BUITENLAND. Algemeen Overzicht. Onderwijs. De studenten der hoogesehool te Groningen hebben bij adres aan de tweede kamer op het behoud dier universiteit aangedrongen. De te Zierikzee bestaande afdeeling van het schoolverbond is ontbonden en wordt, met instemming van alle ledendoor eene afdeeling van de vereeniging tot bevordering van het volksonderwijs vervangen. Marine en leger. Op 's rijks werf te Amsterdam zal eerstdaags een schroefetoomschip 1" klasse op stapel worden gezetdat den naam zal voeren van „Atjeh." Kunst nieuws. Aan mevrouw Kleine-Gartman werd gisteren avond bij haar optreden als Maria Stuart in het Grand- theatre te Amsterdam, eene schitterende ovatie gebracht. Hare kleedkamer was door hare kunstgenooten met groen en bloemen versierd; bij hare verschijning op het tooneel werden haar bloemen en kransen toegewor pen; na het eerste bedrijf kwam de heer Hofdijk op het tooneel en verwelkomde haar met eenige dichtrege len „in naam der kunstin naam van geheel Nederland, in naam van allen die het met de kunst wel meenen." Na het tweede bedrijf werd haar van de werkende leden der Dilettanten-club een zilveren wijnstel met blad en toepasselijk opschrift aangeboden en aan het einde der voorstelling daalde opnieuw een regen van bloemen op haar neder. Zij dankte toendiep ontroerd, voor de ontvangene bewijzen van deelneming. Op een voor weinige dagen gegeven concert der maatschappij Felix Meritis te Amsterdam is, ter eere van den onlangs overleden benoemden Engelschen com ponist Sterndale Bennett diens ouverture „Wald- nymphe" uitgevoerd. De heer Verhulst, die het orkest dirigeerde, wijdde bij deze gelegenheid eenige hartelijke woorden aan de nagedachtenis van den overledene, die tot zijne beste vrienden behoord had. Rechtzaken. Bij bevelschrift der arrondissements-rechtbank te Goes, is naar den procureur generaal bij het provinciaal ge rechtshof in Zeeland verwezenJacobus Vaerwijk, stroodekker te Koewacht, thans voortvluchtig, ter zake „dat hij op 6 Juli 1874 des namiddags tusschen Ik en 1 uur te Koewacht, moedwillig en na vooraf gezegd te hebben dat hij hem zou neerschieten, een met hagelkorrels geladen geweer heeft gericht op Adriaan Geersoud 39 jarenlandbouwer te Koewacht en daarop afgeschoten waardoor deze terstond dood is neergevallen." (xcmengde berichten. Te Naaldwijk is een varken door een dollen hond gebetendientengevolge zelf dol geworden en afge maakt. Het gemeentebestuur heeft bepaald dat alle honden moeten vastgelegd worden. Diezelfde bepaling is te Meppel gemaaktwaar zich mede een dolle hond vertoond heeft. Voor rekening van het waterschap de Westerlogge, onder Scharwoude (Noord-Holland)is een stoomgemaal in werking gebracht, dat bij de beproeving op den 8e* dezer, met 134 paardekrachten werkende, elke minuut eene hoeveelheid van 150 stères (kubieke meters) water uit den polder in zee loosde. Bijna 3500 hecta ren grond zullen den goeden invloed ondervinden van dit stoomgemaal, dat bij de beproeving de algemeene goedkeuring verwierf. Wat onlangs met een ander Amsterdamsch dagblad gebeurde, is heden het Handelsblad overkomen. Op het oogenblik dat de courant ter perse zou gaan viel een der zetters met den vorm van de derde bladzijde, zoodat deze geheel uit elkander viel („in pastei vallen" noemen de zetters het). Met groote inspanning gelukte het voor een deel der geabonneerden nog de geheele bladzijde over te zetten, doch de overigen moesten dat gedeelte hunner courant in blanco ontvangen, wat nu later afzonderlijk verzonden zal worden. De redactie der Arnhemsche courant verklaart van haar ongeloof in het spiritisme genegen te zijndewijl men haar het photographisch portret heeft laten zien van een opgeroepen geestHet portret is vervaardigd door den „Russisch-keizerlijken ingenieur" P. Greek. De geest heette John King en was opgeroepen door het medium Williams. De redactie vreest echter dat het voorwerp, dat tot haar bekeering aanleiding gegeven heeft, aan het spiritisme meer kwaad dan goed zal doen. Het portret van den geest moet namelijk zoo afschuwelijk leelijk zijn, dat zelfs de meest overtuigde spiritist bang moet worden om zich langer bezig te houden met wezens dieals ze opgeroepen wordenen zoo affreus uitzien, 'tls geen wonder dat de geesten in den regel pikdonkere duisternis verlangen om zich te vertoonen: wie zoo leelijk is heeft wel reden om liever niet gezien te willen worden. De plannen voor de nieuwe academie gebouwen te Leiden, door den bouwmeester Metzelaar ontworpen en door den minister van binnenlandsche zaken aan hem ter uitvoering opgedragenwaren in de anti-chambre der stadsgehoorzaal te Leiden voor de daar