GARANTIE BELGE, AANBESTEDING. Advertentiën. De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland, MOODY en SAMEY. LOTEN BEVILACP U M4SA. Ir. i. J. de Witt Hamer, Laatste berichten. lanMsbmrfócn. Spanje. Portugal. Turkije. S. M. BORGHSTIJN. Nieuwe Amstel, 27 Mei 1875. verzekert tegen vaste premiën per M2. ƒ250,000, ƒ200,000, ƒ150,000, ƒ30,000, 25,000 etc. etc. Hoofdkiesdistrict GOES. op Zaterdag den 12en Juni 1875, oorlogsterrein generaal Montenegro de Carlistische ben den van Dorregaray heeft verdreven uit de stellingen die zij bij Alcora in Valencia, hadden ingenomen. Zij moeten geheel ontmoedigd en in verwarring naar Lucerna zijn gevlucht met verlies van 130 man aan dooden en gewonden. Van andere zijde wordt gemeld, dat de benden van Saballs geheel in wanorde verkeeren. De tijd zal echter moeten leeren wat van deze voor de regeering zoo gunstige tijdingen waarheid is. Tegen morgen was, ter gelegenheid der processie op St. Sacramentsdag, te Brussel eene groote clericale manifestatie, onder leiding van den jezuïeten-pater Verbeke aangekondigd. Blijkens eene medeeling, bij deurwaarders-exploit aan 1'Etoile Beige gedaan, zal deze manifestatie geen plaats hebben. België. Frankrijk. Rusland. Prfjzen van EOecten. Amsterdam, 29 Mei. Nederland. Certific. Werkelijke schuld. dito dito dito dito dito dito Aand. Handelmaatschappij dito exploitatie Ned. Staats-p, Loten stad Rotterdam. dito dito Amsterdam. Certificaten bij Rothschild Inschrijvingen3 dito Obligatiën 1798/1816 Certific. Inser. 5e serie. Oblig. Hope C°. 1855 6e serie dito 1000 1864 dito L. 100 1872 5 dito L. 100 1873 Loten 1864 Oblig.Hope C.Leening 1860 Certific. dito Inscript.Stieglitz &C°. 2e a 4 L. Obligatiën 186769 Certificaten Aand. Spoorw. Gr. Maatsch. Oblig. dito dito dito Aand. Kiew-Brest dito Baltische spoorweg Oblig. spoorweg Poti-Tiflis dito dito Jelez-Griasi. dito dito Jelez Orel dito dito Charkow Azow Schatkistobligatiën Aand. Warschau-Bromberg dito dito Weenen. Oostenrijk. Oblig.metal.in zilver Jan./Juli. dito dito April/Oct. dito in papier Mei/Nov. dit dito Febr./Aug. Aand. Nation, bank Loten 18605 dito 1864 Hongarije. Schatkistbiljetten Oblig. Theiss spoorweg Certific. Amsterdam Oblig. Z.-Ital. spoorweg Obligatiën Buitenl dito Binnenlandsche Obligatiën Inschrijving Alg. schuld Polen. 24 pet. 624 3 744 4 994 44 n 1294 n 1004 3 f 92 3 874 24 pet. 3 n 5 5 103 5 81 5 r, 914 5 1024 b n 994 5 99 5 f 235 44 pet. 944 4 784 4 78 4 834 6 52 5 f 2624 44 pet. «84 4 5 n 1434 3 138 5 pet. 1004 5 t 239 5 pet. 1004 5 974 4 »Mr 4 644 5 150 5 pet. 654 Italië. 5 5 5 3 6 5 5 61* 61* 1009 590 1451- pct. 73 Egypte. Amerika. Brazilië. Obl. 1868 dito 1873 Obl. Vereenigde Staten 1904 dito dito dito 1882 dito dito dito 1885 Hlin. Cert. Amsterdam Certific. Chic. N. W. Oblig. Madison Ext. dito Winona-St. Peter dito N. W. Union. dito Union Pac. Hoofdl. Obl. S t. Paul Pac. Spw. le sec. dito dito dito 2esec. Obl. 1863 dito 1865 5 3 f 994 3 pet. 19A 3 V 16A 3 K T1 494 O 6 r> f 131 7 pet. 804 7 V 754 5 V 6 964 6 n 100* 7 n V 454 7 r> 7 n 72 7 V 714 6 r> 834 7 v 35 7 V 44 n 5 r> 95 Prijzen van coupons. Amsterdam, 29 Mei. Metall. 