II II OPENBARE VERHURING MEUBELEN, SMEDERIJ, 'tFriesche Koffiehuis, SAM TAN OS, QUIMDA VERKOÖPING Bekendmaking. ZOMERSPROETEN-ZEEP, VERKOOPEN: BOUW-EN WEILAND, OP ZATERDAG DEN 16 JULI 1881, VERKOOPEN: KANAAL VAN GENT NAAR TER NEÜZEN. VBJRKZOOFEllSr A. J. BOS, Turfkaai. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. ,I0 A. VAK. Co., ontvangen gelden deposito met rentevergoeding, thans 8 pet. te Oisterwijk, huize Hondsberg, D. V, te "vieren den 20 Juli 1881. ten overstaan van den Notaris A. M. TAK, van acht perceelen liggende in de gemeente DOMBURG en AAGTEKEBKE, namiddags te éen uur, in de herberg bij de Wed0. BAART, te DOMBURG. op Donderdag den 14 Juli 1881, eene groote partij EEN HOFSTEEDJE, zijnde Karoterij, staande en liggende aan den Seisstraat- w eg in de gemeente Grijpskerke, bewoond door JAC. OSTÉ, groot 36 aren, 20 centiaren. Een perceel WEILAND, liggende in de gemeente Grijpskerke aan den Hoogelandschen weg, groot 74 aren, 20 centiaren. Een perceel WEILAND aldaar, mede aan den Hoogelandschen weg, groot 63 aren, 30 centiaren. Na afloop dezer verkooping zullen alsnog worden Verkocht De VRUCHTEN TE VELDE, het HOOI- GRAS en het NAGRAS, op voorschreven Hofsteedje en op de daarbij gebruikt wordende pachtlanden wassende. 1°1 Plan met kaarten en grondteekeningen. 2°. Uittreksels uit de kadastrale leggers. 3°. Memorie van Toelichting. Donderdag 21 Juli 1881, VERKOOPEN: 1. EEN HUIS EN ERF te Middelburg aan den Dam, wijk F n° 5. 2. EEN HUIS EN ERF aldaar, aan den Dam, wijk F n° 4. 3. EEN HUIS EN ERF aldaar, aan de Koningstraat, wijk E n° 289. 4. EEN HUIS EN ERF aldaar, aan de Korte Geere, wijk K n° 337. 5. EEN HUIS EN ERF aldaar, aan de 's Gravenstraat, wijk I n° 271. 6. EEN HUIS EN ERF aldaar, aan het Armeniaansch Schnitvlotwijk Q n° 297. 1 Merriepaard, oud 16 jaren, 3 baatge- vende Melkkoeien, 2 Geiten, 2 Var kens, 1 Wagen met toebehooren, 1 Leurkar op veeren, 1 Ploeg, 2 Eggen, Handblok, Turk, Sn ij bak met Mes, Kruiwagen, Vleeschblok, Boomgaard ladder, Ladders, Reep en Blokken, Paarden want, Kist, Stampbakken, Voe derbakken, IJsbak, Mandenwerk, Spek- ladder, Horden en Staken, Heuldeelen, Mutserd, den Mestput, den Kafput; voorts: BOUW-, MELKERS- en ZOLDERGE REEDSCHAPPEN, eenige waaronder: 2 Kabinetten, 2 Tafels, Tafelkastje, Stoelen, Lessenaar, Kachel, Bed met toebehooren, Porselein-, Glas- en Aardewerk. 1. Eene sedert vele jaren met goed ge volg gedreven met daarbij behoorend WOONHUIS, SCHUUR en TUINGROND, staande en liggende te Amemuiden, aan de Markt, wijk B no 32. 2. EEU RUIM en ERE, verdeeld in twee afzonderlijke woningen, met TUINGROND, staande en liggende als voren, aan de Langstraat, wijk A no 98. VOOEHANDEN; prima qualiteit LANGE DELFT. een aangenamen en verfrisschenden drank, by GRA.VESTEIN. Eene nieuwe bezending Z O E D O N E wordt verwacht. Stoombeotdienst MiddelburgZierikzee. