BUITENLAND. Algemeen Overzicht. geachtopdat de onrust en spanningdaardoor teweeg gebracht, een einde nemen. Heden middag te 1.15 arriveerde te Vlissingen de extra-trein met 125 man suppletietroepen, onder geleide van den kapitein der Oost-Indische infanterie F. Mun- der, bestemd voor het stoomschip Friesland. Genoemd stoomschip is heden avond naar zee ver trokken, aan boord hebbendé de volgende passagiers le klasse: mevrouw Munder, de heeren J. L. A. Lion en echtgenoote, J. M. Snoep en echtgenoote, Derx, echtgenoote, 3 kind. en baboe, P. Maas Geesteranus, echt genoote en 3 kind., Carl Berkman, echtgenooteen 2 kind., D. J. Stam en echtgenoote, Hofstede en echtgenoote, P. A. C. A, Courier dit Dubekart, H. J. H. Boekmeu- len, J. Schippers, L. Karsten, West veer, H. J. Ver heggen mevrouw Mulok Houwermejuffrouwen J. C. Dovervelt, A. J. der Kinderen, van Elk, ven Haften, Sijniersals officieren van gezondheid 2e klasse: de heeren W. B. Petersen en Machik met echtgenoote en 2 kin deren. Passagiers 2e klassede heeren Sorg Surette en echt genoote, T. v. Deunechtgenoot en 5 kinderen, D. San ders, echtgenoot 3 kinderen en baboe, A. Fichler, J. W. F. v. Schaijk, J. T. v. Gertel, F. J. Nellen- steijn. Het heeft ons eenigszins bevreemd dat te Vlissingen niemand de moeite genomen heeft om het ingezonden stuk van den gezagvoerder en den superintendent van het stoomschip Friesland, opgenomen in ons nommer van 25 dezer, in eenig opzicht te wederleggen. Bijzon der moeilijk had ons dat niet toegeschenen. Ziehier wat daaromtrent uit Vlissingen aan het Handelsblad geschreven wordt: „De klacht van den gezagvoerder, dat hij gedurende een uur bij aankomst op de reede alhier met de stoom fluit lieeft gewerkt om een anderen loods te bekomen, doch zonder gehoord te worden, komt mij ongegrond voor. Vooreerst toch was de Friesland van den wal gemakkelijk te herkennen, en wist men dat er zich een loods aan boord bevonddie verplicht was het schip op de haven te zetten. Ten anderen is het werken met de stoomfluit geen signaal om een loods te ontbieden, zoodat men niet anders kon begrijpen, dan dat het schip van zijne nadering wenschte kennis te geven en de sluisdeuren dan ook geopend werden om het in de haven te ontvangen. Te oordeelen naar hetgeen ik van deskundigen hierover hoorde, kan er dan ook in deze geen sprake zijn van verzuim of gebrek aan assistentie van de zijde van het loodswezen. Plaatselijke naijver is aan zulke klachten somtijds niet vreemd." Door den waarnemenden consul-generaal te Tanger zijn tot Nederlandscfie vice-consuls te Rabat, Dar-al- Baida, Mazagau en Saffi respectievelijk aangesteld de heeren J. Trost, J. Lapeen, A. Redman en G. P. Huyot. In de eergisteren gehouden vergadering van ingelan den van den in 1874 ingedijkten Sehenge-polder is tot ontvanger-griffier van dien polder benoemd de heer J. Fransen van de Putte jr. De voordracht bestond uit den benoemde en de heeren L. A. Paardekooper Overman en W. L. Kakebeeke. GCt In het Sluisch Weekblad wordt aan belanghebbenden medegedeeld dat volgens kennisgeving der brigade koninklijke maréchaussée te IJzendijke, gedurende de jl. kermis aldaar, zijn uitgegeven onechte muntstuk ken van twee en een frank, zeer kunstig nagemaakt. In de ontwerp-overeenkomstt usschcn de regeering en de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen is vastgesteld dat behalve het exploiteeren van nog 350 kilometers spoorwegenwelke nog voor rekening van den staat moeten worden aangelegd, de maatschappij zich ook verbindt tot de exploitatie van de spoorwegen, waarvan de naasting of overname bij beschikking des konings wordt noodig geoordeeld, mits zij aansluiten aan spoorwegen door de maatschappij geëxploiteerd. Van de bruto opbrengst blijftindien zij de som van f6000 per jaar en per kilometer bereikt of overtreft, 80 pet. aan de maatschappij. Bereikt zij de som van 6000 nietdan hehoudt de maatschappij de opbrengst, ter concurrentie van ƒ4800 per jaar en per kilometer. Het overige gedeelte wordt uitgekeerd aan den staat. Ook blijkt er uit dat behalve den rijks-commis saris nog een adjunct-rijlcs-commissaris zal worden benoemd. In de zitting der eerste kamer van heden werden verschillende wetsontwerpenwaaronder dat tot wijzi ging van artikel 302 van het wetboek van koophandel (overeenkomsten van levensverzekering) aangenomen. Den 5™ Juni a. zal van Hellevoetsluis naar Atchin vertrekken het oorlogsstoomschip Merapi, waarmede brieven