genoodigden tentoongesteld. Volgens de algemeene planteekening wordt het academiegebouw met het front opgetrokken langs het Rapenburg, ten oosten begrensd aan de Ga- renmarkt en ten westen aan de Koepoortsgracht, ter wijl het daarachter liggend terrein verder geheel door het museum wordt ingenomen. Het gebouw geeft op den beganen grond door twee vestibulen, waarvan de eene gelegen is aan de zijde der Garenmarkt, de andere aan de Koepoortsgracht, toegang tot de collegezalen, en wel: twee collegekamers voor de wis- en natuur kunde drie groote voor de rechtenvier voor de let teren met twee voor de theologie, een kamer voor curatoren en secretaris, een wachtkamer voor profes soren een vertrek voor privaat-collegeseen verblijf- zaal voor studenten en vertrekken voor de pedels. Voor de brug te Hasselt zit meer dan een meter ijs opeengeschoven. Eene groote menigte turfschepen en de stoombooten van Meppel op Zwolle kunnen niet passeeren, hetgeen in veel opzichten groote belemme ring en schade veroorzaakt, De kamer van koophandel en fabrieken te Alk maar heeft besloten te ondersteunen het verzoek, aan den minister van financiën gedaan door een aantal han delaren, betreffende het uitvoerrecht op de lompen, het eenige dat in onze wetgeving, in strijd met hare beginselen, is overgebleven, en dat gehandhaafd werd ter wille van de industrie der papierfabrikanten, die bovendien door een invoerrecht van 5 percent op alle soorten van papier bescherming genieten. De aartsbisschop van Miinchen heeft in zijn laat- sten herderlijken brief eenige verwijtingen tot koning Lodewijk gericht over het verzuimen van zijn kerke lijke plichten, daar de koning niet meer zooals hem betaamt deelneemt aan de kerkelijke processiën. Men is benieuwd te vernemen hoe de koning de tot hem geriehte vermaning zal opnemen. De kassier Pilz van de Halle-Sorace-Gubener spoorweg is met 270,000 mark, die hij ten behoeve der spoorwegmaatschappij bij een bankier had opge nomen op den loop gegaan. De vraag is nu wie het verlies zal moeten lijden: de spoorwegmaatschappij of de bankier. Behalve de 270,000 mark is bij het onderzoek der kas gebleken dat nog een waarde van 300,000 mark aan papieren van waarde ontbreekt. Een belooning van 500 Thaler is op de arrestatie van Pilz uitgeloofd. Vevkooplngen en ^aanbestedingen. Ter provinciale griffie van Zeeland liggen ter lezing de voorwaarden, waarop door den directeur der artil lerie stapel- en constructie magazijnen te Delft op den 26en Februari a., zal worden aanbesteed de levering van 160,000 kilogram gietijzer, van het merk Garts- herrij n" 1, tot den aanmaak van materieelten dienste der Overzeesche bezittingen. Thermnmeterstand. 11 Feb. 's av. 11 u. 32 gr. 12 'smorg. 7u. 33gr,'smidd. 1 u. 34gr.'sav.6u.36gr. De republiek heeft in Frankrijk een nieuwe overwin ning behaald. Getrouw aan haar in den laatsten tijd gevolgde gedragslijn heeft de nationale vergadering ook gisteren niet veel tijd aan langdurige discussiën verspildmaar is zij spoedig tot stemming overgegaan. De heer Douhet begon met de ontwikkeling van een stelsel, volgens hetwelk de senaat zou bestaan voor twee derden uit leden van rechtswege en voor het overige gedeelte uit benoemde leden, doch hij stelde de indiening van een amendement in dien zin uit tot bij de tweede lezing. Terstond na hem betrad de heer Pascal Duprat de tribune om namens de drie groepen der linkerzijde het door haar vastgestelde amendement voor te stellen, strekkende om te bepalendat alle leden van den senaat zouden worden verkozen door dezelfde kiezersdie de leden der kamer van afgevaardigden verkiezendus door het algemeen stemrecht. De constitutioneele com missie verklaarde alle amendementen te verwerpen, maar haar voorstel, zooals dat door den rapporteur Letèvre Pontalis was ingediend, ongewijzigd te hand haven. Onmiddellijk werd hierop tot stemming over gegaan en wel over het amendement-Pascal Duprat) omdat bij aanneming hiervan alle andere amendementen van zelf zouden vervallen. Na twee mislukte pogingen, om door zitten en opstaan tot eene beslissing te komen, volgde een hoofdelijke stemming, waarbij het amende ment met 322 tegen 310 stemmen werd aangenomen. De linkerzijde had dus andermaal gezegevierd, maar door een andere meerderheid. Het rechter-centrum toch heeft zich tegen het amendement verklaard, doch een vijftigtal legitimisten hield zich buiten stemming, ter wijl dertig Bonapartisten vóór het amendement stem den. Dit past dan ook in hun stelsel van het beroep op het volk, maar het zal nu de vraag wezen of ook bij eindstemming eene meerderheid zal worden verkre gen. Al blijven de Bonapartisten getrouw aan hun thans