt, staan daar nog baliemanden vol met dergelijke verzendingen, waarvoor de krachten tot nogtoe tekort schoten. De Soerabaija Ct. deelt uit een brief van mevr. Nowee, die 32 dagen in een boot van de Koning der Ned. als vrouw alleen onder 26 mannen heeft doorgebracht, o. a. het volgende mede: «De laatste twaalf dagen kregen wij een halve beschimmelde beschuit, en twee kopjes water. Wij hadden gruwelijken honger en dorst. Sommigen knaagden hout om hun honger te stillen; mijn man ook. Het was een verschrikkelijk aanzienden gan- schen dag huilen en bidden om uitkomst. In 32 dagen hebben wij bijna niet geslapen nu en dan dutte iemand op een watervat. Vijf dagen hadden wij goed weêrverder storm en regen. Wat ik ondervonden heb op den7en, 9en, Hen Oct. en den 4en Nov. kan ik niet beschrijven. Twee en dertig dagen heb ik moeten door brengen in open zee in éen sarong en éen kabaai. Het zeewater sloeg ons door de zware winden bijna voortdurend over ft lijf; ook moesten wij dag en nacht helpen water scheppendat alles met gebrek aan voedsel en drinkwater." Te Groningen is tot stand gekomen een opera- vereeniging, die ten doel heeft het doen geven of steunen van opera-voorstellingen, en bij uitzonde ring van tooneelvoorstellingen en concerten. Den directeur der tegenwoordige opera zal eenige gel delijke steun verschaft en op 26 Januari a. een concert gegeven worden door het kwartet van Jean Becker. Yoor de vereeniging zal rechtsper soonlijkheid aangevraagd worden. Door wijlen den heer G. O. Lotsy, is aan het museum te Dordrecht eene schilderij vermaakt, voorstellende mr. Jacob de Witt, den vader van de gebroeders De Witt. Het is een levensgroot borstbeeld, van de hand van Nicolaas Maas. Uit de gemeente Doornspijk, bij Arnhem, zijn in 1880 veertig gezinnen, van 206 personen te zamen, naar Amerika vertrokken. Thans maken zich weder een aantal gezinnen tot de reis gereed. De vergadering van den senaat van Tenessee bood eenige weken geleden een levendig schouw spel aan. Drie leden, de heeren Smith, Barret en Morgan werden door een medelid, Vertrees genaamd, beschuldigd van omkooperij. Morgan was de voorzitter van de kamer en antwoordde dat de man die zulke beschuldigingen uitte, een leugenaar en een schurk was. ft Was een uit Satans geest gesproten leugen, en de beschuldiging was valsch, gemeen, lasterlijk en schurkachtig. Smith sprak in denzelfden geest en denzelfden toon, en Barret schold zijn beschuldiger uit voor een «zeerhoofdige en kaalhansige politicus". Men verwachtte reeds dat er geschoten zou worden en zond vast om de politie. Toen Smith dan ook een uur later in de koffiekamer een courant zat te lezen, schoot Vertrees hem van achter in den rug. Smith was tegen dat argument niet bestand en ontvluchtte de volgende schoten. Van drie Engelsche stoombooten vreest men dat zij met man en muis vergaan zijn. Het zijn de Ardanmar van 800 ton en met 30 man equi page, op reis van Duinkerken naar Glasgow met suiker; de Antisana, 1706 ton en 40 man, van Odessa naar Limerick met graan, en de Morea, 1648 ton en 40 man, van Odessa naar Londen. Of er in alcoholische dranken ook geld te verdienen is. Frank Wise, een distillateur te Cork, die Donderdag overleedlaat een fortuin van 36,000,000 gulden na. De man was ongetrouwd. Het Brusselsche dagblad Le Nord heeft op gehouden te bestaan. Het was indertjjd het orgaan der Russische regeering in westelijk Europa; nog tijdens het Berlijnsche congres hechtte men aan zijne artikelen. Sedert hoorde men het blad niet veel meer noemen. Léo Taxil, een Fransch romanfabrikant, heeft een boek geschreven dat hem duur te staan komt. Les amours secretes de Pie IX, luidt de titel, en den schandaalzoekenden, viezen en lamlendig lasterlijken inhoud kan men reeds uit den titel bevroeden. Een neef van den overleden paus, graaf Mastaï, stelde eene actie tegen den schrijver in, en deze werd door de rechtbank van Montpellier veroordeeld tot fr. 60.000 schadevergoeding en aankondiging van het vonnis in 60 dagbladen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1882 | | pagina 2