kunnen verzonden worden. Benoemingen en besluiten. rechterlijke macht. Benoemd tot griffier bij het kan tongerecht te Zaltbommel mr. J. M. Schout Velthuys, advocaat te Utrecht. Kerknieuws. Beroepen bij de Remonstrantsche broederschap te AmsterdamdT. G. van Gorkompredikant bij de Nederduitsche hervormde gemeente aldaar. marine en leger. De scheepsklerk F. I. MuUer wordt met den 6en Juni aanstaande geplaatst aan boord van Zr. M». wachtschip te Willemsoord. Voor de 158 opengestelde plaatsen aan de militaire academie te Breda hebben zich slechts 48 aspiranten aangemeld, waarvan niet een voor de infanterie hier te lande of in Oost Indië. ISeclitïaken. Het provinciaal gerechtshof in Zeeland heeft heden uitspraak gedaan in de gisteren behandelde en in ons vorig nommer vermelde zaak van Johanna Jaco- mina MalgoIda Antonia Wuijts en Jakoba Hendrikse, verlaten huisvrouw van J. J. A. Wuijts, allen alhier wonende en thans gedetineerdbeschuldigd vande eerste en de tweede van vier diefstallen gepleegd bij nacht door meer dan éen persoon in een bewoond huis; de eerste bovendien van drie diefstallen gepleegd bij nacht in een bewoond huis; en de tweede en derde van medeplichtigheid aan drie en aan zeven diefstal len gepleegd des nachts in een bewoond huis, door des bewust het geslotene te helen. Het hof heeft de beschuldigden schuldig verklaard, doch in hare armoede en bekentenis termen gevonden tot toepassing der verzachtende bepaling van art. 9 der wet van 29 Juni 1854, en haar veroordeeld ieder tot eene correctioneele gevangenisstraf voor den tijd van drie jarenalsmede in de kosten van het geding. Heden is voor het provinciaal-gerechtshof in Zee land behandeld de zaak van Johannes Mathijs Welters, oud 32 jarenvan beroep bouwkundigegeboren te Zierikzee en wonende te Neuzen, thans alhier gedetineerd, beschuldigd van strafbare poging tot moedwilligen manslag, welke poging door uiterlijk bedrijf gebleken en tot een begin van. uitvoering overgeslagen niet dan door toevalligevan des daders wil onafhankelijke omstandigheden harer uitvoering heeft gemist. Plaatsgebrek belet ons een overzicht van deze zaak nog in dit nommer op te nemen. Wij bepalen ons daarom heden alleen tot de vermelding dat het open baar ministerie de beschuldiging heeft volgehouden en veroordeeling van den beschuldigde gerequireerd tot tuchthuisstraf van 5 tot 15 jarenof tot zoodanige andere straf als het hof, op grond van het vroeger onbesproken gedrag van den beschuldigde en het min ernstige van de toegebrachte beleedigingenbij toepas sing van art. 9 der wet van 29 Juni 1854 vermeenen zal te behooren. De verdediger m'. A. J. van Deinse heelt geconclu deerd tot eene andere qualificatie van het feiten wel moedwillige mishandeling, welke geen ziekte of beletsel om te werken van meer dan twintig dagen heeft te weeggebracht. Overigens beval hij den beschuldigde in 's hofs clementie aan. De uitspraak is bepaald op a. Vrijdag 4 Juni. Gemengde berichten. Te Sneek is gevankelijk binnengebracht de burge meester van eene naburige gemeente, beschuldigdnaar men meent, van eene min juiste administratie der gelden van den verkoop van als verdacht afgemaakt vee- Aan het Vaderland wordt het volgende uit Ijzen" dijke geschreven: Het bericht van de aanneming van art. 1 der munt wethoewel gewijzigdzal vermoedelijk in Zeeuwsch- Vlaanderen met vreugde vernomen worden, daar de aanmunting van goud wellicht het middel zal zijn om ons te verlossen van den overvloed van Belgische en Fransche speciën. Sedert een drietal maanden heerscht hier een letterlijk gebrek aan Nederlandsch geldbank- of muntpapierwat men bepaald noodig heeft om be lastingen en dergelijke te betalen, koopt men met moeite in België tegen éen of anderhalf percent ver lies. Het spreekt van zelf, dat die stand van zaken zeer drukt op de ingezetenen en voornamelijk op hen, die handelen met de noordelijke deelen van Zeeland en de overige provinciën. 'riieriuoineterstanrt. 28 Mei 's av. 11 u. 54 gr. 29 's morg. 7 u. 58 gr. 's midd. 1 u. 67 gr. 