ELIXIR D ANVERS, I AANBESTEDING. JEAN BOTJWEJfS en C°, Kralingen, L. J. HULST VAN TOORENBURG, MULTAPATIOR, Ibtilinijjeitocnt (Concert, CARL HILL, DE HUISHOUDKUNDE, li Aan de Aandeelhouders der Maatschappij tot exploitatie van Staats-Spoorwegen. Een woord over het Nieuwe Contract met de Regeering. Zwakte-toestanden. Lange Delft I 34, LIQUEUR DE TABLE PAR EXELLENOE. Wij berichten dat bovengenoemde Likeur, welke eene eerste plaats onder de allerfijnste Tafellikeuren bekleedt en waaraan bin nen een tweetal jaren op drie verschillende Tentoonstellingen loffelijke onderscheidingen te beurt vielen, behalve bij den heer M. VAN BOVEN, Pottenmarkt, ook bij de heeren BASTIAANSE C°, Kade, en P. LIMBACH, Markt, verkrijgbaar is. DE BEIIKELAER HELLEHANS. als leervak in de opleiding der Vrouw, en als middel dfanfrèm tmn j&e&aatiaan. OSCAR EBERLE, Violoncellist, uit Rotterdam, KIRRWALD, Piano, nit Middelburg, STOOM BARGEDIENST. Stoombootdienst TUSSCHEN MIDDELBURG EN ROTTERDAM. a M b: MIDDE 'i 1 'f Het BESTUUR der Water keering van den Calami- teusen polder Burgh en West landzal, op Za terdag den 13cn Juni 18 75, des middags te 13 uren, in het Gemeentehuis te Burgh, onder nadere goedkeuring van HH. Gedeputeerde Staten van Zeeland, AANBESTEDEN: Het herstelde vernieuwing en het onder houd tot 30 April 1876, van de Aarde-, Kram-Rijs- en Steenglooiingvverken, aan de Waterkeering van gemelden polder. De besteding geschiedt in het openbaar, bij enkele inschrijving, volgens 1 der A. B. Het bestek ligt ter lezing bij den secretaris-ontvanger in het gemeentehuis en bij den Werkbaas W. Nieuw- dorp te Burgh, en is tegen betaling van 0.35 te verkrijgen bij den boekhandelaar VAN DISHOECK, te Zierikzee. Aanwijzing geschiedt op Zaterdag en Woensdag vóór de besteding. Het bestuur voornoemd, J. M. DE GLOPPEK, Voorzitter. W. BOOT Wz.Secretaris-Ontvanger. voor een zeer civielen prijs. Eene nieuwe Victoria, eene nieuwe Barouchette ingericht voor vier per sonen met kinderbankjelichtloopend. Eene gebruikte doch zeer soliede, elegantevier-persoons Calèche. Allen op patentassen. Een Tentwagentje en gebruikte Barouchette. Adres Rijtuigmagazijn van RIEK te Delft. eene goed gevende Melkgeit, vierde dracht, en eene eenjarige Geit. Adres J. v. d. W 0 E S T IJ N E, Vlasmarkt, Weder voorhanden: Bloem, Meel en Kort, voor puik veevoeder bij G. WISSE, Gortstraat. Verkrijgbaar bij T. P. ROEST, het Phot. Portret Tan Mej. M. KKU SE MAS, a 56 cent. ^MEN BEDRIEGT HET PUBLIEK |door hen een aard preparaat voor echt te jjverkoopen, hetwelk men met den naam van Omina Laroche bestempelt. Om dit bedrog te vermijden eische men de hiernevenstaande Shandteekening Laroche op *den blaauwen CJjyty yf 'band, op de witte etikelte, 3 op de twee enveloppen en op de brochure. Een Smidsknecht benoodigd, terstond, loon naar bekwaamheid, bij M. PLUIJMERS, Giststraat. PAGÉ, St. Janstr., vraagt