22.05; dito zilver i f .En&\ Per ƒ11.67*; Eng. Portugal peri ƒ11.55: Amerikaansche dollars (in goud) ƒ2.384. Amsterdam, 28 Mei. Metall. ƒ22.— - dito zilver ƒ22.45; Div. Eng. per lL67jEn^ RusIen per 11.67 j; Eng. Portugal per ƒ11.674; Frans. 46.60Belg. ƒ46.60;Pruis, ƒ56.70; Hamb. Russen ƒ304; Russen in Z. R. ƒ314; Poolsche per fl. Ameri kaansche dollars 2.384; papier 2.03}. Getrouwd -. A. VAN DER VEGT en Bevallen van een Zoo» P. J. MEZGERBorsics. Amsterdam, 28 Mei 1875. Eenige en algemeene kennisgeving. Den 25en dezer heeft onze geliefde moeder de Wed. van MARINUS VAN WIJNGEN, Landbouwster te Borssele, het voorrecht genoten, haar 90en jaardag te vieren, tot vreugde van J. VAN WIJNGEN en hare verdere betrekkingen. i Heden mogen wij ons verheugen met de viering van den 7©en jaardag van onze geliefde moeder MARIA DE HULLU, weduwe Izaak Luteijn, alsmede dat zij 50 jaren onafgebroken als Landbouwster is werkzaam geweest. Zuidzande, 30 Mei 1875. Namens hare kinderen en behuwdkinderen, ABm. LUTEIJN. Heden overleed te Tholen, na een langdurig lijden, onze broeder en behuwdbroeder MARINUS ANTHONI WITTE, in den ouderdom van 26 jaren. Meliskerke, P. DE MAN, Hoofdonderwijzer. 26 Mei 1875. E. DE MAN—Witte. Heden overleed na een langdurig en smartelijk lijden, mijne geliefde echtgenoote JOHANNA MARIA LE- KESTER. Allen die de overledene gekend hebben zullen beseffen wat ik en mijne kinderen, waaronder er te jong zijn om dit verlies te beseffen, aan haar verlies. Middelburg, 28 Mei 1875. G. SCHR0EVERS. Heden overleed na een kortstondig lijden, onze ge liefde tweede zoon JACOBUS HERMANUS, in leven Horlogemaker en Photograaf, in den ouderdom van ruim 33 jaren. Middelburg, W. H. BAL. 28 Mei 1875. J. J. BALPervoost. Algemeene kennisgeving. L. P. J. REUSE, betuigt zijn hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, op den 26'n dezer ondervonden. Voor de vele bewijzen van deelneming en belangstelling, ondervonden bij gelegenheid van het overlijden van den heer P. C. LANDSKNEGT, betuigt de familie haren hartelijken dank. Zierikzee, 28 Mei 1875. Sedert de laatste opgave is voor de ongelukkige Weduwe met 5 kinderen te Arnemuiden bij P. M. DE LIGNY ontvangen van C. J. V. f 1.50 maakt bekend, dat, indien de omstandigheden zulks toe laten de waterstand in het kanaal door Walcheren, op den 31en dezer en op den JJ.en en 2e Juni aan staande zal worden OPGEZET tot 0.70 M. boven het kanaalpeilof 1.70 M. boven A. P. Middelburg, 29 Mei 1875. De Commissaris des konings voornoemd, R. W. VAN LIJNDEN. De burgemeester van Veere, brengt ter kennis, dat de opgaat der gewijzigde belastbare opbrengst betreffende gebouwde eigendommen in deze gemeenteheden gedurende dertig dagenop de gemeente secretarie ter inzage van belanghebbenden is nedergelegd. Veere, den 29en Mei 1875. De burgemeester voornoemd, SNIJDER. Omtrent deze beide Amerikanen, thans met zooveel zegen in Engeland predikende, wenscht de heer M. S. BROMET, die ze zelf heeft gehoord, eenige mededeelingen te doen op Zondag 30 Meides avonds te zeven urenin de zaal Bogardstraat. J. P. NONHEBEL. VERGADERING van Mlddelburg's