's av. 6 u. 62 gr. r De laatste onjuiste mededeelingen der officieuse organen in Duitschlandwaardoor zooveel onrust en spanning is veroorzaakt, schijnen Bismarck te hebben vertoornd, en op zijn gewone voortvarende en radicale wijze van handelen heeft hij er voorloopig voor 't ver volg een einde aan gemaakt. Het is gedaan met de officieuse bladen. Geheel onverwachts toch is vol gens een bericht uit Berlijn aan de Morning Post, dat door de Kreuz Zeitung is bevestigd uit Friedrichsruhe Lauenbourg een besluit van den rijkskanselier gekomen, waarbij het officieele persbureau, dat aan het ministerie van buitenlandsche zaken verbonden is, voorloopig is opgeheven. Dit bericht moet in Berlijn een levendige sensatie hebben verwekt, wat niet te verwonderen is als men nagaatdat Bismarck zelf steeds veel met het persbureau heeft opgehad. Intusschen zal men wel eene nadere bevestiging van hét bericht door de Staats Anzeiger of de Provincial Correspondenz dienen af te wachten, alvorens het onvoorwaardelijk te gelooven, daar die bladen immers hebben verklaard uitsluitend bevoegd te zijn tot mededeelingen van de regeering. De kalmte en rust die op de agitatie van eenige dagen geleden gevolgd zijn, doen zich op het geheele gebied der Europeesche politiek gelden. Voor'toogen- blik trekt bijna uitsluitend de ontwikkeling der gebeur tenissen in Frankrijk de aandacht tot zich, alwaar men een spoedige ontbinding der nationale vergadering te gemoet ziet, nu zoowel de commissie voor het budget als die voor de constitutioneele wetsontwerpen een spoedige afdoening van de nog te behandelen zaken bevorderen; om zoodra mogelijk tot niéuwe verkiezingen te kunnen geraken. Gisteren reeds heeft laatstgenoemde commissie een aanvang gemaakt met het onderzoek van het wetsont werp regelende de bevoegheden van de openbare machten. Al dadelijk ondervond artikel 1 krachtige oppositie. Daarin wordt bepaald'dat de senaat en de kamer van afgevaardigden jaarlijks op den tweeden Dinsdag van Januari zullen bijeenkomen na vooraf gaande oproeping door den president der republiek. De heeren Picard, Jules Simon, Laboulayeen andere leden van de linkerzijde bestreden het beginseldat de beide wetgevende lichamen door den president der republiek zou den worden opgeroependaar dit volgens hen uit de mo narchale constitutie is overgenomen. Zij wenschen dat de kamers zich zeiven zullen oproepenmits waarborgen worden gesteld om onnuttige zittingen en agitatie te vermijden. Heden zou de commissie eene conferentie hebben met den minister van justitie. Het schijnt, dat deze in het ministerie nog al te kampen heeft met de min of meer reactionnaire denk beelden van den heer Buffetdie zich nog maar niet volkomen met het zuiver republikeinsche stelsel kan vereenigen en niet gezind schijnt tot de consequente doorvoering daarvan mede te werken. Heeft men reeds verscheidene dagen een ministerieele crisis voorspeld over de quaestie van het scrutin de Uste ot scrutin d'ar rondissement, tevens werd ook gemeld, dat alle pogingen zouden worden aangewend om zoodanige crisis te ver mijden, vooral ook omdat maarschalk Mac-Mahon daarop sterk heeft aangedrongen en zijn ministers moet hebben uitgenoodigd zooveel mogelijk toe te geven ter vermij ding van een crisis. Een telegram uit Parijs echter doet onderstellen, dat de heer Buffet geen lust heeft aan dit verlangen van den president der republiek te voldoen, daar het meldt, dat hij een ministerieele crisis wil bespoedigen, terwijl de heeren Decazes, Dufaure en Léon Say die liefst geheel willen vermijden of althans trachten uit te stellen tot de discussie over de kieswet. Intusschen zijn de kamers voor de zuivere toepassing van het republikeinsche régime op den grondslag der nieuwe constitutie in de laatste dagen zeer verbeterd door een nieuwe en belangrijke partij-formatie. De groep Lavergne- Wallon is namelijk voornemens zich op breeder grond slagen te reorganiseeren en voortaan den naam van het constitutioneele centrum te voeren. Een fractie van het rechtercentrum zou zich bij haar aansluiten. Reeds verscheidene dagen is de nationale vergadering bezig met de behandeling van een wetsontwerp tot het verleenen van concessie voor den aanleg van spoor wegen aan de spoorwegmaatschappij Paris-Lyon-Médi- terranée. Gisteren werden de discussies afgewisseld door een voorstel van den heer Dupanloupdat de vergadering na de behandeling van het aan de orde zijnde onderwerp zou overgaan tot die over het wets ontwerp betreffende de vrijheid van het geven van hooger onderwijs. De heer Laboulaye merkte op, dat de commissie voor dit onderwerp met haar taak nog niet gereed was, doch nadat het door den minister van binnenlandsche zaken was ondersteund werd het voor stel van den heer Dupanloup aangenomen. Officieele berichten uit Madrid melden, dat op het

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1875 | | pagina 2