AdvertentiSa. De Crediet-Vereeaiging, Scheepstimmerwerf THEE-HANDEL. Zalf van 'tRoode Kruis WIJNEN. THEE-HANDEL. RITSEMA C0., HAARLEM. ^25jari0£ (MiMmntjjtnjg D'.J, P. BEBDEMS VAK BERLEKOM, D. A. BRONKERS, B. A. FOKKER, N. 0. LA1BREGBTSGH VAN' UITTIP, JE', f. J, V. M. SCHOB!, J. A. TAK, M', J. A. VAN BOEK. F. Wibaut, I. Verkuijl Quakkelaar, Jos. van Raalte en M. Pot. Verkiezing 15 Juli 1879. de heer P. W. van de Kamer, de heer Mr. J A. van Hoek. J. de Witte Jz, en J, Houterman. Jacobus Minderhoud Pz. H. d. W. Huibregtse, J. B. Gabriëlse. J. Besuijen en W. A. graaf van Lijnden. ST. LAURENS. P, J. Davidse en J. den Boeft. TË WILLEMSTAD. SCHEEPSTIIÏIRIAIT; Van Schaick &C°, Amsterdam, RITSEMA O., HAARLEM. F. &A. VAN DER LINDEN, 2» Schipper 3e klasse 3» Twee knechts 3e klasse, 4° een Jongen. Prjjzen van Effecten. h ciesle r ti «w- co go (Z 12 Juli 1879. P. J. MINK. z) „Verbetering giften Wed. Kohier. AGENTSCHAPJE MIDDELBURG. Kiesvereeniging Plicht en Recht te llissingen. EENIGE KIEZERS. VELE KIEZERS. O. BOBKSJS, JAC. ZN. uitverkoop. spotprijzen. MODE-ARTIKELEN, zwarte thee van af 3.50 tot f 0.80 per Kg. stofthee 1.25 0.65 groene thee 4.— 1. n n n Verkrijgbaar in pakjes van 2# en 5 ons. Délicieuse bloem-thee 25 Cts. per pakje. Prijsnota's op franco aanvraag verkrijgbaar. met teer tot hoofdbestanddeel. Wed. G. van Telgen-Schuuring, SouoHon-Tü©©# STOOMTIMMEKFABRIEK Houthandelaars mei Stoomzagerij le Dordrecht, eenige aanvoerders van Zweedsche krimpvrije Deuren en Architraven. Nieuw aangevoerd: uit Amerika, Pitch Pine Yellow Pine balken, Oproeping voor de betrekking van 1» Machinist op eene Stoomboot met machine van 20 p. k. compound systeem ook ervaren in het voeren van een Stoomschip geschikt en genegen om ook als stokers dienst te doen I afwijkende soort f 21.50 a f 22.50; tweede soort 17.50 a 20.50. Eieren f 3.50 a ƒ4 per 100 stuks Op de schorsmarkt werden heden met be stemming voor de looierijen in Noord-Brabant aanzienlijke partijen verkocht van f 8.80 tot f 4.50 per HL. van 65 KG. Op de russchenmarkt waren p. m. 20,000 bossen aangevoerd, die voor de fijne mattenma- kerijen van 4 tot 15 per 100 bossen, flaauw koopers vonden. Amsterdam, 11 Juli. 12 Juli. staatsieen in gen, Nederl. Cert. N. W. Sch. 2# pet. dito dito dito. 3 dito dito dito. 4 België. Certificaten2# Frankrijk. Origin. Inschr. 3 Hongarije. Obl. Goudleen, 5 Italië. Cert. Adm. Amsterd 5 Oostenrijk. Obl. Mei-Nov. 5 dito Febr.-Aug. 5 dito Jan.-Juli.5 dito April-Oct. dito dito Goud 4 Polen. Obl. Schatkist 1844. 4 Portng. Obl. Btl. 1853/1869. 3 dito dito 1876. 6 Rusland. Obl. Hope C. 1798/18155 Cert. Inschr. 5e Serie 1854. 5 dito dito 6" 1855. 5 Obligatiën 18625 dito 1864 ƒ1000 5 dito 1864 1005 dito 1877 dito5 dito Oostersche le serie 5 dito 1872 gecons. dito. 5 dito 1873 gecons. dito. 5 dito 1850 le Leening dito. 4# 65# 65# 80 100 100| 64# 64# 57£. 