TIMMERLIEDEN. Eene Meid gevraagd bij Juffr. VERWIJS, Wal. Door den Boekhandelaar J. STEENMSLIJEB, te Middelburgwordt beden uitgegeven Door een Lid in den Raad Tan Commissarissen. PRIJS 53*5 CENT. DE ZE LF BE WAR IN G. (Der persönliche Sehiitz) raadgevingen voor mannen van iederen leeftijd. Hulp bij 35e druk, 232 bladz. met 60 anatom. afbeeld, in staal. In verzegelden omslag. Oorspronkelijke uit gave van Laurentius. Bij iederen boekverkooper te bestellen, ook in Keulen bij J. KREUTER, Höhle 17 alsmede bij den schrijver, nohestr. Leipzig. Prijs A Mark. f 2.40). (H. 01451.) hebben de eer te berichten, dat zij aangesteld hebben tot DEPOT-HOUDER den Heer alwaar de onvervalschte goed waterhoudende CHINA THEE te bekomen is tot den prijs van 1 1,30, ƒ1,40, ƒ1,60 in pakjes van 1, 2% en 5 ons. Voor een Burgermeisje, omstreeks 18 jaren oud, wordt eene dienst gezocht in een Prot. huisgezin, on verschillig in welke plaats. Adres met franco brieven, lettr". N. Z., bureau dezer courant. Gevraagd een Noordstraat C 19. Boodschapmeisje VERSCHENEN: ter hervorming van het HUISGEZIN en het HUISELIJK LEVEN in Nederland. PRIJS ƒ0 90 VOORTS; MULTAPATIOR'S Strijd tegen misbruik van Ster ken Drank en Openbare Dronkenschap n° 1 ©.16. Ter verspreiding bij twaalftallen 1. MULTAPATIOR, de XlXe eeuw en eenige van hare maatschappelijke vraagstukken. In 2 afdeelin- gen. Compleet3.5©. Uitgave van JAN D. BROUWER, Kalverstraat E 117, en verder alom. OPENING, Donderdag 10 Juni. 128e Concert. Tweede Concert, 25 Juni, bij gelegenheid der Ver gadering van de Vereeniging van Officieren der Schutterij in Nederland. Berde Concert, 8 Juli. Vierde Concert, in de week van 1924 Juli. Vijlde Concert, 11 Augustus, bij de alhier te houden Vergadering der Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerksnij verheid. De Concerten zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden met hunne dames en geïntroduceerde vreemde lingen. Zij, die lid verlangen te worden, gelieven zich aan te melden bij Mr. G. N. DE STOPPELAAR. gegeven door H. II. Kammersanger uit Schwerin op Dinsdag den 8en Juni, in de CONCERTZAAL (Groenmarkt), des avonds 7 uren, einde te half ÏO uur. Toegangkaarten a 1.99 zijn verkrijgbaar bij den Concierge van het Concertgebouw van af Woens dag 2 Juni tot en met Zaterdag 5, na dien tijd is de prijs 3.49. Het publiek wordt opmerkzaam gemaakt dat de Stoombarge van af 1 Juni 's morgens te 6.30 in plaats van 6.39 van Middelburg zal vertrekken. H V 11 fit A at (li E K B E *r T MiddelburgVlissingen v. v. Van Middelburg voorm. 6,30, 10; nam. 1, 3,30, 7, ('s Woensdags en Zaterdags echter 1,10 in plaats 1 u.) Van Vlissingen voorm. 8, 11; nam. 2, 4,40, 8. Des Donderdags bovendien voorm. 8,40 van Middel burg en 9.20 van Vlissingen. Uren van vertrek in MeiJuni. Van Middelburg: Van Rotterdam: Zondag 3C 'smor. 7, u. Maandag 31 8,- n Maandag 31 'smid. 1- u. Dinsdag 1 8- n Dinsdag 1 n 1- Woensd. 