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAANDEN Zoo noodig zal de stoomboot wachten tot uiterlijk 2 nren op den trein welke te 12.37 moet aankomen. ZONDAGS worden RETÖURKAARTEN afgegeven alleen geldig voor dien dag. Gedrukt bij De Gebroeders Abrahams, te Middelburg. Feesttrein van Vlissingen te 4.45 uren smorgens. Stations: Middelburgss Heer Arendakerke, Goes, Biezelinge, Kruiningen, Krabbendijke, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Ois ter wijk. Retour bil jetten: Vlissingen (ƒ2.60; 1.95; 1.30); Mid delburg: (ƒ2.50; f 1.85; ƒ1.25); 's Heer Arends- kerke: 2.20; f 1.65; f 1.10); Goe's: 2.10; f 1.601.05)voor de volgende plaatsen zijn de Retourbiljetten ƒ2;/ 1.50f 1. Verkrijgbaar aan de Stations tot 18 Juli, smorgens 8 uren of zooveel vroeger als het bepaalde aantal kaartjes is verkocht. Vergelijk verder de Aanplakbiljetten. Namens de Hoofdcommissie, N. A. DE GAAIJ FORTMAN. Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. namiddags te half een uur precies, op de Groote Markt te MIDDELBURG-, ten overstaan van den Notaris A. M. TAK, van: alsBALKEN, PLANKEN, KOZIJNEN met RAMEN, DEUREN, DAKPANNEN en meer. De Notaris A. M. TAK zal, op Donderdag den 14 Juli 1881, des namiddags te half twee uur in het Schuttershof te MIDD EL B UB O, in het openbaar Voorschreven onroerende goederen en veld vruchten zijn twee dagen vóór den verkoop te bezichtigen. De Burgemeester van Sas van Gent,brengt ter kennis dat de stukken, bedoeld in art. 6 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad No. 125), betreffende de verbetering van het Kanaal van Gent naar Ter Neuzen, voor zooveel de gemeente Sas van Gent betreft, gedurende dertig dagen in te gaan 14 Juli 1881, op de Secretarie der ge meente, ter inzage van een ieder zullen worden nedergelegd, bestaande die stukken in Belanghebbenden worden tevens herinnerd, dat zij hunne bezwaren, binnen dertig dagen na de bekendmaking aau de ingezetenen van Sas van Gent, welke den 12 Juli 1881 zal geschieden, aan het Collegie van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente, mondeling of schriftelijk moeten opgeven. Sas van Gent, den 7en Juli 1881. De Burgemeester van Sas van Gent, N. KERCKHAERT. De Notaris A. M. TAK zal, na bekomene rech terlijke machtiging, op 's avonds te acht u r e n, op de bovenzaal der Soeieteit „de Vergenoeging'' op de Markt te MIDDELBURG, in het openbaar bij opbod en afslag Beide huizen zullen ook te zamen worden geveild Voorschreven huizen zijn daags vóór en op den dag van verkoop te bezichtigen, van voormiddags 10 tot namiddags 3 uren, de beide eerste op vertoon eener toegangkaart verkrijgbaar ten kan tore van voornoemden Notaris. De Notaris A. M. TAK zal, op Vrijdag 22 Juli 1881, des voormiddags te 10 uren, op het Hofsteedje bewoond door JAC. OSTÉ, aan den Seisstraatweg in de gemeente GBIJPSKEBKE, in het openbaar De Notaris A. M.fiTAK zal, op Zaterdag den 23 Juli 1881, voormiddags te elf urenin de herberg bij J. BLIEK, te ARNEMUIDEN, in het openbaar Voorschreven onroerende goederen zijn inmid dels UIT DE HAND TE KOOP en zijn to be zichtigen vier dagen vóór den dag van verkoop. Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris. Ik ondergeteekecde recommandeer wel het Loge ment van den heer W. MEESTER, wonende op de Prins-Hendrikskade Nr. 43, in te Amsterdam, alwaar wij met eene heele familie zeer genoegelijk twee dagen gelo geerd hebben. Amsterdam, 4 en 6 Juli 1881. M. DEKKER 1 en familie. Rund-, Kalfs-en Scliapenvleescli BIJ Ruim voorzien van Amerikaansche VOOR- en ACHTERHAMMEN, GEDROOGDE VISCH; alsmede ZOUlEViSCH a SO cent per kilo. Twee FLINKE BOVENKAMERS TE HUUR, Giststraat, F 196. BEBCIMANN'* tot volkomen verwij dering der ÏOMER- SPKOEÏENT, verkrijgbaar per stuk 4LÓ cent, bij P. A. D. RONCA. IEMAND, bekend met de Holl. en Fransche taal, goed kunnende schrijven, rekenen, enz. ZOEKT EENE BETREKKING. Zag zich ook gaarne met schrijfwerk belast. Brieven franco onder letter H, aan den Boekhandelaar P. G. DE VEIJ MESTDAGH, te Vlissingen. Een JONGEN benoodigd. Oliemolen „DE VER WACHTING" Met Augustus eene DIENSTBODE benoodigd, bij Mejuffr. VAN DOLDER. Terstond een DIENSTMEISJE benoodigd, voor licht huiswerk en geschikt om met twee kinderen om te gaan, bij Mej. VAN .OS, Lange Delft. STOOMBABGEDIENST. MiddelburgVUssingen u. v. OF WEEKDAGEN: Van Middelburgvm. 6,30, 9,30; nm. 1,20, 3,30, 7, Van Vlissinqe»vm. 8, 11; nm. 2,30,4,45,8. OF ZON- EN FEESTDAGEN: Van Middelburgvm. 6.30, 9.30, 11.nm. 1.20, 2.30, 3.30, 5.30, 7.—, 8.—. Van Vlissingenvm. 8.,11.nm. 1.,2.30, 3.30, 4.45, 6.30, 8.—, 9.30. CORRESPONDENTIE ZIERIKZEE SPOORWEG GOES, ran MiddelburgJU LI. Tan Zierikzee Zaterdag 9 vm. nm. 3,i Zondag 10 5, Maand. 11 4, Dinsdag 12 4,30 Woensd. 13 11, Donderd.14 6,— Vrijdag 15 8,— vm. 7,30 nm. n n 7,30 -,- 7,30 n 6)3,30 -- n 3.30 3,30 Btoombootdiencrt TU88CHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM: Uren van vertrek in Jnli. VAN MIDBKLBUBG: VAN BOTTEXDAX Zaterd. 9' smorg.9,n. Zaterd. 9'smidd.l,—u. Maand. 11 10,-» Maand. 11 1,-. Dinsdag 12 n 10,-» Dinsdag 12 'morg. 10,— Woensd.13 9 10,-. Woensd. 13 10,-, Donderd.14 9 6,-. Donderd.14 a 10,-, Vrijdag 15 9 6,-„ Vrijdag 15 11,30, Zaterd. lfl 9 6,-. Zaterd. 16 11,30, Maand. 18 9 6,-» Maand. 18 'smidd. 1,—» Dinsdag 19 9 6,-, Dinsdag 19 1,— Woensd.20 9 6,30, Woensd.20 1) Donderd.21 9 7,30 Donderd.21 1»—, Vrijdag 22 9 8,-» Vrijdag 22 1,— U. H. M. O. M. M. DAGELIJKS I Van Vlissingen naar Breskens, voorm. 6.— nam. 1.—, 3.30 en 6.—. r,6.30 Breskens Vlissingen, 1.30, 4— 6.30. Van Vlissingen naar Borssele.. S 1 Borssele Ter Nenzen Ter Nenzen Hoedekenskerke Hoedekenskerke Ter Nenzen. B Ter Nenzen Borssele ZONDAG, DINSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG. voorm. 