uitgebrachte stemdan kan de deelneming van de legitimistendie zich nu onthouden hebben vol doende wezen, om het wetsontwerp te doen vallen. Het is daarom zeer jammer, dat tusschen de groepen der linkerzijde en het rechtercentrum geen overeenstem ming is verkregen, want ware dit het geval dan zou de beslissing van gisteren een veel gunstiger teeken zijn voor den verderen loop van zaken. Volgens de Presse was in een eergisteren gehouden ministerraad besloten, dat indien een van de ministers aan het debat mocht deelnemen dit alleen zou geschie den om de toepassing van het algemeen stemrecht voor de verkiezing van leden van den senaat te bestrijden en de benoeming van een aantal leden door den presi dent der repubiiek te verdedigen. Geen van de minis ters heeft echter het woord genomendoch toen de stemming was afgeloopen verscheen de voorzitter der commissie van dertigen, de heer Batbie, op de tribune, om te verzoeken dat, daar tengevolge van de door de vergadering genomen beslissingen slechts weinig van het voorstel der commissie meer overbleef, deze zou worden gemachtigd om nieuwe voorstellen aan te bie den. De vergadering schijnt hiertegen geen bezwaar te hebben gehad en heeft daarom haar zitting tot heden verdaagd. De onderstelling, dat het rechtercentrum thans het wetsontwerp in zijn geheel zal verwerpen en het dus twijfelachtig is of dit eene meerderheid zal verkrijgen, heeft opnieuw de overtuiging opgewekt, dat men ten slotte nog tot ontbinding zal moeten komen, hoewel met geene mogelijkheid iets met zekerheid kauworden voorspeld. Niet minder belangrijk dan die der Fransche natio nale vergadering was gisteren de zitting van den Hongaarschen rijksdag, maar terwijl te Versailles der regeering een nieuwe slag werd toegebracht heeft zij te Pesth een schitterende overwinning behaald. Was men nog bevreesd dat de pogingen van KolomanTisza zouden slagen en dat weldra een coalitie-kabinet zou optredende rede door den minister Ghyczy eergisteren uitgesproken heeft de balans geheel ten zijnen gunste doen overslaan. Vóórdat de begrooting in stemming kwam, beproefde Tisza nogmaals zijn doel te bereiken en het ministerie ten val te brengen door eene rede uit te sprekenwaarin hij verklaardevan zijn vorige uitspraken niets terug te nemen. Het baatte hem echter nietwant de begrooting werd met groote meer derheid van stemmen aangenomenwaardoor dus tevens in beginsel de finaneieele voorstellen van den minister werden goedgekeurd, omdat deze op de begrooting zijn gebaseerd en laatstgenoemde niet zou kunnen worden uitgevoerd als de kamer plan had om die voor stellen te verwerpen. Blijkbaar heeft deze uitslag het ministerie verrast; het was wel voorbereid op een nederlaag en stond daarom gereed zijn ontslag aan te biedendoch de toestand is eensklaps geheel veranderd en daarop had het niet gerekend. Vandaar dat de minister-president, Bitto, onmiddelijk na den afloop der stemming verzochtdatde beraadslagingen zouden worden geschorstteneinde het kabinet gelegenheid te geven den koning met den veranderden staat van zaken in kennis te stellen en hem te raadplegen, tot welk einde de heer Bitto naar Weenen is vertrokken. De internationale conferentie te St. Petersburg geeft thans iederen dag aanleiding tot nieuwe berichten. Na het besluit van Engeland werd gemeld, dat ver schillende kleinere staten hadden besloten het voor beeld van Groot-Brittannië te volgen, doch een gisteren uit Berlijn ontvangen telegram verzekert, dat men in goed ingelichte kringen aldaar de weigering van België, Denemarken en andere staten betwijfelde en dat die weigering althans nog niet was ingekomen. Zeker is het intusschen dat Oostenrijk en Duitschland aan de conferentie zullen deelnemen. Een ander berichtdat in den laatsten tijd de ronde heeft gedaan en veel sensatie heeft verwekt, wordt ook ten stelligste wederlegd. Het betreft nl. de bewe ring dat von Bismarck voornemens zou wezen om zijn ontslag te nemen en verder, evenals Gladstone, zijn dagen in stille rust op het land, te Varzin, te slijten. Bismarck zelf moet hiertoe nimmer het voornemen heb ben te kennen gegeven en, hoewel zijn vrienden hem dringend hebben uitgenoodigd zijn werkzaamheden te matigende verzekering hebben gegevendat zooveel zijne gezondheid het hem zou toelaten hij zijne func tion zou blijven vervullen. De moeilijkheden, die hij daarin ondervindt, ver minderen niet, en een nieuwe aanval is juist dezer dagen tegen hem gericht door 23 Duitsche bischoppen, die eene verklaring hebben onderteekend, waarin zij beweren, dat de circulaire aan de buitenlandsche

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1875 | | pagina 2