2 8,30 7) Woensd. 2 7) 1- Donderd. 3 io,- r> Donderd. 3 smor. 9,30 Vrijdag 4 V 10,- n Vrijdag 4 9,30 n Zondag 6 'smid. 12, r> Zaterdag 5 n 9,30 Maandag 7 smor. 6, n Maandag 7 7) 11,30 TJ Dinsdag 8 v 6,- r> Dinsdag 8 7) 11,30 n Woensd. 9 6,- n Woensd. 9 V 11,30 1) Donderd. 10 v 6,- 7) Donderd. 10 11,30 n Vrijdag 11 5,30 7) Vrijdag 11 5? 11,30 n Van VliBsingen 6.40 8.50 12.20 3.10 i 5.40 0 Middelburg. 6.50 9.21 12.41 S 5.52 0 Arnemuiden 7.— 9.28 12.54 Sjg 6.59 0 Goes 7.21 9.52 1.40 S3, 6.22 0 Berg. op Z. 8.20 11.6 3.16 7.34 Te Roosendaal 8.40 11.26 3.42 3 jü 7.55 M Breda 9.35 12.15 5.13 8.39 0 Antwerpen 10.30 1.6 9.59 0 Rotterdam 11.30 1.55 6.55 10.30 VERTREK VAN 9.25 S *-< fl "o Jl 5 s SPOORTREINEN. V an Rotterdam Antwerpen. - Breda Roosendaal. Berg. op Z.. Goes Arnemuid Middelburg. Te Vlissingen Dezo treinen loopen alleen Donderdags. 6.15 9.30 12.30 6.20 7.38 10.25 3.41 6.45 8.15 11.20 2.38 8.16 9.20 12.— 5.— 8.50 9.43 12.35 5.50 9.8 *8.— 10.49 1.42 7.28 10.8 *8.21 11.12 2.5 8.3 10.29 6.10 8.30 11.21 2.15 4.20 8.18 10.36 6.20 8.40 11.30 2.25 4.30 8.30 10.45 Van Neuzen Sas van Gent. Zelzaete Te Gent 6.— 10.30 4.30 8.17 12.25 7.30 6.25 10.55 5.— Selzaete 9.10 1.27 8.32 6.40 11.10 5.22 - Sas van Gent 9.29 1.47 8.51 7.28 12.— 6.13 10.— 2.15 9.20 Van Nenzen n. St. Nicolaas. 6.15 Aiel6.32 Hulst6.52 Te St. Nicolaas7.47 10.20 *1.45 5.— *Dexe al Van St. Nicolaasn. Neuzen. 8.5 12.— *3.2 10.36 2.1 5.15 leen Zon 8.55 12.50 3.35 10.55 2.20 5.30 en Feest dagen. 9.15 1.10 3.53 11.30 2.50 6.3 9.35 1.25 4.10 7.— 7.50 S.10 8.30 GEDEUKT BIJ DE GEBROEDERS ABRAHAMS TE MIDDELBURG. van Ge Het aantal van dronkens is 3304. Door de ters, leden v voorstel geda men eene str lijken staat vertoonen. In hunne dat eenig e en veiligheid zullen nu in de wenschelij wens in zoot ben bezig te De leei te Leiden b aan de mode keerende kw een kijkje te juist vergade wacht door i lijk hun out komstige ma koffiekamer t op broodjes Men kan na twee onzer w Het ve 300 millioen Nederlandscht dien ontvang millioenen va Zondag notaris te Aa het muziekgez voorzitter hij In het de kermis ge eene „rondrij hoogte is var onze heel en gaandiene woorden bedt Omtrent of drogisten eeuw dagtea in het werk „Gij hebt i aandacht gev gapenden mo een apothekei van dit gildt deugden der een houten k hetzelfde mi maken, als w te buiten gaa gers te trek slechts ledig Mejuffrouw tegenwoordig door de kei: keizerlijke m Dezer dagen lachijer, die nen te Lont derde het p waarop de k genoegen dee wat zij meji noegen door ^eerin gaf bev Elisa te bren Lord van de verl durende hun geleden hebb pond sterlin ondersteuning eenigingen ui dat de geza den dag verd De hee Weenen wild, te Moncel oj de laatste dag weinig kans zijns gelijke i

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1875 | | pagina 4