7.30 nam. 8.—" 3.- 3.30 9 6.voorm. 10.30 6.30 11.— MAANDAG, WOENSDAG en ZATERDAG. voorm. 9 9 9 9 9 7.30 nam. 3.— 8.— 3.30 10.30 11.— 6.midd. 12.— 6.30 nam. 12.30 a Borssele Vlissingen Van Vlissingen 0 Middelburg Amemuiden f Goes Bergen op Zoom Te Roosendaal Breda Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) 's Gravenhage (over Rott. H. IJ. S.) Amsterdam over Rotterdam [H. IJ. sp.) "nu Utrecht (N. Rijnsp.) Ooslersp Antwerpen (Etat) Brussel (Nord) Parijs (Nord). Keulen Deze trein neemt te Middelburg geen NB, reizigers op en te Van Ter Neuzen m Sas van Gent. Selzaete Te Gent (Stat. Etat) 6.25 6.40 7.28 10.30 10.55 11.10 12. 12.15 1. 1.25 2.15 VAN s^-'OOïiT^^Xïsr^B^sr. Van Keulen u Parijs (Nord) u Brussel (Nord) n Antwerpen (Etat) u 's Hertogenbosch n Amsterdam over Utrecht Oostersp n ti u u (N. Rijnsp.) nun Rotterdam (Holl. IJ. sp h 's Gravenhage (over Rott. H. IJ. S.) n Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) u Breda n Roozendaal ii Bergen op Zoom Goes n Amemuiden Middelburg Te Vlissingen Het teeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte van het traject alléén rijtuigen le en 2e kl. loopen. Vlissingen alleen die, welke met de boot van Queenborough zijn aangekomen. 5.50 6.50 7.20 9.30 1.40 5.10 7.20 10.— 5.59 7. 7.29 - 9.40 1.52 5.25 7.32 10.10 6.6 9.47 1.59 5.33 7.39 6.28 7.23 10.9 2.21 6. 8.3 7.32 8.9 11.9 3.22 7.14 9.15 7.64 8.23 8.40 11.30 S.43 7.38 9.36 9.50 9.12 12.16 4.23 9.23 10.15 *10. 10. 1. 5.55 9.25 U.7 10.46 10.46 1.46 1 6.41 10.11 *12.2 12.2 3.2 7.55 11.29 12.42 12.42 4.25 8.15 12.34 12.34 4.29 8.26 11.40 10,28 1.45 6.18 11.5 10.37 10.37 10.37 1.1 5.36 9.40 11.30 11.30 11.30 2.12 10.28 7.8 6.35 4.40 2. 2. 10,20 6.— 9.8 1.40 10.45 7.20 6.80 9.35 5'57 li.5 7.47 10.20 6.40 8.29 9.55 1.3 5.8 7.30 10.35 2.55 8.5 10.35 3.— 7.25 9.49 3.— 5.5 8.42 11.16 4.30 6.21 5.55 9.30 12.55 5.25 7.5 6.30 10.6 11.12 2.12 6.32 8.39 7.S0 7.28 10.51 11.53 3.— 7.20 8.44 8.62 7.49 11.13 12.14 3.30 7.38 9.12 8.52 12.3 1.17 4.48 8.20 10.10 9.13 1.40 5.14 10.81 9.21 12.28 1.50 5.25 8.50 10.20 10.38 9.80 12.37 2.— 5.35 9.— 10.— 10.80 10.48 5.40 6.3 6.10 6.56 6.50 8.50 Van Gent (Stat. Etat) ii Selzaete ii Sas van Gent. Te Ter Nenzen *5. v 6.50 *7. 7.40 BIB -r 6-56 8'50 Te Ter Nenzen 7.40 alleen rijtuigen n^en t ld. Lopet^6 aaDgedttlde gedeelte het 8.28 9.10 9.29 10. traject 12.25 1.15 1.36 2.5 *5.20 *6. a 8.10 Van Ter Neuzen 6.45 10.— 1.45 6.16 Van Antwerpen 7.15 9.5 Axel 6.— 10.15 2.1 6.30 u Mechelen 6.60 9.22 Hulst 6.18 10.33 2.20 6.48 St. Nicolaas 8.5 9.43 Te St. Nicolaas 6.55 11.10 2.60 7.25 u Hulst 8.48 Mechelen 7.55 12.10 4.15 8.30 u Axel 9.6 Antwerpen 8.45 12.30 4.— 8.55 Te Ter Neuzen 9.20 10.55 2.5 6.50 10.40 1.45 6.26 11.50 3.3 5 7.80 12.83 365 8.10 12.51 4.13 8.28 1.5 4.80 8.45

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1881 | | pagina 4