57f 59 58# 58# 58# 67# 67# 78f 52 51ff 98 dito 1860 2' Leening dito. 4# 4# 4 4 4 3 6 1 2 1 2 5 6 6 5 6 5 5 dito 1875 gecons. dito Cert. Hope O 1840 dito 2e, 3" 4e Leen. 1842/44. Obligatie-Leening 1867/69. dito dito 1859 Cert. van Bank-Assign. Spanje. Obl. Buit. 1867/75. dito dito 1876 dito Binnenl. Es. 5000-10000 dito dito 1876 Turkije. Obl. Alg. Sch. 1865 dito dito 1869 Egypte. Obl. Leening 1876 Spoorw. dito 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 4# dito dito 1871 5 dito dito 1861 Brazilië. Obl. Londen 1865 dito Leening 1875 jndustrieele en fin an ondernemingen. Nederl. Afr. Hand.-V. Obl. 5 Ned. Hand.-Maatsch. aand. rescontre5 Ned. Ind. Handelsb. Aand. Stoomvaartm. Java Obl. 5 dito Zeeland Obl5 dito gegarand. dito4# Oostenrijk. Aand. Nat. B. Bui tschland. Cert. Rijks- bank Adm. Amsterdam. Nederland. Maats. t.Expl. St.-Spw. Aand Ned. Ind. Spoorw. Aand. N ed. Rijn-sp w. volgef, Aand. N.-Brab. Boxt. Obl. 1875. dito dito 2e Hypoth. Hongarije. Theiss.Sp. Obl. Italië. Zuid-Ital. Spw. Obl. Polen. Wars.-Bromb. Aand. Warschau-Weenen dito. Rusland. Gr. Sp.-Maats. Aand dito Hypoth. Obligatiën. dito dito dito Baltische Spoorweg Aand. Chark.-Azow Oblig. 100. Jelez-Griasi dito Jelez-Orel dito f 1000. Kiew-Brest Aand Losowo-Sewastopol 1000. Morschansk-Sysran. Aand. Mosk.-Jaroslaw Obl. 100. Mosk.-Kursk dito dito Mosk.-Smol. dito dito Orel-Vitebsk Obl. dito Poti-Tiflis dito 1000. Biaschk-Wiasma Aand. Amerika. Cent. Pac. Obl. dito California Oregon dito. Chic. N.-W. Cert. Aand. dito Mad. Ext. Obl dito N.-W. Union, dito dito Winona St. Peter dito. Illinois Cert. v. Aand. dito Eedempt. Obl. Union Pac. Hoofdl. dito. premie-lee: 97 97 55# 55# 77# 78# 841 - 88f 89# 89# 55 55# 85# 85# 85# 86 86# 82j 82# 765 77 60 58 58# 75§ 75# 38# 15# 37# 14A 34 12# 46 f 60 101# 1021 37# 15S 37# 14# 34 47 104# 101# 102# 90# pet. in 71 102| 102# tl 128 z n - 97 n INGEN. pet. n 1141 115 n 1395 140 n 54 54# i» 13* 13# V 79f n 47f 47# n 51* 51# f> 60 60 f> 122* 89 n n 50 50# 84£ 84# n 83 i 84J n 60# ti 95# 96 ti 100# 100# ti 86# 86# 71 84# 84# n 84f| 85# n 59# 59# n 107# n 88# n 95 95# 71 106# 107 71 104 103# 71 105# 105# 71 89# 88 71 tl 107# N GEN. Ne der 1. Stad Amst. ƒ100. 3 pet. .107# 107# Stad Rotterdam 3 71 103# Gemeente-Crediet 3 71 95# 95# België. Stad Antwerp. 1874 3 7) 95# 95# Hongarije. Staatsl. 1870 71 90 Oostenrijk. Staatsl. 1860 5 71 108# 109 dito 1864 71 136# Rusland. Staatsl. 1864 5 71 141 140# dito 1866 5 9 139 138# Pr jj zen wan coupons. Amsterdam, 12 Juli. Metall. 21.65; dito zilver f 21.65; Div. Engelsche per f 11.72#; Engelsche Portugal per f 11.95 Spaansche buitenlandsch 47.45; idem Binnenland 2.32# Amerikaansche dollars in goud 2.44. Amsterdam, 11 Juli. Metall. 21.62#; dito zilver f 21.62#Div. Eng. per f 11.72#Eng. met affidavit per f 11.97#Eng. Portugal per f 11.95Frans, f 47.35 Belg 47.35Pruis. 