Zieken fonds op Dinsdag den len Juni 1875, des avonds te zeven uren, in de Sociëteit St. Joris op de Balans, ter opname van leden. Namens het bestuur, D'. MEEMELING. Verzekering-Maatschappij tegen het breken van Spiegels en Glas, en de ongelukken met rijtuigen, gevestigd te Brussel, Op franco aanvrage zijn de noodige inlichtingen met tariefkaarten verkrijgbaar bij den Agent voor Zeeland M. C. VAN DE1V EINDE te Zierikzee. met prijzen van: MlisrSTE VRIJS 5. Trekking 31 Mei a. s. Origineele loten, zonder nieten, verkrijgbaar a 4 per Lot bij den Boek handelaar F. B. DEN BOER, te Middelburg. De Vereeniging „GEMEENTEBELANG" te Goes, heeft met algemeene stemmen voor de aanstaande verkiezing van een Lid der Tweede Kamer, voor genoemd kiesdistrict, candidaat gesteld de heer Advocaat en Procureur te Goes, welke die candidatuur heeft aangenomen. Namens de Vereeniging, HET BESTUUR. Het tegen Maandag 31 Mei 1876, geannonceerde huis op de Dwarskaai, wijk G numero 110, zal als dan niet worden GEVEILD. De ondergeteekende heelt de eer aan zijne geachte stad- en landgenooten ter kennis te brengendat hij he den zijne APOTHEEK ENZ. eenige huizen heeft ver plaatst naar de Kerkstraat wijk F n° 38. Zich bij voortduring in die gunst en dat vertrouwen aanbe velende hetwelk hij gedurende negen jaren zoo ruim schoots heeft genooten. Vlissingen 29 Mei 1875. P. GASILLE. Het BESTUUR der Waterkeering van het Calami- teus Waterschap Ellewoutsdijk en den Calamiteusen Polder Borsselen, zal des voormiddags te 11 uren, in het Gemeentehuis te Borselen, in het openbaar, onder nadere goedkeu ring van Gedeputeerde Staten van Zeeland AANBESTEDEN: A.. Het herstelde vernieuwing en het onder houd tot 50 April 1876, van de Aarde-, Kram-, Rijs- en Steenglooiingwerken aan de Waterkeering van bovengenoemd Wa terschap in twee perceelen II. Het verdedigen van den oever door het aanbrengen van zinkstukken; het maken van rijshoofden en het doen van grondbo ring aan den Calamiteusen polder Borsselen. C. Het verdedigen van den oever aan den bovengenoemden polder Borsselen door steenbestorting. De besteding geschiedt bij enkele inschrijving voor elk perceel afzonderlijk, volgens paragraaf 1 der Alge meene Bepalingen voor de aanbesteding enz. der wer ken van de Zeewering en Oeververdediging der Cala- miteuse Polders of Waterschappen in Zeeland. De inschrijvingsbiljetten worden ingeleverd bij den tijdelijken Secretaris-Ontvanger van het Waterschap, wiens kantoor voor deze besteding zal gehouden wor den bij den heer H. A. HAGEN te Borsselen. De bestekken zullen van den 4en Juni af ter lezing liggen bij den Secretaris-Ontvanger en bij de Water bouwkundige Ambtenaars en voorts tegen betaling van 0.80 verkrijgbaar zijn hij de Boekhandelaars F. KLEEU- WENS ZOON te Goes. Plaatselijke aanwijzing op Maandag en Woensdag vóór de besteding. Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij het Bestuur en de Waterbouwkundige Ambtenaars voornoemd. Borsselen, 28 Mei 1875. L. ROTTIER, Voorzitter. M. JACQ DE WITT HAMER, waan. SecrelarisOntvanger.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1875 | | pagina 3