58.50Hamb. Buss, f Kussen in Z. K. 1.16# Poolsche per li. Poolsche per Z. E. Spaansche buitenlandsche 47.35Spaan- Bche binnenlandsche f 2.32# Amerikaansche dol lars in goud f 2.44: papier 2.44. van P. C. MINK en C. M. H. DIEKSEN. fL Middelburg, Uit aller naam, X ^>0- Getrouwd HENDKIK JOANNES MUIJSH0UD en EEGINA VISSER, Wede. van. C. P. Bartijn, die tevens dank betuigen voor de bewijzen van belangstelling, hun bij die gelegenheid betoond. Vlissingen, 10 Juli 1879. Mejuffrouw C. POOBT betuigt haren dank aan allen, voor de bewijzen van deelneming, haar op den 9En Juli betoond. De ondergeteekende wenscht NIET in aan merking te komen voor lid van den gemeen teraad. H. v. LEERDAM. De Gemeente-Ontvanger van Veere, noodigt de aangeslagenen in de plaatselijke directe belas ting op de Inkomsten in deze gemeente uit, willen zij zich vrijwaren voor kosten van ver volging, ingevolge de wet, voor of op den 15en dezer, de verschenen termijnen te voldoen. Veere, den llen Juli 1879. De Gemeente-Ontvanger voornoemd, C. VAN BANDWIJK. In de advertentie Middélb. Courant van 11 dezer staat Ds. W. C. v. S. moet zijn: Ds. W. C. v.I., S. B. te Si. moet zijn: I. B. te Si., J. B. te H. moet zijn: J. B. te SI (uis), ond. gezels. L. H. moet zijn: ond. gezels. R. H., nog N. N. 50 moet zijn5© eent." De Griffier der Staten van Zeeland maakt be kend, dat bij de drukkers van het Gewestelijk Bestuur, U. F. AUEK ZOON, te Middelburg, tegen betaling van 1, algemeen verkrijgbaar is gesteld het verslag van den toestand der provin cie Zeeland over 1878, uitgebragt in de jongste Vergadering der Provinciale Staten. Middelburg, 12 Juli 1879. E. FOKKEB. BËSTUUB der Visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen. Bij missive van den heer Minister van Financien van 10 Juli 11. no. 60, afd. Domeinen, is van de op 30 Juni 11. te Goes verpachte viscbplaatsen de pacht gegund aan de hoogste bieders, voor zooveel aangaat de perceelen in de Ooster-Sch6lde nabij Wemeldinge en langs den oever van Noord- Beveland. De pacht der perceelen in het Sloe is niet gegund. Tholen, 11 Juli 1879. Het dagelijksch bestuur der Visscherijen voorn. C. J. DE V. VAN NOORDEN, Voorzitter. T. A. WAGTHO, f4. Secretaris-Penningm, (Kantoor: Heerenstraat, Poort Leenbank.) Neemt gelden aan a deposito, 'tzij in eens 't zij in gedeelten opvorderbaar tegen ver goeding van rente, bedragende thans 2% pet. Neemt aanvragen tot Credlet-verlee ning In ontvangst van f 15ÖO tot f 60,000. De Agent DE KANTER. Groote en kleine kapitalen zijn be schikbaar als Hypotheek op Land en op Gehouwen, ten kantore van J. A. TAK C° Agenten van de Botterdamsche Hypotheekbank. De Kiezersvereeniging „de Grondwet" heeft tot Candidaten voor Leden van den Gemeenteraad gekozen en beveelt als zoodanig aande Heeren en in plaats van den heer Mr. P. ROETERT TAK Ez., naar elders vertrokken, blauw stem briefje), de heer Het Bestuur van voorn. Vereeniging, VAN BERLEKOM, Voorzitter. DIRK JERAS, Secretaris. In hare op Vrijdag 11 Juli gehouden Vergade ring zijn voor de verkiezing van Gemeenteraads leden tot Candidaten geproclameerd en worden mitsdien aanbevolen, de heeren. Stemming op Dinsdag 15 Juli e. k. Het Bestuur, W. SCHUIJLENBURG, Secretaris. Tot leden van den Gemeenteraad worden, nevens de aftredenden, aanbevolen: WIT BRIEFJE: Lange Delft. BLAUW BRIEFJE: De aftredende leden van den Gemeenteraad te Oost- en We3t-Souburg zijn: Daar er hier drie personen zijn met den naam van J. DE WITTE, zij men opmerkzaam dat het aftredende lid is J. DE WITTE J.Zoon. Bij de a. s. verkiezing te Westkapelle op 15 dezer wegens het aftreden van drie leden uit den Gemeenteraad, worden daartoe aanbevolen de heeren: Als leden van den Raad der gemeente Koude- kerke zijn aan de beurt van aftreden de heeren: Aan de beurt van aftreden zijn de raadsleden 2 MELKKOEIEN, op rekening, bij C. JANSE, Nlenwland. SPEENVARKENS TE KOOPbij PIE- TER MAAS, Grijpskerke. Echte Postduiven TE KOOP. Korendijk, P 61. De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij zich alhier heeft gevestigd als hij beveelt zich als zoodanig aan en belooft eene prompte en civiele bediening. Willemstad, 12 Juli 1879. Lange Burcht G 105. C. C. MANTZ. Ontvangen extra puik Schoen smeer, 12 cent per pak, ook alle soorten leestklaar SCHOENWERK. berichten dat hunne geurige en waterhoudende Theesoorten voortdurend verkrijgbaar zijn bij Mej. l. c. l. van lodensteijn, Gortstraat, en den Heer j. A. van SWERS, Korte Delft, Middelburg. Mej. de Wed. fach breskens, en den Heer j. de SMÏDT-pothoven, Ter Neuzen. N. B. Op plaatsen in Zeeland, waar hunne firma nog niet vertegenwoordigd is, worden «oliede Personen Depöt Mej. de Wed. j. a. rochathenrij, Balans A 57. Wonden, verwondingen, kloven, vijt, huidziek ten, kankerachtige aandoeningen, enz., onmid'de- lijk pijnstillend. Depót in de voornaamste apotheken. Te Middelburg, bij L. RIPPING. Puike BORDEAUX-WIJN f O.SO de flesch, verkrijgbaar bij Hoek SingelLambreehtstraat, L 94. ONTVANGENeene partij buitengewoon geurige in pakjes van 40 en 25 Ct. Verkrijgbaar in ons depöt, Balans A 57. Op aanvrage worden Prijscouranten toege zonden door de ViVN ÖEEIiEN en PLATEN, ten dienste van MOLENROEDEN, MAS- TEN enz. en ter vervanging van EIKEN HOUT voor Schepen, Sluizen, Beschoeiingen enz. Alsmede tot het maken van waartoe ook gebloemde PLATEN en DEE- LEN Voorhanden. Bij den aanvang der nieuwe leercursussen op de verschillende Inrichtingen van Onderwijs alhier, wordt voor 2 a 3 beschaafde Jon gelui, in een gezin zonder kinderen, uitmun tende gelegenheid aangeboden ter verkrijging van KOST, INWONING en BEWAS SUMING. Billijke voorwaarden. Brieven Jranco, letter H, bureau dezer courant. BESTUUR der visscherijen op de schelde en zeeuwsche stroomen gevestigd te Tholen. De bezoldiging van den Machinist bedraagt per jaar f 80», en van den jongen f 30O. Voor het loon van Schippers en Knechts geldt het koninklijk besluit van 14 Juli 1878 n®. 40. Zij moeten vóór hunne vaste aanstelling gedurende éen jaar tijdelijk dienst doen tegen genot van hetzelfde loon. Gegadigden moeten zich bij eigenhandig op zegel geschreven request aanmelden bij den Voorzitter des Bestuurs te Tholen, vóór 25 Juli a. s.en in persoon bij den Hoofdopziener te Bergen op Zoom op 25 of 26 Juli a. s. Tholen, 11 Juli 1879. Het Dagelijksch Bestuur der Visscherijen voorn. C. J. DE V. VAN NOORDEN, Voorzitter T. A. WAGTHO, f4. Secret.-Penningm.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1879 | | pagina 3